Medicinos normos

Dėl Lietuvos medicinos normos MN 51:2004 "Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-948
Dokumento data: 2004-12-23
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2005 01 09
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS MEDICINOSNORMOS MN 51:2004 „GYDYTOJAS PULMONOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IRATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

 

 

2004 m. gruodžio23 d. Nr. V-948

Vilnius

 

VykdydamasLietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231;1998, Nr. 112-3099):

1. T v i r t i nu Lietuvos medicinos normą MN 51:2004 „Gydytojas pulmonologas. Teisės,pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P r i p a ž įs t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m.vasario 3 d. įsakymą Nr. 65 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 51:1998„Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 18-437).

 

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                                                                                                            ŽILVINASPADAIGA

______________

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministro

2004 m.gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-948

 

Lietuvosmedicinos norma

MN 51:2004

 

GYDYTOJASPULMONOLOGAS.

Teisės,pareigos, kompetencija ir atsakomybė

 

I. TAIKYMOSRITIS

 

1. Ši medicinosnorma nustato gydytojo pulmonologo veiklos sritis, teises, pareigas,kompetenciją ir atsakomybę.

2. Ši medicinosnorma privaloma visiems gydytojams pulmonologams, jų darbdaviams, taip patinstitucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos specialistus beikontroliuojančioms jų veiklą.

 

II. NUORODOS

 

3. Ši medicinosnorma parengta vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitaisteisės aktais:

3.1. LietuvosRespublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr.112-3099);

3.2. LietuvosRespublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572;1998, Nr. 109-2995);

3.3. LietuvosRespublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996,Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284);

3.4. LietuvosRespublikos medicinos praktikos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr.68-2365);

3.5. LietuvosRespublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123-5512);

3.6. LietuvosRespublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 44-1247);

3.7. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-396„Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.90-3316);

3.8. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo“ (Žin.,2004, Nr. 105-3906);

3.9. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132 „DėlSveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijostobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 31-1180);

3.10. LietuvosRespublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1359 „Dėl gydytojųrengimo“ (Žin., 2003, Nr. 104-4667);

3.11. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 58„Dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimotvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 12-430);

3.12. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634„Dėl bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ (Žin., 2000,Nr. 100-3192; 2003, Nr. 112-5031);

3.13. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbospaslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915).

 

III. TERMINAI IRAPIBRĖŽIMAI

 

4. Šiojemedicinos normoje vartojami terminai ir apibrėžimai:

4.1. gydytojaspulmonologas – medicinos gydytojas, įgijęs gydytojo pulmonologo profesinękvalifikaciją;

4.2. gydytojopulmonologo praktika – gydytojo pulmonologo pagal įgytą profesinękvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra,apimanti kvėpavimo organų ligų diagnostiką, gydymą ir profilaktiką.

 

IV. BENDROSIOSNUOSTATOS

 

5. Gydytojopulmonologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus medicinos studijas irpulmonologijos rezidentūrą. Užsienyje įgyta gydytojo pulmonologo profesinėkvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Teisę verstisgydytojo pulmonologo praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymųnustatyta tvarka įgijęs gydytojo pulmonologo profesinę kvalifikaciją irturintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą irgaliojančią medicinos praktikos licenciją verstis gydytojo pulmonologopraktika.

7. Gydytojaspulmonologas verčiasi gydytojo pulmonologo praktika sveikatos priežiūrosįstaigose, turinčiose licenciją teikti pulmonologijos paslaugas.

8. Gydytojaspulmonologas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais asmens sveikatospriežiūros specialistais.

9. Gydytojaspulmonologas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitaisteisės aktais, šia medicinos norma, įstaigos, kurioje dirba įstatais, vidaustvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašymu.

 

V. TEISĖS

10. Gydytojaspulmonologas turi teisę:

10.1. verstispulmonologijos praktika šios medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatytatvarka;

10.2. turėtispaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytatvarka;

10.3. išrašytireceptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

10.4. išduotiasmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro nustatyta tvarka;

10.5. konsultuotiLietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.6. atsisakytiteikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojopulmonologo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojųpaciento ar gydytojo pulmonologo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiamabūtinoji medicinos pagalba;

10.7. nustatytižmogaus mirties faktus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.8. gautidarbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus ligoniusLietuvosRespublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.9. tobulintiprofesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.10. taikytidiagnostikos ir gydymo metodus, tarp jų ir intervencinius, šios medicinosnormos bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.11. dalyvautipasitarimuose, konferencijose, kuriose nagrinėjami asmens ir visuomenėssveikatos priežiūros klausimai;

10.12. naudotisgydytojams nustatytomis socialinėmis, kvalifikacijos tobulinimo ir kitomisgarantijomis;

10.13. siūlytiLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, apskričių ir savivaldybiųgydytojams, sveikatos priežiūros įstaigų administracijai, kaip gerintikvėpavimo organų ligų diagnostiką, gydymą ir profilaktiką;

10.14. diegtinaujus diagnostikos ir gydymo metodus, naudojant Lietuvos Respublikojeįteisintą medicinos įrangą;

10.15. turi irkitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

VI. PAREIGOS

11. Gydytojaspulmonologas privalo:

11.1. teiktibūtinąją medicinos pagalbą;

11.2.nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytispas atitinkamos srities specialistą;

11.3.bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugosir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;

11.4. propaguotisveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymopriemones;

11.5. įgyvendintiprivalomąsias sveikatos programas;

11.6. laikytisgydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;

11.7. tobulintiprofesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministronustatyta tvarka;

11.8. laikytisMedicinos praktikos licencijavimo taisyklių;

11.9. tvarkytimedicinos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.10. paaiškintigydytojo pulmonologo praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos,teisėsaugos institucijų prašymu;

11.11. taikytitik Lietuvoje įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;

11.12. kvalifikuotaipagal savo kompetenciją diagnozuoti ir gydyti šios medicinos normos VIIskyriuje nurodytas kvėpavimo organų ligas, rekomenduoti ir organizuotiprofilaktikos priemones;

11.13. nustatytatvarka teikti statistikos ir kitus privalomuosius atskaitomybės duomenisLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, apskrities irsavivaldybės gydytojui, visuomenės sveikatos centrui ir kitoms sveikatospriežiūros įstaigoms bei teisėsaugos institucijoms;

11.14. atliktikitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas pareigas.

 

VII.KOMPETENCIJA

 

12. Gydytojopulmonologo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai,kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo pulmonologo profesinę kvalifikacijąsuteikusias studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją iratsižvelgdamas į nuolatinę pulmonologijos mokslo ir praktikos pažangą.

13. Gydytojaspulmonologas turi:

13.1. žinoti:

13.1.1. saugosdarbe reikalavimus;

13.1.2. žmogausorganų ir sistemų anatomijos ir fiziologijos ypatumus;

13.1.3. kvėpavimoorganų morfologijos, fiziologijos, patologijos ypatumus;

13.1.4. kvėpavimoorganų ligų epidemiologiją, klasifikaciją, priežastis, patogenezę, klinikiniuspožymius, medicinos etiką;

13.2. išmanyti:

13.2.1. sveikatosapsaugos ir socialinės medicinos organizavimo principus;

13.2.2. darbo sudokumentais ir raštvedybos pagrindus;

13.2.3. medicinosstatistikos pagrindus;

13.2.4. sveikatosdraudimo principus ir rūšis;

13.2.5. žmogauspsichikos sutrikimus, sveiko ir sergančio žmogaus bei jo artimųjų psichologiją;

13.2.6. plaučių,tarpuplaučio ir krūtinplėvės navikų radioterapijos principus;

13.2.7.naudojimąsi informacinėmis duomenų bazėmis;

13.3. mokėti:

13.3.1. surinktianamnezę ir objektyviai ištirti ligonį;

13.3.2.diagnozuoti ir gydyti ligas pagal vidaus ligų gydytojo kompetenciją;

13.3.3. pagalsavo kompetenciją ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, reikalavimusdiagnozuoti ir gydyti šias ligas (pagal Tarptautinę statistinę ligų irsveikatos problemų klasifikaciją TLK-10):

13.3.3.1. ūminįnazofaringitą [peršalimas] J00;

13.3.3.2. ūminįfaringitą J02;

13.3.3.3.streptokokinį faringitą J02.0;

13.3.3.4. ūminįfaringitą, sukeltą kitų patikslintų mikroorganizmų J02.8;

13.3.3.5. ūminįfaringitą, nepatikslintą J02.9;

13.3.3.6. ūminįlaringitą ir tracheitą J04;

13.3.3.7. ūminįlaringitą J04.0;

13.3.3.8. ūminįtracheitą J04.1;

13.3.3.9. ūminįlaringotracheitą J04.2;

13.3.3.10. ūminesviršutinių kvėpavimo takų pasikartojančias infekcijas, sukėlėjas nepatikslintasJ06;

13.3.3.11. ūminįlaringofaringitą J06.0;

13.3.3.12. kitasūmines pasikartojančias viršutinių kvėpavimo takų infekcijas J06.8;

13.3.3.13. ūminęviršutinių kvėpavimo takų infekciją, nepatikslintą J06.9;

13.3.3.14. gripą,su nustatytu virusu J10;

13.3.3.15. gripąsu pneumonija, gripo virusas nustatytas J10.0;

13.3.3.16. gripąsu kitais kvėpavimo takų pažeidimais, gripo virusas nustatytas J10.1;

13.3.3.17. gripą,kitaip pasireiškiantį, gripo virusas nustatytas J10.8;

13.3.3.18. gripą,gripo virusas nenustatytas J11;

13.3.3.19. gripąsu pneumonija, gripo virusas nenustatytas J11.0;

13.3.3.20. gripąsu kitais kvėpavimo takų pažeidimais, gripo virusas nenustatytas J11.1;

13.3.3.21. gripą,kitaip pasireiškiantį, gripo virusas nenustatytas J11.8;

13.3.3.22.virusinę pneumoniją, neklasifikuojamą kitur J12;

13.3.3.23.adenovirusinę pneumoniją J12.0;

13.3.3.24.pneumoniją, sukeltą respiracinio sincicinio viruso J12.1;

13.3.3.25.pneumoniją, sukeltą paragripo viruso J12.2;

13.3.3.26. kitasvirusines pneumonijas J12.8;

13.3.3.27.virusines pneumonijas, nepatikslintas J12.9;

13.3.3.28.pneumoniją, sukeltą pneumonijos streptokoko J13;

13.3.3.29.pneumoniją, sukeltą influensos hemofilo J14;

13.3.3.30.bakterinę pneumoniją, neklasifikuojamą kitur J15;

13.3.3.31.pneumoniją, sukeltą pneumonijos klebsielės J15.0;

13.3.3.32.pneumoniją, sukeltą pseudomonos J15.1;

13.3.3.33.pneumoniją, sukeltą stafilokokų J15.2;

13.3.3.34.pneumoniją, sukeltą B grupės streptokokų J15.3;

13.3.3.35.pneumoniją, sukeltą kitų streptokokų J15.4;

13.3.3.36.pneumoniją, sukeltą žarnyno lazdelės J15.5;

13.3.3.37.pneumoniją, sukeltą kitų gramneigiamų aerobinių bakterijų J15.6;

13.3.3.38.pneumoniją, sukeltą pneumonijos mikoplazmos J15.7;

13.3.3.39. kitųbakterijų sukeltą pneumoniją J15.8;

13.3.3.40.bakterinę pneumoniją, nepatikslintą J15.9;

13.3.3.41.pneumoniją, sukeltą kitų infekcinių veiksnių, neklasifikuojamą kitur J16;

13.3.3.42.chlamidijų sukeltą pneumoniją J16.0;

13.3.3.43. kitųnustatytų infekcinių veiksnių sukeltą pneumoniją J16.8;

13.3.3.44.pneumoniją sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur J17;

13.3.3.45.pneumoniją sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur J17.0;

13.3.3.46.pneumoniją sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur J17.1;

13.3.3.47.pneumoniją sergant grybelinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur J17.2;

13.3.3.48.pneumoniją sergant parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur J17.3;

13.3.3.49.pneumoniją sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur J17.8;

13.3.3.50.pneumoniją, pneumonijos sukėlėjas nenustatytas J18;

13.3.3.51.bronchopneumoniją, nepatikslintą J18.0;

13.3.3.52.skiltinę pneumoniją, nepatikslintą J18.1;

13.3.3.53.hipostazinę pneumoniją, nepatikslintą J18.2;

13.3.3.54. kitaspneumonijas, kai sukėlėjas nenustatytas J18.8;

13.3.3.55.pneumoniją, nepatikslintą J18.9;

13.3.3.56. ūminįbronchitą J20;

13.3.3.57. ūminįbronchitą, sukeltą pneumonijos mikoplazmos J20.0;

13.3.3.58. ūminįbronchitą, sukeltą influensos hemofilo J20.1;

13.3.3.59. ūminįbronchitą, sukeltą streptokoko J20.2;

13.3.3.60. ūminįbronchitą, sukeltą Koksakio virusų J20.3;

13.3.3.61. ūminįbronchitą, sukeltą paragripo virusų J20.4;

13.3.3.62. ūminįbronchitą, sukeltą respiracinių sincitinių virusų J20.5;

13.3.3.63. ūminįbronchitą, sukeltą rinovirusų J20.6;

13.3.3.64. ūminįbronchitą, sukeltą echovirusų J20.7;

13.3.3.65. ūminįbronchitą, sukeltą kitų patikslintų sukėlėjų J20.8;

13.3.3.66. ūminįbronchitą, nepatikslintą J20.9;

13.3.3.67. ūminįbronchiolitą J21;

13.3.3.68. ūminįbronchiolitą, sukeltą respiracinių sincitinių virusų J21.0;

13.3.3.69. ūminįbronchiolitą, sukeltą kitų patikslintų sukėlėjų J21.8;

13.3.3.70. ūminįbronchiolitą, nepatikslintą J21.9;

13.3.3.71.nepatikslintą ūminę apatinių kvėpavimo takų infekciją J22;

13.3.3.72. lėtinįlaringitą ir laringotracheitą J37;

13.3.3.73. lėtinįlaringotracheitį J37.1;

13.3.3.74. kitasgerklų ligas J38.7;

13.3.3.75.bronchitą, nepatikslintą kaip ūminį ar lėtinį J40;

13.3.3.76.paprastą ir gleiviškai pūlingą lėtinį bronchitą J41;

13.3.3.77.katarinį lėtinį bronchitą J41.0;

13.3.3.78.gleiviškai pūlingą lėtinį bronchitą J41.1;

13.3.3.79. mišrųkatarinį ir gleiviškai pūlingą lėtinį bronchitą J41.8;

13.3.3.80.nepatikslintą lėtinį bronchitą J42;

13.3.3.81.emfizemą J43;

13.3.3.82.MacLeod’o sindromą J43.0;

13.3.3.83.panlobulinę emfizemą J43.1;

13.3.3.84.centrilobulinę emfizemą J43.2;

13.3.3.85.kitokią emfizemą J43.8;

13.3.3.86.emfizemą, nepatikslintą J43.9;

13.3.3.87. kitaslėtines obstrukcines plaučių ligas J44;

13.3.3.88. lėtinęobstrukcinę plaučių ligą su ūmine apatinių kvėpavimo takų infekcija J44.0;

13.3.3.89. lėtinęobstrukcinę plaučių ligą su paūmėjimu, nepatikslintą J44.1;

13.3.3.90. kitaspatikslintas lėtines obstrukcines plaučių ligas J44.8;

13.3.3.91. lėtinęobstrukcinę plaučių ligą, nepatikslintą J44.9;

13.3.3.92. astmąJ45;

13.3.3.93.alerginę astmą J45.0;

13.3.3.94.nealerginę astmą J45.1;

13.3.3.95. mišriąastmą J45.8;

13.3.3.96. astmą,nepatikslintą J45.9;

13.3.3.97.astminę būklę J46;

13.3.3.98.bronchektazes J47;

13.3.3.99.angliakasių pneumokoniozę J60;

13.3.3.100.pneumokoniozę, sukeltą asbesto ir kitų mineralinių skaidulų J61;

13.3.3.101.pneumokoniozę, sukeltą silicio turinčių dulkių J62;

13.3.3.102.pneumokoniozę sukeltą talko dulkių J62.0;

13.3.3.103.pneumokoniozę sukeltą kitų silicio turinčių dulkių J62.8;

13.3.3.104.pneumokoniozę sukeltą kitų neorganinių dulkių J63;

13.3.3.105.aliuminozę (plaučių) J63.0;

13.3.3.106.boksitinę fibrozę (plaučių) J63.1;

13.3.3.107.beriliozę J63.2;

13.3.3.108.grafitinę fibrozę (plaučių) J63.3;

13.3.3.109.siderozę J63.4;

13.3.3.110.stanozę J63.5;

13.3.3.111.pneumokoniozę sukeltą kitų patikslintų neorganinių dulkių J63.8;

13.3.3.112.nepatikslintą pneumokoniozę J64;

13.3.3.113.pneumokoniozę su tuberkulioze J65;

13.3.3.114.kvėpavimo takų ligą, sukeltą specifinių organinių dulkių J66;

13.3.3.115.bisinozę J66.0;

13.3.3.116. linųbraukėjo ligą J66.1;

13.3.3.117.kanabinozę J66.2;

13.3.3.118.kvėpavimo takų ligą, sukeltą kitų specifinių organinių dulkių J66.8;

13.3.3.119.erginį alveolitą ir pneumonitą, sukeltą organinių dulkių J67;

13.3.3.120.fermerio plautį J67.0;

13.3.3.121.bagasozę J67.1;

13.3.3.122.paukščių mėgėjo plautį J67.2;

13.3.3.123.suberozę J67.3;

13.3.3.124.salyklo gamintojo ligą ar plautį J67.4;

13.3.3.125. grybųaugintojo plautį J67.5;

13.3.3.126. klevožievės lupėjo plautį J67.6;

13.3.3.127.kondicionieriumi ar oro drėkintuvu pažeistą plautį J67.7;

13.3.3.128.alerginį pneumonitą, sukeltą kitų organinių dulkių J67.8;

13.3.3.129.alerginį pneumonitą, sukeltą nenustatytų organinių dulkių J67.9;

13.3.3.130.respiracinę patologiją sukeltą chemikalų, dujų, dūmų ir garų inhaliacijos J68;

13.3.3.131.bronchitą ir pneumonitą, sukeltą chemikalų, dujų, dūmų ir garų inhaliacijosJ68.0;

13.3.3.132. ūminęplaučių edemą, sukeltą chemikalų, dujų, dūmų ir garų inhaliacijos J68.1;

13.3.3.133.viršutinių kvėpavimo takų uždegimą sukeltą chemikalų, dujų, dūmų ir garųinhaliacijos, neklasifikuojamas kitaip J68.2;

13.3.3.134. visasūmines ir poūmes respiracines būkles, sukeltas chemikalų, dujų, dūmų ir garųinhaliacijos J68.3;

13.3.3.135.lėtines respiracines būkles sukeltas chemikalų, dujų, dūmų ir garų inhaliacijosJ68.4;

13.3.3.136. kitasrespiracines būkles sukeltas chemikalų, dujų, dūmų ir garų inhaliacijos J68.8;

13.3.3.137.nepatikslintas respiracines būkles, sukeltas chemikalų, dujų, dūmų ir garųinhaliacijos J68.9;

13.3.3.138.pneumonitą, sukeltą skysčių ir kietųjų kūnų J69;

13.3.3.139.pneumonitą, sukeltą maisto ir vėmimo J69.0;

13.3.3.140.pneumonitą, sukeltą aliejų, alyvų ir esencijų J69.1;

13.3.3.141.pneumonitą, sukeltą kitų skysčių ir kietų kūnų J69.8;

13.3.3.142.pespiracines būkles, sukeltas kitų išorinių veiksnių J70;

13.3.3.143. ūminįplaučių pažeidimą dėl radiacijos J70.0;

13.3.3.144.lėtinį ir kitokį radiacinį plaučių pažeidimą J70.1;

13.3.3.145.ūminius intersticinius plaučių pažeidimus, sukeltus medikamentų J70.2;

13.3.3.146.lėtinius intersticinius plaučių pažeidimus, sukeltus medikamentų J70.3;

13.3.3.147.intersticinius plaučių pažeidimus, sukeltus medikamentų, nepatikslinti J70.4;

13.3.3.148.respiracines būkles, sukeltas kitų patikslintų išorinių veiksnių J70.8;

13.3.3.149.respiracines būkles, sukeltas kitų nepatikslintų išorinių veiksnių J70.9;

13.3.3.150.suaugusiųjų respiracinį sindromą J80;

13.3.3.151.plaučių edemą J81;

13.3.3.152.plaučių eozinofilija, neklasifikuojama kitur J82;

13.3.3.153. kitasintersticines plaučių ligas J84;

13.3.3.154.alveolių ir alveolių sienelių pažeidimą J84.0;

13.3.3.155. kitasintersticines plaučių ligas su fibroze J84.1;

13.3.3.156. kitaspatikslintas intersticines plaučių ligas J84.8;

13.3.3.157.intersticines plaučių ligas, nepatikslintas J84.9;

13.3.3.158.plaučių ir tarpuplaučio abscesus J85;

13.3.3.159.plaučių gangreną ir nekrozę J85.0;

13.3.3.160.plaučių abscesą su pneumonija J85.1;

13.3.3.161.plaučių abscesą be pneumonijos J85.2;

13.3.3.162.tarpuplaučio abscesą J85.3;

13.3.3.163.piotoraksą J86;

13.3.3.164.skystį pleuros ertmėje, neklasifikuojamą kitur J90;

13.3.3.165.skystį pleuros ertmėje sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur J91;

13.3.3.167.pleuros apnašas J92;

13.3.3.168.pleuros apnašas su asbestu J92.0;

13.3.3.169.pleuros apnašas be asbesto J92.9;

13.3.3.170.pneumotoraksą J93;

13.3.3.171.spontaninį įtampos pneumotoraksą J93.0;

13.3.3.172. kitąspontaninį pneumotoraksą J93.1;

13.3.3.173. kitąpneumotoraksą J93.8;

13.3.3.174.pneumotoraksą, nepatikslintą J93.9;

13.3.3.175. kitaspleuros būkles J94;

13.3.3.176.chilozinį skystį J94.0;

13.3.3.177.fibrotoraksą J94.1;

13.3.3.178.hemotoraksą J94.2;

13.3.3.179. kitaspatikslintas pleuros būkles J94.8;

13.3.3.180.pleuros būkles, nepatikslintas J94.9;

13.3.3.181.kvėpavimo sutrikimą po gydymo procedūrų, neklasifikuojamą kitur J95;

13.3.3.182.tracheostomos funkcijos sutrikimą J95.0;

13.3.3.183. ūminįplaučių nepakankamumą po torakalinės intervencijos J95.1;

13.3.3.184. ūminįplaučių nepakankamumą po netorakalinės intervencijos J95.2;

13.3.3.185.lėtinį plaučių nepakankamumą po intervencijos J95.3;

13.3.3.186.Mendelsono sindromą J95.4;

13.3.3.187.subglotinę stenozę po gydymo procedūrų J95.5;

13.3.3.188. kituskvėpavimo sutrikimus po gydymo procedūrų J95.8;

13.3.3.189. kitusnepatikslintus kvėpavimo sutrikimus po gydymo procedūrų J95.9;

13.3.3.190.kvėpavimo nepakankamumą, neklasifikuojamą kitur J96;

13.3.3.191. ūminįkvėpavimo nepakankamumą J96.0;

13.3.3.192.lėtinį kvėpavimo nepakankamumą J96.1;

13.3.3.193.kvėpavimo nepakankamumą, nepatikslintą J96.9;

13.3.3.194. kituskvėpavimo sutrikimus J98;

13.3.3.195.bronchų ligas, neklasifikuojamas kitur J98.0;

13.3.3.196.plaučių kolapsą J98.1;

13.3.3.197.intersticinę emfizemą J98.2;

13.3.3.198.kompensacinę emfizemą J98.3;

13.3.3.199. kitasplaučių ligas J98.4;

13.3.3.200.tarpuplaučio ligas, neklasifikuojamas kitur J98.5;

13.3.3.201.diafragmos ligas J98.6;

13.3.3.202. kitaspatikslintas kvėpavimo ligas J98.8;

13.3.3.203.kvėpavimo ligas, nepatikslintas J98.9;

13.3.3.204.kvėpavimo sutrikimus sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur J99;

13.3.3.205.reumatoidinį plaučių pažeidimą (M05.1+) J99.0;

13.3.3.206.kvėpavimo sutrikimus sergant jungiamojo audinio ligomis, klasifikuojamomiskitur J99.1;

13.3.3.207.kvėpavimo sutrikimus sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur J99.8;

13.3.3.208.kvėpavimo organų tuberkuliozę, patvirtintą bakteriologiškai ir histologiškaiA15;

13.3.3.209.plaučių tuberkuliozę, patvirtinta skreplių mikroskopijos, su bakterijų kultūra irbe jos A15.0;

13.3.3.210.plaučių tuberkuliozę, kai nustatyta bakterijų kultūra A15.1;

13.3.3.211.plaučių tuberkuliozę, patvirtinta histologiškai A15.2;

13.3.3.212.plaučių tuberkuliozę, patvirtinta nepatikslintais metodais A15.3;

13.3.3.213.krūtinės ląstos limfmazgių tuberkuliozę, patvirtinta bakteriologiškai irhistologiškai A15.4;

13.3.3.214.gerklų, trachėjos ir bronchų tuberkuliozę, patvirtinta bakteriologiškai irhistologiškai A15.5;

13.3.3.215.pirminę kvėpavimo organų tuberkuliozę, patvirtintą bakteriologiškai irhistologiškai A15.7;

13.3.3.216. kitąkvėpavimo organų tuberkuliozę, patvirtintą bakteriologiškai ir histologiškaiA15.8;

13.3.3.217.nepatikslintą kvėpavimo organų tuberkuliozę, patvirtintą bakteriologiškai irhistologiškai A15.9;

13.3.3.218.kvėpavimo organų tuberkuliozę, nepatvirtintą bakteriologiškai ar histologiškaiA16;

13.3.3.219.plaučių tuberkuliozę, nepatvirtintą bakteriologiškai ir histologiškai A16.0;

13.3.3.220.plaučių tuberkuliozę, kai netirta bakteriologiškai ir histologiškai A16.1;

13.3.3.221.plaučių tuberkuliozę, kai neminimas bakteriologinis ar histologinisatvirtinimas A16.2;

13.3.3.222.krūtinės ląstos limfmazgių tuberkuliozę, kai neminimas bakteriologinis arhistologinis patvirtinimas A16.3;

13.3.3.223.gerklų, trachėjos ir bronchų tuberkuliozę, kai neminimas bakteriologinis arhistologinis patvirtinimas A16.4;

13.3.3.224.pirminę kvėpavimo organų tuberkuliozę, kai neminimas bakteriologinis arhistologinis patvirtinimas A16.7;

13.3.3.225. kitąkvėpavimo organų tuberkuliozę, neminint bakteriologinio ar histologiniopatvirtinimo A16.8;

13.3.3.226.nepatikslintą kvėpavimo organų tuberkuliozę, neminint bakteriologinio arhistologinio patvirtinimo A16.9;

13.3.3.227.miliarinę tuberkuliozę A19;

13.3.3.228.vienos patikslintos lokalizacijos ūminę miliarinę tuberkuliozę A19.0;

13.3.3.229.dauginę ūminę miliarinę tuberkuliozę A19.1;

13.3.3.230. ūminęmiliarinę tuberkuliozę, nepatikslintą A19.2;

13.3.3.231. kitąmiliarinę tuberkuliozę A19.8;

13.3.3.232.miliarinę tuberkuliozę, nepatikslintą A19.9;

13.3.3.233.tuberkuliozės padarinius B90;

13.3.3.234.kvėpavimo organų ir nepatikslintos tuberkuliozės padarinius B90.9;

13.3.3.235.tuberkuliozę, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir pogimdyminį laikotarpį O98.0;

13.3.3.236.įgimtą tuberkuliozę (džiovą) P37.0;

13.3.3.237.stebėjimą dėl įtariamos tuberkuliozės Z03.0;

13.3.3.238.specialų kvėpavimo organų tuberkuliozės ištyrimą Z11.1;

13.3.3.239.imunizacijos tik nuo tuberkuliozės [BCG] poreikį Z23.2;

13.3.3.240.plaučių emboliją I26;

13.3.3.241.plaučių emboliją, kaip ūminę plautinę širdies ligą I26.0;

13.3.3.242.plaučių emboliją (neminint ūminės plautinės širdies ligos) I26.9;

13.3.3.243. kitasplautines širdies ligų formas I27;

13.3.3.244.pirminę plautinę hipertenziją I27.0;

13.3.3.245.kifoskoliozinę širdies ligą I27.1;

13.3.3.246. kitaspatikslintas plautinės širdies ligos formas I27.8;

13.3.3.247.plautinę širdies ligą, nepatikslintą I27.9;

13.3.3.248. kitasplaučių kraujagyslių ligas I28;

13.3.3.249.plaučių arterioveninę fistulę [jungtį] I28.0;

13.3.3.250.plaučių arterijos aneurizmą I28.1;

13.3.3.251. kitaspatikslintas plaučių kraujagyslių ligas I28.8;

13.3.3.252.plaučių kraujagyslių ligas, nepatikslintas I28.9;

13.3.3.253.kraujavimą iš kvėpavimo takų R04;

13.3.3.254.kraujavimą iš gerklės R04.1;

13.3.3.255.atsikosėjimą krauju (hemoptoją) R04.2;

13.3.3.256.kraujavimą iš kitų kvėpavimo takų vietų R04.8;

13.3.3.257.kraujavimą iš kvėpavimo takų, nepatikslintą R04.9;

13.3.3.258.kvėpavimo sistemos gerybinius navikus D14;

13.3.3.259.trachėją D14.2;

13.3.3.260.bronchą ir plautį D14.3;

13.3.3.261.kvėpavimo sistemą, nepatikslintą D14.4;

13.3.3.262. kitųir nepatikslintų krūtinės ląstos organų gėrybinius navikus D15;

13.3.3.263.tarpuplautį D15.2;

13.3.3.264. kituspatikslintus krūtinės ląstos organus D15.7;

13.3.3.265.krūtinės ląstos organus, nepatikslintus D15.9;

13.3.3.266.mezotelinio audinio gerybinius navikus D19;

13.3.3.267.krūtinplėvės mezotelinį audinį D19.0;

13.3.3.268.mezotelinį audinį, nepatikslintą D19.9;

13.3.3.269. bronchųir plaučių piktybinius navikus C34;

13.3.3.270.pagrindinį bronchą C34.0;

13.3.3.271.viršutinę skiltį, bronchą ar plaučio dalį C34.1;

13.3.3.272.vidurinę skiltį, bronchą ar plaučio dalį C34.2;

13.3.3.273.apatinę skiltį, bronchą ar plaučio dalis C34.3;

13.3.3.274.broncho ar plaučio išplitusį pažeidimą C34.8;

13.3.3.275.bronchą ar plautį, nepatikslintą C34.9;

13.3.3.276.krūtinplėvės mezoteliomą C45.0;

13.3.3.277.sarkoidozę D86;

13.3.3.278.plaučių sarkoidozę D86.0; 

13.3.3.279.limfmazgių sarkoidozę D86.1;

13.3.3.280.plaučių sarkoidozę su limfmazgių sarkoidoze D86.2;

13.3.3.281. odossarkoidozę D86.3;

13.3.3.282. kitųsričių ir kombinuota sarkoidozę D86.8;

13.3.3.283.Sarkoidozę, nepatikslintą D86.9;

13.3.3.284. Miegosutrikimus G47;

13.3.3.285. Užmigimosutrikimą ir nemigą (insomniją) G47.0;

13.3.3.286.Patologinį mieguistumą (hipersomniją) G47.1;

13.3.3.287. Miegoir budrumo ciklo sutrikimus G47.2;

13.3.3.288. Miegoapnėją (kvėpavimo sustojimas miegant) G47.3;

13.3.3.289. Kitusmiego sutrikimus G47.8;

13.3.3.290.Trauminį pneumotoraksą S27.0;

13.3.3.291.Trauminį piopneumotoraksą S27.2 ;

13.4. gebėti:

13.4.1. įvertintikrūtinės ląstos radiologinius duomenis (rentgenogramą, tomogramą, kompiuterinętomogramą, perfuzinę plaučių scintigramą, plaučių kraujagyslių angiogramą,skenogramą ir kt.);

13.4.2.citologiškai ir bakterioskopiškai įvertinti bronchų sekreto, skreplių irpleuros skysčio tepinėlius, pleuros ir plaučių audinio citologinio beihistologinio tyrimo rezultatus;

13.4.3. atliktiir įvertinti kvėpavimo sistemos organų funkcijos tyrimus: spirometriją,bronchodilatacinius, bronchų provokacinius, fizinio krūvio mėginius;

13.4.4. išmatuotiir įvertinti plaučių tūrius (taip pat ir kūno pletizmografijos metodu),kvėpavimo takų pasipriešinimą, plaučių mechanines savybes, dujų difuziją,kvėpavimo raumenų jėgą;

13.4.5. atliktipleuros ertmės echoskopiją;

13.4.6. standžiuir lanksčiu bronchoskopu atlikti diagnostinę ir gydomąją bronchoskopiją beisusijusias procedūras (intubaciją, kvėpavimo takų stentavimą*, endobronchinękoaguliaciją, transbronchinę plaučių audinio biopsiją* ir kt.);

13.4.7. atliktipleuros ertmės punkciją bei drenažą;

13.4.8. atliktitorakoskopiją*, pleuros biopsiją, pleuros ertmės obliteraciją;

13.4.9. atliktitranstorakalinę plaučių audinio biopsiją*;

13.4.10. atliktiperkutaninę arterijos punkciją bei kaniuliaciją, centrinės venoskateterizaciją, paimti arterinį kraują ir įvertinti kraujo dujų kiekybinęsudėtį;

13.4.11. taikytitrumpalaikę bei ilgalaikę oksigenoterapiją, neintubacinę dirbtinę plaučiųventiliaciją;

13.4.12. atliktiir įvertinti miego poligrafinį tyrimą, taikyti ventiliaciją teigiamu slėgiu perkaukę (nCPAP, BiPAP);

13.4.13.įvertinti kraujo spaudimą tyrimo ultragarsu plautiniame kamiene;

13.4.14. atliktialerginius odos mėginius ir įvertinti jų rezultatus;

13.4.15.diagnozuoti kvėpavimo sistemos organų ligas (taip pat ir tuberkuliozę),plaučių, pleuros ir tarpuplaučio navikus;

13.4.16 gydytikvėpavimo sistemos organų ligas (taip pat ir tuberkuliozę);

13.4.17. taikytiplaučių ir pleuros navikų chemoterapiją;

13.4.18. sudarytipriešoperacinio ir pooperacinio paciento ištyrimo bei gydymo planą;

13.4.19.nustatyti plaučių transplantacijos indikacijas ir rengti tam ligonius, sekti irgydyti juos po plaučių transplantacijos.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

 

14. Gydytojaspulmonologas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijųvykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimąatsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

* populmonologijos rezidentūros arba tikslinio podiplominio tobulinimosi

______________

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal