Higienos normos

Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2004 ,,Vaikų globos įstaigos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-17
Dokumento data: 2004-01-22
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2004 03 27
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

2001-05-00

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN124:2004 ,,VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“PATVIRTINIMO

 

2004 m. sausio 22 d. Nr.V-17

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti sveikatos saugą vaikų globos namuose,

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 124:2004 ,,Vaikų globosįstaigos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui įsakymovykdymo kontrolę.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS          JUOZASOLEKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2004 m. sausio 22 d.įsakymu Nr.V-17

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN124:2004 „VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGOS.

BENDRIEJI SAUGOS SVEIKATAIREIKALAVIMAI“

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienos norma nustatopagrindiniusvaikų globos įstaigų statybos, įrengimo bei eksploatavimo reikalavimus.

2. Ji taikoma veikiančioms, naujai statomoms ir rekonstruojamoms vaikųglobos įstaigoms.

3. Ši higienos norma privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims,užsiimantiems statybos technine veikla, vaikų globos įstaigų steigėjams beivadovams, įstaigų saugos kontrolę atliekančioms institucijoms.

 

II. NUORODOS

 

4. Šioje higienos normoje pateikiamos nuorodos į teisės aktus

4.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr.61-1726; 2002, Nr. 72-3016).

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr.405 ,,Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.35-1275).

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimasNr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams,tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, arneserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatostikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127).

4.4. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 750 ,, DėlLietuvos higienos normos HN 21:1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos. Higienosnormos ir taisyklės“ patvirtinimo “ (Žin.,1998, Nr. 112-3117; 1999, Nr.37-1143).

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojovandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.79-3606).

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 3 „Dėl Lietuvos higienos normos HN42:1999 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ tvirtinimo“(Žin., 1999, Nr. 5-121).

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų parosmaistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 102-2936).

4.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normosHN 98:2000 ,,Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinėsvertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278).

4.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatospriežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365).

4.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo3 d. įsakymas Nr. V-520 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33-1:2003 „Akustinistriukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikosbendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 87-3957).

4.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-392 „Dėl Lietuvos higienos normosHN 15:2003 „Maisto higiena“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3205).

4.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 356 „Dėl Lietuvos higienos normosHN 105:2001 „Polimeriniai statybos produktai ir baldinės medžiagos“patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 58-2095).

4.13. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 687 „Dėl Saugosduomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos patvirtinimo“(Žin., 2002, Nr. 26-946).

4.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2002 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 394 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingųužkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo(dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,2002, Nr. 80 - 3465).

4.15. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 288 „DėlPrivalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcija, dezinsekcija,deratizacija) tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 63-2551).

4.16. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 ,,Dėl Biocidųautorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3361).

4.17. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 ,, DėlBiocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.87-3760).

4.18.Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 694 ,,DėlLietuvos higienos normos HN 111:2001 ,,Internatinė mokykla specialiųjų poreikiųvaikams. Higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 2002, Nr.21-812).

4.19. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 102 ,,Dėl Lietuvoshigienos normos HN 75:2002 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos irtaisyklės“, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 27-968).

4.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo,privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio irinformacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.12-444).

4.21. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 512 „Dėl Lietuvoshigienos normos HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagųkoncentracijų ribinės vertės“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4726).

4.22. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-51 „Dėl Asmenų,kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, profesijų sąrašo ir Asmenų,kurie dėl savo darbo ar kitos veiklos pobūdžio privalo įgyti pirmosiosmedicinos pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, profesijų ir veiklos sričių sąrašobei mokymo tvarkos tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-795).

4.23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d.įsakymas Nr. 19 „Dėl STR 2.09.02:1998 ,,Šildymas, vėdinimas ir orokondicionavimas“ patvirtinimo ir 1998 08 31 įsakymo Nr. 162 dalinio pakeitimo“(Žin., 1999, Nr. 13-333).

4.24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d.įsakymas Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimaižmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898).

4.25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d.įsakymas Nr. 242 ,,Dėl STR 1.11. 01:2002 ,,Statinių pripažinimo tinkamaisnaudoti tvarka“patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.60-2475).

 

III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

 

5. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai

5.1. vaikas – asmuo,neturintis 18 metų, jeigu pagal teisės aktus jo pilnametystė nepripažįstamaanksčiau.

5.2. vaiko globa (rūpyba) –likusio be tėvų globos vaiko, teisės aktų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arjuridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamųdvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių,turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas.

5.3. vaikų globos įstaiga –vaikųglobos namai,specialieji vaikųauklėjimo ir globos namai, vaikų dienos centras ar kiti juridiniai asmenys,teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę užsiimti vaikų globa (rūpyba).

5.4. vaikų globos namai –socialinės globos įstaiga, kurioje ilgesniam ar trumpesniam laikuiapgyvendinami ir globojami (rūpinami) likę be tėvų globos vaikai.

5.5. specialieji vaikų auklėjimoir globos namai – korekcinio-reabilitacinio tipo specialaus režimo ugdymoįstaiga asocialaus ir delinkventinio elgesio nepilnamečiams.

5.6. vaikų dienos centras – taisocialinių paslaugų įstaiga, kurios paskirtis yra teikti dienos globos,užimtumo, laisvalaikio organizavimo ir kitas paslaugas vaikams.

5.5. gyvenamoji grupė – vaikųglobos namų sudedamoji dalis, kai šioje įstaigoje vaikai gyvena grupėmis nedaugiau kaip po 12 vaikų.

 

IV.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Vaikų globos įstaigose turi būti sudaromos saugios vaiko priežiūros,ugdymo sąlygos, vaikų įstaigos aplinka neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai.

7. Įgyvendinant vaikų socializacijos ir integracijos įvisuomenę nuostatas vaikų globos įstaigų administracija sudaro saugias sąlygasvaikams įgyti namų ruošos įgūdžių (pasigaminti sau maistą, išsiskalbti irišsilyginti sau drabužius, susitvarkyti kambarius ir pan.).

8. Vaikų globos įstaigos gali veikti tik teisės aktų nustatyta tvarkaįregistravusios savo veiklą ir turinčios galiojančius dokumentus, kad įstaigosaplinka atitinka visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų teisės aktųreikalavimus, o pastatai pripažinti tinkamais naudoti [4.2, 4.25].

9. Vaikų globos įstaigos darbuotojai gali dirbti tik teisės aktųnustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir turintys sveikatos žinių pažymėjimus,patvirtinančius įgytas žinias sveikatos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimoklausimais [4.3, 4.22].

10. Vaikų globos įstaigose vaikams turi būti sudarytos jų amžiųatitinkančios priežiūros ir ugdymo sąlygos.

11. Jeigu vaikų globos įstaigoje organizuojamas vaikų mokymas irugdymas, sąlygos turi atitikti visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuosenustatytus reikalavimus [4.4, 4.19].

12. Naminiai gyvūnai vaikų globos įstaigose, gali būti laikomispecialiai tam pritaikytose patalpose pagal savivaldybių patvirtintas gyvūnųlaikymo taisykles ir higienos reikalavimus.

 

V.TERITORIJA

 

13. Naujai steigiamų vaikų globos įstaigųsklypo dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į vaikų skaičių, pastato dydį,vaikų veiklos specifiką, bet turi būti ne mažesnis kaip:

13.1. 160 m²vienam vaikui, kaivaikų globos įstaigoje - iki 120 vaikų;

13.2. 180 m²vienam vaikui, kaivaikų globos įstaigoje - iki 90 vaikų;

13.3. 200 m²vienam vaikui, kaivaikų globos įstaigoje - iki 60 vaikų.

14. Vaikų globos įstaigos teritorija turi būtisuskirstyta pagal veiklos zonas (sporto, poilsio, ūkinė).

15. Vaikų globos įstaigos teritorija turi būtiaptverta.

16. Teritorija turi būti tvarkinga,apželdinta, sistemingai valoma. Vasarą nupjautos vejos aukštis turi būti nedidesnis kaip 10 cm. Žaidimų aikštelės, atsižvelgiant į žaidimų pobūdį, turibūti velėnuotos, apsėtos žole arba plūktos. Draudžiama teritorijoje sodinti irauginti dygius ir nuodus išskiriančius augalus.

17. Teritorijoje esantys įrenginiai turi būtipatikimai sutvirtinti, tvarkingi, atitikti vaikų amžių ir ūgį, nekelti pavojausvaikų sveikatai. Smėlis žaidimo dėžėse turi būti keičiamas kiekvieną pavasarį,o esant reikalui (matomai užterštas, blogi tyrimų rezultatai) ir dažniau.Smėlis kiekvieną dieną prieš žaidimus turi būti perkasamas.

18. Ūkinės paskirties aikštelė turi būtiįrengta arčiau maisto tvarkymo pastato dalies. Į ją turi būti įrengtas atskirasįvažiavimas. Aikštelės danga – asfaltas, betonas ar kita kieta danga, kuriąbūtų lengva valyti, o prireikus – dezinfekuoti.

19. Buitinių atliekų konteineriai turi būtisandarūs, pastatyti ant nelaidaus skysčiams kieto pagrindo, ne arčiau kaip 20 matstumu nuo gyvenamųjų ir maisto tvarkymo patalpų.

20. Triukšmas bei oro kokybė teritorijoje turiatitikti visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose nustatytus reikalavimus[4.10, 4.21].

21. Tamsiu paros metu teritorijos apšvietaturi būti ne mažesnė kaip 10 lx.

 

VI.PATALPOS IR JŲ ĮRENGIMAS

 

22. Vaikų globos įstaiga gali būti įrengtaviename pastate arba keliuose pastatuose, sujungtuose apšildomais koridoriais.Draudžiama įrengti vaikų buvimo patalpas rūsiuose, cokoliniuose aukštuose.

23. Jeigu vaikų globos įstaigoje yra globojamispecialiųjų poreikių vaikai, sąlygos turi atitikti visuomenės sveikatospriežiūros teisės aktuose nustatytus reikalavimus [4.18, 4.24].

24. Vaikų globos įstaigos pastatas sklype turibūti orientuojamas pagal pasaulio šalis:

24.1. klasės (jeigu organizuojamas mokymoprocesas) būtų orientuotos į pietus, rytus, pietryčius, biologijos kabinetas –į pietus;

24.2. sveikatos priežiūros kabinetas– įšiaurę, procedūrų kambarys – į rytus (jeigu vaikų globos įstaigoje numatytosasmens sveikatos priežiūros paslaugos), fizioterapijos, masažo kabinetai (jeigutokie numatyti) – į pietus;

24.3. miegamieji – į bet kurią pusę, išskyrusšiaurę.

25. Vaikų globos įstaigose turi būti numatytostokios patalpų grupės:

25.1. gyvenamosios;

25.2. renginių ir sporto ;

25.3 sveikatos priežiūros ;

25.4. maisto gamybos ir vaikų maitinimo;

25.5. mokymo (jeigu organizuojamas mokymoprocesas);

25.6. personalo patalpos;

25.7. ūkio patalpos.

26. Gyvenamosios ir ugdymo patalpos turi būtiizoliuotos nuo patalpų, iš kurių kyla triukšmas, dulkės, sklinda kvapai.

27. Vaikų globos įstaigose turi būti įrengtikambariai individualiai veiklai, numatant 4,0 m² plotą vienam vaikui irrekreacinės patalpos, numatant 1,0 m² plotą vienam vaikui.

28. Vaikų individualiam mokymuisi skirtosdarbo vietos turi atitikti mokyklų darbo vietai keliamus reikalavimus.Kompiuterinė įranga turi būti statoma tam tikslui pritaikytose patalpose [4.4].Draudžiama kompiuterius statyti miegamuosiuose kambariuose.

29. Vaikų globos įstaigose optimalusauklėjamųjų grupių skaičius yra nuo 6 iki 8 grupių. Leidžiama organizuoti nedaugiau kaip 10 auklėjamųjų grupių.

30. Vaikų globos namuose, vienojeauklėjamojoje grupėje optimalus vaikų skaičius yra 8–9 vaikai, leidžiama ne daugiaukaip 12. Specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose minimalus vaikųskaičius auklėjamojoje grupėje – 10 vaikų, maksimalus – 12 vaikų.

31. Auklėjamojoje grupėje vaikų globosįstaigoje vienam vaikui turi būti skiriama ne mažiau kaip 18 m²bendrojopatalpų ploto.

32. Auklėjamojoje grupėje, skirtoje gyventi nedaugiau kaip 12 vaikų, turi būti įrengtos šios patalpos:

32.1. holas su rūbine – 15 m²;

32.2. miegamieji pagal vaikų skaičių, vienamekambaryje ne daugiau kaip 4 vietos.

32.3. auklėtojos (mamos) kambarys – 8 m²;

32.4. bendrasis kambarys (valgomasis, žaidimų,bendravimo) – 30 m²;

32.5. pamokų ruošos kambarys;

32.6. virtuvė, kai nėra bendrų maisto tvarkymopatalpų – 12m²;

32.7. buities kambarys – 10 m²;

32.8. dvi vonios (dušo) ir tualeto patalpos –plotas priklauso nuo įrengimo būdo;

32.9. ūkio patalpa – 15 m².

33. Miegamųjų įrengimo reikalavimai

33.1. Miegamajame kiekvienam vaikui turi būtiskirta po 6 m² ploto. Nuo 7 metų amžiaus mergaitėms ir berniukams turi būtiįrengti atskiri miegamieji.

33.2. Miegamajame kiekvienam vaikui turi būtiskirta atskira lova kietu pagrindu. Miegamuosiuose negali būti įrengiamosdviaukštės lovos.

33.3. Atstumas nuo šildymo įrenginių iki lovosturi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

33.4. Vaikai turi būti aprūpinti apranga,minkštu ir kietu inventoriumi pagal patvirtintas normas (1 priedas). Minkštasinventorius turi būti keičiamas pagal susidėvėjimo laipsnį. Kietas inventoriusturi atitikti vaikų ūgį.

33.5. Kiekvienam vaikui turi būti numatytibaldai asmeniniams daiktams laikyti.

34. Bendrojo kambario įrengimo reikalavimai

34.1. Jeigu vaikai valgo bendrajame kambaryje,jis turi būti įrengtas šalia virtuvės, kambaryje turi būti numatyta kiekvienamvaikui vieta prie stalo.

34.2. Bendrajame kambaryje turi būti numatytibaldai vaikų laisvalaikio priemonėms susidėti.

35. Virtuvės, kai nėra bendrų maisto tvarkymopatalpų, įrengimo reikalavimai

35.1. Virtuvėje turi būti viryklė, šaldytuvas,dvi plautuvės, spintelės indams ir įrankiams susidėti.

35.2. Virtuvėje visa įranga turi būtitvarkinga, nekelti pavojaus vaikų sveikatai ir gyvybei.

35.3. Virtuvėje turi būti sukomplektuotivalgomieji indai ir įrankiai pagal vaikų skaičių, bet ne mažiau kaip dvilėkštės, šaukštas, šakutė, šaukštelis, puodelis kiekvienam vaikui.

36. Vonios (dušo) ir tualeto patalpų įrengimoreikalavimai

36.1. Jeigu vonia (dušas) ir tualetas įrengtivienoje patalpoje, esančioje šalia miegamojo, jos plotas turi būti ne mažesniskaip 2,6 m2. Patalpoje turi būti geros būklės vonia ar dušas,praustuvė, unitazas, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė),stiklinė, muilas, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, tualetinis šepetys,tualetinis popierius, šiukšlių dėžė.

36.2. Jei šalia miegamojo vonios (dušo) irtualeto patalpos įrengiamos atskirai, vonios (dušo) patalpos plotas turi būtine mažesnis kaip 2,4 m2, o tualeto patalpos plotas – ne mažesniskaip 1,2 x 0,8m. Šiose patalpose turi būti :

36.2.1. vonios (dušo) patalpoje – geros būklėsvonia ar dušas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė),stiklinė, muilas, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, sanitarinis krepšys;

36.2.2. tualeto patalpoje – unitazas,berniukams – pisuaras, mergaitėms – bide, tualetinis šepetys, tualetinispopierius, sanitarinis krepšys.

36.3. Jei šalia miegamojo įrengta tik atskiratualeto patalpa, jos plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,2 x 0,8 m, joje turibūti unitazas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė),stiklinė, muilas, pakabos rankšluosčiams, tualetinis šepetys, tualetinispopierius, sanitarinis krepšys.

36.4. Jeigu vonios (dušo) ir tualetopatalpomis naudojasi viename aukšte gyvenantys vaikai, jos turi būti numatytosatskirai berniukams ir mergaitėms.

36.5. Kai vonios (dušo) ir tualeto patalposįrengiamos atskirai, 20-čiai vaikų turi būti mažiausiai: 2 vonios (dušo)patalpos; tualeto patalpos berniukams, kuriose turi būti 2 unitazai (arba 1unitazas ir 1 pisuaras) ir 2 praustuvės; tualeto patalpos mergaitėms, kurioseturi būti 2 unitazai ir 2 praustuvės ir bide.

36.6. Vonia (dušas) ir tualetas gali būtivienoje patalpoje, kurios plotas turi būti ne mažesnis kaip 2,8 m2,patalpa turi būtiįrengta pagal šios higienos normos 36.1 punktoreikalavimus.

36.7. Atskiros vonios (dušo) patalpos plotasturi būti ne mažesnis kaip 2,4 m2. Jeigu vonios (dušo) patalposeįrengiamos kelios uždaros arba atviros dušo kabinos, uždara dušo kabina turibūti ne mažesnė kaip 1,8 x 0,9 m, o atvira – ne mažesnė kaip 0,9 x 0,9 m.Nusirengimo patalpos plotas turi būti ne mažesnis kaip 2 m2.

36.8. Atskiroje vonios (dušo) patalpoje turibūti geros būklės vonia arba dušas (arba abu), pakabos drabužiams irrankšluosčiams, tualeto reikmenų lentynėlė, praustuvė, veidrodis. Nusirengimopatalpoje turi būti kėdė, pakabos drabužiams, lentynėlės.

36.9. Tualetai turi būti įrengti suprieškambariais, kiekviename prieškambaryje turi būti praustuvė (praustuvės),skysto ar miltelių pavidalo muilo dozatorius, elektriniai arba vienkartiniairankšluosčiai. Tualeto kabinos plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,2 x 0,8 m.

36.10. Bendro naudojimo vonios (dušo) irtualeto patalpos turi būti kiekviename aukšte. Priėjimas prie jų neturi kirstikitų bendro naudojimo patalpų (poilsio, žaidimo kambarių ir pan.).

37. Renginių ir sporto patalpų įrengimoreikalavimai

37.1. Sporto salė turi būti įrengta pirmameaukšte. Iš jos tiesiogiai ar per koridorių turi būti išėjimas į sporto zoną.Jos plotas nepriklauso nuo vaikų skaičiaus ir turi būti ne mažesnis kaip 162m².

37.2. Prie sporto salės turi būti įrengtosrūbinės, dušai ir tualetai atskirai mergaitėms ir berniukams. Taip pat turibūti įrengta patalpa sportiniam inventoriui laikyti.

38. Sveikatos priežiūros patalpų įrengimoreikalavimai

38.1. Sveikatos priežiūros patalpos turi būtiįrengtos pirmame aukšte. Patalpas sudaro: medicinos kabinetas, procedūrųkabinetas, tualetas, izoliatorius.

38.2. Sveikatos priežiūros ir procedūrųkabinetai turi būti įrengti atsižvelgiant į teikiamas paslaugas, turėti patogųsusisiekimą su mokymo ir gyvenamosiomis patalpomis. Izoliatoriuje turi būti nemažiau kaip 2 palatos atskirai mergaitėms ir berniukams. Izoliatorius turi būtiatskirtas nuo kitų patalpų prieškambariu su įrengtu praustuvu ir unitazu. Išizoliatoriaus turi būti numatytas tiesioginis išėjimas į kiemą.

39. Bendrų maisto tvarkymo vietų įrengimoreikalavimai

39.1. Maisto tvarkymo vietos turi būtiįrengtos pirmame aukšte atskiroje pastato dalyje. Į jas turi būti numatytastiesioginis įėjimas iš ūkinės zonos.

39.2. Maisto tvarkymui ir laikymui turi būtiįrengta virtuvė ir valgykla (kai nėra numatyta prie gyvenamosios grupėspatalpų), maisto produktų sandėlis ir daržovių saugykla.

39.3. Vaikų globos įstaigų maisto tvarkymo įranga, maisto produktųpristatymas, jų laikymas ir maisto gaminimas turi atitikti visuomenės sveikatospriežiūros teisės aktų reikalavimus [4.11].

39.4. Vaikų globos įstaigose taikomasupaprastintas Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT)planas, kuriame turi būti išdėstytos tik esminės rizikos veiksnių analizės irsvarbiųjų taškų valdymo nuostatos [4.11].

39.5. Valgykloje turi būti numatytas 1,0 m²plotas vienam vaikui. Prie valgyklos turi būti įrengti praustuvai su rankųpriežiūros įranga, kaip nurodyta 36.9 punkte, šiltu ir šaltu vandeniu – 1praustuvas 20 vietų valgykloje.

40. Ūkio patalpų įrengimo reikalavimai

40.1. Vaikų globos įstaigose turi būti įrengtaskalbykla, drabužių (patalynės) džiovinimo bei lyginimo patalpos, pirtis, kainėra vonių ir dušų prie gyvenamųjų patalpų, ūkio sandėliai ir garažas. Pirtisturi būti įrengta pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus

40.2. Jei įstaigą aptarnauja įmonė, teikiantiskalbimo paslaugas, vaikų globos įstaigose, specialiuosiuose vaikų auklėjimo irglobos namuose turi būti numatyta tik 4 m² patalpa nešvariems skalbiniamsrinkti ir rūšiuoti.

41. Personalo patalpos.

Personalui turi būti numatyta tokios patalpos:administracijos kabinetas, aptarnaujančio personalo kabinetas, pavaduotojo ūkioreikalams kabinetas, tualetas ir buitinės patalpos.

42. Patalpų vidausapdaila turi atitikti jų funkcinę paskirtį:

42.1. gyvenamųjų patalpų sienų, grindų, baldųpaviršiai turi būti lengvai valomi (plaunami) ir atsparūs dezinfekcinėms irplovimo medžiagoms;

42.2. vonios (dušo) sienos, grindys irpaviršiai turi būti nelaidūs vandeniui, lengvai valomi, atsparūs plovimui beinaudojamoms valymo, plovimo, dezinfekcijos medžiagoms. Voniose, dušuose, turibūti patiestos neslidžios grindų dangos.

43. Patalpų vidaus apdailos, baldų medžiagos turi atitikti visuomenėssveikatos priežiūros teisės aktuose nustatytus reikalavimus [4.12].

 

VII. APŠVIETIMAS

 

44. Pagrindinės vaikų globos įstaigų patalposturi būti apšviestos tiesioginiu natūraliu apšvietimu. Natūralios apšvietoskoeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 % toliausiai nuo lango nutolusiametaške. Pagrindinių patalpų insoliacija turi būti ne trumpesnė kaip 3 val.

45. Leidžiamas netiesioginis apšvietimaskoridorių, kurie nenaudojami kaip rekreacinės patalpos, pagalbinių maistotvarkymo patalpų (sandėlių, plovyklų).

46. Tik dirbtinis apšvietimas leidžiamasmaisto sandėliuose ir buitinėse patalpose, ūkiniuose sandėliuose, dušuose irtualetuose prie gyvenamųjų patalpų ir prie sporto salės bei personalotualetuose.

47. Miegamuosiuose, o kitose patalpose pagalbūtinumą, turi būti įrengtos apsauginės užuolaidos (žaliuzės) nuo tiesioginiųsaulės spindulių.

48. Visose vaikų globos įstaigų patalpose turibūti įrengtas dirbtinis apšvietimas, atitinkantis visuomenės sveikatospriežiūros teisės aktų reikalavimus [4.4, 4.8]. Pagrindinių patalpų dirbtinioapšvietimo vertės pateiktos 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Pagrindinių patalpų dirbtinioapšvietimo vertės.

Patalpos pavadinimas

Apšvieta, ne mažiau kaip lx

Paviršius, kuriam taikoma apšvieta

Liuminiscencinės

lempos

Kaitrinės lempos

Individualios veiklos kambarys

300

150

Stalo horizontalus paviršius.

0,8 m aukštyje nuo grindų

Bendrasis kambarys

200

100

Horizontalus paviršius

0,5 m aukštyje

Rekreacijos patalpa

150

75

Horizontalus paviršius

0,8 m aukštyje

Rūbinė, vestibiulis

100

50

Horizontalus paviršius

0,8 m aukštyje

Miegamasis, koridorius, laiptinė, sanitarinė-higieninė patalpa

75

30

Horizontalus paviršius

0,5 m aukštyje

Sveikatos priežiūros kabinetas

200

100

Horizontalus paviršius

0,8 m aukštyje

 Medicininis izoliatorius

150

75

Horizontalus paviršius

0,5 m aukštyje

Procedūrinis

300

150

Horizontalus paviršius

0,5 m aukštyje

Klasė, mokymo kabinetas

300

150

Stalo horizontalus paviršius

0,8 m aukštyje nuo grindų

Mokymo dirbtuvės

300

150

Stalo horizontalus paviršius

0,8 m nuo grindų

Buities darbų (siuvimo) kabinetas

400

200

Stalo horizontalus paviršius

0,8 m nuo grindų

Sporto salė

200

100

Stalo horizontalus paviršius

0,8 m nuo grindų

Biblioteka

300

100

Stalo horizontalus paviršius

0,8 m nuo grindų

 

49. Individualios veiklos kambariuose darbovietoje turi būti numatyta galimybė naudotis vietiniu apšvietimu. Draudžiamadarbo vietoje naudoti tik vietinį apšvietimą.

50. Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojamišviestuvai ir lempos, pagal gamintojo deklaraciją skirti konkrečių patalpųapšvietimui. Dirbtinio apšvietimo jungikliai naujai rengiamose patalpose turibūti įrengiami pagal vaikų ūgį.

51. Vestibiulyje, koridoriuose, rekreacinėsepatalpose, laiptinėse turi būti įrengtas avarinis apšvietimas. Apšvietosmažiausia ribinė vertė turi būti 5 lx ant grindų.

 

VIII.ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS

 

52. Vaikų globos įstaigų patalpų šildymo irvėdinimo sistemos bei jų įrengimas turi atitikti statybos techninio reglamentoreikalavimus [4.23].

53. Patalpų mikroklimatas turi atitiktivisuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose nustatytus reikalavimus pagalpatalpų paskirtį [4. 6].

54. Vaikų globos įstaigų gyvenamosiosepatalpose turi būti:

54.1. santykinė oro drėgmė (40-60) %,

54.2. oro judėjimo greitis šaltuoju metųlaikotarpiu ne daugiau kaip 0,15 m/s, šiltuoju – ne daugiau kaip 0,25 m/s.

54.3. oro temperatūra vaikų veiklos patalposeturi atitikti 2 lentelėje reglamentuotus dydžius.

 

2 lentelė. Įvairių patalpų oro temperatūrųvertės.

Patalpos pavadinimas

Oro temperatūra °C

Klasė, kabinetas, laboratorija

Mokymo dirbtuvės

Aktų salė,muzikos kabinetas

Sporto salė

Persirengimo kambarys prie sporto salės

Dušas (vonios kambarys)

Prausykla, tualetas

Technikos kabinetas

Medicinos kabinetas

Administracijos, buitinės patalpos

Valgykla (virtuvė)

Miegamasis

Žaidimų kambarys (individualios veiklos kambarys, valgomasis)

Rekreacijos patalpa

Vestibiulis, koridorius, laiptinė

18-19

16-18

18-19

15-17

20-21

25-26

18-19

18-19

21-23

17-19

15-17

20-22

20-22

18

16-18

 

54.4. temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 maukštyje nuo grindų patalpose turi būti ne daugiau kaip 3 °C.

55. Natūraliam patalpų vėdinimui turi būtinumatytos orlaidės ir (ar) viršlangiai.

56. Patalpos vėdinamos, kai jose nėra vaikų.Vėdinimas baigiamas prieš 30 min. iki sugrįžtant vaikams į patalpas arba kaipatalpų temperatūra nukrinta 3º C.

57. Projektuojant mechaninį vėdinimą turi būtinumatyta ištraukiamoji ir tiekiamoji vėdinimo sistemos. Ištraukiamoji vėdinimosistema turi būti numatyta tualetuose, maisto ruošimo patalpose, vonios (dušo)patalpose, sporto salėje, skalbykloje.

58. Atskiros vėdinimo sistemos turi būtisveikatos priežiūros patalpose, maisto tvarkymo ir tualeto bei vonios (dušo)patalpose.

59. Gyvenamųjų patalpų kondicionavimo sistemosturi būti eksploatuojamos pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

 

IX.VANDENS TIEKIMAS IR KANALIZACIJA

 

60. Vaikų globos įstaigos turi būti prijungtosprie centrinio vandentiekio ir kanalizacijos tinklų. Jeigu nėra centriniovandentiekio ir kanalizacijos, turi būti įrengti vietiniai vandentiekio irkanalizacijos tinklai ir nutekamojo vandens valymo įrenginiai.

61. Tiekiamas geriamasis vanduo ir joprograminė priežiūra turi atitikti visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktųreikalavimus [4.5].

62. Karšto ir šalto vandens čiaupai turi būtimaisto tvarkymo patalpose, prie valgyklos, vonios (dušo) kambariuose,tualetuose, visose sveikatos priežiūros patalpose bei mokymo patalpose, kaipnustatyta visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose (4.4, 4.11, 4.19).

63. Karšto vandens čiaupuose ištekančiovandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 50º C.

64. Sanitarinėse-higieninėse patalposeunitazai ir praustuvai turi būti sumontuoti taip, kad atitiktų vaikų ūgį.

 

X. VEIKLOS IR POILSIO ORGANIZAVIMAS

 

65. Ugdymo režimas

65.1. Vaikų iki 7 metų ugdymas turi būtivykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas šio amžiaus vaikamsprogramas.

65.2. Mokyklinio amžiaus vaikų mokymo krūvisneturi viršyti krūvio, nustatyto bendruosiuose ugdymo planuose, patvirtintuoseŠvietimo ir mokslo ministerijos. Pamokų ir pertraukų trukmė turi atitiktivisuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus [4.4].

66. Poilsio režimas

66.1. Jaunesniojo amžiaus vaikams (7-10 metų)turi būti numatytas 10 val. nakties miegas, vyresniems (11-14 metų) – 9val.,vyriausiems (15-17 metų) – 8,5 val.

66.2. Jaunesniems, silpnos sveikatos ar poligos vaikams rekomenduojamas 1-2 val. dienos miegas.

67. Maitinimo režimas

67.1. Vaikai turi būti maitinami 4 - 5 kartusper dieną su 3,5 - 4,0 val. intervalu tarp atskirų maitinimų.

67.2. Paros bendroji energinė vertėpaskirstoma taip, kad iš jos 30 procentų sudarytų pusryčiai, 40 procentų –pietūs, 10 procentų – pavakariai (priešpiečiai), 20 procentų – vakarienė.

67.3. Maitinimas turi būti organizuojamaspagal skirtingų sezonų perspektyvinius valgiaraščius, patvirtintus vaikų globosįstaigos vadovo ir suderintus su teritorijos visuomenės sveikatos centru.

67.4. Valgiaraščiai turi būti sudaromiatskiroms vaikų amžiaus grupėms, vadovaujantis 2 priede patvirtintomis normomisir atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos, maistinių medžiagų,mineralinių medžiagų ir vitaminų normas vaikams, patvirtintas sveikatosapsaugos ministerijos [4. 7].

67.5. Patiekalų įvairumas turi atitiktifiziologinius vaikų amžiaus ypatumus.

67.6. Vaikų globos įstaigose turi būtiorganizuojamas dietinis maitinimas vaikams, sergantiems virškinamojo trakto,inkstų, kepenų ir kitomis ligomis.

67.7 Vaikų globos įstaigos sveikatospriežiūros darbuotojas turi pateikti administracijai vaikų sąrašus, kuriemsreikalingas dietinis maitinimas.

67.8. Dietinis maitinimas turi būti ruošiamaspagal atskirą valgiaraštį.

 

XI. PATALPŲ IR ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA

 

68. Vaikas turi būti apgyvendintas švariose,tvarkingose patalpose.

69. Visos globos įstaigų patalpos ir joseesantys įrenginiai turi būti tvarkomi, valomi kiekvieną dieną drėgnu būdu,bendro naudojimo patalpos ir įrenginiai prižiūrimi nuolat ir valomi pagalporeikį.

70. Vaikų maitinimo patalpose stalai turi būtivalomi švaria drėgna šluoste po kiekvieno maitinimo, panaudojant leidžiamuspaviršių valiklius.

71. Indai ir įrankiai turi būti plaunami naudojanttik indų plovimui skirtas plovimo priemones.

72. Langų stiklai turi būti valomi ne rečiaukaip du kartus per metus iš išorės ir kartą per ketvirtį iš vidaus.

73. Šviestuvai valomi ne rečiau kaip du kartusper metus.

74. Patalpų remontas atliekamas pagal reikmes.

75. Privalomasis aplinkos kenksmingumopašalinimas, esant susirgimams, atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka pagalepidemiologines reikmes [4.14].

76. Vaikų globos įstaigose turi būti atliekamakenkėjų kontrolė, kuri vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka. [4.15].

77. Naudojami valikliai, dezinfektantai, kitibiocidai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka leisti naudoti Lietuvoje [4.16,4.17].

78. Asmenys, dirbantys su valymo, plovimo,dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos priemonėmis, turi mokėti naudotisšiomis priemonėmis ir laikytis gamintojo ar tiekėjo saugos duomenų lapuosenurodytų sveikatos saugos reikalavimų [4.13].

79. Valymo inventorius turi būti paženklintas.Sanitarinių-higieninių patalpų valymo inventorius turi būti laikomas atskirainuo kito valymo inventoriaus.

80. Valikliai turi būti saugiai laikomispecialioje pritaikytoje patalpoje ar įrenginiuose, vaikams neprieinamojevietoje.

81. Draudžiama atlikti remonto darbus beiaplinkos kenksmingumo šalinimą vaikams esant gyvenamosiose patalpose.

82. Atliekos turi būti tvarkomos teisės aktųnustatyta tvarka [4.1].

83. Vaikams turi būti duodami tik išskalbti,švarūs ir išlyginti lovos skalbiniai (patalynė, rankšluosčiai). Patalynė tampačiam asmeniui turi būti keičiama pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7dienas.

84. Švarūs skalbiniai turi būti laikomiatskiroje, gerai vėdinamoje patalpoje ar specialiuose įrenginiuose (spintose).

85. Panaudoti skalbiniai turi būti laikomispecialioje patalpoje ar įrenginiuose (spintose) ir specialiose talpyklose.

86. Skalbiniai turi būti skalbiami specialiaiįrengtose skalbyklose ar tam skirtoje patalpoje, kurioje sumontuota skalbimo irdžiovinimo įranga. Draudžiama skalbinius skalbti vonios (dušo) patalpose arkitose tam nepritaikytose patalpose.

 

XII.VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

87. Vaikų globos įstaigose gyvenantiemsvaikams turi būti užtikrinta tinkama asmens sveikatos priežiūra [4.9].

88. Jeigu vaikų globos įstaigojeorganizuojamas mokymo procesas, vaikams turi būti numatyta ir pirminė visuomenėssveikatos priežiūra.

89. Informacija apie vaikų užkrečiamąsiasligas, nelaimingus atsitikimus, susijusius su apsinuodijimais turi būtitvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka [4.20].

 

Lietuvos higienos normos HN 124:2004

,,Vaikų globos įstaigos. Bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai“ 1 priedas

 

VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ,SPECIALIŲJŲ VAIKŲ AUKLĖJIMO IR GLOBOS NAMŲ VAIKŲ APRŪPINIMO APRANGA IRMINKŠTUOJU INVENTORIUMI MINIMALIOS NORMOS

 

Aprangos ir minkšto inventoriaus pavadinimas

Mato vienetas

Daiktų norma

vienam auklėtiniui

 

 

Dėvėjimo laikas metais

 

 

 

berniukams

mergaitėms

 

I. Apranga

 

 

 

 

Žieminis paltas

vnt.

1

1

3

Demisezoninis paltas (puspaltis, striukė)

vnt.

1

1

3

Žieminis galvos apdangalas

vnt.

1

1

3

Pusvilnonis šalikas

vnt.

1

1

3

Pirštinės

pora

3

3

1

Vasarinis galvos apdangalas

vnt.

1

1

2

Medvilniniai viršutiniai marškiniai (džemperiai)

vnt.

3

3

2

Pusvilnonis megztinis

vnt.

1

1

2

Kelnės

vnt.

2

1

 

1

 

Suknelė

 

 

3

2

Sijonas

vnt.

 

2

1

Diržas susijuosti

vnt.

2

-

2

Pėdkelnės (apatinės kelnės)

vnt.

3

3

1

Apatiniai baltiniai

kompl.

3

3

 

2

 

Pižama (naktiniai marškiniai)

vnt.

2

2

3

Liemenėlė

vnt.

-

3

2

Sportinės kelnaitės

vnt.

2

2

1

Marškiniai be rankovių

vnt.

2

2

1

Sportinis kostiumas

vnt.

2

2

3

Medvilninės kojinės (puskojinės)

poros

7

7

1

Vilnonės kojinės (puskojinės)

poros

2

2

0,5

Žieminiai batai

pora

1

1

1

Demisezoniniai batai

poros

1

1

1

Vasarinės basutės

poros

1

1

0,5

Šlepetės

poros

1

1

0,5

Sportbačiai

vnt.

1

1

1

Guminiai batai

poros

1

1

2

Išeiginiai rūbai

vnt.

1

1

3

 

II. Minkštas inventorius

 

 

 

 

Paklodės

vnt.

6

6

3

Užvalkalas čiužiniui

vnt.

1

1

2

Užvalkalai (pagalvėms ir antklodėms)

vnt.

3

3

2

Rankšluosčiai

vnt.

3

3

2

Antklodės

vnt.

2

2

5

Čiužinys

vnt.

1

1

6

Pagalvės

vnt.

1

1

6

 

Lietuvos higienos normos HN 124:2004

,,Vaikų globos įstaigos. Bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai“ 2 priedas

 

MAISTO PRODUKTŲ PAROS NORMA VAIKUI

 

Produkto pavadinimas

Prekybinis produkto bruto svoris (gramais)

Ikimokyklinio amžiaus vaikams

Mokyklinio amžiaus vaikams

Ruginė duona

60

150

Kvietinė duona

100

200

Miltai

35

35

Krakmolas

3

3

Kruopos, ankštiniai, makaronai

45

75

Bulvės

300

400

Kitos daržovės

400

470

Švieži vaisiai

260

250

Sultys

200

200

Džiovinti vaisiai

10

15

Cukrus

55

70

Konditerijos gaminiai

25

25

Kava

2

4

Kakava

1

2

Arbata

0,2

0,2

Mėsa

95

100

Paukštiena

25

30

Žuvis

60

110

Mėsos gaminiai (dešros)

10

25

Pienas, kefyras ar kt. rauginti produktai

500

500

Varškė

50

70

Grietinė

10

10

Sūris

10

12

Augalinis aliejus

35

50

Sviestas

12

18

Kiaušinis (vnt)

1

1

Prieskoniai

2

2

Mielės

1

1

Druska

8

8

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal