Medicinos normos

Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2006 "Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-730
Dokumento data: 2006-08-30
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2006 09 10
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 22:2006„PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“PATVIRTINIMO

 

2006m. rugpjūčio 30  d. Nr. V-730

Vilnius

 

VykdydamasLietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231;1998, Nr. 112-3099):

1.T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 22:2006 „Psichikos sveikatosslaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2.P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministerijos 1997 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 667 „Dėl Lietuvos medicinosnormos MN 22:1997 „Psichikos sveikatos slaugytoja (slaugytojas). Funkcijos,pareigos, teisės, atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 116-2972).

 

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                      RIMVYDAS TURČINSKAS

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-730

 

PSICHIKOSSVEIKATOS SLAUGYTOJAS

Teisės,pareigos, kompetencija ir atsakomybė

 

I.TAIKYMO SRITIS

 

1.Ši medicinos norma nustato psichikos sveikatos slaugytojo veiklos sritis,teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę.

2.Ši medicinos norma privaloma psichikos sveikatos slaugytojams, jų darbdaviams,institucijoms,  rengiančioms ir tobulinančioms  šiuos specialistus beikontroliuojančioms jų veiklą.

 

II.NUORODOS

 

3.Rengiant šią medicinos normą vadovautasi šiais Lietuvos Respublikos teisėsaktais:

3.1.Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287;2002, Nr. 123-5512);

3.2.Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224);

3.3.Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 1995, Nr.53-1290);

3.4.Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymu (Žin., 1997, Nr. 30-711);

3.5.Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr.66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

3.6.Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231;1998, Nr. 112-3099);

3.7.Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu(Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284);

3.8.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 624  „Dėlprofesinės kvalifikacijos įvertinimo ir pripažinimo nuostatų ir profesinėskvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą vykdančių institucijų irreglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 46-1319);

3.9.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymuNr. 511 „Dėl bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų profesinėskvalifikacijos pripažinimo“ (Žin., 2001, Nr. 87-3044);

3.10.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymuNr. 512 „Dėl  slaugytojų profesinio tobulinimo, privalomo bendrosios ir (ar)specialiosios praktikos slaugytojų licencijų ir sertifikatų (kai jie privalomi)perregistravimo ar galiojimo atnaujinimo tvarkos ir masto nustatymo“ (Žin.,2001, Nr. 87-3045);

3.11.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymuNr. 513 „Dėl slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,2001, Nr. 87-3046);

3.12.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymuNr. 514 „Dėl slaugos paslaugų, kurioms teikti yra būtina licencija, sąrašotvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 87-3047);

3.13.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymuNr. 58 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijospatikrinimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 12-430);

3.14.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d.  įsakymuNr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinėskvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 31-1180);

3.15.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymuNr. 634 „Dėl bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ (Žin.,2000, Nr. 100-3192; 2003, Nr. 112-5031);

3.16.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 14 d. įsakymuNr. V-437 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2004 „Bendrosios praktikosslaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija  ir atsakomybė“ patvirtinimo“(Žin., 2004, Nr. 97-3597);

3.17.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakymuNr. 254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų,dirbančių diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, bei jaunesniojomedicinos personalo pervardijimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1498);

3.18.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 3 d. įsakymuNr. 242 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2000 „Medicininių atliekųtvarkymas“ tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 39-1106); 

3.19.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymuNr. V-136 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūrosįstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“(Žin., 2003, Nr. 29-1213);

3.20.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymuNr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbospaslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915);

3.21.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymuNr. 65 ,,Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitomsįstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-405);

3.22.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidausreikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2002 m. sausio28 d. įsakymu Nr. 55/42/16 ,,Dėl informacijos apie asmenis su kūnosužalojimais, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, teikimo“ (Žin., 2002, Nr.12-428);

3.23.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1998 m. balandžio 20d. įsakymu Nr. 77 ,,Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmispriemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr.  43-1188);  

3.24.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymuNr. V-357 ,,Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2914);

3.25.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymuNr. V-394 „Dėl specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatospriežiūros įstaigos priėmimo-skubios pagalbos skyriui“ (Žin., 2004, Nr.90-3314);

3.26.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymuNr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašųpatvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152);

3.27.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymuNr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugųorganizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmenssveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005,Nr. 143-5205).

 

III.TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

4.Šioje medicinos normoje vartojami terminai ir apibrėžimai:

Psichikossveikatos slaugytojas– bendrosios praktikos slaugytojas, išklausęs psichikos sveikatos slaugosspecializacijos programą.

Psichikossveikatos slaugytojo praktika – teisės aktų reglamentuota slaugytojo,įgijusio psichikos sveikatos slaugytojo praktikai licenciją, atliekama asmenspsichikos sveikatos priežiūra.

        

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

5.Psichikos sveikatos slaugytojas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs slaugosstudijų programą, įgijęs bendrosios praktikos profesinę kvalifikaciją,išklausęs psichikos sveikatos slaugos specializacijos programą.

6.Užsienyje įgyta psichikos sveikatos slaugytojo profesinė kvalifikacijapripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.Teisę verstis psichikos sveikatos slaugytojo praktika suteikia galiojantispecialiosios praktikos slaugytojo licencija verstis psichikos sveikatosslaugytojo  praktika.

8.Psichikos sveikatos slaugytojas verčiasi psichikos sveikatos priežiūrosslaugytojo praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančiąįstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti psichikossveikatos slaugos paslaugas.

9.Psichikos sveikatos slaugytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais,šia medicinos norma, kitais teisės aktais, įstaigos, kurioje dirba įstatais(nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

      

V.TEISĖS

      

10.Psichikos sveikatos slaugytojas turi teisę:

10.1.verstis psichikos sveikatos slaugytojo praktika;

10.2.gauti darbui būtiną informaciją apie slaugomus pacientus;

10.3.gauti priemones, būtinas saugiai slaugai užtikrinti;

10.4.teikti pasiūlymus, kaip gerinti darbo sąlygas ir užtikrinti slaugos paslaugųkokybę;

10.5.rinkti psichikos sveikatos epidemiologinius duomenis ir dalyvauti slaugosmokslo ir praktikos tyrimuose;

10.6.perteikti praktinę patirtį ir darbo įgūdžius mokydamas slaugos specialybėsstudentus ir kolegas psichiatrinės slaugos pagrindų;

10.7.atsisakyti teikti slaugos paslaugas, gydomąsias ar diagnostines  procedūras,kurios prieštarauja slaugytojo profesinės etikos principams, jeigu tainesukelia pavojaus paciento, slaugytojo sveikatai ar gyvybei;

10.8.dalyvauti diskusijose, aptarimuose, kuriuose sprendžiami paciento gydymo,slaugymo ar reabilitacijos klausimai;

10.9.tęsti slaugos studijas aukštojoje mokykloje, įgyti slaugos moksliniuslaipsnius, persikvalifikuoti.

 

VI.PAREIGOS

 

11.Psichikos sveikatos slaugytojas privalo:

11.1.slaugyti įvairaus amžiaus pacientus ir, įvertinęs jų asmenybės ypatumus beiesančią situaciją dėl psichikos sutrikimų, padėti tenkinti jų slaugos poreikiusasmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir / ar paciento namuose;

11.2.įvertinti paciento psichikos sveikatos būklę, gyvybines veiklas, planuoti irdokumentuoti slaugos procesą;

11.3.stebėjimų duomenis rašyti į slaugos istoriją ar kitus slaugos užrašus,remdamasis stebėjimų duomenimis koreguoti slaugymo planą, prireikus imtisneatidėliotinų priemonių ir skubiai informuoti gydytoją;

11.4.atlikti paskirtas gydymo, slaugymo procedūras, paaiškinti pacientams jų poveikįir kokio specialaus rėžimo reikia laikytis prieš jas ir po jų. Pranešti gydytojuiapie pastebėtas procedūrų sukeltas komplikacijas;

11.5.informuoti pacientus apie paskirtų vaistų poveikį, pastebėti ir žinoti  vaistųsukeliamus nepageidaujamus reiškinius;

11.6.įvertinti paciento elgesio pasikeitimus, emocinę būseną, suvokimą ir kituspokyčius;

11.7.įvertinti pagrindinius somatinius sutrikimus: kvėpavimo (jo dažnumo),virškinimo, kraujotakos, išskyras (skreplius, skrandžio turinį, kraujavimą);

11.8.teikti būtinąją medicinos pagalbą pagal savo kompetenciją, kai nėra gydytojo iriškyla tiesioginė grėsmė paciento gyvybei;

11.9.laikytis slaugytojo profesinės etikos reikalavimų Lietuvos Respublikos teisėsaktų nustatyta tvarka;

11.10.rūpintis pacientų saugumu, užtikrinti ir ginti Lietuvos Respublikos įstatymuosenumatytas pacientų teises;

11.11.perduoti informaciją institucijoms pagal kompetenciją apie panaudotą smurtą –sužeistus, sužalotus asmenis, šeimoje įtariamą, gresiantį smurtą vaikų,paauglių ar globojamų asmenų atžvilgiu, o taip pat vaikų nepriežiūrą LietuvosRespublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.12.užtikrinti, kad žinios ir įgūdžiai atitiktų slaugos mokslo ir praktikosreikalavimus bei naujoves;

11.13.tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytatvarka;

11.14.bendradarbiauti su kolegomis, kitų profesijų specialistais, įstaigųdarbuotojais, nuo kurių priklauso ar gali priklausyti žmonių psichikossveikata;

11.15.laikytis slaugos praktikos licencijavimo taisyklių;

11.16.atsiskaityti už atliekamus slaugos veiksmus, rezultatus aukštesnes pareigasužimančiam slaugytojui pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos valdymostruktūrą.

      

VII.KOMPETENCIJA

      

12.Psichikos sveikatos slaugytojo kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai irįgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs slaugos studijas bei nuolat tobulindamasprofesinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į nuolatinę slaugos mokslo ir praktikospažangą.

13.Psichikos sveikatos slaugytojas privalo žinoti:

13.1.nacionalinės sveikatos politikos nuostatas;

13.2.sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;

13.3.slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

13.4.slaugos vadybos principus;

13.5.slaugos teorijas ir slaugymo modelius;

13.6.fizinių, socialinių, kultūrinių, istorinių, politinių veiksnių įtaką psichikossveikatai;

13.7.psichosocialinės reabilitacijos principus;

13.8.fiziologinius, anatominius, psichologinius įvairaus amžiaus tarpsnių ypatumus;

13.9.bendruosius psichikos sutrikimų rizikos veiksnius;

13.10.vaistų veikimo mechanizmą, poveikį organizmui, patekimo į jį būdus, farmakologinęsąveiką, kontraindikacijas bei atsargumo priemones;

13.11.vaistų laikymo taisykles, vartojimo būdus.

14.Psichikos sveikatos slaugytojas turi išmanyti:

14.1.bendrosios ir psichiatrinės slaugos ypatumus;

14.2.psichikos sutrikimų simptomus, sindromus, įvertinti jų įtaką paciento elgesiui,gyvenimo kokybei, galimą pavojų paciento ar aplinkinių žmonių sveikatai beigyvybei;

14.3.gyvybei pavojingas būkles;

14.4.asmens higienos ir aplinkos priežiūros reikalavimus;

14.5.aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;

14.6.mirštančiųjų slaugymo ypatumus;

14.7.dietinio gydymo ypatumus;

14.8.bendravimo ir bendradarbiavimo su pacientais, sergančiais psichikossutrikimais, bei jų artimaisiais ypatumus;

14.9.neuroleptikų, trankviliantų, antidepresantų veikimo bendruosius principus irnepageidaujamus poveikius ar komplikacijas;

14.10.elektros impulsų terapijos panaudojimo indikacijas ir slaugymo ypatumus.

15.Psichikos sveikatos slaugytojas turi gebėti:

15.1.įvertinti slaugos poreikį ir individualizuoti slaugą;

15.2.įvertinti gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius;

15.3.atpažinti ir įvertinti nepageidaujamas / patologines paciento organizmoreakcijas į paskirtą gydymą;

15.4.bendrauti su pacientu ir jo šeima, sveikatos priežiūros specialistais, kitomisinstitucijomis, turinčiomis įtakos žmogaus sveikatai;

15.5.skatinti ir mokyti pacientą bei jo šeimos narius dalyvauti slaugos procese;

15.6.mokyti pacientus, jų šeimas tausoti, palaikyti ir stiprinti sveikatą.

16.Psichikos sveikatos slaugytojas turi mokėti:

16.1.planuoti slaugymą, analizuoti ir įvertinti slaugymo veiksmingumą;

16.2.sudaryti individualų slaugos planą;

16.3.numatyti slaugos paslaugų eigą;

16.4.atlikti slaugos procedūras asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir / arpaciento namuose;

16.5.įvertinti ir aprašyti paskirtos gydymo procedūros poveikį paciento organizmui;

16.6.nustatyti psichiatrinės slaugos diagnozę ir numatyti slaugos veiksmus, jųpagrįstumą, siekti rezultato ir jį įvertinti;

16.7.teikti pacientui ir jo artimiesiems rekomendacijas psichiatrinės slaugosklausimais;

16.8.nustatyti slaugos poreikius, taikyti atitinkamus slaugos veiksmus esant šiomsbūsenoms:

16.8.1.organiniams ir simptominiams psichikos sutrikimams,

16.8.2.psichikos ir elgesio sutrikimams vartojant psichoaktyviąsias medžiagas,

16.8.3.šizofrenijos, šizotipiniams ir kliedesiniams sutrikimams,

16.8.4.nuotaikos (afektiniams) sutrikimams,

16.8.5.neuroziniams, stresiniams ir somatoforminiams sutrikimams,

16.8.6.elgesio sindromams, susijusiems su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniaisfaktoriais,

16.8.7.protiniam atsilikimui,

16.8.8.psichologinės raidos sutrikimams,

16.8.9.elgesio ir emociniams sutrikimams, prasidedantiems vaikystėje ir paauglystėje;

16.9.sudaryti sveikatai palankią aplinką;

16.10.įvertinti ir suteikti būtinąją pagalbą ištikus epilepsinei būklei;

16.11.suteikti būtinąją medicinos pagalbą anafilaksinio šoko ir kitų gyvybeipavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais pagal slaugytojokompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka;

16.12.dokumentuoti slaugos darbą;

16.13.spręsti slaugos vadybos problemas.

 

VIII.ATSAKOMYBĖ

 

17.Psichikos sveikatos slaugytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jampriskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat užpareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal