Higienos normos

Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2002 „Kirpyklos, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai, salonai. Įrengimo ir eksploatavimo taisyklės" patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 225
Dokumento data: 2002-05-21
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: -
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOSSVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOSHIGIENOS NORMOS HN 117:2002 „KIRPYKLOS, KOSMETIKOS IR TATUIRUOČIŲ KABINETAI,SALONAI. ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 21d. Nr. 225

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvospasirengimo narystei Europos Sąjungoje (Nacionalinę AQUIS priėmimo programą),

1. T v i r t i nu  Lietuvos higienos normą HN 117: 2002„Kirpyklos, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai, salonai. Įrengimo ireksploatavimo taisyklės“;

2. N u s t a t a u:

2.1. Lietuvoshigienos normos HN 117: 2002 „Kirpyklos, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai,salonai. Įrengimo ir eksploatavimo taisyklės“ įsigaliojimo datą – 2002 m.liepos 1 d.

2.2. Lietuvoshigienos normos HN 117: 2002 „Kirpyklos, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai,salonai. Įrengimo ir eksploatavimo taisyklės“ 52 punkte nurodytussterilizatorius veikiančios kirpyklos, kosmetikos kabinetai, tatuiruočiųstudijos turi įsigyti iki 2003 m. sausio 1d.

3. L a i k a unetekusiomis galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojohigienisto 1991 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 1-6/3 patvirtintas “Kirpyklų irkosmetikos kabinetų įrengimo ir eksploatacijos higienines taisykles“ nuo 2002m. liepos 1 d.

4. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministruiGediminui Černiauskui.

 

Sveikatos apsaugosMinistras

 

                                                Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro

2002 m. gegužės 21d.  įsakymu Nr.225

 

LIETUVOS HIGIENOSNORMA HN 117 : 2002

KIRPYKLOS,KOSMETIKOS IR TATUIRUOČIŲ KABINETAI, SALONAI.

Įrengimo ireksploatavimo taisyklės

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienos normataikoma projektuojamoms, įrengiamoms, rekonstruojamoms ir veikiančiomskirpykloms, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetams bei salonams, kuriuoseteikiamos kosmetinės paslaugos.

2. Ši higienos normanustato pagrindinius kirpyklų, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų bei salonųįrengimo ir eksploatavimo reikalavimus.

3. Ši higienos normaprivaloma visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims,projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems,eksploatuojantiems kirpyklas, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetus, salonus, irkontroliuojančioms institucijoms.

II. NUORODOS

 

4. Šioje higienosnormoje pateiktos nuorodos į tokius dokumentus:

4.1. LietuvosRespublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 55-1064;2000, Nr. 95-2968).

4.2. LietuvosRespublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr.112-3099).

4.3. LietuvosRespublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr.20-449, Nr. 106-2353; 2000, Nr. 56-1639).

4.4. LietuvosRespublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

4.5. LietuvosRespublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000,Nr. 85-2581).

4.6. LietuvosRespublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr.64-2324).

4.7. LietuvosRespublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726).

4.8. LietuvosRespublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1307 „Dėlspecialių patalpų (vietų), kuriose leidžiama rūkyti, įmonėse, įstaigose irorganizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1996,Nr. 112-2541).

4.9. LietuvosRespublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl STR2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo ir 199808 31 įsakymo Nr. 162 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 13-333).

4.10. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 285„Dėl ūkinės komercinės veiklos, kuria versdamiesi įmonės ir asmenys privaloturėti leidimą - higienos pasą, sąrašo bei leidimo - higienos paso išdavimotvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 54-1746).

4.11. LietuvosRespublikos aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 316 „Dėlreglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimotvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 84-2510).

4.12. LietuvosRespublikos aplinkos ministro 1999 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 335 „Dėl STR1.07.03:1999 „Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai iršių statinių statybos įteisinimo tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2667).

4.13. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin.,2000, Nr. 47-1365).

4.14. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 416„Dėl privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarkos“(Žin., 2000, Nr. 66-1996).

4.15. LietuvosRespublikos aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 383 „Dėlreglamento STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 79-2401).

4.16. LietuvosRespublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 432 „Dėlreglamento STR 1.12.04:2000 „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektųpriežiūros, administravimo įmonių atestavimas“ ir Daugiabučio namo bendrojonaudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namopatalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.96-3050).

4.17. LietuvosRespublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1997 m. gegužės 15 d.įsakymas Nr. 2 „Dėl HN 69-1997 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminėaplinka darbo patalpose. Parametrų normuojamos reikšmės ir matavimoreikalavimai“ patvirtinimo“.

4.18. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 684 „DėlLietuvos higienos normos HN 24:1998 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai irprograminė priežiūra“ tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2926).

4.19. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277„Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietųapšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278).

4.20. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288„Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienosgaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“(Žin., 2001, Nr. 43-1526).

4.21. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 384„Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2001 „Kosmetikos gaminiai. Bendriejireikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.64-2372).

4.22. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinėsapsaugos ir darbo ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 645/169 „DėlLietuvos higienos normos HN 23:2001 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijųribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin.,2001, Nr. 110-4008).

4.23. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2001 m. gruodžio 29 d. Nr. 692„Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2001 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiaigyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 8-301).

4.24. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 176„Dėl pereinamojo laikotarpio medicinos prietaisų aprobavimo tvarkospatvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 25-838).

4.25. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2000 m. spalio 24 d. Nr. 571“Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2000 “Kenkėjų kontrolė. Higienos normos irtaisyklės“ (Žin., 2000, Nr. 95-3001).

4.26. LietuvosRespublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymopakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 112-4069).

 

III. TERMINAI IRAPIBRĖŽIMAI

 

5. Šioje higienosnormoje pavartoti terminai ir jų apibrėžimai:

5.1. kosmetikos gaminys

Medžiaga arpreparatas, skirtas išorinėms kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpomsir išoriniams lyties organams) arba dantims, burnos ertmės gleivinei tik/ardaugiausia valyti, kvėpinti, keisti išvaizdą ar kvapą, apsaugoti ir/arpalaikyti jų gerą būklę [4.21].

5.2. paslauga

Bet kokios veiklosrezultatas, kuriuo siūloma tenkinti ar tenkinamas konkretus vartotojo poreikis[4.5].

5.3. saugi paslauga

Bet kokia paslauga,kuri teikiama pagal numatytas sąlygas ir nepažeidžiant teisės aktuose paslaugainustatytų saugos reikalavimų, jos teikimo metu ar po to nekelia jokios rizikosarba kelia žmonių gyvybei ir sveikatai ne didesnę riziką negu ta, kuri teisėsaktuose nustatoma kaip leistina [4.6].

5.4. paslaugos teikėjas

Fizinis arbajuridinis asmuo, nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą ir teikiantispaslaugas [4.6].

5.5. klientas

Aptarnaujamas asmuo(paslaugos vartotojas), kuris naudojasi kirpykloje, kosmetikos ar tatuiruočiųkabinete bei salone teikiamomis paslaugomis.

5.6. manikiūras

Rankų odos ir nagųpriežiūra.

5.7. pedikiūras

Pėdų ir kojų nagųpriežiūra.

5.8. tatuiravimas

Paslauga, kuriosmetu į odos epidermio sluoksnį įterpiama specialių pigmentų.

5.9. mikrobinis užterštumas

Mikroorganizmųskaičius tam tikrame tūrio, masės arba ploto vienete [4.20].

5.10. valymas

Teršalų pašalinimasnaudojant vandenį ir muilą, kitas valymo priemones.

5.11. dezinfekcija

Daugelio arba visųmikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas fizikinėmis ircheminėmis priemonėmis.

5.12. sterilizacija

Mikroorganizmų ir jųsporų sunaikinimas fizikinėmis ir cheminėmis priemonėmis.

5.13. aseptika

Gyvų audinių,sterilių medžiagų apsauga nuo mikroorganizmų.

5.14. antiseptika

Mikroorganizmųskaičiaus sumažinimas specialiomis priemonėmis (antiseptikais) veikiant odą irgleivines.

5.15. biocidai

Veikliosiosmedžiagos ir preparatai, skirti sunaikinti, sulaikyti, nukenksminti, išvengtipoveikio arba kitokiu būdu kontroliuoti bet kurį kenksmingą organizmącheminėmis arba biologinėmis priemonėmis.

5.16. kenksmingumo pašalinimas

Procedūros, kuriasatlikus instrumentai ir įrankiai yra nekenksmingi žmonėms ir aplinkai.

 

IV. BENDRIEJIREIKALAVIMAI

 

6. Kirpyklos,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai, salonai projektuojami, statomi, įrengiami,pripažįstami tinkamais naudoti, eksploatuojami vadovaujantis LietuvosRespublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais [4.3, 4.4, 4.11, 4.12,4.15].

7. Kirpyklos,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai, salonai gali būti įrengti visuomeniniuose,specialiai tam tikslui statytuose pastatuose, individualiuose namuose irdaugiabučių gyvenamųjų namų pirmuose arba cokoliniuose aukštuose [4.16].

8. Juridinis arfizinis asmuo, prieš pradėdamas teikti kirpyklų, kosmetikos ir tatuiruočiųkabinetų, salonų paslaugas turi turėti Valstybinės visuomenės sveikatospriežiūros prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos įstaigos išduotąleidimą-higienos pasą [4.10].

9. Kosmetikosgaminiai, naudojami kirpyklose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose,salonuose, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus [4.20,4.21]. Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimoinstrukcijų.

10. Kirpyklose,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose, salonuose naudojama įranga, jos priedaiir įvairūs elektros prietaisai, valikliai, dezinfekcinės medžiagos turiatitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus; jie naudojami pagalgamintojo rekomendacijas.

11. Kirpyklose,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose, salonuose turi būti iškabinti teikiamųpaslaugų sąrašai ir kainoraščiai.

12. Kirpyklose,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose, salonuose atliekos tvarkomos LietuvosRespublikos teisės aktų nustatyta tvarka [4.7].

13. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų patalpose rūkyti leidžiama tik specialiaitam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įrengtose vietose [4.8].

 

V. REIKALAVIMAIKIRPYKLŲ, KOSMETIKOS IR TATUIRUOČIŲ KABINETŲ, SALONŲ PATALPOMS

 

14. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų patalpas sudaro laukiamasis, klientųaptarnavimo salė, personalo ir pagalbinės patalpos.

15. Laukiamajameturi būti įrengtos sėdimos vietos klientams ir drabužių kabykla. Vienamklientui skiriama ne mažiau kaip 0,8 m2 ploto. Jeigu nėra atskirolaukiamojo, tai aptarnavimo salėje turi būti atskira zona laukiantiemsklientams.

16. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų klientų aptarnavimo salėje turi būtipraustuvė su karštu ir šaltu vandeniu. Virš praustuvės turi būti sumontuotirankų higienos įrenginiai (dozatorius skystam muilui, dozatorius rankųdezinfektantui, vienkartiniai rankšluosčiai arba rankų džiovintuvas). Šaliapraustuvės turi būti atliekų surinkimo talpykla.

17. Kirpyklosaptarnavimo salėje vienai plaukų kirpimo darbo vietai turi būti skirta nemažiau kaip 5 m2 ploto.

18. Kirpykloje 1-3darbo vietoms turi būti speciali plautuvė su karštu ir šaltu vandeniu plaukamsplauti. Šalia jos turi būti įrengta spintelė švariems skalbiniams laikyti.

19. Kirpėjo darbovietoje turi būti tualetinis stalelis, veidrodis, 1-2 spintelės.

20. Manikiūrui turibūti skirta ne mažiau kaip 4 m2 ploto atskira zona, kurioje būtųdarbo stalas, spintelė ir kėdės darbuotojui ir klientui.

21. Pedikiūrui turibūti atskira patalpa, kurios plotas ne mažesnis kaip 6 m2. Joje turibūti kėdės klientui ir darbuotojui, speciali vonelė kojoms mirkyti, praustuvėsu šaltu ir karštu vandeniu rankoms plauti ir 1-2 spintelės švariems,steriliems instrumentams, kosmetikos gaminiams ir švariems skalbiniams laikytibei talpyklos nešvariems skalbiniams ir panaudotiems instrumentams dėti.

22. Kosmetikoskabineto plotas turi būti ne mažesnis kaip 10 m2.

23. Kosmetikoskabinetuose, salonuose gali būti daromos tatuiruotės, veriami auskarai irteikiamos dekoratyvinės bei higieninės kosmetikos paslaugos.

24. Kosmetikoskabinete kiekvienoje darbo vietoje turi būti kosmetinis staliukas suveidrodžiu, 1-2 spintelės su specialiais skyriais kosmetikos gaminiams,švariems įrankiams bei instrumentams, švariems skalbiniams laikyti, kosmetinėkėdė ir/arba kušetė klientui.

25. Tatuiruočiųkabineto plotas turi būti ne mažesnis kaip 10 m2.

26. Kosmetikos irtatuiruočių kabinetuose, salonuose turi būti atskira zona arba patalpa, skirtaįrankių ir instrumentų valymui, dezinfekcijai bei sterilizacijai, kurioje turibūti plautuvė su karštu ir šaltu vandeniu įrankiams ir instrumentams plauti.

27. Personalopatalpose turi būti atskiros spintos darbuotojų asmeniniams viršutiniams irdarbo drabužiams laikyti.

28. Pagalbinėsepatalpose turi būti džiovykla, spintelės kosmetikos gaminiams, valikliams,dezinfekcijos medžiagoms ir valymo inventoriui laikyti bei panaudotų skalbiniųir atliekų talpyklos, kurios kasdien ištuštinamos.

29. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų patalpų grindys turi būti lygios, beplyšių, nelaidžios vandeniui, šilumai, lengvai valomos, atsparios cheminiamsvalikliams ir dezinfekcijos priemonėms.

30. Sienos ir lubosturi būti padengtos lygia, patvaria ir atsparia drėgmei medžiaga.

31. Tualetiniaistaleliai, padėklai, ant kurių dedami instrumentai, įrankiai ir priemonėsprivalo būti lygūs ir padengti drėgmei ir cheminiams valikliams atspariamedžiaga bei turi būti valomi aptarnavus klientą ar užteršus, o darbo pamainospabaigoje ir dezinfekuojami.

32. Klientų kėdės,atramos galvai, kilimėliai ir kiti daiktai, prie kurių tiesiogiai liečiasiklientas atliekant paslaugą, turi būti nelaidūs drėgmei, atsparūs valikliams irlengvai plaunami bei dezinfekuojami ne rečiau kaip vieną kartą per darbopamainą ar užteršus.

33. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų grindys, baldai, įrenginių ir kitipaviršiai turi būti valomi po kiekvienos pamainos, o prireikus ir darbo metu.Šiam tikslui gali būti naudojami buitiniai ir/ar profesionaliam naudojimuiskirti valikliai su biocidiniu poveikiu.

34. Kirpyklose, kosmetikosir tatuiruočių kabinetuose, salonuose turi būti įrengta vandentiekio ir nuotekųsistema, prijungta prie centralizuotų tinklų arba prie vietinių valymoįrenginių. Turi būti įrengta autonominė vandens šildymo sistema, kurianaudojamasi nutraukus centralizuotą šilto vandens tiekimą.

35. Šalto ir karštovandens kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus[4.18].

36. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų apšvietimas turi būti natūralus irdirbtinis [4.19].

37. Dirbtinispatalpų apšvietimas klientų aptarnavimo vietose turi būti ne mažesnis kaip 500liuksų. Šviesa neturi būti per ryški ir sklisti taip, kad nebūtų šešėlių.

38. Kirpyklose,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose, salonuose oro temperatūra šaltuoju metųlaikotarpiu turi būti (21-23) °C, santykinė oro drėgmė - (40-60)%, oro judėjimogreitis - 0,1 m/s. Šiltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra - (22-24) °C,santykinė oro drėgmė - (40-60) %, oro judėjimo greitis - 0,2 m/s [4.17].

39. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų vėdinimas projektuojamas irįrengiamas pagal norminių dokumentų reikalavimus [4.9]. Jeigu kirpyklos,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetai, salonai įrengiami individualiuose ardaugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, turi būti suprojektuotos ir įrengtosatskiros vėdinimo sistemos, izoliuotos nuo kitų pastato patalpų vėdinimosistemų. Iš šių patalpų šalinamo oro kiekis turi būti didesnis už pritekančiooro kiekį.

40. Jeigukirpyklose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose, salonuose yra daugiau kaip 3darbo vietos, būtina įrengti mechaninę vėdinimo sistemą.

41. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų patalpose kenksmingų garų ar kitųcheminių medžiagų kiekiai neturi viršyti didžiausių leidžiamų koncentracijų,nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais [4.22].

42. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų darbo ir besiribojančiojegyvenamojoje aplinkoje triukšmas neturi viršyti Lietuvos Respublikos teisėsaktais nustatytų reikalavimų [4.23].

43. Kirpyklose, kosmetikosir tatuiruočių kabinetuose, salonuose turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlės.

44. Kirpyklose,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose, salonuose turi būti atliekama kenkėjųkontrolė arba privalomasis profilaktinis aplinkos nukenksminimas [4.25].

 

VI. REIKALAVIMAIKIRPYKLOSE, KOSMETIKOS IR TATUIRUOČIŲ KABINETUOSE,

SALONUOSE NAUDOJAMAIĮRANGAI, INSTRUMENTAMS IR PRIEMONĖMS

 

45. Jei paslaugosteikimo metu nėra galimybės pažeisti kliento odą, turi būti naudojami išvalyti,dezinfekuoti ar kitais būdais efektyviai pašalinus kenksmingumą instrumentaiir/ar įrankiai [4.26].

46. Jeigu paslaugosteikimo metu gali būti pažeista kliento oda, turi būti naudojami dezinfekuoti,išvalyti, sterilūs ar kitais būdais efektyviai pašalinus kenksmingumąinstrumentai ir/ar įrankiai.

47. Kiekvienasdarbuotojas turi turėti tiek instrumentų, kad būtų galima tinkamai juosišvalyti, dezinfekuoti bei sterilizuoti ar kitais būdais efektyviai pašalintikenksmingumą.

48. Instrumentus irįrankius valyti ir dezinfekuoti galima tik valikliais ir dezinfekcijosmedžiagomis, atitinkančiomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytusreikalavimus.

49. Valant irdezinfekuojant instrumentus ir įrankius būtina vadovautis jų gamintojųrekomendacijomis.

50. Instrumentųvalymo, dezinfekcijos, sterilizacijos ar kito efektyvaus nukenksminimotaisyklės turi būti 26 punkte nurodytoje vietoje.

51. Instrumentai irįrankiai, kurie neatsparūs cheminėms medžiagoms arba karščiui, gali būtidezinfekuojami bakteriocidiniame ultravioletinių spindulių (UV) įrenginyje(sanitizatoriuje), prieš tai juos tinkamai išvalius.

52. Instrumentams irįrankiams sterilizuoti turi būti naudojami garo sterilizatoriai ir/ar karštooro sterilizatoriai, aprobuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytatvarka [4.24].

53. Įrankiai irinstrumentai yra sterilizuojami supakuoti. Sterilius vienos pakuotėsinstrumentus ir įrankius galima naudoti tik vienam klientui.

54. Nustatantinstrumentų sterilizavimo trukmę ir temperatūrą būtina vadovautissterilizatoriaus naudojimo instrukcija.

55.Kirpyklose, kosmetikos, tatuiruočiųkabinetuose, salonuose, kur naudojami terminiai dezinfekatoriai,sterilizatoriai ar sanitizatoriai, turi būti jų techniniai dokumentai irnaudojimo aprašymai lietuvių kalba.

56. Techninėspriežiūros, remonto darbai įforminami atliktų darbų aktais ir kitaisdokumentais, kurie laikomi sterilizatoriaus darbo vietoje, kol jis naudojamas.

57. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų, kuriuose naudojami sterilizatoriai,darbuotojai privalo vykdyti sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolę:

57.1.Sterilizatoriaus darbo efektyvumas tikrinamas fizikiniais (temperatūra,slėgis), cheminiais (indikatoriai) ir biologiniais (indikatoriai) metodais;

57.2. Darbuotojai,vykdantys sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolę, privalo stebėtisterilizacijos eigą, kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenis, įvertinticheminių ir biologinių indikatorių parodymus, nuolat registruoti juos žurnale(Sveikatos apsaugos ministerijos forma Nr. 257/a “Darbo su sterilizatoriais žurnalas“);

57.3. Sterilizatoriųdarbo efektyvumo kontrolei gali būti naudojami įvairios paskirties bei formų(lipnios juostos, intarpai, kortelės, etiketės, juostelės, ampulės ir kt.)cheminiai indikatoriai. Cheminiai indikatoriai turi būti naudojami vadovaujantisgamintojų instrukcijomis;

57.4. Personalasturi mokėti pasirinkti tinkamus cheminius indikatorius. Cheminių indikatoriųgamintojai turi lietuvių kalba pateikti vartojimo instrukciją, kurioje turibūti aprašyta indikatoriaus paskirtis (kokiam sterilizacijos būdui, koksindikatoriaus tipas, kokioms sąlygoms ir režimo parametrams), naudojimo būdas,rezultatų vertinimas, galiojimo laikas, laikymo sąlygos;

57.5. Posterilizavimo turi būti patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalvaatitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną). Vidinių indikatorių (juostelių)spalva tikrinama atidarius sterilizuotų gaminių pakuotes, prieš juos naudojant.Pasikeitusi, t.y. sutampanti su etalonu vidinių indikatorių (juostelių), spalvaparodo, kad sterilizavimo proceso sąlygos (temperatūra, laikas, slėgis, garųkoncentracija, pakavimas, pakrovimas) teisingos;

57.6. Vidiniaicheminiai indikatoriai įdedami į kiekvieną sterilizuojamą paketo, maišelio arkitos pakuotės vidų;

57.7. Personalas,kuris naudos sterilizuotus gaminius, turi mokėti įvertinti cheminės kontrolėsvidiniais indikatoriais rezultatus;

57.8. Paslaugųteikėjai privalo organizuoti naujų (sumontuotų), suremontuotų, taip patveikiančių sterilizatorių, jeigu įtariami darbo defektai, keičiamossterilizacijos proceso sąlygos (pakavimo medžiagos, gaminių vyniojimo būdai,krovinio forma ir kt.) bei planine tvarka ne rečiau kaip 2 kartus per metusdarbo efektyvumo patikrinimą biologiniais metodais;

57.9. Draudžiamanaudoti sterilizuotus gaminius, kai cheminiai indikatoriai rodo nepakankamąapdorojimą (indikatorius nenusidažė arba pasikeitusi spalva neatitinkaetalono).

58. Instrumentai irįrankiai, kurių negalima tinkamai dezinfekuoti ir sterilizuoti, turi būtivienkartiniai.

59. Instrumentai arįrankiai, gamintojo pažymėti vienkartiniam naudojimui, išpakuojami klientuimatant. Juos pakartotinai naudoti draudžiama.

60. Sterilizuotasinstrumentas ar įrankis, kurio pakuotė pažeista ar pasibaigęs sterilizacijosgaliojimo laikas, negali būti naudojamas.

61. Paruošti naudojimuiinstrumentai ir įrankiai turi būti laikomi švarioje uždengtoje talpykloje.

62. Klientuireikalingą kosmetikos gaminio (kremo, losjono, dažų ar pudros) porciją būtinaimti iš indelio su švaria lazdele.

63. Kiekvienamklientui turi būti naudojami tik švarūs, išskalbti arba vienkartiniaiužtiesalai, apdangalai, popierinės juostelės bei servetėlės.

64. Visi švarūsužtiesalai, rankšluosčiai ir kt. turi būti laikomi jiems skirtose spintose.

65. Panaudotirankšluosčiai, užtiesalai turi būti surenkami į nešvariems skalbiniams skirtątalpyklą ir, prieš naudojant kitą kartą, išskalbiami skalbykloje ar tamskirtoje patalpoje, kurioje sumontuota skalbimo ir džiovinimo įranga.

66. Panaudoti aštrūsvienkartiniai instrumentai turi būti dezinfekuojami, surenkami į specialiastalpyklas ir tvarkomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka [4.7].

 

VII. REIKALAVIMAIASMENIMS, TEIKIANTIEMS PASLAUGAS

 

67. Kirpimo,kosmetikos, tatuiruočių paslaugas teikiantys asmenys (toliau - darbuotojai)gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytatvarka [4.13].

68. Kirpyklų,kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, salonų darbuotojai privalo turėti higienosir pirmosios medicinos pagalbos žinių atestavimo pažymėjimus [4.14].

69. Darbuotojai, teikiantyskosmetines paslaugas, turi turėti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.

70. Darbuotojaiprivalo turėti paslaugų teikimo instrukcijas, mokėti įrangos, prietaisųpriežiūros ir darbo saugos taisykles, žinoti instrumentų ir įrankių valymo,dezinfekcijos ir sterilizacijos principus bei aseptikos ir antiseptikosreikalavimus.

71. Darbuotojaipaslaugų teikimo metu privalo dėvėti švarius, lengvai skalbiamus darbodrabužius, avėti darbo avalynę. Darbo drabužiai keičiami kas savaitę, osusitepus - nedelsiant.

72. Darbuotojaiprivalo plauti rankas prieš pradėdami ir baigę teikti paslaugą, kiekvieną kartąpasinaudoję tualetu, nosine, prieš ir po valgio. Rankos turi būti plaunamosskystu muilu, nuplaunamos tekančiu vandeniu ir netrinant nusausinamos švariumedžiaginiu arba vienkartiniu rankšluosčiu. Rankų nagai turi būti trumpi irtvarkingi.

73. Darbuotojai,teikiantys kosmetines paslaugas, negali mūvėti žiedų ir kitų rankų papuošalų.

74. Prieš teikiantpaslaugas, kurių metu gali būti pažeidžiama kliento oda, dirbant steriliaisinstrumentais arba užteršus rankas biologiniais skysčiais (pvz., krauju),būtina rankas dezinfekuoti.

75. Teikiantpaslaugas, kurių metu gali būti pažeista kliento oda, darbuotojai turi mūvėtivienkartines pirštines. Suteikus paslaugą, prieš išmetant, jos turi būtidezinfekuojamos.

76. Darbuotojų rankųodos įbrėžimai, įpjovimai ar žaizdelės turi būti užklijuoti neperšlampamaispleistrais ir, esant reikalui, mūvimos pirštinės. Paslaugos teikimo metususižeidus odą, ji plaunama tekančiu vandeniu ir dezinfekuojama odosantiseptiku. Panaudoti tamponėliai prieš išmetant turi būti dezinfekuojami.

77. Darbuotojai,dirbantys kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose, salonuose turi išmanytiteikiamų paslaugų metodikų ypatumus, paslaugų sekos ir kosmetikos gaminiųderinimo principus ir teikiamų paslaugų šalutinį poveikį.

78. Procedūros metupažeidus kliento odą, pažeista vieta nuvaloma antiseptiku suvilgytu vatos armarlės tamponėliu.

79. Darbuotojamsdarbo vietoje negalima laikyti asmeninių daiktų.

80. Darbuotojainegali valgyti darbo vietoje.

81. Darbuotojai užpadarytą žalą klientui, aplaidumą ar netinkamą jam priklausančių funkcijųvykdymą, taip pat už teisių bei kompetencijos viršijimą atsako LietuvosRespublikos įstatymų nustatyta tvarka [4.5].

______________

1 priedas

 

DOKUMENTŲ, PANAUDOTŲRENGIANT HIGIENOS NORMĄ HN 117:2002, SĄRAŠAS

 

1. Tarybos 1976 m.liepos 27 d. direktyva 76/768/EEB „Dėl valstybių narių priimtų įstatymų,taikomų kosmetikos gaminiams, suderinimo“ = Council Directive 76/768/EEB of 27July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating tocosmetic products.

2. Tarybos 1979 m.lapkričio 30 d. direktyva 89/654/EEB „Dėl minimalių darbovietei taikomų saugosir sveikatos reikalavimų (pirmoji specialioji direktyva, kuri remiasidirektyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalimi)“ = Corrigendum to CouncilDirective 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety andhealth requirements for the workplace (first individual directive within themeaning of article 16 (1) of directive 89/391/EEC).

3. LietuvosRespublikos vyriausiojo gydytojo higienisto 1999 m. sausio 23 d. įsakymas Nr.40 „Dėl sterilizatorių darbo kontrolės sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin.,1997, Nr. 13-286).

4. LietuvosRespublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1998 m. liepos 13 d.įsakymas Nr. 6 „Dėl dezinfekcijos ir sterilizacijos metodinių rekomendacijųkirpykloms ir kosmetikos kabinetams tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 64-1869).

5. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1995 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr.411 „Dėl Lietuvos sveikatinimo normos „Kosmetikė (kosmetikas). Funkcijos,pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ tvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr.66-1637).

6. Kirpyklų irkosmetikos kabinetų įrengimo ir eksploatacijos higieninės taisyklės. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius, 1994.

7. HN 3-1992.Bendrieji sudarymo, išdėstymo ir įforminimo reikalavimai.

8. LST EN60335-2-8:1999. Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2dalis. Ypatingieji reikalavimai barzdos skustuvams, plaukų kirptuvams irpanašiems prietaisams.

9. LST EN60335-2-23:2000. Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2dalis. Ypatingieji reikalavimai odos ir plaukų priežiūros prietaisams.

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal