Higienos normos

Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2000 "Medicininių atliekų tvarkymas" tvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 242
Dokumento data: 2000-05-03
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2000 06 01
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

2000 m. gegužės 3d. Nr. 242

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 66:2000“MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS” TVIRTINIMO

 

Vykdydamas Atliekųtvarkymo įstatymo 27 straipsnį (Žin., 1998, Nr. 61-1726) ir vadovaudamasisLietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 593 “DėlValstybinės atliekų tvarkymo strategijos ir veiksmų programos metmenų” (Žin.,1999, Nr. 44-1409),

1. T v i r t i nu:

1.1.  Lietuvos higienos normą HN 66:2000“Medicininių atliekų tvarkymas” (pridedama);

1.2.  Lietuvos higienos normos HN 66:2000įgyvendinimo priemonių planą.

2. Nustatau HN66:2000 “Medicininių atliekų tvarkymas” įsigaliojimo datą - 2000 06 01.

3. Įsakymo vykdymokontrolę pavedu sveikatos apsaugos viceministrui V.Kriauzai.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                       RAIMUNDASALEKNA

______________

 

PATVIRTINTA

sveikatosapsaugos ministro

2000 05 03įsakymu Nr. 242

 

MEDICININIŲATLIEKŲ TVARKYMAS

lietuvos higienosnorma Hn 66:2000

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienosnorma nustato atliekų tvarkymo reikalavimus asmens ir visuomenės sveikatospriežiūros įstaigose bei įmonėse, užsiimančiose farmacine veikla (toliau -sveikatos priežiūros įstaigos).

2. Ši norma privalomasveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, atliekų tvarkytojams ir asmenims,kurių veikla susijusi su atliekomis, taip pat kontroliuojančioms institucijoms.

3. Ši normanetaikoma tvarkant radioaktyviąsias medicinines atliekas.

 

II. NUORODOS

 

4. Šioje higienosnormoje yra nuorodos į tokius dokumentus:

4.1. LietuvosRespublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1994, Nr.63-1231; 1998, Nr.112-3099).

4.2. LietuvosRespublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726).

4.3. LietuvosRespublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1998 m. kovo 13 d.įsakymas Nr. 2 “Dėl cheminių dezinfekcijos medžiagų, valiklių ir ploviklių beibuitinių parazitų ir graužikų naikinimo preparatų sąrašų” (Žin., 1998, Nr.28-760).

4.4. LietuvosRespublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 “DėlAtliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 1999, Nr. 63-217).

4.5. Skalbyklųįrengimo ir eksploatacijos higieninės taisyklės, patvirtintos LietuvosRespublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1991 m. gegužės 10 d.įsakymu Nr.1-6/4.

4.6. LietuvosRespublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1994 m. rugpjūčio 1 d.įsakymas Nr.2 “Dėl mokymo, instruktavimo ir atestavimo saugos darbe klausimaisnuostatų ir saugos darbe standartų, normų, taisyklių, instrukcijų rengimo irtvirtinimo nuostatų” (Žin., 1994, Nr. 65-1263).

 

III. TERMINAI IRAPIBRĖŽIMAI

 

5. Šioje higienosnormoje pavartoti terminai ir jų apibrėžimai:

5.1. atliekos

Bet kokiosmedžiagos ir daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori atsikratyti arprivalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, išvardytomsAtliekų tvarkymo taisyklėse [4.4].

5.2. medicininės atliekos

Atliekos,susidarančios teikiant sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūrosįstaigose ir klasifikuojamos kaip medicininės šios normos A PRIEDE.

5.3. infekuotos atliekos

Atliekos,turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie, kaip žinoma arbapagrįstai manoma, sukelia žmonių ar kitų gyvų organizmų ligas.

5.4. atliekų tvarkymas

Atliekųprevencijos, apskaitos, deklaravimo, surinkimo, rūšiavimo, pakavimo,ženklinimo, saugojimo bei šalinimo veikla sveikatos priežiūros įstaigose.

5.5. atliekų gamintojas

Sveikatospriežiūros įstaiga, kurios veikloje susidaro medicininės atliekos.

5.6. atliekų turėtojas

Atliekų gamintojasarba juridinis ar fizinis asmuo, kuris turi atliekų.

 

IV. BENDROSIOSnuostatos

 

6. Sveikatospriežiūros įstaigos turi imtis priemonių, kad susidarytų kuo mažiau atliekų,ypač medicininių atliekų. Atliekos turi būti tvarkomos saugiai, kad nekeltųpavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

7. Atliekos,susidarančios sveikatos priežiūros įstaigose, turi būti grupuojamosvadovaujantis šios normos A priedu.

8. Sveikatospriežiūros įstaigos turi vykdyti pirminę atliekų apskaitą pagal Atliekųtvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus [4.4].

9. Sveikatospriežiūros įstaigų darbuotojai, suteikę sveikatos priežiūros paslaugas nesveikatos priežiūros įstaigose, susidariusias medicinines atliekas privalo tvarkytipagal šios higienos normos reikalavimus.

10. Atliekų,susidarančių sveikatos priežiūros įstaigose, tvarkymą prižiūri ir kontroliuojavisuomenės sveikatos kontrolės institucijos ir Aplinkos ministerijos regionųaplinkos apsaugos departamentai pagal kompetenciją.

 

V. Atliekų,susidarančių sveikatos priežiūros įstaigose, tvarkymo reikalavimai

 

11. Visosmedicininės atliekos jų susidarymo vietoje turi būti atskirtos nuo kitųatliekų, supakuotos ir paženklintos. Pažeidus pakuotę pakavimo metu, atliekosturi būti perpakuojamos. Medicinines atliekas presuoti draudžiama. Medicininiųatliekų grupės: kūno dalys ir organai, aštrūs daiktai, naudoti vienkartiniaigaminiai gali būti infekuoti ir neinfekuoti. Infekuotų atliekų klasifikacijapateikta A priede.

12. Infekuotosatliekos sudedamos į skysčiams nepralaidžią, nepraduriamą pakuotę, ant kuriosturi būti užklijuojama nustatytos formos etiketė (C priedas).

13. Jeiguinfekuotas atliekas numatoma deginti, autoklavuoti ar apdoroti mikrobangomis,jas draudžiama nukenksminti cheminėmis dezinfekcijos medžiagomis.

14. Jeiguinfekuotų atliekų nenumatoma apdoroti 13 p. nurodytais būdais, jos turi būtinukenksminamos dezinfekcijos medžiagomis. Nukenksmintos atliekos gali būtišalinamos kaip ir komunalinės atliekos.

15. Infekuotosatliekos dezinfekuojamos cheminių dezinfekcijos medžiagų tirpalais arbamilteliais. Dezinfekcija atliekama atliekų susidarymo vietoje. Kietos atliekosnustatytą laiką mirkomos uždaruose induose dezinfekcijos tirpaluose. Infekuotiskysčiai dezinfekuojami ištirpinant jose dezinfekcijos medžiagų miltelius arbaužpilant koncentruotais dezinfekcijos tirpalais (tirpalo turi būti 2 kartusdaugiau negu atliekų). Dezinfekuoti skysčiai gali būti išpilami į kanalizacijąpagal sutartyje su kanalizacijos tinklus eksploatuojančia įmone nustatytassąlygas.

Atliekomsdezinfekuoti rekomenduojamos cheminės medžiagos ir dezinfekcijos būdai pateiktiB PRIEDE.

16. Infekuotomsatliekoms laikinai saugoti kiekviename sveikatos priežiūros įstaigos padalinyjeturi būti numatyta patalpa arba tinkama saugojimo vieta (toliau - saugykla).

17. Saugykla turibūti netoli padalinio durų, kad būtų išvengta sukauptų atliekų gabenimo perpadalinius.

18. Saugyklossienos ir grindys turi būti padengtos plaunamomis, valomomis, dezinfekuojamomismedžiagomis.

19. Saugyklojeturi būti įranga maišams pakabinti ir konteineriams sustatyti. Apie įvairiųatliekų tvarkymą kiekvienoje saugojimo vietoje turi būti instrukcija(piktograma).

20. Infekuotosatliekos iš saugyklos į laikino saugojimo aikštelę turi būti gabenamosspecialiai tam skirtais vežimėliais, o ten, kur nėra galimybių, kitu saugiupriimtinu būdu. Gabenimo įranga turi būti plaunama ir dezinfekuojama nustatytatvarka.

21. Infekuotųatliekų laikino saugojimo aikštelė turi būti įrengta įstaigos teritorijoje,lengvai privažiuojamoje vietoje. Aikštelės pagrindas turi būti asfaltuotas arbabetonuotas, aikštelė turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,60 m aukščio tvora,vartai užrakinami. Į teritoriją neturi patekti valkataujantys gyvuliai, įeiti pašaliniaiasmenys.

22. Pakuotės suatliekomis turi būti sudedamos į konteinerius, pagamintus iš patvarios,nelaidžios skysčiams medžiagos, su sandariai uždaromais dangčiais, kad skysčiainepatektų iš aplinkos ir į aplinką.

23. Infekuotosatliekos saugomos:

23.1. susidarymovietoje - kol pakuotė ar konteineris pripildomos 2/3 tūrio ir išvežamos(saugiai išnešamos) į saugyklą ar tinkamą saugojimo vietą;

23.2. saugykloje -ne ilgiau kaip iki darbo dienos pabaigos ir turi būti išvežamos (saugiaiišnešamos) į laikino saugojimo aikštelę;

23.3. laikinosaugojimo aikštelėje - šaltuoju metų periodu ne ilgiau kaip 72 val., šiltuojumetų periodu ne ilgiau kaip 48 val.

24. Kūno dalys irorganai dedami į plastikinius nepermatomus maišus arba į plastikinius kibirusir gabenami į šaltą laikino saugojimo patalpą. Jeigu kūno dalys ir organai yrainfekuoti, ant jų turi būti užklijuota etiketė (C priedas).

25. Jeigu kūnodalys ir organai buvo sudėti į fiksavimo skystį, tai panaudotą skystį galimaišpilti į kanalizaciją pagal kanalizacijos tinklų savininko nustatytas sąlygas.

26. Iki busišgabentos į deginimo įmonę ar į užkasimo vietą, kūno dalys ir organai turibūti laikomi specialiai tam skirtoje šaldymo kameroje minus 18 oC temperatūroje aršaldytuve (2-8 oC) ne ilgiau kaip 12 val., o vėsioje patalpoje (10-12 oC) - ne ilgiaukaip 8 val.

27. Jeigu kūnodalys ir organai nedeginami, jie gali būti užkasami kapinėse arba ligoninėsteritorijoje specialioje, nepralaidžiomis sienomis ir dugnu betonuotojeduobėje, atliekas užpylus sausomis chlorkalkėmis (200 gramų 1 kg atliekų).Duobė turi būti uždengta, o dangtis rakinamas. Užpildyta duobė iki 2/3 jostūrio turi būti užkasama. Kūno dalių ir organų užkasimo vieta turi būtisuderinta su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu irvisuomenės sveikatos priežiūros institucijomis.

28. Aštrūs daiktaituri būti pakuojami į atsparias dūriams 1-5 litrų talpos plastikines talpyklas.Talpyklose turi būti specialus įtaisas adatoms nuo švirkštų nuimti. Draudžiamaadatas nuo švirkštų nuiminėti rankomis.

29. Kai talpyklapripildoma iki 2/3 jo tūrio, dangtis sandariai uždaromas. Jeigu aštrūs daiktaiyra infekuoti, ant jų turi būti užklijuota etiketė (C priedas).

30. Naudotivienkartiniai gaminiai turi būti sudedami į du plastikinius maišus arba įkartonines dėžes, išklotas plastiku, ir ant pakuotės užklijuota etiketė (C priedas). Visi naudoti vienkartiniaigaminiai laikomi infekuoti, išskyrus tuos, kurių galiojimo laikas yrapasibaigęs ir jie nebuvo panaudoti.

31. Jeigu naudotivienkartiniai gaminiai nedeginami, jie turi būti dezinfekuojami, išplaunami,išdžiovinami, surenkami į kartonines dėžes ir perduodami perdirbti.

32. Netinkaminaudoti vaistai yra pavojingos atliekos, kurios turi būti tvarkomos pagalatskirus Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijosnustatytus reikalavimus ir pagal Atliekų tvarkymo taisykles [4.4].

33. Dėlmedicininių atliekų išvežimo turi būti pasirašyta sutartis su atliekų tvarkymoįmone, kuri savo transportu iš laikino saugojimo aikštelių į atliekų šalinimoįmonę turi išvežti atliekas pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisėsaktų reikalavimus. [4.2.,4.4].

34. Sutartyje suvežėju turi būti numatyti medicininių atliekų išvežimo terminai, atitinkantysšios higienos normos 23.1 - 23.3 punktų reikalavimus.

35. Už atliekųsaugų pristatymą į šalinimo įmonę atsako atliekų vežėjas.

36. Kitųnepavojingų atliekų tvarkymo reikalavimai.

36.1. Komunalinėsatliekos tvarkomos savivaldybių nustatyta tvarka.

36.2. Ligoniųdokumentai turi būti susmulkinami ir tvarkomi kaip popieriaus atliekos.

37. Kitospavojingos atliekos turi būti tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėsenustatytus reikalavimus [4.4].

 

VI. SAUGOSREIKALAVIMAI

 

38. Sveikatospriežiūros įstaigose turi būti ši higienos norma ir parengtos bei nustatytatvarka patvirtintos saugaus darbo su medicininėmis atliekomis taisyklės [4.6].

39. Darbuotojaituri būti supažindinti su saugaus medicininių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

40. Įstaigosvadovas privalo organizuoti reguliarius darbuotojų sveikatos patikrinimusSveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka [4.1].

41. Darbuotojai,dirbantys su atliekomis, turi dėvėti darbo drabužius, specialią avalynę,pirštines, kaukes (respiratorius). Darbo drabužiai skalbiami, avalynėdezinfekuojama nustatyta tvarka [4.5].

 

VII. ATLIEKŲTVARKYMO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

42. Už medicininiųatliekų tvarkymo organizavimą sveikatos priežiūros įstaigose atsako įstaigosvadovas. Jo paskirtas atsakingas už atliekų tvarkymą asmuo organizuoja skyriųaprūpinimą tara, atliekų surinkimą iš skyrių, tvarko apskaitą.

43. Sveikatospriežiūros įstaigose turi būti patvirtinta atliekų tvarkymo ir šalinimo tvarka,kurioje turi būti apibrėžtos visos atliekų priėmimo, saugojimo, tvarkymo iršalinimo operacijos pagal šią higienos normą.

44. Už medicininiųatliekų surinkimą, rūšiavimą, pakavimą, ženklinimą, apskaitą, saugojimą irpridavimą vežėjui atsako atliekų gamintojas.

______________

 

A priedas(privalomasis)

 

sveikatospriežiūros įstaigose susidarančios Atliekos

 

MEDICININĖS ATLIEKOS                                                    kitos PAVOJINGOS                KITOS NEPAVOJINGOS ATLIEKOS

                                                                                              ATLIEKOS

 

Infekuotos atliekos: atliekos iš užkrečiamųjų ligų          Atliekos sugyvsidabriu:         Komunalinės atliekos ir antrinės žaliavos:

sveikatos priežiūros įstaigų irkitų sveikatos priežiūros                                                   amalgama,gyvsidabris,      popieriaus atliekos,plastikų atliekos, metalo

įstaigų užkrečiamųjų ligųpadalinių, odos ir veneros ligų                                               gyvsidabriniaitermometrai.                atliekos,stiklo atliekos, tetrapakai.

skyrių, narkomanijos įstaigų,AIDS centrų, ligonių

izoliavimo palatų;mikrobiologijos, virusologijos,

parazitologijos, ypač pavojingųligų, veterinarijos

laboratorijų; mikroorganizmųkultūros, kraujas,

organizmo sekretai ir ekskretai(pūliai, šlapimas, išmatos);

vivariumų atliekos; kraujoatsargų likučiai.

 

Kūno dalys ir organai : vaisiaus dalys, gimę negyvi,      Fotochemikalų atliekos:         Kitos atliekos: sugedusi, susidėvėjusi

neišsivystę vaisiai(negyvagimiai); patologinės anatomijos                                             rentgenonuotraukos.         aparatūra, įrenginiai,vežimėliai, sulūžę baldai,

skyrių atliekos (autopsijos,organų gabalėliai, išskyros,                                                                suplyšęsminkštas inventorius, statybos,

kraujas ir kūno skysčiai).                                                                                                      remontoatliekos, teritorijos atliekos (lapai,

                                                                                                                                                 žolė,šakos).

 

Aštrūs daiktai:švirkštai su pritvirtintomis adatomis,       Organiniaitirpikliai ir kitos

adatos, skalpeliai, lancetai,skutimosi peiliukai, chirur-pavojingosatliekos.

ginės adatos, grąžtai, siurbliai,Petri lėkštelės, mėgin-

tuvėliai, ampulės, pipetės,stiklo duženos,

vamzdeliai ir kt.

 

Naudoti vienkartiniai gaminiai:naudoti plastikiniai

švirkštai, sistemos, kateteriai,vamzdeliai, drenai,

vakuuminės kraujo paėmimosistemos, padėklai,

pirštinės, prijuostės, talpyklos,popierinės slaugos

atliekos (paklodės, puspaklodės,rankšluosčiai)

 

Netinkami naudoti vaistai: pasibaigusio tinkamumo

laiko, nekokybiški arba išgyventojų surinkti vaistai.

 

PASTABA. Kūno dalys ir organai, aštrūs daiktai, naudotivienkartiniai gaminiai gali būti infekuoti ir neinfekuoti. Infekuotos atliekosir netinkami naudoti vaistai yra pavojingos atliekos.

 

______________

 

B priedas(informacinis)

 

Rekomenduojamosatliekų cheminės dezinfekcijos medžiagos ir būdai

 

Dezinfekcijos medžiagospavadinimas        Tirpalo koncentracija;              Atliekų pavadinimas irdezinfekcijos trukmė

                                                                          miltelių,tablečių kiekis

 

Techninis B chloraminas                               5%                                               Vienkartiniaiaštrūs metaliniai daiktai, plastikiniai gaminiai,

                                                                                                                              stikloduženos - 1 val.

 

                                                                          1%(2,5 g amonio druskos      Vienkartiniaiaštrūs metaliniai daiktai, plastikiniai gaminiai,

                                                                          1l tirpalo)                                  stikloduženos - 1 val.

 

                                                                          2,5%ir aktyviklis (6,25 g           Skrepliaituberkuliozės įstaigose - 4 val.

                                                                          amoniodruskos 1 l tirpalo)

 

                                                                          3%                                               Vienkartinėstekstilinės atliekos, tvarsliava ir kt. - 2 val.

 

Chlorkalkės                                                      10-20%skaidrus tirpalas,         Biologiniaiskysčiai, sekretai, ekskretai, maisto atliekos-

                                                                          20g miltelių 100 ml skystų      1 val.

                                                                          atliekų

 

Dvibazė kalciohipochlorito druska              20-30 gmiltelių 100 ml skystų   Skrepliaituberkuliozės įstaigose - 2 val., kiti biologiniai

                                                                          atliekų                                        skysčiai,sekretai, ekskretai - 1 val.

 

Neutralusis kalciohipochloritas                   20 g miltelių100 ml skystų      Biologiniai skysčiai,sekretai, ekskretai - 1 val.

                                                                          atliekų                                        Skrepliaituberkuliozės įstaigose - 2 val.

 

                                                                          1,5%                                            Vienkartiniaiaštrūs daiktai, plastikiniai gaminiai, stiklo

                                                                                                                              duženos- 1 val.

 

Vandenilio peroksidas                                    6%                                               Vienkartiniaiaštrūs daiktai, plastikiniai gaminiai, stiklo

                                                                                                                              duženos- 1 val.

 

Secusept Pulver                                               5%                                               Vienkartiniaiplastikiniai, metaliniai gaminiai - 2 val.

 

Clorina                                                              5%                                               Skrepliaituberkuliozės įstaigose - 4 val.

 

Trichlorol                                                          5%                                               Skrepliaituberkuliozės įstaigose - 4 val.

 

HAZ - TABS                                                      2tabletės (2,5 g) 1 l vandens   Vienkartiniailaboratoriniai indai - 1 val.

                                                                          arba1 tabletė (4,5 g)

                                                                          1l vandens

 

PASTABA. Galima naudoti ir kitas nustatyta tvarkaįteisintas chemines dezinfekcijos medžiagas, skirtas medicininėms atliekomsnukenksminti.

______________

 

C priedas(privalomasis)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲŽENKLINIMO ETIKETĖS FORMA

 

                         PAVOJINGOSATLIEKOS

         ____________________________________

         ____________________________________

                                pavojingų atliekų pavadinimas

         Gamintojas __________________________             Pavojingųjų medžiagų ženklo vieta*

         ____________________________________

         Adresas _____________________________

         ____________________________________

         Telefonas ___________________________

         ____________________________________

 

*Pavojingųjų medžiagųženklas parenkamas pagal Lietuvos standarto LST 1483:1997 “Pavojingųjų medžiagųženklai” reikalavimus.

______________

 

D priedas(informacinis)

 

LITERATŪROSSĄRAŠAS

 

1. Medical Waste -A Planning Guide. Order No: 1331 ISBN 91-7188-057-7 Stockholm, 1993.

2. Šóńąźīā Ķ.Ā.,Ąāõčģåķźī Ģ.Ģ. Żźīėīćī-ćčćčåķč÷åńźčå ļšīįėåģū óņčėčēąöčč ģåäčöčķńźčõ īņõīäīā ēąšóįåęīģ: [īįēīš] // ĶČČ żźīėīćčč ÷åėīāåźą č ćčćčåķū īźšóęąžłåé ńšåäū čģ. Ą.Ķ.Ńūńčķą - ŠĄĢĶ // Ģīńźāą.

3. ZH 1/176Sicherheitsregeln für das Einsammeln, Befördern und Lagern von Adfällen inEinrichtungen des Gesundheits dienstes.

4. Merkblatt überdie Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen aus öffentlichen und privatennEinrichtungen des Gesundheitsdiensten. Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 18.

5. EuropäischerAbfallkataloog - HKG-Mitteilung 153/93 vom 2.8.1993.

______________

Spausdinti Spausdinti

« Atgal