Ministro įsakymai

Dėl sveikatos grąžinamojo gydymo, reabilitacijos bei antirecidyvinio gydymo organizavimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 362
Dokumento data: 1997-06-30
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 1997 07 19 Negalioja - 1999 03 06,
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S

 

1997 m. birželio30 d. Nr.362

Vilnius

 

Dėl sveikatos grąžinamojo gydymo,reabilitacijos bei antirecidyvinio gydymo organizavimo

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą sveikatos grąžinamąjįgydymą, reabilitacijos bei antirecidyvinio gydymo organizavimą ir vykdydamasSveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio reikalavimus,

ĮSAKAU:

1. Tvirtinu:

1.1. Išlaidų už sanatorinį - kurortinį gydymąkompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką (1 priedas).

1.2. Sąrašą ligų, kuriomis sergantiems ligoniamsuž gydymą sanatorinėse įstaigose kompensuojama 100% (2 priedas).

1.3. Ligonių siuntimo į sveikatos grąžinamojogydymo, reabilitacijos bei antirecidyvinio gydymo įstaigas indikacijų irkontraindikacijų sąrašą (3 priedas).

1.4. Sveikatos grąžinamojo gydymo irreabilitacijos bei antirecidyvinio gydymo bendruosius reikalavimus (4 priedas).

1.5. Sveikatos grąžinamojo gydymo irreabilitacijos bei antirecidyvinio gydymo bazinės kainos nustatymo koeficientus(5 priedas).

2. Valsybinei ligonių kasai už padarytą biudžetuižalą, nesilaikant ligonių siuntimo bei priėmimo į sveikatos grąžinamojo gydymo,reabilitacijos ir antirecidyvinio gydymo bei priėmimo į įstaigas tvarkos,išieškoti atlyginimą iš siunčiančių ir priimančių įstaigų priklausomai nuo jųpadarytų pažeidimų.

3. Sveikatos apsaugos ministerijos bei Socialinėsapsaugos ir darbo ministerijos 1996 m. sausio 11 dienos įsakymą Nr. 30/6 “Dėlantirecidyvinio ir sveikatą grąžinančio gydymo bei reabilitacijos organizavimo”laikyti negaliojančiu.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Sveikatosapsaugos ministerijos sekretorei D. Jankauskienei.

 

SVEIKATOSAPSAUGOS Ministras                                                                                  JuozasGaldikas

_______________

 

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos sveikatos

apsaugosministerijos

1997 06 30 įsakymuNr. 362

 

1 priedas

 

IŠLAIDŲ UŽSANATORINĮ-KURORTINĮ GYDYMĄ KOMPENSACIJŲ

SKYRIMO IRMOKĖJIMO TVARKA

 

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis LietuvosRespublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 6 dalimi ir reglamentuojaišlaidų už sanatorinį - kurortinį gydymą (antirecidyvinį, sveikatos grąžinamąjįir reabilitacinį) kompensavimą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetodraudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu.

2. Sanatorinio - kurortinio gydymo išlaidosasmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka siunčiamiems įsanatorines - kurortines (toliau - sanatorines įstaigas) ir reabilitacijosįstaigas, su kuriomis teritorinės ligonių kasos (toliau - TLK) sudariusiossutartis, sveikatos grąžinamajam gydymui, reabilitacijai bei antirecidyviniamgydymui, kompensuojamos pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą bazinęsanatorinio - kurortinio gydymo kainą.

3. Visa bazinė sanatorinio - kurortinio gydymokaina kompensuojama:

3.1. vaikams iki 16 metų, jei jie vyksta gydytispagal atskirą kelialapį;

3.2. I grupės invalidams;

3.3. asmenims, siunčiamiems baigti gydymo posunkios ligos, kuri įrašyta į Sveikatos apsaugos sąrašą.

4. 90% bazinės sanatorinio - kurortinio gydymokainos kompensuojama vaikams iki 7 metų ir vaikams invalidams iki 16 metų,jeigu jie vyksta gydytis pagal bendrą kelialapį kartu su kitaisdraudžiamaisiais.

5. 80% bazinės sanatorinio - kurortinio gydymokainos kompensuojama draudžiamiesiems, gaunantiems arba turintiems teisę gautivalstybinę socialinio draudimo pensiją.

6. Kitiems draudžiamiesiems iš privalomojosveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojama 50% nustatytos bazinėssanatorinio - kurortinio gydymo kainos.

7. Sanatorinio - kurortinio gydymo išlaidos pagalšios tvarkos 3 - 6 punktus kompensuojamos ne dažniau kaip kartą perkalendorinius metus, laikantis šios trukmės:

7.1. asmenims, siunčiamiems antirecidyviniamsanatoriniam gydymui, - už 18 dienų;

7.2. asmenims, siučiamiems sveikatos grąžinamajamir reabilitaciniam gydymui, - už gydymosi laiką pagal Sveikatos apsaugosministerijos patvirtintas normines ligų gydymo trukmes.

8. Asmenims, vykstantiems į sanatorines įstaigas,sanatorinio - kurortinio gydymo išlaidos kompensuojamos taip:

8.1. Asmenys, vykstantys gydytis į sanatorinesįstaigas iki 1998 m. sausio 1 d., pateikia sanatorinei (arba kelialapiusplatinančiai) įstaigai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybosteritorinių skyrių (pagal gyvenamąją vietą) išduotas pažymas, patvirtinančiasteisę į kompensaciją už sanatorinį gydymą 1997 metais. Asmenims, vykstantiemsgydytis į sanatorines įstaigas nuo 1998 m. sausio 1 d., analogiškas pažymas,patvirtinančias teisę į kompensaciją už sanatorinį gydymą tais metais, turiišduoti TLK, į kurios įskaitą jie įrašyti, arba gyvenamosios vietossavivaldybės gydytojas.

8.2. Asmeniui, vykstančiam antirecidyviniamgydymui ir pateikusiam nurodytąją pažymą, sanatorinė (arba kelialapiusplatinanti) įstaiga išskaito iš kelialapio kainos kompensuojamą pagal šiostvarkos 3 punkto 3.1, 3.2 papunkčius arba 4,5,6 punktus 18 dienų sanatorinio -kurortinio gydymo išlaidų dalį, o pažymą pateikia apmokėti tai TLK, su kuriasanatorinė įstaiga sudarė sutartį. Išlaidos apmokamos pagal TLK ir sanatoriniųįstaigų sutartyse numatytas sąlygas.

8.3. Asmenims, vykstantiems į specializuotassveikatos grąžinamojo gydymo ir reabilitacijos sanatorines įstaigas (skyrius)ir pateikusiems sanatorinei įstaigai nurodytąją pažymą, kompensuojamąsanatorinio - kurortinio gydymo išlaidų dalį pagal šios tvarkos 3 punkto 3.3papunktį apmoka TLK, su kuria sanatorinė įstaiga sudariusi sutartį. Išlaidosapmokamos TLK ir sanatorinių įstaigų sutartyse numatytomis sąlygomis.

9. Šia tvarka privalo vadovautis Valstybinėligonių kasa, teritorinės ligonių kasos, savivaldybės gydytojai, sanatorinėsįstaigos, kelialapius platinančios įstaigos ir asmenys, vykstantys gydytis įsanatorines įstaigas.

______________

 

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos sveikatos

apsaugosministerijos

1997 06 30įsakymu Nr. 362

 

2 priedas

 

SĄRAŠAS LIGŲ,KURIOMIS SERGANTIEMS LIGONIAMS IŽ GYDYMĄ

SANATORINĖSEĮSTAIGOSE KOMPENSUOJAMA 100%

 

Už gydymą sanatorijose kompensuojama 100%ligoniams, sergantiems sunkiomis ligomis, t. y. kai būtina pratęsti sveikatosgrąžinamąjį gydymą ir reabilitaciją stacionaro sąlygomis dėl sutrikusiųbiosocialinių funkcijų. Tokiu būdu sudaroma galimybė sumažinti gydymo trukmęspecializuotame stacionare. Sveikatos grąžinamasis gydymas ir reabilitacijaypač būtini kaimo gyventojams, kuriems neprieinamos šios paslaugosambulatorinėmis sąlygomis. Pacientai į sanatorijas sveikatos grąžinamajamgydymui ir reabilitacijai siunčiami iš stacionaro, kai jų ligos periodaspoūmis.

PASTABA. Ligoniai reabilitacijai siunčiami, kaižemiau nurodyti susirgimai ir traumos lemia grįžtamuosius ir negrįžtamuosiusbiosocialinių funkcijų (apsitarnavimo, judėjimo ir kt.) sutrikimus. Ligoniai,turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, siunčiami į slaugosįstaigas.

 

Ligų ir būkliųsąrašas, kuriomis sergant už sveikatos grąžinamąjį gydymą

ir reabilitacijąkompensuojama 100%

 

1. Krūtinės angina su nustatytu spazmu. I 20. 1.

2. Miokardo infarktas (poūmis periodas). I 21.

3. Po širdies kraujagyslių operacijų, vožtuvųprotezavimo, angiochirurginių operacijų.

4. Po koronarinės plastikos.

5. Po koronarinio šuntavimo.

6. Širdies ritmo sutrikimai (po chirurginiogydymo).

7. Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzijos su IIA laipsnio širdies nepakankamumu. I 13.0

8. Po kaulų lūžių, kai atlikta stabiliosteozintezė, yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yragretimų sąnarių kontraktūrų. S 42.3; S 42.7; S 52.4; S 72.9; S 82; S 29.9.

9. Po galūnių mikrochirurginių operacijų, jeiguligoniui neprieinama ambulatorinė reabilitacija.

10. Po sąnarių operacijų (endoprotezavimo,artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.).

11. Po nudegimų. X 00 - X 09.

12. Klubo, kelio, čiurnos sąnario osteoartrozė (II- III stadija, II didesnio funkcinio nepakankamumo laipsnių atvejais). M 15.0;M 17.0.

13. Po radikalaus gydymo ir tarp atskirų gydymokursų (po operacijos, spindulinio ir chemoterapinio gydymo). C00 - C97.

14. Užsitęsęs ūmus plaučių uždegimas (sumažėjusproceso aktyvumo rodikliams). J 12 - J 16, J 18, J 45, J 47.

15. Lėtiniai nespecifiniai plaučių susirgimai:

- bronchinė astma. J 45;

- bronchektazės. J 47.

16. Ūmus absceduojantis plaučių uždegimas, ūmusabscesas (sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams). J 85.

17. Po plaučių operacijų.

18. Autoimuninės plaučių ligos.

19. Vidutinė ir sunki cukrinio diabeto forma,subkompensuota stacionare, nesant didelio sistemų funkcijos nepakankamumo. E 10- E 14.

20. Cukrinis diabetas su “diabetinės pėdos”sindromu, kai reikalinga hiropodisto pagalba. E 10.5; E 11.5; E 12.5; E 13.5; E14.5.

21. Skydliaukės ligos:

- vidutinio sunkumo tireotoksikozė (hipertireozė)arba po jos radikalaus gydymo, tęsiantis palaikomajam gydymui medikamentais. E05;

- tireoiditai su vidutinio sunkumo skydliaukėsfunkcijos sutrikimais. E 06.

22. Vidutinio sunkumo hipoparatireozė. E 20.

23. Hipofizio - hipotalaminė patologija. E 23:

- hipofizio funkcijos nepakankamumas (po paūmėjimų).E23;

- sekretuojantys ir nesekretuojantys hipofizioaugliai (po radikalaus gydymo);

- hipotalaminis nutukimas (nesant didelių vidausorganų funkcijos sutrikimų).

24. Antinksčių ligos:

- subkompensuotas pirminis lėtinis antinksčiųnepakankamumas, nesant aktyviosios TBC ir pūlingų komplikacijų, E 27.1;

- po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligųgydymo, praėjus 2 - 3 savaitėms ir nesant pooperacinių komplikacijų.

25. Žvynelinė liga. L 40.

26. Atopinis dermatitas. L 20.

27. Po tarpslankstelių diskų operacijų (po 3savaičių), atsiradus naujų neurologinių simptomų. M 50 - M 51.

28. Praeinantys galvos smegenų išemijospriepuoliai ir su jais susiję sindromai. Po nugaros smegenų kraujotakossutrikimų. G 45 - G 46.

29. Centrinės nervų sistemos uždegiminių ligųpadariniai. G 09.

30. Po organinio nervų sistemos pažeidimo, esanthipertenzijos sindromui.

31. Po galvos smegenų hematomų pašalinimo. I 61.

32. Po išeminių ir hemoraginių insultų. I 60.

33. Po trauminio streso sutrikimo. F 43.

34. Artritai ir periartritai (I - II laipsnioaktyvumas ir II laipsnio funkcijų sutrikimai). M 05 - M 06; M 32 - M 34.

35. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminėsklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitai) ir sisteminiaivaskulitai. M 32 - M 34.

36. Ankilozinis spondilitas. M 45.

37. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė. K25 - K 28.

38. Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslėspašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo.

39. Hepatitai (virusiniai). B 15 - B 19.

40. Opinis nespecifinis kolitas. K 51.

41. Pankreatitas. K 86.1.

42. Po gimdos ir jos priedėlių, gimdos kaklelio irmakšties operacijų.

43. Po ūmaus adneksito, endometrito, parametrito,pelvioperitonito. N 70 - N 71; N 73.

44. Po inkstų persodinimo.

45. Pielonefritas, intersticinis nefritas irglomerulonefritas. N 10 - N 12.

46. Po inkstų ir šlapimo takų akmenų pašalinimooperacijų. N 20 - N 22.

47. Po inkstų, šlapimo takų ir šlapimo pūslėsakmenų litotripsijos. N 20 - N 22.

48. Po prostatos adenomos pašalinimo operacijos. N40.

49. Vibracijos padariniai. T 75.2.

50. Pneumokoniozė. J 60 - J 64; J 66.

51. Po operacinio akių traumų gydymo. S 05.

52. Aukšto laipsnio trumparegystės komplikacijos.

53. Po tinklainės atšokimo operacijų. H 33.

54. Glaukoma po operacinio gydymo. H 40.

55. Po operacinio nosies, ausų, gerklų traumų irligų gydymo.

56. Kochlearinis neuritas. H 93.3.

57. Fonastenija ir kitos profesinės gerklų ligos.T 37; T 38.2:

- tik po stacionarinio gydymo. Visais kitaisatvejais - po stacionarinio arba ambulatorinio gydymo.

58. Po galvos smegenų traumų, operacijų. S 06.

59. Po stuburo smegenų pažeidimų operacijų. T09.3.

60. Išsėtinė sklerozė. G 35.

61. Parkinsono liga. G 20.

62. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos. G 10 - G13; G 23.

63. Po daugybinių kaulų lūžių. T 02.9.

64. Po rekonstrukcinių galūnių operacijų.

65. Po galūnių amputacijų. T 11.6; T 13.6.

66. Klausos funkcijos sutrikimai (kurtumas,priekurtimas). H 90 - H 91.

67. Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas,silpnaregystė). H 53.

68. Kvėpavimo funkcijų sutrikimai (II laipsniokvėpavimo funkcijos nepakankamumas).

 

PAPILDOMAI TIKVAIKAMS 100% KOMPENSUOJAMA:

 

1. Įgimtos ir įgytos širdies ydos (prieš ir pochirurginio gydymo, jei VAN ne didesnis kaip I 0. J 05 - J 08).

2. Nuolat recidyvuojantis bronchitas. J 44.

3. Necukrinis diabetas (subkompensacijosstadijoje).

4. Po įgimtų atramos - judamojo aparato sklaidostrūkumų ortopedinio korekcinio gydymo.

5. Po juvenilinės šlaunikaulio galvutėsepiziolizės, lėtinių ortopedinių ligų chirurginio gydymo.

6. Vaikų cerebrinis paralyžius (1 k. per metus).G80.

7. Paveldimos progresuojančios nervų ligos(kompensuotos).

8. Limfinio, kraujodaros ir giminingų audiniųpiktybiniai navikai remisijos fazėje. C 81 - C 96.

9. Krešėjimo defektai, hemoraginės būklės, esantlėtiniam sąnarių bei raumenų pakenkimui. D 65 - D 96.

10. TBC: A 15 - 19:

10.1. kvėpavimo organų tbc (I, II, III dispanserinės grupės) bei TBC “O” grupės. A15 - 16;

10.2. naujai užsikrėtę TBC (viražas, VI a ir VI bgr.) ir infekuotieji TBC;

10.3. vaikai iš aktyviai TBC sergančių šeimų, kaireikalingas profilaktinis gydymas (IV gr.).

_________________

 

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministerijos

1997 06 30įsakymu Nr. 362

 

3 priedas

 

LIGONIŲ SIUNTIMOĮ SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO, REABILITACIJOS BEI ANTIRECIDYVINIO GYDYMOĮSTAIGAS INDIKACIJŲ IR KONTRAINDIKACIJŲ SĄRAŠAS

 

Pacientai į sanatorijas sveikatos grąžinamajamgydymui ir reabilitacijai siunčiami iš stacionaro, kai jų ligos periodas yrapoūmis. Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas pradeda teikti daugiaprofiliniųligoninių fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriai, o toliau teikiasanatorinės įstaigos. Reabilitacijos paslaugas pradeda teikti daugiaprofiliniųligoninių fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriai. Reabilitacija gali būtipratęsta tų pačių ligoninių reabilitacijos stacionaruose, jeigu jie yrareabilitacinėse ligoninėse. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir sanatorinėseįstaigose, kuriose įsteigti reabilitacijos skyriai.

1. SVEIKATOSGRĄŽINAMAJAM GYDYMUI:

 

1.1. Bendrosios kontraindikacijos:

1.1.1. Nekoreguotosmetabolinės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).

1.1.2. Inkstų, kepenų, kasosfunkcijų II laipsnio nepakankamumas, didelė anemija.

1.1.3. Įvairios kilmėsdažnai besikartojantys arba gausūs kraujavimai.

1.1.4. Bet kokioslokalizacijos echinokokas ir kitos parazitozės. B 67.

1.1.5. Visų tuberkuliozėsformų aktyvioji stadija (šie ligoniai siunčiami į specializuotas sanatorijas).A 15.

1.1.6. Lytiškai plintančiosligos (sifilis, gonorėja, tichomonozė ir kt.).A 51 - A 53; A 54; A 56; A 59.

1.1.7. Psichinės ligos suasmenybės desocializacija.

1.2. Ligonių siuntimo į kardiologijos skyrius kontraindikacijos:

1.2.1. Širdiesnepakankamumas didesnis kaip II B širdies nepakankamumo laipsnis.

1.2.2. Aukštas, nestabilusir sunkiai koreguojamas kraujospūdis.

1.2.3. Komplikuotiskilveliniai ritmo sutrikimai (LOWH IV - V gradacija, dažni paroksizminiairitmo sutrikimai, A - V blokada).

1.3. Ligonių siuntimo į kardiologijos skyrius indikacijos:

1.3.1. Krūtinės I - II klasėsangina, patvirtinta instrumentiniais tyrimais. I 20.1.

1.3.2. Miokardo infarktas(poūmis periodas). I 21.

1.3.3. Po širdieskraujagyslių operacijų, vožtuvų protezavimo, angiochirurginių operacijų.

1.3.4. Po koronarinėsplastikos.

1.3.5. Po koronarinio šuntavimo.

1.3.6. Širdies ritmosutrikimai (po chirurginio gydymo).

1.3.7. Pirminė arterinė irinkstų hipertenzijos (ne žemesnio kaip II laipsnio arba be inkstų veiklosnepakankamumo). J 13.0.

1.4. Ligonių siuntimo į traumatologijos ir ortopedijos skyrius kontraindikacijos:

1.4.1. Nesugijusios operacinės ir trauminėsžaizdos.

1.4.2. Pūliuojančios fistulės.

1.5. Ligonių siuntimo į traumatologijos ir ortopedijos skyrius indikacijos:

1.5.1. Po kaulų lūžių, kai atlikta stabiliosteozintezė, yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yragretimų sąnarių kontraktūrų. S 42.3; S 42.7; S 52.4; S 72.9; S 82; S 29.9.

1.5.2. Po mikrochirurginių galūnių operacijų,jeigu ligoniui neprieinama ambulatorinė reabilitacija.

1.5.3. Po sąnarių operacijų (endoprotezavimo,artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.).

1.5.4. Po nudegimų. X 00 - X 09.

1.6. Ligonių siuntimo į onkologijos skyrius kontraindikacijos:

1.6.1. IV klinikinės grupės ligoniai.

1.6.2. Piktybinio auglio progresavimas.

1.6.3. Psichozės, susijusios su piktybiniu augliu.

1.7. Ligonių siuntimo į onkologijos skyrius indikacijos:

1.7.1. Po radikalaus gydymo ir tarp atskirų gydymokursų (po operacijos, spindulinio ir chemoterapinio gydymo). C00 - C97.

1.8. Ligonių siuntimo į pulmonologijos skyrius kontraindikacijos:

1.8.1. III laipsnio kvėpavimo funkcijosnepakankamumas. J 96.

1.8.2. Pūliniai plaučių susirgimai, esant dideleiintoksikacijai. J 85; J 86.

1.8.3. Lėtiniai abscesai. J 85.

1.8.4. Paūmėję nespecifiniai plaučių susirgimai. J45; J 47.

1.8.5. Piktybiniai plaučių navikai. C 34.

1.9. Ligonių siuntimo į pulmonologijos skyrius indikacijos:

1.9.1. Užsitęsęs ūmus plaučių uždegimas (sumažėjusproceso aktyvumo rodikliams). I 12 - I 16, I 18, I 45, I 47.

1.9.2. Lėtiniai nespecifiniai plaučių susirgimai:

- bronchinė astma. I 45;

- bronchektynė liga. I 47.

1.9.3. Ūmus absceduojantis plaučių uždegimas, ūmusabscesas (labai sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams). J 85.

1.9.4. Po plaučių operacijų.

1.9.5. Ūmus užsitęsęs obstrukcinis bronchitas(bronchų hiperaktyvumas).

1.10. Ligonių siuntimo į endokrinologijos skyrius kontraindikacijos:

1.10.1. Labilios eigos cukrinis diabetas. E 10 - E14.

1.10.2. Sunkios tireotoksikozės ir hipotireozėsformos. E 05.

1.11. Ligonių siuntimo į endokrinologijos skyrius indikacijos:

1.11.1. Vidutinė ir sunki cukrinio diabeto forma,subkompensuota stacionare, nesant didelio sistemų funkcijos nepakankamumo. E 10- E 14, E 20, E 23, E 05, E 06.

1.11.2. Cukrinis diabetas su “diabetinės pėdos”sindromu, kai reikalinga hiropodisto pagalba. E 10.5; E 11.5; E 12.5; E 13.5; E14.5.

1.11.3. Skydliaukės ligos:

- vidutinio sunkumo tireotoksikozė arba po josradikalaus gydymo, tęsiantis palaikomajam gydymui medikamentais. E 05;

- tireoiditai su vidutinio sunkumo skydliaukėsfunkcijos sutrikimais. E 06.

1.11.4. Vidutinio sunkumo hipoparatireozė. E 20.

1.11.5. Hipofizio - hipotalaminė patologija. E 23:

- hipofizio funkcijos nepakankamumas (popaūmėjimų). E 23;

- sekretuojantys ir nesekretuojantys hipofizioaugliai (po radikalaus gydymo);

- hipotalaminis nutukimas (nesant didelių vidausorganų funkcijos sutrikimų).

1.11.6. Antinksčių ligos:

- subkompensuotas lėtinis antinksčiųnepakankamumas, nesant aktyviosios TBC ir pūlinių komplikacijų. E 27.1;

- po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo,praėjus 2 - 3 savaitėms ir nesant pooperacinių komplikacijų.

1.12. Ligonių siuntimo į dermatologijos skyrius kontraindikacijos:

1.12.1. Pūlinės odos ligos.

1.12.2. Užkrečiamosios odos ligos (niežai,grybelinės ligos ir kt.).

1.13. Ligonių siuntimo į dermatologijos skyrius indikacijos:

1.13.1. Žvynelinė liga. L 40.

1.13.2. Atropinis dermatitas. L 20.

1.14. Ligonių siuntimo į neurologijos skyrius indikacijos:

1.14.1. Po tarpslankstelinių diskų operacijų (po 3savaičių). M 50 - M 51.

1.14.2. Po pradinių ir praeinančių galvos smegenųkraujotakos sutrikimų. Po nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų. G 45 - G 46.

1.14.3. Po persirgtų meningitų, encefalitų,mielitų, encefalomielitų, cerebrinių ir spinalinių arachnoidintų, epiduritų. G36.

1.14.4. Po organinio nervų sistemos pažeidimo,esant hipertenzijos sindromui.

1.14.5. Po galvos smegenų hematomų pašalinimo. I61.

1.14.6. Po išeminių ir hemoraginių insultų. I 60.

1.14.7. Po trauminio streso sindromo. F 43.

1.15. Ligonių siuntimo į artrologijos skyrius indikacijos:

1.15.1. Artritai ir periartritai (I - II laipsnioaktyvumas ir II laipsnio funkcijų sutrikimai). M 05 - M 06; M 32 - M 34.

1.15.2. Po sąnarių operacijų.

1.15.3. Sisteminės jungiamojo audinio ligos(sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitai) irsisteminiai vaskulitai. M 32 - M 34.

1.15.4. Klubo, kelio, čiurnos sąnario osteoartrozė(II - III stadija, II ir didesnio funkcinio nepakankamumo laipsnių atvejais). M16; M 17.

1.15.5. Ankilozinis spondilitas. M 45.

1.16. Ligonių siuntimo į gastroenterologijos skyrius indikacijos:

1.16.1. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnosopaligė. K 25 - K 28.

1.16.2. Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslėspašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo. K 80 - K 85; K 91.2.

1.16.3. Hepatitai (virusiniai).

1.16.4. Opinis nespecifinis kolitas. K 51.

1.16.5. Pankreatitas. K 86.1.

1.17. Ligonių siuntimo į ginekologijos skyrius indikacijos:

1.17.1. Po gimdos ir jos priedėlių, gimdoskaklelio ir makšties operacijų.

1.17.2. Po ūmaus adneksito, endometrito,parametrito, pelvioperitonito. N 70 - N 71; N 73.

1.18. Ligonių siuntimo į nefrologijos skyrius indikacijos:

1.18.1. Po inkstų persodinimo.

1.18.2. Pielonefritas, intersticinis nefritas irglomerulonefritas. N 10 - N 12.

1.18.3. Po inkstų ir šlapimo takų akmenųpašalinimo operacijų. N 20 - N 22.

1.18.4. Po inkstų, šlapimo takų ir šlapimo pūslėsakmenų litotripsijos. N 20 - N 22.

1.18.5. Po prostatos adenomos operaciniopašalinimo. N 40.

1.19. Ligonių siuntimo į profesinės patologijos skyrius indikacijos:

1.19.1. Vibracinė liga. T 75.2.

1.19.2. Pneumokoniozė. J 60 - J 64; J 66.

1.20. Ligonių siuntimo į oftalmologijos skyrius indikacijos:

1.20.1. Po operacinio akių traumų gydymo. S 05.

1.20.2. Aukšto laipsnio trumparegystėskomplikacijos.

1.20.3. Po tinklainės atšokimo operacijų. H 33.

1.20.4. Glaukoma po operacinio gydymo. H 40.

1.21. Ligonių siuntimo į specializuotus ausų, nosies, gerklų skyriusindikacijos:

1.21.1. Po operacinio nosies, ausų, gerklų traumųir ligų gydymo.

1.21.2. Kochlearinis neuritas. H 93.3.

1.21.3. Fonastenija ir kitos profesinės gerklųligos. T 37; T 38.2.

1.22. Ligoniai, paveikti jonizuojančiosios radiacijos.

1.23. PAPILDOMAI TIK VAIKAMS:

1.23.1. Įgimtos ir įgytos širdies ydos (prieš irpo chirurginio gydymo, jei kraujotakos nepakankamumas ne didesnis kaip I0.

1.23.2. Nuolat recidyvuojantis bronchitas.

1.23.3. Necukrinis diabetas (subkompensacijosstadija).

1.23.4. Po įgimtų atramos - judamojo aparatosklaidos trūkumų ortopedinio korekcinio gydymo.

1.23.5. Po juvenilinės šlaunikaulio galvutėsepiziolizės, lėtinių ortopedinių ligų chirurginio gydymo.

1.23.6. Vaikų cerebrinis paralyžius (1 k. permetus).

1.23.7. Paveldimos progresuojančios nervų ligos(kompensuotos).

1.23.8. Limfinio audinio ir jiems giminingųaudinių piktybiniai navikai remisijos fazėje. C 81 - C 96.

1.23.9. Krešėjimo defektas, hemoraginės būklės. D65 - D 69.

1.23.10. TBC: A 15 - A 19.

1.23.11.1. kvėpavimo organų tbc (I, II, III dispanserinės grupės)bei TBC “O” grupės. A 15; A 16;

1.23.11.2. naujai užsikrėtę TBC (viražas, VI a irVI b gr.) ir infekuotieji TBC;

1.23.11.3. vaikai iš aktyviai TBC sergančių šeimų,kai reikalingas profilaktinis gydymas (IV gr.).

 

2.REABILITACIJAI:

 

PASTABA. Ligoniai (arba I,  II grupės invalidai vieną kartą per metus)reabilitacijai siunčiami, kai žemiau nurodytieji susirgimai ir traumos lemiagrįžtamuosius ir negrįžtamuosius biosocialinių funkcijų (apsitarnavimo,judėjimo ir kt.) sutrikimus. Ligoniai, turintys nekompensuojamųjų biosocialiniųfunkcijų sutrikimų, siunčiami į slaugos įstaigas.

2.1. Bendrosios kontraindikacijos: tos pačios, kaip ir sveikatos grąžinamajamgydymui.

2.2. Ligonių siuntimo į reabilitacinius kardiologijos skyrius indikacijos:

2.2.1. Išeminė širdies liga (po miokardo infarkto,revaskuliarizacijos operacijų). I 21.

2.2.2. Po širdies vožtuvų protezavimo.

2.3. Ligonių siuntimo į reabilitacinius neurologijos skyrius indikacijos:

2.3.1. Po išeminių ir hemoraginių insultų. I 60.

2.3.2. Po galvos smegenų traumų, operacijų. S 06.

2.3.3. Po stuburo smegenų pažeidimų operacijų. T09.3.

2.3.4. Išsėtinė sklerozė. G 35.

2.3.5. Parkinsono liga. G 20.

2.3.6. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos. G 10- G 13; G 23.

2.4. Ligonių siuntimo į reabilitacinius traumatologijos skyriusindikacijos:

2.4.1. Po daugybinių kaulų lūžių. T 02.9.

2.4.2. Po rekonstrukcinių galūnių operacijų.

2.4.3. Po galūnių amputacijų. T 11.6; T 13.6.

2.4.4. Po nudegimų. X 00 - X 09.

2.5. Ligonių siuntimo į reabilitacinius artrologijos skyrius indikacijos:

2.5.1. Uždegiminės ir degeneracinės sąnarių ligos,esant dideliam (II ir didesnio laipsnio) funkcijos sutrikimui. M 00 - M 25.

2.6. Ligonių siuntimo į reabilitacijos ausų, nosies, gerklų ligų skyriusindikacijos:

2.6.1. Klausos funkcijos sutrikimai (kurtumas,priekurtimas). H 90 - H 91.

2.7. Ligonių siuntimo į reabilitacijos akių ligų skyrius indikacijos:

2.7.1. Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas,silpnaregystė). H 53.

2.8. Ligonių siuntimo į reabilitacijos pulmonologijos skyrius indikacijos:

2.8.1. Komplikuotos plaučių ligos (kvėpavimonepakankamumas I laipsnio ir didesnis).

 

3.ANTIRECIDYVINIAM GYDYMUI:

 

Antirecidyviniam gydymui ligoniai siunčiami, esantremisijos stadijai (išskyrus toliau nurodytus atvejus). Visa bazinė sanatorinio- kurortinio gydymo kaina kompensuojama I grupės invalidams, 90% - vaikams iki7 metų ir vaikams invalidams iki 16 metų, jeigu jie vyksta gydytis pagal bendrąkelialapį kartu su kitais draudžiamaisiais. 80% - draudžiamiesiems, gaunantiemsarba turintiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją. Kitiemsdraudžiamiesiems iš privalomojo sveikatos draudimo fondo buidžeto kompensuojama50 % nustatytos bazinės sanatorinės - kurortinės gydymo kainos. Sanatorinio -kurortinio gydymo išlaidos kompensuojamos ne dažniau kaip kartą perkalendorinius metus.

3.1. Kardiologijos ligonių siuntimo indikacijos:

3.1.1. Lėtinė išeminė širdies liga (esantstabiliai klinikinei eigai ir ne didesniam kaip I stadijos kraujotakosnepakankamumui, be širdies ritmo sutrikimo). I 25.

3.1.2. Pirminė arterinė hipertenzija (I - II Astadija, esant ne didesniam kaip I laipsnio kraujotakos nepakankamumui, beširdies ritmo ir impulsų laidumo sutrikimo požymių). I 13.0.

3.1.3. Hipotonija.

3.1.4. Lėtinis venų nepakankamumas.

3.1.5. Aterosklerozinė kardiosklerozė (esant nedidesniam kaip I stadijos kraujotakos nepakankamumui, be stenokardijospriepuolių ir širdies ritmo sutrikimų). I 25.1.

3.1.6. Miokarditas (esant ne didesniam kaip IIlaipsnio kraujotakos nepakankamumui).

3.1.7. Reumatinis miokarditas (esant ne didesniamkaip I laipsnio aktyvumui, po 6 mėnesių nuo ūmių reiškinių pradžios). I 09.0.

3.1.8. Mitralinio vožtuvo nepakankamumas arbastenozė (esant ne didesniam kaip I laipsnio kraujotakos nepakankamumui irširdies ritmo bei impulsų laidumo sutrikimo požymiams). I 05.

3.2. Neurologinių ligonių siuntimo indikacijos:

3.2.1. Nevertebrogeniniai ir vertebrogeniniaiperiferinės nervų sistemos pažeidimai (radikulitai, radikulopatijos,neuropatijos, polineuropatijos, pleksopatijos, periferinės nervų sistemosdiskogeninis sindromas su radikulalgijomis, pleksalgijomis, nueralgijomis;jeigu ligonis gali apsitarnauti ir vaikščioti, galima siųsti, esant ne visiškosremisijos stadijai). G 54; G 55.

3.2.2. Tuneliniai sindromai. G 56.0; G 57.5.

3.2.3. Vegetacinės nervų sistemos ligos(pasibaigus ūmiam periodui).

3.2.4. Nervų šaknelių ir rezginių, nugaros irgalvos smegenų traumos, praėjus ne mažiau kaip 2 mėnesiams po traumos arbaoperacijos, jeigu ligonis gali vaikščioti.

3.2.5. Neurastenija.

3.2.6. Vegetacinė kraujagyslių disfunkcija (potraumų, intoksikacijų, infekcinių ligų ir kt.).

3.2.7. Migrena.

3.2.8. Cerebrinė aterosklerozė (be kraujotakossutrikimų).

3.2.9. Pradiniai ir praeinantis galvos smegenųkraujotakos sutrikimai (praėjus 3 - 4 mėnesiams po priepuolio).

3.3. Artrologijos ligonių siuntimo indikacijos:

3.3.1. Reumatoidinis artritas (esant minimaliamaktyvumui, kai ligonis gali visiškai apsitarnauti). M 05.

3.3.2. Reumatinio poliartrito pasekmės (praėjus 8mėnesiams po ūmių simptomų ir esant ne didesniam kaip I laipsnio širdiesnepakankamumui).

3.3.3. Infekcinis poliartitas (proceso aktyvumasne didesnis kaip II laipsnio).

3.3.4. Osteoartrozė. M 15; M 16; M 17.

3.3.5. Trauminis artritas (praėjus 4 mėnesiams pooperacijos).

3.3.6. Osteochondrozė. M 42.

3.3.7. Spondilioartrozė. M 47.

3.3.8. Ankilozinis spondiloartritas (kai procesoaktyvumas ne didesnis kaip II laipsnio). M 45.

3.3.9. Lėtinis infekcinis spondilitas (išskyrusTBC). M 48.1 - M 49.3.

3.3.10. Periodiškai paūmėjančios infekcinės,toksinės, trauminės arba profesinės kilmės raumenų ligos.

3.4. Traumatologijos ligonių siuntimo indikacijos:

3.4.1. Fibrozitas, miozitas, tendovaginitas,bursitas, sinovitas. M 60; M 65.

3.4.2. Alkūnės epikondilitas, stiloiditas.

3.4.3. Trauminė spondilopatija (kai ligonis galivaikščioti).

3.4.4. Sąnarių kontraktūros (netrukdančiosligoniui vaikščioti ).

3.4.5. Lėtinis osteomielitas (kai nereikiachirurginio gydymo, kai ligonis gali vaikščioti).

3.5. Gastroneurologijos ligonių siuntimo indikacijos:

3.5.1. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė.K 25 - K 28.

3.5.2. Lėtinis gastritas. K 29.

3.5.3. Lėtinis kolitas ir enterokolitas (išskyrusinfekcinės kilmės bei stenozuojantįjį). K 50 - K 52.

3.5.4. Funkciniai žarnyno sutrikimai.

3.5.5. Lėtinis hepatitas.

3.5.6. Cholecistitas, cholangitas. K 81; K 83.0.

3.5.7. Komplikacijos po skrandžio chirurginiogydymo (2 mėn. po operacijos).

3.5.8. Tulžies pūslės ir kepenų latakųdiskinezija. K 82.8.

3.5.9. Tulžies pūslės akmenligė (ne infekciniųkomplikacijų, kolikų, kai neindikuotinas chirurginis gydymas). K 80.

3.5.10. Lėtinis pankreatitas. K 86.1.

3.5.11. Abdominalinės sąaugos (nesukeliančiosnepraeinamumo reiškinių).

3.6. Pulmonologijos ligonių siuntimo indikacijos:

3.6.1. Lėtinis bronchitas (esant ne didesniam kaipI laipsnio pulmokardialiniam nepakankamumui). J 41.

3.6.2. Lėtinis tracheitas. J 42.

3.6.3. Plaučių emfizema (esant ne didesniam kaip Ilaipsnio pulmokardialiniam nepakankamumui). J 43.

3.6.4. Pleuritas.

3.6.5. Pneumosklerozė (esant ne didesniam kaip Ilaipsnio pulmokardialiniam nepakankamumui).

3.7. Sergančiųjų ausų, nosies, gerklų ligomis siuntimo indikacijos:

3.7.1. Lėtinis tonzilitas (kompensuotas). J 35.0

3.7.2. Lėtinis faringitas. J 31.2.

3.7.3. Lėtinis laringitas. J 37.0

3.7.4. Lėtinis rinitas. J 31.0.

3.7.5. Lėtinis serozinis vidurinės ausiesuždegimas.

3.7.6. Otosklerozė. H 80.

3.8. Endokrinologijos ligonių siuntimo indikacijos:

3.8.1. Nutukimas (be kraujotakos nepakankamumopožymio).

3.8.2. Cukrinis diabetas ( kompensuotas). E 10 - E14.

3.9. Ginekologijos ligonių siuntimo indikacijos:

3.9.1. Endometritas. N 71.

3.9.2. Dubens peritoninės sąaugos.

3.9.3. Lėtinis parametritas. N 73.1

3.9.4. Lėtinis salpingooforitas. N 70.1.

3.9.5. Netaisyklinga gimdos padėtis.

3.9.6. Kiaušidžių disfunkcija.

3.9.7. Gimdos hipoplazija arba infantilizmas.

3.9.8. Uždegiminės kilmės menstruacijų funkcijossutrikimai.

3.9.9. Amenorėja, hipomenorėja, oligomenorėja.

3.9.10. Nevaisingumas.

3.10. Nefrologijos ligonių siuntimo indikacijos:

3.10.1. Inkstų akmenligė. N 20.0

3.10.2. Pielonefritas, intersticinis nefritas. N12.

________________

 

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministerijos

1997 06 30įsakymu Nr. 362

 

4 priedas

 

SVEIKATOSGRĄŽINAMOJO GYDYMO IR REABILITACIJOS

BEIANTIRECIDYVINIO GYDYMO VEIKLOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Sveikatos grąžinamojo gydymo ir antirecidyvinio gydymo beireabilitacijos pagrindiniai reikalavimai:

1.1. Prieš pradedant vykdyti programą, įvertintipaciento būklę.

1.2. Nustatyti pagrindinius sveikatos grąžinamojobei antirecidyvinio gydymo ir reabilitacijos tikslus.

1.3. Reabilitacijos specialistų grupei sudarytisveikatos grąžinamojo gydymo ir reabilitacijos planą, jį aptarti kartu supacientu ir (ar) jo šeima (tėvais).

1.4. Specialistų grupei nuolat atidžiai stebėtipaciento būklę, ją vertinti pagal sudarytą sveikatos grąžinamojo bei antirecidyviniogydymo, reabilitacijos planą.

1.5. Paciento būklės pokyčius žymėtipatvirtintuose medicininiuose dokumentuose.

1.6. Dalyvaujant reabilitacijos specialistųgrupei, periodiškai aptarti sveikatos grąžinamojo gydymo ir antirecidyviniogydymo bei reabilitacijos programos kokybę ir pagrįstumą.

1.7. Mokyti ir ugdyti mokyklinio amžiaus vaikus irstudentus.

1.8. Mokyti pacientą ir jo artimuosius.

PASTABA. Šių reikalavimų būtina laikytis visomssveikatos priežiūros įstaigoms. Šias paslaugas teikiančiose vaikų įstaigose(padaliniuose) dirbantys specialistai turi turėti specialų išsilavinimą darbuisu vaikais.

Sveikatos grąžinamojo bei antirecidyvinio gydymoir reabilitacijos paslaugas teikiančioms įsaigoms (padaliniams) būtinaužtikrinti paslaugų apimtis, nurodytas metodinėse rekomendacijose “Privalomisveikatos grąžinamojo gydymo, reabilitacijos bei antirecidyvinio gydymo veiklosreikalavimai”.

2. Sveikatos grąžinamojo gydymo ir medicininės reabilitacijos srityje:

2.1. Įvertinti paciento funkcinę būklę. Žinoti ligonioproblemas, sveikatos grąžinamojo gydymo bei reabilitacijos tikslus iruždavinius, sudaryti individualią gydymo ir reabilitacijos programą.

2.2. Ligonį kruopščiai slaugyti ir taikyti tokiaspriemones, kad būtų išvengta komplikacijų (kontraktūrų, pragulų, kvėpavimo iršlapimo sistemų infekcijų, tromboembolijų ir kt.).

2.3. Skirti gydymą vaistais.

2.4. Taikyti aktyviąją kineziterapiją rezervinėmspaciento funkcinėms galioms sugrąžinti bei palaikyti ir fizinės galiomsskatinti.

2.5. Taikyti ergoterapiją sugrąžinti ir palaikytipaciento gebėjimui atlikti kasdieninę veiklą, įvertinti profesinės veiklosgalimybes, orientuoti naujai profesinei veiklai bei ugdyti naujus įgūdžius.

2.6. Skirti fizioterapinį gydymą (priešuždegiminį,skausmui malšinti, regeneracijai gerinti ir kt.).

2.7. Mokyti pacientą ir jo šeimos narius taikytireabilitacijos priemones namie bei imtis komplikacijų profilaktikos priemonių.

2.8. Taikyti papildomas medicininės reabilitacijospriemones (jei yra specifinių poreikių):

- ortopedines ir protezavimo;

- logopedinės pagalbos;

- specialiojo ugdymo;

- alternatyvaus bendravimo;

- dietinio maitinimo;

- kompensacinės technikos (parinkimą, pritaikymą,apmokymą naudotis);

- kitų specialistų konsultaciją;

- aklųjų, kurčiųjų ir proto neįgaliųjų mokymąorientuotis aplinkoje, bendrauti ir kt.

2.9. Psichologinės reabilitacijos srityje:

- įvertinti paciento psichoemocinę būklę;

- skirti psichoterapiją (individualią ir šeimos).

2.10. Socialinės reabilitacijos srityje:

- nustatyti socialinę prognozę;

- išaiškinti pacientui ir jo šeimai lengvatų,kompensacijų teikimo tvarką;

- aprūpinti (parinkti, pritaikyti) kompensacinetechnika;

- padėti pakeisti profesiją, persikvalifikuoti irrasti tinkamą darbo vietą;

- padėti pritaikyti gyvenamąją aplinką ir darbovietą specialiems paciento poreikiams;

- organizuoti laisvalaikį (kultūrinės priemonės,sportas, turizmas ir kt.).

3. Antirecidyvinio gydymo srityje:

3.1. Ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis,teikti kompleksinį antirecidyvinį gydymą (kompleksą sudaro dietinis maitinimas,klimato terapija, balneoterapija, peloidoterapija, kineziterapija,fizikoterapija, psichoterapija, ligonio mokymas, gydymas vaistais, laisvalaikioužimtumas).

3.2. Antirecidyviniam gydymui turi būti naudojaminatūralūs ir performuoti gamtiniai veiksniai:

mineraliniai vandenys (balneoterapija), gydymosipurvas (peloidoterapija), klimatoterapija.

3.3. Paciento sveikatos būklei įvertintiperiodiškai atlikti periodiškus funkcinius, klinikinius, biocheminius kraujo,šlapimo tyrimus, užregistruoti ir vertinti EKG.

3.4. Pacientui susirgus gretutine liga ar paūmėjuspagrindinei lėtinei ligai, organizuoti gydytojo specialisto konsultaciją,prireikus siųsti į specializuotą sveikatos priežiūros įstaigą.

3.5.Organizuoti laisvalaikio užimtumą, teikti buitinespaslaugas.

 

PRIVALOMOSANTIRECIDYVINIO GYDYMO PASLAUGŲ APIMTYS

 

SANARIŲ LIGOS

1. Kineziterapija (kiekvienam individualiai armažomis grupėmis) kasdien (100% ligonių):

1.1. salėje ir (arba)

1.2. baseine,

1.3. mechanoterapija.

2. Masažas (10-12 procedūrų, 100% ligonių).

3. Fizikoterapija (8 - 10 procedūrų, 100%ligonių):

UAD, DDS, UV švitinimai; induktotermija, lazeris,ultragarsas, fonoforezė, elektroforezė su medikamentais, raumenų stimuliacijair kt.

4. Balneoterapija (8 - 10 procedūrų, 100% ligonių):

įvairios mineralizacijos mineralinės vonios,terpentino, jodo - bromo ir kt. vonios.

5. Peloidoterapija (8 - 10 procedūrų, 100%ligonių):

aplikacijos arba galvanopurvas.

6. Akupunktūra (8 - 10 procedūrų, pagalindikacijas).

7. Medikamentai (pagal indikacijas).

8. Laboratoriniai tyrimai (pagal reikalavimus).

9. Psichoterapija (pagal indikacijas).

 

TRAUMOS IR JŲ KOMPLIKACIJOS

1. Kineziterapija (kiekvienam individualiai armažomis grupėmis) kasdien:

1.1. salėje ir (arba)

1.2. baseine, vertikalinėje vonioje,

1.3. mechanoterapija.

2. Masažas (10 - procedūrų, 100% ligonių).

3. Fizikoterapija (8 - 10 procedūrų, 100%ligonių):

UV švitinimai, elektroforezė su medikamentais,ultragarsas, fonoforezė, magnetoterapija, lazeroterapija,magnetolazeroterapija, elektrostimuliacija ar kt.

4. Balneoterapija (8 - 10 procedūrų, 100 %ligonių):

vidutinės ir aukštos mineralizacijos, terpentino,povandeninio masažo ar kt. vonios.

5. Peloidoterapija (8 - 10 procedūrų, 100 %ligonių):

5.1. aplikacijos,

5.2. galvanopurvas.

6. Laboratoriniai tyrimai (pagal reikalavimus).

7. Psichoterapija (pagal indikacijas).

 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

1. Kineziterapija (kasdien, 100% ligonių):

1.1. gydomoji gimnastika salėje arba (ir),

1.2. gydomoji gimnastika baseine,

1.3. dozuotas ėjimas arba treniruotėsveloergometru.

2. Masažas (8 - 10 procedūrų, 80% ligonių).

3. Fizikoterapija (8 - 10 procedūrų, pagalindikacijas):

3.1. elektroforezė su medikamentais,

3.2. darsonvalizacija,

3.3. elektros miegas,

3.4. kitos.

4. Medikamentai 100% (tęsti kursą, pasikeitusligos eigai).

5. Psichoterapinis gydymas (8 - 10 procedūrų, 80%ligonių):

5.1. diagnostika,

5.2. procedūros mažomis grupėmis.

6. Balneoterapija (8 - 10 procedūrų, 90% ligonių):

6.1. angliarūgštės vonios (arba),

6.2. jodo - bromo vonios (arba),

6.3. keturių kamerų vonios (arba),

6.4. mineralinės vonios.

8. Laboratorinė diagnostika (pagal reikalavimus):

8.1. kraujo krešumo,

8.2. hemoglobino, leukocitų ir kt.

9. Funkcinė diagnostika (100% ligonių):

9.1. EKG ramybėje,

9.2. EKG su funkciniais mėginiais.

 

KVĖPAVIMO ORGANŲ LIGOS

1. Kineziterapija (kasdien) kiekvienamindividualiai ar mažomis grupėmis (100% ligonių):

1.1. kvėpavimo gimnastika,

1.2. garsų gimnastika (pagal indikacijas),

1.3. drenuojamoji gimnastika ir kt. (pagalindikacijas).

2. Balneoterapija (8 - 10 procedūrų, 100%ligonių):

2.1. mineralinės vonios,

2.2. perlinės vonios,

2.3. terpentino ir kt. vonios.

3. Fizikoterapija (8 - 10 procedūrų, 100%ligonių):

3.1. elektroforezė su medikamentais,

3.2. induktotermija,

3.3. UAD srovė,

3.4. ultragarsas ir kt.

4. Masažas (10 procedūrų, 80% ligonių).

5. Psichoterapija (60% ligonių):

5.1. diagnostika,

5.2. individualios ar grupinės procedūros.

6. Kitos procedūros (pagal indikacijas):

6.1. inhaliacijos,

6.2. aerofitoterapija,

6.3. akupunktūra,

6.4. elektros purvas ir kt.

7. Medikamentai (tęsti kursą ar paūmėjimų metu).

8. Laboratorinė ir funkcinė diagnostika (100%ligonių).

 

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

1. Dietoterapija.

2. Kineziterapija (kasdien, 100% ligonių):

2.1. gydomoji gimnastika salėje ir (arba),

2.2. gydomoji gimnastika baseine (sergantiemsopalige).

3. Balneoterapija (8 - 10 procedūrų, 60% ligonių):

3.1. mineralinės,

3.2. perlinės,

3.3. keturių kamerų,

3.4. subakvalinės,

3.5. kitos.

4. Peloidoterapija (8 - 10 procedūrų, 60%ligonių):

4.1. aplikacijos,

4.2. elektros purvas.

5. Fizikoterapija (8 - 10 procedūrų, 80% ligonių):

5.1. elektroforezė su medikamentais,

5.2. elektros miegas,

5.3. induktoterapija ir kt.

6. Masažas (10 procedūrų, 60% ligonių).

7. Psichoterapija ( sergantiems opalige).

8. Medikamentai (tęsti kursą arba paūmėjimo metu).

9. Kitos procedūros (pagal indikacijas):

9.1. mikroklizmos,

9.2. geriamasis mineralinis vanduo,

9.3. tulžį varantis kokteilis,

9.4. dieta,

9.5. kylantis dušas ir kt.

10. Laboratorinė ir funkcinė diagnostika ( echoskopija,gastrofibroskopija, PH - metrija ir kt.).

 

STUBURO LIGOS

1. Kineziterapija (kasdien, 100% ligonių):

1.1. gydomoji gimnastika salėje,

1.2. gydomoji gimnastika baseine.

2. Balneoterapija (8 - 10 procedūrų, 100%ligonių):

2.1. mineralinės,

2.2. terpentino,

2.3. vertikalinės ar kt. vonios.

3. Peloidoterapija (8 - 10 procedūrų, 80%ligonių).

4. Masažas (10 procedūrų, 100% ligonių).

5. Fizikoterapija (8 - 10 procedūrų, 100%ligonių):

5.1. elektroforezė su medikamentais,

5.2. DDS,

5.3. elektros stimuliacija ar kt.

6. Kitos procedūros:

6.1. manualinė terapija (pagal indikaciją),

6.2. akupunktūra ir kt. (pagal indikaciją).

 

NEUROLOGINĖS LIGOS

1. Kineziterapija (kiekvienam individualiai armažomis grupėmis, kasdien):

1.1. salėje ir (arba)

1.2. baseine, vertikalinėje vonioje.

2. Masažas (10 procedūrų, 80% ligonių).

3. Fizikoterapija (8 - 10 procedūrų, 100%ligonių).

4. Balneoterapija (8 - 10 procedūrų, 100% ligonių)

5. Peloidoterapija (8 - 10 procedūrų, 80%ligonių).

6. Medikamentai (paūmėjimo metu).

7. Laboratoriniai tyrimai (pagal reikalavimus).

8. Psichoterapija (60% ligonių).

 

PRIVALOMOSSVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO IR REABILITACIJOS*

PASLAUGŲ APIMTYS

 

KARDIOLOGINĖS LIGOS

1. Funkcinės būklės įvertinimas, individualiosprogramos sudarymas.

2. Medicininės reabilitacijos priemonės:

- dietoterapija,

- psichoterapija (100% ligonių),

- fizioterapija (pagal indikacijas),

- kineziterapija (100% ligonių kasdien,individuali),

- gydymas vaistais (jeigu reikia tęsti gydymą),

- masažas (50% ligonių).

3. Socialinė reabilitacija*:

- būtinos socialinės pagalbos apimtiesįvertinimas,

- rekomendacijos reabilitacijos technologijai irmokymas ja naudotis,

- šeimos narių mokymas.

4. Laboratoriniai tyrimai (pagal reikalavimus).

PULMONOLOGINĖS LIGOS

1. Funkcinės būklės įvertinimas, individualiosprogramos sudarymas.

2. Medicininė reabilitacija:

- dietoterapija,

- psichoterapija (pagal indikacijas),

- fizioterapija (100% ligonių),

- kineziterapija (100% ligonių, individuali),

- gydymas vaistais (jeigu reikia tęsti gydymą),

- masažas (50% ligonių).

3. Socialinė reabilitacija*:

- būtinos socialinės pagalbos apimtiesįvertinimas,

- reabilitacijos technologijos rekomendacijos irmokymas ja naudotis,

- šeimos narių mokymas.

4. Laboratoriniai tyrimai (pagal reikalavimus).

 

NEUROLOGINĖS LIGOS

1. Funkcinės būklės įvertinimas, individualiosprogramos sudarymas.

2. Medicininės reabilitacijos priemonės:

- dietoterapija,

- psichoterapija (100% ligonių),

- fizioterapija ( 100% ligonių),

- kineziterapija (100% ligonių, kasdien,individuali),

- ergoterapija* (pagal indikacijas, individuali),

- gydymas vaistais (jeigu reikia tęsti gydymą),

- masažas (100% ligonių).

3. Socialinė reabilitacija*:

- būtinos socialinės pagalbos apimtiesįvertinimas,

- reabilitacijos technologijos rekomendacijos irmokymas ja naudotis,

- šeimos narių mokymas.

4. Laboratoriniai tyrimai (pagal reikalavimus).

 

TRAUMOS IR JŲ KOMPLIKACIJOS

1. Funkcinės būklės įvertinimas, individualiosprogramos sudarymas.

2. Medicininės reabilitacijos priemonės:

- dietoterapija,

- psichoterapija (60% ligonių),

- fizioterapija ( 100% ligonių),

- kineziterapija (100% ligonių, kasdien,individuali),

- ergoterapija* (pagal indikacijas, individuali),

- masažas (100% ligonių).

3. Socialinė reabilitacija*:

- būtinos socialinės pagalbos apimties įvertinimas,

- reabilitacijos technologijos rekomendacijos irmokymas ja naudotis,

- šeimos narių mokymas.

 

SĄNARIŲ LIGOS

1. Funkcinės būklės įvertinimas, individualiosprogramos sudarymas.

2. Medicininės reabilitacijos priemonės:

- dietoterapija,

- psichoterapija (80% ligonių),

- fizioterapija ( 100% ligonių),

- kineziterapija (100% ligonių, kasdien,individuali),

- ergoterapija* (pagal indikacijas, individuali).

3. Socialinė reabilitacija*:

- būtinos socialinės pagalbos apimtiesįvertinimas,

- reabilitacijos technologijos rekomendacijos irmokymas ja naudotis,

- šeimos narių mokymas.

PASTABA*.Šias priemones būtina atliktisiunčiamiems reabilitacijai ligoniams.

_____________

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministerijos

1997 06 30įsakymu Nr. 362

5priedas

 

SVEIKATOSGRĄŽINAMOJO GYDYMO IR REABILITACIJOS BEI ANTIRECIDYVINIO GYDYMO

BAZINĖS KAINOSNUSTATYMO KOEFICIENTAI

 

Sanatorinio - kurortinio gydymo koeficientainustatomi antirecidyviniam gydymui, sveikatos grąžinamajam gydymui ir reabilitacijai.

1997 m. II pusmetį siūlomi koeficientai ligoniams:

- siųstiems reabilitacijai - kai žymūsbiosocialinių funkcijų sutrikimai - 1.5;

- siųstiems sveikatos grąžinamajam gydymui - 1.0;

- siųstiems antirecidyviniam gydymui - 0.60.

Bazinė atitinkamos ligos gydymo profilio vidutinėlovadienio kaina atitinka II lygio stacionarinių asmens sveikatos priežiūrosįstaigų II terapinio profilio atitinkamos ligos gydymo nustatytą lovadieniobazinę kainą. Nustatyta tvarka indeksuojant II lygio stacionarinių asmens sveikatospriežiūros įstaigų lovadienių bazines kainas, atitinkamai keisis ir sanatorinio- kurortinio gydymo paslaugų bazinės kainos.

______________

Spausdinti Spausdinti

« Atgal