Ministro įsakymai

Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (suredaguotas priėmimui)

Dokumento tipas: Įstatymo projektas
Dokumento numeris: P-1259(3)
Dokumento data: 1998-11-23
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Projektas priimtas - 1998 12 01
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

 

Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOSÁSTATYMO PAKEITIMO

ÁSTATYMAS

 

1998 m. ……………..d. Nr. ……….

Vilnius

 

 

(Þin., 1994, Nr.63-1231,1996, Nr.102-2315,1997,Nr.64-1507,Nr.67-1661)

 

 

1 straipsnis. LietuvosRespublikos Sveikatos sistemos ástatymo nauja redakcija

 Pakeisti Lietuvos RespublikosSveikatos sistemos ástatymà ir já iðdëstyti taip:

 

“LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS

 ÁSTATYMAS

 

     Lietuvos Respublikos Seimas,

     pripaþindamas,kad

     gyventojø sveikata yra didþiausiavisuomenës socialinë ir ekonominë vertybë,

     sveikata - tai ne tik ligø ir fiziniø defektønebuvimas, bet ir fizinë, dvasinë bei socialinë þmoniøgerovë,

     sveikatos potencialà  ir jo palaikymo  sàlygas  lemia ekonominës sistemos raidosstabilumas, visuomenës socialinio saugumo ir  ðvietimo garantijos, gyventojø uþimtumas ir jøpakankamos pajamos, apsirûpinimas bûstu, prieinama, priimtina irtinkama  sveikatos  prieþiûra,  kokybiðka  mityba,  darbo,gyvenamosios ir gamtinës aplinkos kokybë, gyventojø pastangos ugdytisveikatà,

     asmens pastangos bûti sveikam galibûti skatinamos tik gyvenamam laikui ir þmogaus orumui priimtinomissocialinëmis ir ekonominëmis priemonëmis,

     kuo geresnë  visuomenës sveikata yra bûtina  Lietuvosvalstybës saugumo ir klestëjimo bei atviros, teisingos ir darnios pilietinës visuomenëskûrimo prielaida;

     atsiþvelgdamasá Pasaulio sveikatos organizacijos priimtà sveikatos  strategijà “Sveikata visiems”,Otavos  sveikatos stiprinimo chartijosir  Lietuvos nacionalinës sveikatoskoncepcijos nuostatas;

     siekdamasuþtikrinti prigimtinæ þmogaus teisæ turëti kuo geresnæsveikatà,  taip pat  teisæ turëti  sveikà aplinkà, priimtinà, prieinamàir tinkamà sveikatos prieþiûrà;

     vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija,

     priima Sveikatos sistemosástatymà.

 

I DALIS

SVEIKATOS SISTEMA 

I SKYRIUS

 BENDRIEJINUOSTATAI

 

            1 straipsnis. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemosástatymo paskirtis

            Lietuvos  Respublikos sveikatos  sistemos  ástatymas reglamentuoja Lietuvos  nacionalinæ sveikatos  sistemà,  jos struktûrà, sveikatos saugos, sveikatosstiprinimo ir sveikatos atgavimo santykiø teisinio reguliavimo  ribas,asmens  ir  visuomenës  sveikatosprieþiûros organizavimo, valstybës ir savivaldybiø laiduojamos(nemokamos) sveikatos prieþiûros uþtikrinimo, valdymo,sveikatos rëmimo, sveikatinimo veiklos sutarèiø sudarymo pagrindus,atsakomybës uþ sveikatinimo veiklos teisës  normø  paþeidimus  pagrindus,  gyventojø,sveikatinimo veiklos subjektø teises ir pareigas.

 

   2 straipsnis. Pagrindinës ðioástatymo sàvokos

1. Sveikata -  asmens irvisuomenës fizinë, dvasinë ir socialinë gerovë.

2.Visuomenës sveikatos sauga –  organizaciniø, techniniø, socialiniø, ekonominiø ir teisiniøpriemoniø, skirtø apsaugoti visuomenës ar atskirø jos grupiøsveikatà nuo aplinkos veiksniø kenksmingo poveikio arba minimaliaisumaþinti ðio poveikio rizikà, visuma.

3.  Visuomenës sveikatos stiprinimas - valstybës institucijø, vietos savivaldosvykdomøjø institucijø, kitø juridiniø ir fiziniø asmenø ágyvendinamosorganizacinës, teisinës socialinës ir ekonominëspriemonës, kurios padeda  gausintibei racionaliau panaudoti sveikatos prieþiûros iðteklius, formuotivisuomenës sveikatos problemø sprendimo socialinës kontrolëssistemà, skatina visuomenës dalyvavimà formuojantvalstybës ir savivaldybiø sveikatos politikà , padeda kurtisveikà aplinkà, skatina þmones gyventi sveikai  ir didina sveikos gyvensenos motyvacijosefektyvumà, skatina sveikatos draudimo organizacijas ir asmens sveikatosprieþiûros ástaigas orientuotis á ekonomiðkaiefektyvesnes sveikatinimo  priemones,grindþiamas ligø profilaktika.

4.Lietuvos nacionalinë sveikatos sistema -  valstybës sveikatos reikalø,institucijø, sveikatinimo veiklos bei jos iðtekliø tvarkymo sistema.

5. Sveikatinimoveikla – asmenssveikatos prieþiûra, visuomenës sveikatosprieþiûra, farmacinë ir kita sveikatinimo veikla, kurios rûðis ir reikalavimusjà vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

6.Asmens sveikatos prieþiûra -  valstybës licencijuotøfiziniø ir juridiniø asmenø veikla,kurios tikslas laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir uþkirstijiems kelià, padëti  atgautiir sustiprinti sveikatà.

7.Visuomenës sveikatos prieþiûra –organizaciniø, teisiniø, ekonominiø, techniniø, socialiniø bei medicinospriemoniø, padedanèiø ágyvendinti ligø ir traumøprofilaktikà, iðsaugoti visuomenës sveikatà beijà stiprinti, visuma. 

8.Farmacinë veikla -juridiniø ir fiziniø asmenø veikla, kurià reglamentuoja Farmacinësveiklos ástatymas.

9.Sveikatos prieþiûros priimtinumas -valstybës nustatyta tvarka pripaþástamos sveikatosprieþiûros sàlygos, uþtikrinanèios sveikatosprieþiûros paslaugø ir medicinos mokslo principø bei medicinos etikos reikalavimøatitiktá.

 10. Sveikatos prieþiûros prieinamumas -  valstybës nustatyta tvarkapripaþástamos sveikatos prieþiûros sàlygos,uþtikrinanèios asmens sveikatos prieþiûros paslaugøekonominá, komunikaciná ir organizaciná priimtinumàasmeniui ir visuomenei.

11.Sveikatos prieþiûros tinkamumas - taivalstybës nustatyta tvarka pripaþástamos sveikatosprieþiûros sàlygos, uþtikrinanèios sveikatosprieþiûros paslaugø bei patarnavimø kokybæ ir efektyvumà.

12.Valstybës laiduojama(nemokama) asmens sveikatos prieþiûra –  asmens sveikatosprieþiûros paslaugos, apmokamos ið privalomojo sveikatosdraudimo fondo, valstybës ar savivaldybiø biudþetø, valstybës ar savivaldybiø sveikatos fondølëðø.

13.Medicininis auditas - sveikatos prieþiûros paslaugø prieinamumo ir tinkamumoekspertizë ir kontrolë.

14. Lokalusmedicininis auditas – sveikatos prieþiûros ástaigøorganizuotas ar uþsakytas medicininis auditas.

15.Valstybinëvisuomenës sveikatos kontrolë -valstybës ágaliotø valstybiniø inspekcijø, valstybiniø tarnybø,kitø institucijø ir jø pareigûnø atliekami tarnybiniai veiksmai, turinttikslà:

1)kontroliuoti, kaip ámonës ir ástaigos,  kiti juridiniai ir fiziniai asmenys laikosivisuomenës sveikatos saugos teisës aktø bei taikyti ástatymønustatytà atsakomybæ uþ jø paþeidimus (tiesioginëvalstybinë visuomenës sveikatos kontrolë);

2) derybomis ar sutartimis siekti, kad ámonës irástaigos, kiti juridiniai asmenys prisiimtø ásipareigojimus gerinti  visuomenës sveikatos saugos bûklæ (visuomenëssveikatos saugos rëmimas);

 3) pagal kompetencijàrinkti, kaupti, apdoroti ir analizuoti informacijà apie visuomenëssveikatos saugos teisës aktø paþeidimus, jø socialines, ekonominesir kitokias prieþastis, taip pat apie visus kitus veiksnius, daranèius átakàvisuomenës sveikatos saugos bûklei (netiesioginëvisuomenës sveikatos kontrolë).

     16. Visuomenës sveikatos monitoringas - visuomenëssveikatos veiksniø, ávykiø, veiksniø poveikio  visuomenës sveikatai, visuomenës sveikatos iðtekliøbei visuomenës sveikatos prieþiûros procesø ir rezultatø stebëjimo(duomenø registravimo, kaupimo ir apdorojimo) sistema.

    17.Visuomenës  sveikatos ekspertizë -  visuomenës sveikatos  veiksniø galimo ar esamo poveikio  visuomenës sveikatai nustatymo beiiðvadø ir pasiûlymø, kaip uþkirsti kelià ðiampoveikiui ar já riboti, rengimo procesas.

               

         3 straipsnis. Sveikatos santykiø teisinio reguliavimoribos

     Tik  ástatymai nustato:

     1) sveikatos teisës veikimosritá, uþdavinius ir principus;

     2) sveikatinimo  veiklos rûðiø ir sveikatinimo veiklos subjektø sistemà,  pagrindiniø sveikatinimo  veiklos valdymo subjektø kompetencijà, sveikatinimo  veiklos  koordinavimo, sveikatos  prieþiûros  valstybiniø tarnybø  ir  valstybiniø inspekcijø, asmens irvisuomenës sveikatos prieþiûros ástaigø beifarmacinës veiklos  subjektøteises  ir pareigas ar farmacinëjeveikloje, jø steigimo, veiklos, jos nutraukimo teisinius pagrindus;

     3) Sveikatos apsaugos ministerijaipavaldþiø visuomenës sveikatos kontrolës valstybiniø inspekcijøsteigimo,  veiklos, reorganizavimoteisinius  pagrindus, visuomenëssveikatos valstybinës kontrolës sàlygas ir tvarkà;

     4) nacionalinës sveikatos sistemosiðtekliø struktûrà ir jø valdymo pagrindus;

     5) sveikatinimo veiklos organizavimo,valdymo, sveikatos rëmimo bei finansavimo pagrindus;

     6) sveikatinimo veiklosbûtinàsias sàlygas ir jø kontrolës teisiniuspagrindus;

 7) gyventojø teises  ir pareigas sveikatinimo veikloje,visuomenës dalyvavimo  tvarkantsveikatos reikalus  teisinius pagrindus;

8) asmenø, turinèiø aukðtàjá arspecialøjá viduriná medicinos ar kitos specialybësiðsilavinimà, sveikatinimo veiklos licencijavimo  teisinius pagrindus, pagrindines profesinessveikatos prieþiûros specialistø pareigas, teises, kvalifikaciniøreikalavimø nustatymo,  kvalifikacijos këlimobei praktikos ribojimo tvarkà, sveikatos prieþiûros reklamosribojimo, civilinës atsakomybës uþ þalà pacientøsveikatai, padarytà atliekant asmens sveikatosprieþiûrà, nustatymo teisinius pagrindus;

     9) sveikatinimo veiklos sutarèiøsudarymo tvarkà ir sàlygas;

    10) visuomenës  sveikatos prieþiûros sistemà,  josorganizavimo, valdymo ir finansavimo bei visuomenës sveikatos  prieþiûroságyvendinimo tvarkà;

     11) þmoniø saugos  darbe, darbo  medicinos,  vartotojø sveikatos saugos organizavimo irvaldymo teisinius pagrindus;

     12) bendrus maisto  produktø kokybës reikalavimus. Ðiø produktø gamybos, importo, prekybos, reklamossàlygø, maisto produktø ir jø taros kokybës kontrolës, tarosþenklinimo tvarkà;

     13) bendrus geriamojo vandens kokybësreikalavimus, vandens valymo, nukenksminimo, kokybës gerinimo teisiniuspagrindus;

     14) narkotiniø  ir psichotropiniø medþiagø, prekursoriø, alkoholio produktø, tabako ir jo gaminiøgamybos, prekybos, importo, eksporto, licencijavimo,   vartojimokontrolës  tvarkà,alkoholiniø gërimø, tabako vartojimo  maþinimo  sistemà, alkoholiniø gërimø irtabako reklamos ribojimo ar draudimo tvarkà;

     15) nuodø, kitø toksiniø ir radioaktyviøjømedþiagø gamybos, prekybos, importo, eksporto, transportavimo, naudojimosàlygas, darbø su jonizuojanèio spinduliavimo ðaltiniaisreikalavimus, radiacinio saugumo uþtikrinimo sàlygas irkontrolës tvarkà;

     16) uþkreèiamøjø ligø  profilaktikos sistemà,  ðiø ligø profilaktikos ir kontrolësorganizavimo ir valdymo teisinius pagrindus;

     17) visuomenës sveikatos monitoringo,visuomenës sveikatos ekspertizës sàlygas,  jø organizavimo bei valdymo teisiniuspagrindus;

     18) kûno kultûros ir sportoorganizavimo, valdymo, dopingo ir lyties kontrolës teisinius pagrindus;

     19)psichikos sveikatos prieþiûrossàlygas, jos organizavimo bei valdymo, ðios prieþiûrossàlygø kontrolës teisinius pagrindus;

     20) invalidø medicininës  ir socialinës  reabilitacijosorganizavimo teisinius pagrindus;

     21) stomatologinës  prieþiûros,  narkologinës  prieþiûros sàlygas, jø organizavimo beivaldymo teisinius pagrindus;

     22) biomedicininiø tyrimø etikosreikalavimus, jø laikymosi kontrolës tvarkà bei atsakomybæ uþbiomedicininiø tyrimø etikos reikalavimø paþeidimus;

     23) donoro kraujo  paëmimo, kraujo produktø gamybos, þmogaus kraujo ir joproduktø transfuzijos sàlygas bei tvarkà;

     24) organø ar audiniø  paëmimo  transplantacijai,  jø panaudojimo transplantacijai,  medicinos  mokslo tyrimams, diagnostikai, gydymui pagrindus, sàlygas bei tvarkà;

     25) asmens terminaliniø bûkliø irmirties fakto nustatymo kriterijus, asmens atsisakymo   dalies ar visøgyvybës pratæsimo paslaugø sàlygas, lavono patologoanatominiotyrimo (autopsijos) sàlygas ir tvarkà;

     26) farmacinës  veiklos organizavimo ir valdymo teisinius pagrindus;

     27) vaistø registravimo ir jø kokybëskontrolës  tvarkà;

     28) sveikatos draudimo  sistemà,  privalomojo  sveikatosdraudimo lëðø surinkimo tvarkà, savanoriðkojo sveikatosdraudimo teisinius pagrindus, apdraustøjø, draudëjø ir draudikø teises irpareigas, sveikatos draudimo ástaigø steigimo ir  veiklos tvarkà, ðiøástaigø teises ir pareigas;

     29) atsakomybës uþ sveikatinimoveiklos ástatymø reikalavimø paþeidimus pagrindus.

     

     4straipsnis. Sveikatinimo veiklos tikslai

     Sveikatinimo veiklos tikslai:

     1) maþinti atskirø  visuomenës socialiniø ir profesiniøgrupiø atsilikimà nuo kitø visuomenës grupiø pagal sveikatosbûklës rodiklius, nepabloginant bendrojo gyventojø sveikatos lygio;

     2) saugoti gyventojus nuo ligø,iðvengiamos mirties ir invalidumo;

     3) ilginti gyvenimo be ligø ir traumølaikà bei gerinti jo kokybæ;

     4) didinti gyvenimo ekonominá irsocialiná naðumà.

 

     5straipsnis. Sveikatinimo veiklos reguliavimo principai

     1. Ðio ástatymo 1 ir 3straipsniuose nurodytiems santykiams reguliuoti taikomi ðie principai:

     1) visapusë asmens ir visuomenëssveikatos sauga;

     2) asmens, visuomenës  sveikatos bei valstybës interesøderinimas;

     3) asmens teisiø  turëti kuo  geresnæsveikatà  lygybë, nesvarbu,kokios jis bûtø lyties, rasës, tautybës, pilietybës,socialinës padëties ir profesijos;

     4) asmens laisvë pasirinkti kuogeresnës sveikatos sàlygas;

     5) asmens sveikatos prieþiûros priimtinumas,prieinamumas ir tinkamumas;

     6) asmenø laisvë vienytis ávisuomenines organizacijas, ginanèias asmens ir visuomenëssveikatos interesus,ir valstybës parama ðiø organizacijø veiklosprogramoms;

     7) visuomenës informavimasvisapusiðkai  teisingai  ir laiku apie kuo geresnës sveikatos ugdymo sàlygas bei ðiøsàlygø reklama;

     8) visuomeniniø  organizacijø dalyvavimas  valdant sveikatinimoveiklà valdyme tiek tiesiogiai, tiek per iðrinktus savo atstovus;

     9) valstybës  parama  asmenims  saugant, atgaunant  ir stiprinant jøsveikatà;

     10) valstybës laiduojamos (nemokamos)sveikatos prieþiûros nustatymas;

     11) visø sveikatinimo veiklos subjektøvykdoma visapusë pavojaus ir þalos asmens ir visuomenëssveikatai prevencija;

     12) valstybës vykdomas sveikatainaudingø ûkinës veiklos  iriniciatyvos skatinimas.

     2. Jeigu ðio ástatymo 1 ir 3straipsnyje nurodyti santykiai ástatymø nëra sureguliuoti ir jiemsnegalima pritaikyti panaðius santykius reguliuojanèiø teisës normø nuostatø, taisprendþiant kilusius ginèus taikomi ðio straipsnio 1 dalyjeiðvardyti principai.

 

II SKYRIUS

 LIETUVOSNACIONALINË SVEIKATOS SISTEMA

 

     6straipsnis. Lietuvos nacionalinës sveikatos sistemos sudarymo   pagrindai

      Lietuvosnacionalinës sveikatos sistemos sudarymo pagrindai yra:

     1) bendrassveikatos reikalø tvarkymas LietuvosRespublikoje;     

     2) socialinio teisumo sveikatinimo veiklojeuþtikrinimas;

     3) visø  sveikatinimo veiklos  iðtekliø integravimas ábendrà sistemà, jø planavimas ir naudojimas atsiþvelgiantá nacionalinius sveikatinimo veiklos prioritetus;

     4) asmens sveikatosprieþiûros bei visuomenës sveikatos prieþiûrosintegravimas á bendrà sistemà;

     5) Lietuvos  sveikatos programos, valstybës ir savivaldybiø sveikatos  programø ágyvendinimouþtikrinimas;

     6) sveikatinimo  veiklos  tarpþinybinio  koordinavimouþtikrinimas;

     7) visuomenësdalyvavimo formuojant  sveikatospolitikà   uþtikrinimas.

 

     7straipsnis. Lietuvos nacionalinës sveikatos sistemos struktûra

     Lietuvos nacionalinæ  sveikatos sistemà  (toliau - LNSS) sudaro:

     1) LNSS vykdomieji subjektai;

     2) sveikatinimo veiklos valdymo subjektai;

     3) LNSS iðtekliai;

     4) LNSS veikla ir teikiamos paslaugos.

 

8straipsnis. LNSS vykdomieji subjektai

LNSS vykdomieji subjektai – tai sveikatosprieþiûros ar farmacinës veiklos licencijas turinèios:

1) valstybës irsavivaldybiø asmens ir visuomenës sveikatos prieþiûrosbiudþetinës ir vieðosios ástaigos;

2) valstybës irsavivaldybiø ámonës;

3) kitos ámonës bei ástaigos,ástatymø nustatyta tvarka sudariusios sutartis su   Valstybine ar teritorinëmis ligoniøkasomis arba kitais  LNSS veiklosuþsakovais -  ðiø   sutarèiø galiojimo laikotarpiu.

 

    9 straipsnis. Sveikatinimo veiklos valdymo subjektai

     1. Sveikatinimo veiklos valdymo subjektaiyra:

      1)Sveikatinimo veiklos valstybinio valdymo subjektai (Vyriausybë,ministerijos, kitos Vyriausybës ástaigos, apskrièiøvirðininkai);

     2) sveikatinimo  veiklos koordinavimo institucijos;

     3) sveikatinimo veiklos  specialieji valdymo ir  kontrolës subjektai;

     4) savivaldos vykdomosios  institucijos;

     2. Sveikatinimo veiklos valdymo subjektaipagal kompetencijà ðio ir kitø ástatymø bei teisës aktønustatyta tvarka priþiûri kitø sveikatinimo  veiklos vykdomøjø subjektø, nepriklausanèiø  LNSSsistemai, sveikatinimo veiklà.

    

      10 straipsnis. LNSS iðtekliai

     1. LNSS iðtekliai yra:

     1) LNSS valdymui laiduoti skirtimaterialiniai iðtekliai, 

     2) LNSSvykdomøjø ir valdymo subjektø turtas;

     3) LNSS veiklai laiduoti skirtivalstybës ir savivaldybiø biudþeto iðtekliai;

     4)privalomojo sveikatos draudimo lëðos;

     5) kitas turtas, ástatymø priskirtasLNSS veiklai laiduoti;

6) valstybës ir savivaldybiø ástaigø, ámoniø,turinèiø asmens ar visuomenës sveikatos prieþiûros,farmacinës veiklos licencijà, specialistai ir kiti darbuotojai;

     7) asmens ir visuomenës sveikatos informacijos duomenø bankai.

     2. LNSS iðteklius reglamentuoja ðisir kiti ástatymai bei teisës aktai.

     3. Á biudþetiniø  sveikatosprieþiûros ástaigø turtà ir lëðas negali bûti nukreiptasiðieðkojimas.

 

11straipsnis. LNSS vykdomøjø subjektø veikla ir teikiamos paslaugos

1. LNSS vykdomøjø subjektø veiklai ir teikiamomspaslaugoms priskiriama:

1) asmens sveikatos prieþiûra;

2) visuomenës sveikatos prieþiûra;

3) farmacinë veikla;

4) LNSS vykdomøjø subjektø teikiamos kitos (mokamos)paslaugos, nepriskiriamos sveikatos prieþiûros ir farmacinëmspaslaugoms, taèiau reikalingos jø teikimui uþtikrinti. Paslaugøkainas nustato paslaugas teikianèiø ástaigø  administracija.

2. LNSS vykdomieji subjektai pagal savokompetencijà teikia ðiø rûðiø sveikatosprieþiûros paslaugas:

1)  asmens irvisuomenës sveikatos prieþiûros paslaugas, uþ kurias jøgavëjai tiesiogiai nemoka sveikatos prieþiûrosástaigoms, o jos apmokamos ið privalomojo sveikatos draudimo fondo,valstybës ar savivaldybiø biudþetø ar sveikatos fondø lëðø;

2) mokamas asmens ir visuomenës sveikatosprieþiûros paslaugas, uþ kurias jø gavëjai (juridiniaiir fiziniai asmenys) privalo sumokëti. Ðiø paslaugøsàraðà, kainas, kainø indeksavimo ir teikimo tvarkàtvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.

 

12straipsnis. LNSS veiklos organizavimo ir sveikatos prieþiûroslygiai

1. LNSS veiklos organizavimo lygiai yra:

1) savivaldybiø;

2) apskrièiø;

3) valstybës.

2. Sveikatos prieþiûros  lygii yra:

1) pirminis (pirminë sveikatosprieþiûra);

2) antrinis (antrinë sveikatosprieþiûra);

3) tretinis (tretinë sveikatosprieþiûra).

3.Savivaldos vykdomosios institucijos organizuoja pirminæasmens ir  visuomenës sveikatosprieþiûrà. Pirminës sveikatos prieþiûrosorganizavimo tvarkà nustato Vyriausybë ar jos ágaliotainstitucija.

4. Savivaldos vykdomosios institucijos taip patágyvendina ástatymo deleguotà valstybësfunkcijà - organizuoja antrinæ asmens sveikatosprieþiûrà, kuriosapimtá ir profilius nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

5. Apskrièiø virðininkai organizuoja Sveikatosapsaugos ministerijos nustatytos apimties ir profiliø  antrinæ asmens ir visuomenës sveikatosprieþiûrà.

6. Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldþiosvalstybinës institucijos pagal kompetencijà organizuoja nustatytos apimties asmens irvisuomenës sveikatos prieþiûrà jai pavaldþioseLNSS ástaigose. Sveikatos prieþiûros ástaigose, kuriøsteigëjais yra Kraðto apsaugos ministerija arba Vidaus reikaløministerija, nustatytos apimties asmens sveikatos prieþiûràorganizuoja atitinkamai Kraðto apsaugos ministerija, Vidaus reikaløministerija arba joms  pavaldþiosvalstybinës institucijos.

7. Tretinio LNSS sveikatos prieþiûrosorganizavimo lygio ástaigos, pirmine ir antrine sveikatosprieþiûra gal uþsiimti tik mokslo ir mokymo tikslais.

8. Sveikatos prieþiûros apimtá pagalLNSS veiklos organizavimo ir sveikatos prieþiûros lygius nustatoSveikatos apsaugos ministerija.

 

13straipsnis. LNSS  veiklos ir LNSSvykdomøjø subjektø teikiamø paslaugø uþsakovai

1. LNSS veiklos ir teikiamøpaslaugø uþsakovai yra Vyriausybë, Sveikatos apsaugos ministerija,kitos valstybinës institucijos, apskrièiø virðininkai,savivaldybiø tarybos, Valstybinë ir teritorinës ligoniø kasos beikitos LNSS iðtekliais disponuojanèios institucijos.

 2. LNSS vykdomøjø subjektø kitos veiklos ir teikiamø paslaugøuþsakovais gali bûti ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys arba ámonës,neturinèios juridinio asmens teisiø.

                      

II DALIS

SVEIKATINIMO VEIKLA

I SKYRIUS

 BENDROSIOSNUOSTATOS

 

14straipsnis. Sveikatinimo veiklos turinys

Sveikatinimo veiklà sudaro:

1) asmens sveikatos prieþiûra;

2) visuomenës sveikatos prieþiûra;

3) farmacinë veikla;

4) kita sveikatinimo veikla, kurios rûðis irreikalavimus jà vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

 

15straipsnis. Sveikatinimo veiklos bûtinosios sàlygos

1. Sveikatinimo veiklos Lietuvos Respublikojebûtinosios sàlygos yra:

1) teisës uþsiimti tam tikrørûðiø  sveikatinimo veiklaágijimas;

2) asmens ir visuomenës sveikatosprieþiûros prieinamumas, priimtinumas ir tinkamumas;

3) asmens sutikimas gauti sveikatosprieþiûros paslaugas, iðskyrus ástatymø numatytusatvejus, kai tokios paslaugos gali bûti suteiktos be jo sutikimo.

2. Sveikatinimo veikla apima tik Lietuvos Respublikosteritorijà, jeigu ko kita nenustato Lietuvos Respublikostarptautinës sutartys.

3. Sveikatinimo veiklos bûtinàsiassàlygas turi uþtikrinti visi sveikatinimo veiklos subjektai.

 

16straipsnis. Teisë uþsiimti sveikatinimo veikla

1. Teisë uþsiimti tam tikros rûðiessveikatos prieþiûros praktika pripaþástama fiziniamsasmenims, ástatymo nustatyta tvarka gavusiems licencijà irsertifikatà. Teisë uþsiimti tam tikros rûðiesfarmacine praktika pripaþástama fiziniams asmenims,ástatymø nustatyta tvarka gavusiems leidimà.

 2.  Ámonës ir ástaigosteisæ  uþsiimti sveikatosprieþiûros veikla ágyja tik Vyriausybës ar joságaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas.

3.  Ámonës, ástaigos ir organizacijos ágyjateisæ  uþsiimti farmacine veiklatik Vyriausybës ar jos ágaliotos institucijos nustatyta tvarkagavusios licencijas. Farmacinë veikla vykdoma pagal Farmacinës veiklosástatymà, kitus ástatymus bei teisës aktus.

4. Ámonës ir ástaigos gali bûtiakredituojamos sveikatos prieþiûrai.

5. Fiziniø asmenø, ámoniø, ástaigø vykdomasveikatos prieþiûros ar farmacine veikla neturint licencijos arleidimo yra neteisëta.

6. Teisë uþsiimti kita sveikatinimo veikla,kurios rûðis ir reikalavimus jà vykdantiems subjektams nustatoSveikatos apsaugos ministerija, pripaþástama tik tomsámonëms ir ástaigoms, kuriose dirba gydytojai ar kitisveikatos prieþiûros specialistai, ðio ir kitø ástatymønustatyta tvarka ágijæ teisæ tokiai veiklai. Fiziniai asmenys, kurienëra sveikatos prieþiûros specialistai ar neatitinka Sveikatosapsaugos ministerijos nustatytø reikalavimø, neturi teisës uþsiimtisveikatinimo veikla.

 

II SKYRIUS

  ASMENS SVEIKATOSPRIEÞIÛRA

 

17straipsnis. Prevencinës medicinos pagalbos turinys

Prevencinæ medicinos pagalbà sudaro:

1) informacinës paslaugos ligø profilaktikosklausimais, kurias privalo teikti visi asmens sveikatos prieþiûrosspecialistai;

2) atskirø asmenø grupiø (atrankiniai) sveikatospatikrinimai;

3) uþkreèiamøjø ligø imunoprofilaktika irchemioprofilaktika;

4) profilaktiniai patikrinimai.

 

    18straipsnis. Profilaktiniai patikrinimai

1. Nustatytø profesijø darbuotojai bei nustatytuosedarbuose ir gamybos ðakose bei baruose dirbantys asmenys, prieðuþsiimdami profesine veikla ir jos metu privalo pasitikrintisveikatà. Ðiø profesijø, darbø ir gamybø ðakø bei barøsàraðà, asmenø sveikatos tikrinimo tvarkà nustato  Vyriausybë ar jos ágaliotainstitucija.

     2. Sveikatos prieþiûrosástaigos privalo per nustatytà laikà tikrintinëðèiøjø, vaikø iki 16 metø, motinø, iki vaikui sukaks vienerimetai, ir kitø asmenø, kuriø sàraðà nustato Sveikatos apsaugosministerija, sveikatà.

3. Asmenø patikrinimo,izoliavimo, stebëjimo  dëluþkreèiamøjø ligø tvarkà ir sàlygas nustatoÞmoniø uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir  kontrolës ástatymas.

 

     19straipsnis. Bûtinoji   medicinospagalba ir jos  teikimo ypatumai

     1. Bûtinajai medicinos pagalbaipriskiriama:

     1) pirmoji medicinos pagalba;

     2) institucinë (nestacionarinë  ar stacionarinë)  skubimedicinos pagalba.

     2. Bûtinosios medicinos pagalbosmastà ir teikimo tvarkà nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

     3. Gelbstint asmenø,kuriems  dël nelaimingo  atsitikimo, avarijø, ekologiniø irgaivaliniø nelaimiø arba dël ûmaus susirgimo yra bûtinamedicinos pagalba, gyvybæ pirmàjà medicinos pagalbàprivalo nedelsiant suteikti sveikatos prieþiûros, farmacijosspecialistai bei kiti asmenys, buvæ kartu su  nukentëjusiais ar  ligoniais nelaimingøatsitikimø  ar gyvybei pavojingoûmaus susirgimo vietose. Sveikatos prieþiûros, farmacijosspecialistø bei kitø asmenø, privalanèiø suteikti pirmàjàmedicinos pagalbà, sàraðà ir kompetencijànustato Sveikatos apsaugos ministerija.

     

    20 straipsnis. Diagnostikos ir gydymo priemoniø taikymoypatumai

     1. Sveikatos prieþiûrosspecialistai turi teisæ pasirinkti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytatvarka aprobuotas diagnostikos ir gydymo metodikas bei technologijas.

    2. Sveikatosprieþiûros specialistai gali panaudoti naujus, moksliðkaipagrástus, bet dar nustatyta tvarka neáregistruotus vaistus,neaprobuotus profilaktikos, diagnostikos ir gydymo  metodus,  medicininæ aparatûrà irinstrumentus tik stengdamiesi pacientà iðgydyti, iðgelbëtiar pratæsti jo gyvybæ. Ðiuo atveju jie privalo gauti paciento, o jeigu jisyra  nesàmoningos bûsenosarba nepilnametis, - jo tëvø, artimøjø, globëjø ar jo atstovo, taippat sveikatos prieþiûros ástaigos medicinos etikos komisijossutikimà. Toks sutikimas turi bûti patvirtintas raðtu.  Kai pacientas yra nesàmoningosbûsenos ir kai nëra jokiø þiniø apie jo artimuosius,tëvus, globëjus ar jo atstovà, ðios technologijos galibûti taikomos tik raðtiðkai pritarus ne maþiau kaip dviejøatitinkamos specialybës gydytojø konsiliumui bei sveikatosprieþiûros ástaigos medicinos etikos komisijai.

     3. Priverstinës hospitalizacijos,priverstinës diagnostikos bei priverstinio gydymo  priemoniø taikymas  galimas tik ástatymø nustatytais pagrindais ir tvarka, kaiyra reali grësmë, kad ðie asmenys veiksmais ar dël savosveikatos bûklës gali padaryti esminæ þalà savosveikatai, gyvybei arba aplinkiniø asmenø sveikatai, gyvybei.

 

21straipsnis. Þmogaus kraujo ir jo produktø transfuzija

Þmogaus kraujas transfuzijai ar kraujo produktøgamybai gali bûti paimtas ið donoro tik ðio laisva valia irsutikimu. Su þmogaus kraujo paëmimu ir jo produktø gamyba, eksportu,importu bei transfuzija susijusius santykius reguliuoja Kraujo donorystësástatymas.

 

22straipsnis. Þmogaus kûno audiniø ir organø panaudojimo ribojimas

     1. Þmogaus kûno audiniai  ar organai negali bûti komerciniøsandoriø objektais.

     2. Ið þmogaus kûno paimamøaudiniø ar organø  panaudojimosàlygas bei tvarkà, audiniø ar  organø donorø teises nustato Þmogaus audiniø ir organødonorystës ir transplantacijos ástatymai.

 

23straipsnis. Medicininë reabilitacija ir sanatorinis gydymas

Pacientø atrankos ir siuntimo á medicininësreabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos prieþiûrosástaigas sàlygas ir tvarkà nustato Sveikatos apsaugosministerija.

 

24straipsnis. Pacientøslauga

1. Slaugos paslaugos pacientams  teikiamos namuose, kur jie gyvena, sveikatosprieþiûros bei socialinës globos ástaigose.

2. Slaugos paslaugø pacientams teikimo tvarkàreglamentuoja ástatymai ir kiti teisës aktai.

 

25straipsnis. Socialinës paslaugos atliekant asmens sveikatosprieþiûrà

1. Socialiniø paslaugø teikimas asmens sveikatosprieþiûroje organizuojamas norint garantuoti pacientø, vaikø ir pagyvenusiøþmoniø, neágaliø asmenø, kitø rizikos grupëmspriklausanèiø asmenø socialiná saugumà, jø psichikossveikatos prieþiûrà ir psichosocialinæ reabilitacijà.Socialines paslaugas teikia asmens sveikatos prieþiûrosástaigø socialiniai darbuotojai.

2. Socialiniø paslaugø teikimo  sveikatos prieþiûros ástaigose tvarkàreglamentuoja ástatymai ir kiti teisës aktai.

3. Sveikatos prieþiûros ástaigøsocialiniø darbuotojø veiklos sveikatos prieþiûros ástaigosenuostatus tvirtina, jø rengimo bei kvalifikacijos këlimo tvarkànustato Socialinës apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatosapsaugos ministerija.

    

26straipsnis. Laikinojo nedarbingumo ekspertizë

1. Laikinojo asmens nedarbingumo ekspertizæ atliekasveikatos prieþiûros ástaigos gydytojai arba gydytojøkonsultacinë komisija. Ðios ekspertizës organizavimo ir atlikimotvarkà nustato  Sveikatosapsaugos ministerija bei Socialinës apsaugos ir darbo ministerija.

2. Kariø laikinojo nedarbingumo ekspertizës atlikimotvarkà nustato Kraðto apsaugos ministerija, suderinusi su Sveikatosapsaugos ministerija.

 

27straipsnis. Medicininë socialinë ir specializuota medicininë ekspertizë

1. Ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo atvejaismedicininë socialinë ekspertizë atliekama  Sveikatos apsaugos ministerijos irSocialinës apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

2. Specializuotos medicininës ekspertizësorganizavimo ir atlikimo tvarkà pagal kompetencijà nustato Sveikatos apsaugos ministerija arba Vidausreikalø ministerija,  arba Kraðtoapsaugos ministerija, suderinusios su Sveikatos apsaugos ministerija.

 

28straipsnis. Teismo medicinos ekspertizë

Teismo medicinos ekspertizë atliekama pagal kvotos,tardymo organø ar prokuroro nutarimà, taip pat pagal teismonutartá. Ðios ekspertizës vykdomuosius subjektus, josorganizavimo ir atlikimo tvarkà nustato Vyriausybë ar joságaliota institucija.

 

29straipsnis. Teismo psichiatrinë, teismo narkologinë ir teismopsichologinë ekspertizës

Teismo psichiatrinë, teismo narkologinë irteismo psichologinë ekspertizës atliekamos pagal kvotos, tardymoorganø ar prokuroro nutarimà, taip pat pagal teismo nutartá.Ekspertizes atlieka Valstybinë teismo psichiatrijos ir narkologijostarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai  pavaldþios sveikatos prieþiûros ástaigos.Ðios ekspertizës organizavimo ir atlikimo tvarkà nustatoVyriausybë ar jos ágaliota institucija.

 

     30straipsnis. Patologoanatominë ekspertizë

     Patologoanatominë ekspertizë  atliekama asmeniui  mirus. Lavono patologoanatominio tyrimo (autopsijos)sàlygas ir tvarkà reglamentuoja Sveikatos prieþiûrosástaigø ástatymas ir kiti teisës aktai.

 

III SKYRIUS

 VISUOMENËSSVEIKATOS PRIEÞIÛRA

 

     31 straipsnis. Visuomenës sveikatosprieþiûros visuotinumas

     Vykdyti visuomenës  sveikatos prieþiûrà, kuriasiekiama ugdyti sveikatà, uþkirsti kelià vartojimui skirtøproduktø, maisto, geriamojo  vandens,gyvenamosios, darbo ir gamtinës aplinkos kokybës blogëjimui,uþkirsti kelià ligoms ir traumoms, sumaþintisergamumà,  yra visø juridiniø irfiziniø asmenø pareiga.

 

    32straipsnis. Visuomenës sveikatos ugdymas ir stiprinimas

     1. Visuomenës sveikatos ugdymosàlygas ir tvarkà nustato ðis ir kiti ástatymai.Visuomenës sveikatos ugdymà sudaro:

     1) sveikatos propaganda visuomenësinformavimo priemonëse;

     2) sveikatos þiniø populiarinimas;

     3) sveikatos mokymas;

     4) ðeimos planavimo konsultavimas.

2. Sveikatos propagandà, remianèiàsveikatos politikos iniciatyvas, visuomenës informavimo  priemonëse ið valstybës arsavivaldybiø biudþeto lëðø pagal kompetencijà organizuojaSveikatos apsaugos ministerija, Vyriausybës kitos ástaigos,apskrièiø virðininkai, savivaldos vykdomosios institucijos, Lietuvosnacionalinis radijas ir televizija.

3. Sveikatos mokymà sudaro savanoriðko,privalomojo sveikatos mokymo ir kûno kultûros priemoniø visuma.

4. Visuomenës sveikatos stiprinimo turinánustato ástatymai ir kiti teisës aktai.

 

33straipsnis. Visuomenës sveikatos sauga

1. Visuomenës sveikatos saugos pagrindàsudaro pavojaus ir þalos sveikatai ribojimo priemoniø sistema darbo,gyvenamojoje bei gamtinëje aplinkoje.

2. Pavojaus ir þalos sveikatai prevencija irribojimas ágyvendinamas ástatymø ir kitø teisës aktønustatyta tvarka, taikant:

1) darbo, gyvenamosios bei gamtinës aplinkos,maisto, geriamojo vandens, þaliavø, technikos bei árangos ir kitøprekiø, ûkinës ar kitokios veiklos nepavojingumo ir nekenksmingumosveikatai rodikliø ir reikalavimø higieniná reglamentavimà;

2) ûkinës komercinës veikloslicencijavimà;

3) juridiniø ir fiziniø asmenø, ámoniø, neturinèiøjuridinio asmens teisiø, licencijavimà asmens ar visuomenëssveikatos prieþiûros veiklai;

4) sanitarines apsaugos zonas;

5) sveikatai kenksmingø prekiø gamybos kvotas;

6) visuomenës sveikatos saugos ekspertizæ;

7) sveikatai kenksmingos ar pavojingosûkinës-komercinës ar kitokios veiklos sustabdymà;

8)  individualiusakcizus sveikatai þalingoms prekëms, áraðytoms áAkcizø ástatymà, ir kitas ástatymø nustatytas ekonominioreguliavimo priemones;

9) ástatymø nustatytà atsakomybæ uþ sveikatinimoveiklos teisës aktø paþeidimus.

3. Þaliavos, technika, áranga,statybinës medþiagos, gyvenamøjø patalpø interjero elementai,maistas, jo pakuotë, tara bei kitos prekës, geriamasis vanduo neturisukelti jokios rizikos sveikatai arba gali kelti jai tik minimalià rizikà.Darbo, gyvenamosios bei gamtinës aplinkos, ûkinës ar kitokiosveiklos, vartojimui skirtø produktø nekenksmingumo ir nepavojingumo sveikataireikalavimus  nustato Sveikatos apsaugosministerija.

4. Ámonës bei asmenys, kurie  uþsiima Sveikatos apsaugos ministerijosnustatyto sàraðo ûkine komercine veikla, privalo turëti leidimà – higienospasà.

5. Leidimo – higienos paso iðdavimo tvarkà beiatsisakymo iðduoti pagrindus nustato Sveikatos apsaugos ministerija.Leidimus – higienos pasus iðduoda Sveikatos apsaugos ministerijoságaliotos valstybinës visuomenës sveikatosprieþiûros ástaigos, taip pat  ámonës, ástatymø nustatyta tvarkaturinèios teisæ vykdyti visuomenës sveikatos saugos ekspertizæ.

    6. Visuomenës sveikatoskontrolës institucijos ástatymø nustatyta tvarka ir pagrindais turiteisæ uþdrausti, sustabdyti ar riboti ûkinæ komercinæ  veiklà, prekiø importà, jørealizavimà, paslaugø teikimà.

 

34straipsnis. Ligø  profilaktika irkontrolë

1. Uþkreèiamøjø ligø profilaktikos irkontrolës pagrindus bei tvarkà nustato Þmoniøuþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir kontrolësástatymas.

    2. Sveikatosprieþiûros ástaigos, kitos ámonës ir  ástaigos, pagal kompetencijàprivalo organizuoti neinfekciniø susirgimø bei traumø profilaktikà.

     3. Neinfekciniø ligø profilaktikos irkontrolës tvarkà  nustatoSveikatos apsaugos ministerija.

4. Traumatizmo, kurá lemia transportas,profilaktikos priemones ir turiná pagal kompetencijà nustato  Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ministerija,Vidaus reikalø  ir kitos ministerijos.

5. Profesiniø ligø ir nelaimingø atsitikimø darbe  profilaktikos tvarkà  nustato Þmoniø saugos darbe ástatymas, kiti ástatymai irteisës aktai.

 

     35straipsnis. Ekstremalios visuomenës sveikatai situacijos

     1. Ekstremali visuomenës  sveikatai situacija  - tokios visuomenës sveikatos raidos aplinkybës, kai aplinkosveiksniø poveikis lemia staigø:

     1) grupiniø ar masiniø sveikatos pakenkimøpavojaus atsiradimà;

     2) grupiniø armasiniø gyventojø sveikatos pakenkimø atsiradimà.

      2. Teritorija, kurioje staigiai atsirandagrupiniø ar masiniø sveikatos pakenkimø pavojus,  Vyriausybës sprendimu yra skelbiama pavojaus visuomenëssveikatai rajonu.

     3.Teritorija,  kurioje  pakenkiama  gyventojø grupiø  ar pakenkiamadidelës gyventojø dalies sveikata, Vyriausybës sprendimu yra skelbiama þalos visuomenëssveikatai rajonu.

     4. Ekstremaliø  visuomenës sveikatai  situacijø  nustatymo kriterijus, ypatingøvisuomenës sveikatai situacijø valdymo, kontrolës, neigiamø  pasekmiø visuomenës sveikatai irûkiui ðalinimo priemoniø bei jø finansavimo tvarkàtvirtina  Vyriausybë ar joságaliota institucija.

 

 36 straipsnis. Visuomenës sveikatosmonitoringas ir ekspertizë

1. Informacijos apie visuomenës sveikatàvieðumas negali bûti ribojamas ir ji negali bûti laikomavalstybine ar komercine  paslaptimi.

2.Visuomenës sveikatai, jai darantiemspoveiká veiksniams, ðiam poveikiui stebëti, registruoti, kauptiapie tai informacijà Lietuvos Respublikoje vykdomas visuomenëssveikatos monitoringas.

3.Valstybiná visuomenës sveikatosmonitoringà organizuoja ar ástatymo nustatyta tvarka vykdovalstybës valdymo, savivaldos vykdomosios institucijos, ástaigos,ir ámonës.

4.Visuomenës sveikatos problemoms, visuomenëssveikatos monitoringo duomenims ir valdymo sprendimams ávertinti irpagrásti Lietuvos Respublikoje atliekama visuomenës sveikatosekspertizë.

5. Ámonës ir ástaigos,vykdanèios ûkinæ  komercinæveiklà, kelianèià pavojø ar daranèiàþalà visuomenës sveikatai, privalo teisës aktø  nustatyta tvarka organizuoti visuomenëssveikatos monitoringà ir visuomenës sveikatos ekspertizæ savolëðomis. Tokiø ámoniø ir ástaigø sàraðustvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.

6.Visuomenës sveikatos monitoringo irekspertizës tvarkà reglamentuoja ástatymai ir kititeisës aktai.

 

 37 straipsnis. Visuomenës sveikatoskontrolë

 1.Visuomenës sveikatos kontrolës tvarkà  nustato ástatymai ir kiti teisësaktai. Visuomenës sveikatos kontrolës ágyvendinimàkoordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

  2.Visuomenës sveikatos kontrolë yra:

      1)valstybinë visuomenës sveikatos kontrolë;

 2)  savivaldybiøvisuomenës sveikatos kontrolë.

 3.Valstybinës visuomenës sveikatos kontrolës rûðys yra:

     1)valstybinë alkoholio kontrolë;

2) valstybinë tabako kontrolë;

3) valstybinë narkotiniø, psichotropiniømedþiagø ir prekursoriø (toliau – narkotikø) kontrolë;

4) valstybinë saugos darbe kontrolë (kiek tai susijæ su darbohigienos norminiø aktø laikymosi kontrole);

5) valstybinë veterinarijos kontrolë (kiek taisusijæ su bendrø þmonëms ir gyvûnams uþkreèiamøjøligø epidemiologine prieþiûra);

6) valstybinë aplinkos kontrolë (kiek taisusijæ su aplinkos tarðos, kenkianèios sveikatai, prevencija irribojimu);

7) valstybinë radiacinës saugos kontrolë;

8) valstybinë maisto ir ne maisto produktø saugoskontrolë;

9) valstybinë higieninë kontrolë.

4. Savivaldybiø visuomenës sveikatos kontrolëapima savivaldybiø tarybø patvirtintø sanitarijos ir higienos taisykliøreikalavimø vykdymo kontrolæ.

 

III DALIS

SVEIKATINIMO VEIKLOSVALSTYBINIS VALDYMAS

I SKYRIUS

SVEIKATINIMO VEIKLOSFINANSAVIMO IR EKONOMINIO REGULIAVIMO YPATYBËS

 

 

38straipsnis. LNSS vykdomøjø subjektø vykdomos sveikatosprieþiûros  finansavimoðaltiniai

1. LNSS vykdomøjø subjektø vykdomos sveikatosprieþiûros ir teikiamø paslaugø finansavimo ðaltiniai yra:

1) valstybës ar savivaldybiø biudþetølëðos;

2) privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþetolëðos;

3) draudimo nuo nelaimingø atsitikimø lëðos;

4) savanoriðkojo sveikatos draudimo lëðos;

5) ðio ástatymo reglamentuojamø sveikatosfondø lëðos;

6) lëðos uþ mokamas paslaugas;

7)palûkanos, mokamos uþ bankuose saugomasasmens ar visuomenës sveikatos prieþiûros ástaigø  lëðas.

2. LNSS vykdomøjø subjektø finansavimo ið privalomojosveikatos draudimo fondo biudþeto lëðø tvarkànustato  Sveikatos draudimoástatymas.

 

      39 straipsnis. Bazinis Lietuvos nacionalinës sveikatossistemos veiklos finansavimo dydis

       Bazinis Lietuvosnacionalinës sveikatos sistemos veiklos finansavimo dydis,áskaitant valstybës biudþeto, savivaldybiø biudþetølëðas  bei privalomojo  sveikatos draudimo  lëðas, kiekvienais metais turi sudaryti  ne maþiau kaip 5 procentus bendrojovidinio produkto vertës.

 

40straipsnis. Valstybinis sveikatos fondas

1. Valstybinis sveikatos fondas sudaromas siekiantsukaupti lëðas privalomosioms valstybinëms sveikatos programomsfinansuoti ir visuomeniniø organizacijø programoms sveikatos stiprinimo srityjeremti.  Valstybiná sveikatosfondà sudaro, jo sàmatà tvirtina, juo disponuoja beinustatyta tvarka jo lëðas naudoja Sveikatos apsaugos ministerija.Ðio fondo nuostatus tvirtina Vyriausybë.

2.Valstybinio sveikatos fondo lëðø ðaltiniaiyra:

1) Seimo nustatyti valstybës biudþetoasignavimai, skirti valstybinëms sveikatos programoms;

2) ne maþiau kaip 0,7 procento  privalomojo sveikatos draudimo fondobiudþeto, skiriama Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatytatvarka;

3) Vyriausybës  nustatyto dydþio akcizø uþalkoholinius gërimus ir tabako gaminius bei etiliuotàbenzinà ámokø, pervedamø á ðá fondàið Valstybinës mokesèiø inspekcijos surenkamosiossàskaitos banke, dalis;

4) savanoriðkos fiziniø ar juridiniø asmenøámokos;

5) palûkanos, mokamos uþ bankuose saugomasðio fondo lëðas;

6) 50 procentø ekonominiø sankcijø  uþ sveikatinimo veiklos teisësaktø paþeidimus ámokø, kurias nustato ðias sankcijasreglamentuojantys ástatymai. Ðias lëðas áValstybiná sveikatos fondà perveda institucijos, turinèiosteisæ taikyti ekonomines sankcijas bei vykdanèios sveikatos prieþiûrospaslaugø teikimo, produktø saugos, farmacinës veiklos, alkoholio, tabakoir narkotiniø bei psichotropiniø medþiagø apyvartos kontrolæ;

7) kitos teisëtai ágytos lëðos.

 

41straipsnis. Savivaldybiø sveikatos fondai

1. Savivaldybiø sveikatos fondai sudaromi norint sukauptilëðas savivaldybiø visuomenëssveikatos programoms remti. Savivaldybës sveikatos fondà sudaroir jo nuostatus tvirtina savivaldybës taryba, kuri pavedasavivaldybës gydytojui disponuoti ðiuo fondu ir nustatyta tvarkanaudoti jo lëðas.

2.Tipinius savivaldybiø sveikatos fondø nuostatustvirtina  Seimas.

3. Savivaldybiø sveikatos fondø lëðøðaltiniai yra:

1) nustatyta savivaldybës biudþeto asignavimødalis;

2) 10 procentø þyminio mokesèio uþprekybà alkoholiniais gërimais;

3) nemaþiau kaip 0,3 procento privalomojo sveikatos draudimo fondobiudþeto, skiriama Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatytatvarka;

4) savanoriðkos fiziniø ar juridiniø asmenøámokos;

5) palûkanos, mokamos uþ bankuose saugomasðio fondo lëðas;

6) ne maþiau kaip 20 procentø savivaldybiø gamtos apsaugos fondo lëðø  atskaitymai;

7) Vyriausybës nustatyta lëðø, gautøpritaikius baudas uþ sveikatinimo veiklos teisës aktøpaþeidimus, dalis;

8) kitos teisëtai ágytos lëðos.

 

42straipsnis. Ámoniø, ástaigø, organizacijø, religiniø bendruomeniøir bendrijø, kitø juridiniø ir fiziniø asmenø sveikatos fondai

1. Ámonës, ástaigos, iðskyrusbiudþetines ástaigas, organizacijos, religinësbendruomenës ir bendrijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys turi teisæsudaryti sveikatos fondus (toliau - ámoniø sveikatos fondai), kuriølëðos naudojamos savivaldybiø sveikatos programoms remti,ámonës, ástaigos ar organizacijos sveikatos saugos arsveikatos stiprinimo programai finansuoti, ámoniø darbuotojamssavanoriðku sveikatos  draudimuapdrausti, ámoniø, ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo higieninioávertinimo ir sergamumo tyrimo darbams vykdyti. Ðiø sveikatos fondøsudarymo bei jø lëðø naudojimo tvarka nustatoma pavyzdiniuosenuostatuose, kuriuos tvirtina Vyriausybës ágaliota institucija. Ðio fondo iðlaidøsàmatà tvirtina jo steigëjas (steigëjai).

2. Ámoniø sveikatos fondø pajamas sudaro:

1) ámonës, ástaigos pelno (pajamø) dalis, pervedama á tosámonës ar ástaigos sveikatos fondà;

2) juridiniø ir fiziniø asmenø savanoriðkosámokos;

3) palûkanos, mokamos uþ bankuose saugomasfondo lëðas;

4) kitos teisëtai ágytos lëðos.

 

     43straipsnis. Sveikatos santykiø valstybinio reguliavimo ekonominës   priemonës

      Sveikatos santykiai reguliuojami taikantástatymø, kitø teisës aktø reglamentuojamas ekonomines priemones:

     1) mokesèius;

     2) privalomojo sveikatos draudimolëðas;      

     3) savanoriðkojo sveikatos draudimolëðas;

     4) draudimo nuo nelaimingø atsitikimø irprofesiniø ligø lëðas;

     5) kitø rûðiø draudimoámokas;

     6) valstybës biudþeto tikslinesdotacijas;

     7) lengvatines paskolas;

     8) kainodaros politikà;

     9) licencijas;

     10) ekonomines sankcijas uþsveikatinimo veiklos ástatymø ir kitø teisës aktø paþeidimus;

     11) kitas ekonomines priemones.

 

     44straipsnis. Valstybës biudþeto tiksliniø dotacijø skyrimosveikatinimo veiklai remti prioritetai

     1. Valstybës biudþeto tiksliniødotacijø skyrimo sveikatinimo veiklai remti prioritetai yra:

            1) integracijos áEuropos Sàjungà proceso uþtikrinimas;

            2) ekstremaliø   visuomenës  sveikatai situacijø  (epidemijø, gaivaliniø nelaimiø, ekologiniøkatastrofø) sukeltø neigiamø gyventojø sveikatai pasekmiø ðalinimas;

            3) kiti Vyriausybësar jos ágaliotos institucijos patvirtinti prioritetai.

      2.Konkreèius dotuojamus objektus ir sveikatinimo veiklos priemonesnustato  Vyriausybë Sveikatosapsaugos ministerijos teikimu.

   

     45 straipsnis. Investicijos sveikatinimo veiklai  ir jø skaitinimas

1. Investicijomis sveikatinimo veiklai laikomaslëðø skyrimas ir naudojimas sveikatos prieþiûros paslaugøasortimentui plësti, naujoms sveikatos prieþiûros technologijoms ásigyti irádiegti, valstybinëms ir savivaldybiø sveikatos programomságyvendinti, sveikatos prieþiûros prieinamumui ir tinkamumuigerinti, sveikatos informacinëms sistemoms kurti.

2. Investicijø sveikatinimo veiklai ekonominio skatinimotvarkà nustato ástatymai ir kiti teisës aktai.

 

     46 straipsnis. Sveikatinimo veiklos planavimas

     1. Seimas Vyriausybës teikimu tvirtinaLietuvos sveikatos programà, kurioje nurodomi sveikatinimo veiklostikslai, valstybës siekiamo sveikatos lygio rodikliai ir sveikatinimoveiklos strategijos jiems pasiekti.

2. Lietuvos sveikatos programoje nustatytiemsuþdaviniams ágyvendinti Vyriausybë, ministerijos, kitosVyriausybës ástaigos, apskrièiø virðininkai,savivaldybës organizuoja valstybës, apskrièiø (regioniniø) irsavivaldybiø sveikatos programø ir ástatymø nustatytø planavimodokumentø  rengimà bei jø  ágyvendinimà arba numatoðiø uþdaviniø ágyvendinimo priemones kitose socialinio ir ekonominioplëtojimo programose.

3. Sveikatos programø rengimo, finansavimo,ágyvendinimo ir kontrolës tvarkà nustato Sveikatos apsaugosministerija.

 

II SKYRIUS

VALSTYBËS LAIDUOJAMA (NEMOKAMA) IR SAVIVALDYBIØ REMIAMA SVEIKATOSPRIEÞIÛRA IR JOS TEIKIMO TVARKA

 

  47 straipsnis. Valstybës laiduojama(nemokama)   sveikatosprieþiûra

 1. Valstybëslaiduojamos  (nemokamos) sveikatosprieþiûros paslaugos apmokamos ið privalomojo sveikatosdraudimo fondo, valstybës ar savivaldybiø biudþetø,  valstybës ar savivaldybiø sveikatosfondø lëðø. 

 2. Valstybëslaiduojamai (nemokamai)  sveikatosprieþiûrai priskiriama:

1) bûtinoji medicinos pagalba;

2) Lietuvos Respublikos kariø  asmens sveikatos prieþiûra;

3) papildomai per programas remiama policijos ir kitøvidaus reikalø pareigûnø asmens sveikatos prieþiûra;

4)  asmenø,sulaikytø policijos, esanèiø kardomojo kalinimo vietose, nuteistøjøasmens bei pabëgëliø ir nelegaliø migrantø sveikatosprieþiûra;

5)  apdraustøjø privalomuojusveikatos draudimu, nurodytø Sveikatos draudimo ástatyme, asmenssveikatos prieþiûra;

6) asmenø, serganèiø ligomis, kuriøsàraðà tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija,  galûniø, sànariø, kitø organøprotezavimas;

 7) asmenø,serganèiø  tuberkulioze, lytiniukeliu plintanèiomis ligomis, AIDS, uþkreèiamosiomis,endokrininëmis, psichikos, onkologinëmis ligomis, priklausomybësnuo alkoholio sindromu, narkomanijomis, toksikomanijomis ir  kitomis Sveikatos apsaugos ministerijos  nustatyto sàraðo ligomis, asmenssveikatos prieþiûra;

8) Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytosàraðo vaistø ir medicinos pagalbos priemoniø, kompensuojamø iðprivalomojo sveikatos draudimo biudþeto,  kompensavimasapdraustiesiems;

9) visuomenës sveikatos prieþiûra  pagal Sveikatos apsaugos ministerijospatvirtintà bûtinøjø visuomenës sveikatosprieþiûros priemoniø ir paslaugø nomenklatûrà;

10) kraujo donorystë.

3. Valstybës laiduojamos  sveikatos prieþiûros apimtys numatomosávertinus gyventojø demografinius, sveikatos ir aplinkos kokybësrodiklius bei jø kitimo tendencijas.

 

48straipsnis. Savivaldybiø remiama  sveikatos prieþiûra

Savivaldybës remia savoteritorijos gyventojø sveikatos prieþiûrà jàpapildomai finansuodamos ið savivaldybiø biudþetø lëðø.  Savivaldybiø remiamai  sveikatos prieþiûraipriskiriama:

1) pirminio sveikatos prieþiûros organizavimo lygio bûtinojimedicinos pagalba;

2) nëðèiøjø  sveikatos prieþiûra;

3) bedarbiø, nedarbingø ðeimos nariø asmens sveikatosprieþiûra;

4) vaikø  iki 16metø  sveikatos prieþiûra;

5) asmenø, kuriø pajamos yra maþesnës uþvalstybës remiamas, sveikatos prieþiûra;

6) naðlaièiø iki 18 metø  sveikatos prieþiûra;

7) I grupës invalidø  sveikatos prieþiûra;

8) nustatytø kategorijø asmenø dantø protezavimas;

9) kitos savivaldybës remiamos sveikatosprieþiûros paslaugos, kuriø sàraðà ir teikimo tvarkà nustato savivaldybiø tarybos.

 

   49 straipsnis. Valstybës laiduojamø (nemokamø)  asmens sveikatos prieþiûrospaslaugø teikimo LNSS ástaigose tvarka

1. Teisæ gauti valstybës laiduojamà(nemokamà) asmens sveikatos prieþiûrà turi LietuvosRespublikos, kitø valstybiø pilieèiai ir asmenys be pilietybës,nuolat gyvenantys Lietuvoje (toliau – nuolatiniai gyventojai). Bûtinojimedicinos pagalba LNSS ástaigose teikiama nemokamai visiems nuolatiniamsgyventojams, neatsiþvelgiant á tai, ar jie apdrausti privalomuojusveikatos draudimu, taip pat neatsiþvelgiant á pacientoapsilankymø ástaigoje per kalendorinius metus skaièiø ir jogyvenamàjà vietà. Uþsienio ðaliøpilieèiams, asmenims be pilietybës, nepriskiriamiems nuolatiniamsgyventojams, LNSS ástaigos teikia bûtinàjà medicinos pagalbà Sveikatos apsaugosministerijos nustatyta tvarka, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikostarptautinës sutartys.

2. Valstybës laiduojamø (nemokamø) asmens sveikatosprieþiûros paslaugø teikimo LNSS ástaigose esminëssàlygos yra:

1) paciento kreipimasis dël nemokamø paslaugø gavimoá pirminës sveikatos prieþiûros gydytojus, kuriøspecialybiø sàraðà nustato Sveikatos apsaugos ministerija;

2) paciento kreipimasis dël nemokamø asmenssveikatos prieþiûros paslaugø gavimo á antrinës artretinës sveikatos prieþiûros ástaigas. Ðiaisatvejais pacientas privalo pateikti 1 punkte nurodytø gydytojø  siuntimà.

3. Pacientas turi teisæ pasirinkti Sveikatos apsaugosministerijos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatyta tvarka LNSS pirminës sveikatos prieþiûrosástaigà ir gydytojà, taip pat pagal ðio straipsnionustatytas sàlygas antrinës ar tretinës sveikatosprieþiûros ástaigà ir gydytojà dëlnemokamø asmens sveikatos prieþiûros paslaugø suteikimo.

4. Ðio straipsnio 2 dalyje iðdëstytossàlygos netaikomos pacientams, kurie kreipësi á LNSSástaigà dël bûtinosios medicinos pagalbos suteikimo.

5.Valstybës laiduojama (nemokama) asmens sveikatosprieþiûra LNSS ástaigose teikiama nemokamai, uþðios prieþiûros paslaugas ið paciento negali bûtireikalaujama papildomo mokesèio. Jei pacientai, turintys teisæ ánemokamas asmens sveikatos prieþiûros paslaugas, savo iniciatyvapasirenka brangiau kainuojanèias paslaugas, medþiagas, procedûras,tai ðiø paslaugø, medþiagø, procedûrø faktiniø kainø irnemokamø paslaugø, medþiagø, procedûrø baziniø kainøskirtumà jie apmoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytatvarka. Jei pacientai, turintys teisæ á nemokamas asmens sveikatosprieþiûros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomaspaslaugas ar procedûras, ðiø paslaugø ar procedûrø kainàjie apmoka patys.

6. LNSS ástaigos privalo teikti informacijàgyventojams apie nemokamø asmens sveikatos prieþiûros paslaugørûðis, jø teikimo mastà ir kainas.

 

III SKYRIUS

SVEIKATINIMO VEIKLOS VALSTYBINIO VALDYMO KITOS YPATYBËS

 

50 straipsnis. Sveikatosprieþiûros ir farmacijos specialistø profesinës pareigos,teisës ir atsakomybë

1. Pagrindines profesines sveikatosprieþiûros ir farmacijos specialistø pareigas, teises, jø praktikosribojimo tvarkà, atsakomybæ uþ padarytà þalàsveikatai nustato Gydytojø medicinos praktikos, Farmacinës veiklos,Þmoniø uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir kontrolës,Pacientø teisiø ir þalos sveikatai atlyginimo ástatymai,  kiti ástatymai ir teisës aktai.

2. Sveikatos prieþiûros ir farmacijosspecialistai gali praktikuoti tik pagal ágytà specialybæ, oástatymø nustatytais atvejais - tik gavæ licencijà.Specialybëms registruoti sudaromas sveikatos prieþiûros irfarmacijos specialybiø registras, kurio tvarkytojas yra Sveikatos apsaugosministerija.

   3. Sveikatosprieþiûros  ástaigøspecialistai, dirbantys valstybës ar savivaldybiø sveikatosprieþiûros ástaigose, turi teisæ privaèiai praktikuoti tik uþ ðiø ástaigø ribø.

 

51straipsnis. Sveikatos prieþiûros ir farmacijos  specialistø profesinis tobulinimasis ir jo finansavimas

1. Sveikatos prieþiûros ir farmacijosspecialistø profesiniu tobulinimusi rûpinasi sveikatos prieþiûros ir farmacinësveiklos ástaigos, ámonës, jø steigëjai beiprofesinës sveikatos  prieþiûrosir farmacinës veiklos specialistø organizacijos. Ðiø specialistørengimo ir profesinio tobulinimosi uþsakovai yra Sveikatos apsaugosministerija ir Ðvietimo ir mokslo ministerija.

2. Sveikatos prieþiûros bei farmacijosspecialistø kvalifikacijos këlimo tvarkà nustato Sveikatos apsaugosministerija, derindama su profesinëmis sveikatos prieþiûros ir farmacinësveiklos specialistø organizacijomis.

3.  Valstybësir savivaldybiø  sveikatosprieþiûros ástaigø specialistø kvalifikacijos këlimo ir persikvalifikavimoiðlaidos  Sveikatos apsaugosministerijos  nustatyta tvarka irsàlygomis yra padengiamos ið valstybës ar savivaldybiøbiudþetø lëðø, jeigu kitø ðiø iðlaidø padengimoðaltiniø nenustato kiti ástatymai.

     4. Kitø sveikatos prieþiûros irfarmacijos ástaigø ir ámoniø specialistø kvalifikacijos këlimo, persikvalifikavimo ir profesiniotobulinimosi iðlaidos  padengiamosið ðiø ástaigø ir ámoniø ar paèiø specialistølëðø.

 

      52 straipsnis. Asmens sveikatos informacijos vieðumoribojimas

1. Asmens sveikatos informacijos vieðumas yra ribojamas norintuþtikrinti asmens privataus gyvenimo ir jo asmens sveikatos paslaptiesnelieèiamumà.

 2.Draudþiama skelbti visuomenës informavimo priemonëseinformacijà, kurioje bûtø skelbiama  apie asmens sveikatà be raðtiðko jo sutikimo.Informacijos apie asmens sveikatà kompiuteriuose apsauga privalogarantuoti jos konfidencialumà.

      3. Asmens ar visuomenëssveikatos prieþiûros specialistams draudþiama, iðskyrusástatymuose numatytus atvejus, paþeisti asmens privataus gyvenimoar asmens sveikatos informacijos, kuri sudaro asmens sveikatos paslaptáir  kurià jie suþinojoeidami profesines pareigas, konfidencialumà.     

4. Asmens sveikatos paslapties kriterijus nustato Sveikatos apsaugosministerija.

 

    53 straipsnis. Medicininis irvisuomenës sveikatos prieþiûros auditas

      1. Kiekvienos asmens arvisuomenës sveikatos prieþiûros ástaigos,ámonës, turinèios teisæ vykdyti asmens ar visuomenëssveikatos prieþiûrà, administracija privalo organizuoti  lokaliná medicininá arvisuomenës sveikatos prieþiûros audità pagal Sveikatosapsaugos ministerijos nustatytà tvarkà.

2. Asmens ir visuomenës sveikatosprieþiûros ástaigø ir ámoniø, vykdanèiø asmensar visuomenës sveikatos prieþiûros veiklà,valstybiná medicininá ar visuomenës sveikatosprieþiûros audità pagal kompetencijà atliekaSveikatos apsaugos ministerijos ágaliota institucija.

   

    54 straipsnis.Asmens ir visuomenës sveikatos prieþiûros  technologijø ávertinimas

1. Draudþiama naudotineávertintas ar neaprobuotas asmens sveikatos ir visuomenëssveikatos prieþiûros technologijas, iðskyrus   ástatymø nustatytais atvejais.

    2. Asmens ir visuomenës sveikatos prieþiûros technologijø ávertinimo ir aprobavimo tvarkà nustatoSveikatos apsaugos ministerija.

  

55straipsnis. Sveikatinimo veiklos moksliniø tyrimø organizavimo ir finansavimoypatumai

     1.Taikomøjø ir fundamentaliøjø biomedicininiøtyrimø kriterijus nustato Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Lietuvosmokslo taryba.

     2.Taikomøjø biomedicininiø irvisuomenës  sveikatos tyrimøprioritetus nustato, tyrimus uþsako, finansuoja ir jø kontrolæ vykdoSveikatos apsaugos ministerija.

     3.Fundamentaliøjø biomedicininiø tyrimøprioritetus nustato, tyrimus uþsako, finansuoja ir jø kontrolæ vykdoLietuvos mokslo taryba.

     4. Draudþiama vykdyti  biomedicininius tyrimus be Lietuvosmedicinos etikos komiteto leidimo. Biomedicininiø tyrimø etikos reikalavimus irjø kontrolës tvarkà nustato ástatymai ir kiti teisës aktai.

     5.  Sveikatos prieþiûraiskirtos  valstybës ir savivaldybiøbiudþetø lëðos gali bûti naudojamos ir sveikatinimoveiklos moksliniams taikomiesiems tyrimams finansuoti. Sveikatinimo veiklosmoksliniams fundamentiniams tyrimams finansuoti turi bûti naudojamosmokslui ir techninei paþangai skirtos valstybës biudþetolëðos.

                       

    56 straipsnis. Sveikatos prieþiûros rëmimoið sveikatos programoms skirtø lëðø tvarka

Gyventojø grupiø, kuriø sveikatai daro didelæátakà sveikatos rizikos faktoriai, iðskyrus sveikatos rizikosfaktorius, kuriuos lemia þalingi áproèiai, asmens arvisuomenës sveikatos prieþiûros iðlaidosSveikatos apsaugos ministerijosnustatyta tvarka gali bûtipadengiamos ið valstybiniø, savivaldybiø sveikatos programoms skirtølëðø.

 

57straipsnis. Prekiø, gaminiø ir paslaugø, galinèiø darytiátakà sveikatai, reklamos ribojimas ar draudimas

1. Lietuvos Respublikoje ribojama arba draudþiamaprekiø, gaminiø bei paslaugø, galinèiø daranèiø kenksmingàátakà sveikatai, reklama. Tokiø prekiø, gaminiø ir paslaugø reklamosribojimo ar draudimo  tvarkànustato ástatymai ir kiti teisës aktai.

2. Tabako ir jo gaminiø reklama LietuvosRespublikoje  draudþiama.Alkoholio produktø ir alkoholiniø gërimø reklama ribojama  ar draudþiama  Alkoholio kontrolës ástatymonustatyta tvarka.

3. Vaistø reklamos ribojimo ypatumus nustatoFarmacinës veiklos ástatymas.

 

58straipsnis. Sveikatinimo veiklos sutartys ir jos  sàlygos

1. Sveikatinimo veiklos sutartys sudaromos valstybësar  savivaldybiø ir kitø  sveikatos programoms vykdyti bei sveikatosprieþiûros paslaugoms teikti. Sveikatinimo veiklos sutartys paprastai sudaromos raðtu.Kiekvienoje sveikatinimo veiklos sutartyje ðalys privalo sulygti dël ðiø sàlygø:

1) teikiamø sveikatinimo paslaugø rûðiø, jønomenklatûros, teikimo apimèiø ir terminø;

2) paslaugoms apmokëti reikalingø iðlaidøpadengimo;

3) sveikatinimo veiklos sutarties pakeitimo, papildymo irnutraukimo tvarkos;

4) paslaugø tinkamumo ir organizacinio bei teritorinioprieinamumo reikalavimø, jeigu teisës aktuose ðie reikalavimainëra nustatyti; 

5) netesybø dël sutartiesásipareigojimø netinkamo vykdymo, nevykdymo ar jos vienaðalionutraukimo, áskaitant netesybas uþ nustatytø sveikatosprieþiûros bûtinøjø sàlygø reikalavimønesilaikymà;

6) sutarties ásipareigojimø vykdymo ir jøkontrolës, tvarkos bei terminø;

7) kitø sàlygø, nustatomø ðaliø susitarimu.

 

59straipsnis. Normatyviniø dokumentøprivalomumas

1. Ûkinës komercinës veiklos sàlygos, gyvenamoji ir darbo aplinka,þaliava, gaminiai, importuojamos ir realizuojamos prekës irpaslaugos turi atitikti visuomenës sveikatos saugos,uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir kontrolës beifarmacinës veiklos normatyviniø dokumentø reikalavimus.

    2. Normatyviniai dokumentai,reglamentuojantys  visuomenëssveikatos saugos, uþkreèiamøjø ligø profilaktikos irkontrolës bei farmacinës veiklos reikalavimus, tampa privalomiámonëms, ástaigoms ir fiziniams asmenims, patvirtinus juosSveikatos apsaugos ministerijos teisës aktais ir paskelbus “Valstybësþiniose” .

 

IV DALIS

SVEIKATINIMO VEIKLOS VALDYMO,KOORDINAVIMO  IR KONTROLËSSUBJEKTAI BEI  JØ KOMPETENCIJA

I SKYRIUS

SVEIKATINIMO VEIKLOS VALDYMO SUBJEKTAI IR JØ KOMPETENCIJA

 

60straipsnis.  Vyriausybëspagrindiniai ágaliojimai sveikatinimo veiklai valdyti

  Vyriausybëtvarko sveikatinimo reikalus ir reguliuoja sveikatinimo veiklà:

1) tvirtina ir uþtikrina valstybiniø sveikatosprogramø ágyvendinimà;

2) nustato ministerijø, Vyriausybës ástaigøar kitø valstybës institucijø kompetencijà sveikatinimo veiklosklausimais;

3) uþtikrina tarpþinybinës sveikatinimo veikloskoordinavimà valstybiniu lygiu;

4) rengia irteikia Seimui svarstyti sveikatinimo veiklos ástatymø ir kitøteisës aktø projektus;

5) pagal kompetencijà rengia ir priima teisësaktus kitais sveikatinimo veiklos reguliavimo klausimais;

6) steigia valstybines tarnybas ir  inspekcijas ar kitas valstybësinstitucijasir vykdo jøsteigëjo funkcijas;

7) rûpinasi, kad Lietuvos valstybës sienos irteritorija bûtø apsaugotos nuo uþkreèiamøjø ligøáveþimo, jø paplitimo;

8) vykdo kitas sveikatinimo veiklos valdymo funkcijas,kurias  Vyriausybei paveda LietuvosRespublikos Konstitucija, ðis ir kiti ástatymai.

 

61straipsnis. Sveikatos apsaugos ministerijos pagrindiniai ágaliojimaisveikatinimo reikalams tvarkyti

 1. Sveikatosapsaugos ministerija:

1) steigia, reorganizuoja, likviduoja jos pavaldumuipriskirtas  ástaigas ir valdymoinstitucijas;

2) analizuoja gyventojø sveikatos bûklæ ir josraidos prognozæ, prisideda nustatant sveikatinimo veiklos tikslus,valstybës siekiamo sveikatos lygio rodiklius ir Lietuvos sveikatosprogramà jiems pasiekti;

3) rengia valstybines sveikatos programas;

4) Vyriausybës pavedimu kartu su savivaldybëmisnustato pirminës sveikatos prieþiûros plëtojimopagrindines kryptis;

5) organizuoja akreditavimà ir licencijavimà sveikatosprieþiûrai ir priþiûri visø nuosavybësrûðiø asmens ir visuomenës sveikatos prieþiûrossubjektø veiklà;

6) vykdo licencijavimà farmacinei veiklai,iðskyrus licencijavimà farmacinei veiklai veterinarijoje;

7) rengia ir priima pagal savo kompetencijàteisës aktus sveikatinimo veiklos rûðiø, iðvardytø ðiamestraipsnyje, ágyvendinimo klausimais.

2. Sveikatos ministerija tvarko ir kitus sveikatinimoveiklos reikalus kartu su kitomis ministerijomis bei vykdo kitas valstybinioreguliavimo funkcijas, numatytas ðiame ástatyme, kituoseástatymuose ir teisës aktuose, ministerijos nuostatuose.

 

     62straipsnis. Bendroji ministerijø, Vyriausybës ástaigø kompetencijasveikatinimo reikalø klausimais

     Ministerijos, kitos Vyriausybësástaigos pagal savo kompetencijà:

     1) sustabdo, riboja  ûkiniø subjektø veiklà, kenkianèiàsveikatai bei aplinkai, kai paþeidþiami sveikatosprieþiûros ar aplinkos apsaugos teisës aktø reikalavimai;

     2) skelbia visuomenei ûkinës irkitokios veiklos, galinèios turëti kenksmingà  poveiká sveikatai,  projektus, planus ir programas;

     3) laiku informuoja  gyventojus apie  sveikatosrizikos laipsná gyvenamojoje ir darbo aplinkoje;

     4) riboja potencialiai pavojingas sveikataidarbinës veiklos rûðis;

     5) remia þmoniø iðsilavinimo,kultûros ir informuotumo lygio këlimà, siekiant  daryti teigiamà  átakà  þmoniø  elgesiui, susijusiam su sveiko gyvenimo bûdo formavimu;

     6) organizuoja sveikatos propagandàper masinës informacijos priemones;

     7) draudþia ar riboja sveikataikenksmingø prekiø, vartojimo reikmenø reklamà;

     8) draudþia  ar  riboja  sveikatai kenksmingø  prekiø, produkcijosgamybà, paslaugø teikimà, importà, prekybà tokiomisprekëmis ir jø vartojimà;

     9) prisideda prie aplinkos kokybësatstatymo ir palaikymo;

     10) organizuoja priemoniø, skirtø atstatytiir palaikyti nustatytà maisto produktø, geriamo vandens kokybæ,ágyvendinimà;

     11) organizuoja veiklà,  kad bûtø  paðalintos ypatingos visuomenës sveikatai situacijospasekmës þmoniø sveikatai ir gyvybei;

     12) plëtoja ir optimizuoja valstybiniøsveikatos prieþiûros ástaigø, tarnybø, bei valstybiniøfarmacijos ámoniø tinklà;

     13) kontroliuoja, kaip  juridiniai ir  fiziniai asmenys laikosi Sveikatos prieþiûrosástatymø, vykdo sveikatos prieþiûros standartizacijosnorminiø dokumentø reikalavimus;

     14) teikia pasiûlymus LietuvosRespublikos Vyriausybei, kaip ástatymø leidimo bûdu nustatytifiziniø ir juridiniø asmenø atsakomybæ uþ sveikatinimo veiklosteisës aktø paþeidimus, uþ padarytà þalàsveikatai ir aplinkai;

     15) plëtoja sveikatinimo veiklosmokslinius tyrimus ir studijas;

     16) plëtoja  tarptautiná bendradarbiavimà sveikatinimo veiklos srityje.

    2. Ministerijø ir kitøVyriausybës ástaigø specialiàjà kompetencijàsveikatinimo veiklos valdymo klausimais nustato Vyriausybë.

 

     63straipsnis. Savivaldybës tarybos kompetencija sveikatinimo veiklos valdymoklausimais

     Savivaldybës taryba:

     1) tvirtina pirminës  sveikatos  prieþiûros  plëtojimo programà, kitassavivaldybës kompleksines ir tikslines sveikatos programas ir kontroliuojajø ágyvendinimà;

     2) tvirtina savivaldybës biudþetolëðas sveikatinimo veiklai ir jø panaudojimo apyskaità;

     3) tvirtina savivaldybës valdybos(mero)  sudarytas sveikatinimo veiklossutartis;

     4) pagal kompetencijà tvirtinasanitarijos ir higienos taisykles, uþ kuriø paþeidimus taikomaadministracinë atsakomybë;

     5) sudaro savivaldybës sveikatosfondà, tvirtina jo lëðø panaudojimo apyskaità irkontroliuoja jø naudojimà;

     6) sudaro bendruomenës sveikatos tarybà, skiria  jospirmininkà ir tvirtina ðios tarnybos nuostatus;

     7) steigia, reorganizuoja  ar likviduoja  pirminës sveikatos prieþiûros ástaigas,farmacijos ámones ir vykdo jø steigëjo funkcijas;

      8) valdo jos pavaldumuipriskirtas antrinio lygio sveikatos prieþiûros ástaigas;

     9) nustato savivaldybës reguliavimo sferai  priskirtø ástaigøágaliojimus saugant ir stiprinant gyventojø sveikatà;

     10) atðaukia  prieðtaraujanèius ástatymams ar savivaldybës tarybos sprendimamssavivaldybës valdybos, virðaièio (mero) bei seniûnø  sprendimus ir  potvarkius,  komitetø, komisijø, bendruomenës sveikatos tarybos bei  kitø tarybos  sudarytø institucijø sprendimus sveikatinimoveiklos klausimais;

     11) vykdo ástatymø ir kitø teisësaktø nustatytus kitus sveikatinimo veiklos ágaliojimus.

 

     64straipsnis. Savivaldybës mero ar savivaldybës valdybos kompetencijasveikatinimo veiklos  klausimais

     Savivaldybës meras ar savivaldybësvaldyba:

     1) organizuoja Lietuvos sveikatos programos,valstybiniø sveikatos programø ágyvendinimà, savivaldybëspirminës sveikatos prieþiûros plëtojimo programos, kitøsavivaldybës kompleksiniø ir tiksliniø sveikatos programø projektørengimà ir savivaldybës tarybos patvirtintø programø, sveikatinimoveiklos ástatymø, kitø teisës aktø ágyvendinimàsavivaldybës teritorijoje;

     2) pagal  kompetencijà uþtikrina valstybës laiduojamà irsavivaldybës remiamà sveikatos prieþiûrà   savivaldybës  teritorijoje;

     3) organizuoja pirminæ sveikatosprieþiûrà ir vykdo valstybës deleguotàfunkcijà – organizuoja antrinæ sveikatos prieþiûrà;

     4) organizuoja savivaldybës  tarybos patvirtintø sanitarijos ir higienostaisykliø laikymosi kontrolæ savivaldybës teritorijoje;

     5) ðio ástatymo ir kitøteisës aktø nustatyta tvarka sudaro sveikatinimo veiklos sutartis, teikiajas tvirtinti savivaldybës tarybai ir kontroliuoja, kaip  jø laikomasi;

     6) vykdo savivaldybës  nuosavybei priklausanèiøpirminës sveikatos prieþiûros ástaigø projektavimo,statybos, kapitalinio remonto uþsakovo funkcijas;

     7) organizuoja  savivaldybei pavaldþiø  pirminëssveikatos prieþiûros ástaigø medicininá irvisuomenës sveikatos prieþiûros audità;

     8) organizuoja pacientø  teisiø ágyvendinimo prieþiûrà pirminio lygio asmens sveikatosprieþiûros ástaigose;

     9) ástatymø numatytais pagrindaisneleidþia ámonëms uþsiimti ûkine-komercineveikla,  nustatyta tvarka atðaukiajuridiniams ir fiziniams asmenims iðduotas ðios veiklos licencijas;

     10) organizuoja alkoholio ir tabako reklamosiðorinëse reklamos priemonëse ribojimo ir draudimø laikymosikontrolæ;

     11) vykdo ástatymø irkitø teisës aktø  nustatytus kitussveikatinimo veiklos ágaliojimus.

 

     65straipsnis. Savivaldybës gydytojas ir jo kompetencija   sveikatinimo veiklos reikalø klausimais

     1. Savivaldybës gydytojais konkursotvarka skiriami sveikatos prieþiûros specialistai, atitinkantysSveikatos apsaugos ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

     2. Savivaldybës    gydytojas vadovauja savivaldybës sveikatinimo veiklos padaliniui, kuriotarnautojø etatø skaièiø nustato savivaldybës taryba.

     3. Pavyzdinius savivaldybës gydytojo nuostatus  tvirtina    Vyriausybëar jos ágaliota institucija.

 

     66straipsnis. Apskrities gydytojas ir jo kompetencija sveikatinimo veiklos               klausimais

     1. Apskrities gydytojàskiria ir atleidþia apskrities virðininkas, suderinæs su sveikatosapsaugos ministru.

     2. Apskrities gydytojas:

     1) priþiûri sveikatinimoveiklos ástatymø, kitø teisës aktø, Lietuvos sveikatos programos irvalstybiniø sveikatos programø ágyvendinimà ir remia savivaldybiøsveikatos programø ágyvendinimà apskrityje;

     2) apibendrina sveikatossantykiø valstybinio reguliavimo priemoniø taikymo praktikà apskrityjeir rengia pasiûlymus Valstybinei sveikatos reikalø komisijai dël jørengimo bei tobulinimo;

     3) derina su apskritiesadministracija ir Sveikatos apsaugos ministerija antrinio lygio asmenssveikatos prieþiûros ástaigø steigimo, reorganizavimo arlikvidavimo klausimus;

     4) priþiûri, kaipapskrities administracija atlieka antrinio lygio sveikatosprieþiûros statybos, kapitalinio remonto ir uþsakovofunkcijas;

     5) priþiûriantrinio lygio asmens sveikatos prieþiûros ástaigøveiklà;

     6) organizuoja pacientø teisiøágyvendinimo prieþiûrà antrinio lygio sveikatosprieþiûros ástaigose;

     7) vykdo ástatymø irkitø teisës aktø nustatytus kitus sveikatinimo veiklos ágaliojimus.

     3. Apskrities gydytojas savofunkcijoms ágyvendinti turi specialistø ir pagalbinápersonalà, kuriø etatø struktûrà ir skaièiø nustatoapskrities virðininkas, nevirðydamas nustatyto darbouþmokesèio fondo. Prie apskrities gydytojo sudaromavisuomeninë konsultacinë taryba sveikatos prieþiûrospaslaugø teikimo racionalizavimui apskrityje ágyvendinti.

    4. Pavyzdinius apskritiesgydytojo nuostatus tvirtina Vyriausybë ar jos ágaliota institucija.

 

II SKYRIUS

SVEIKATINIMO VEIKLOS KOORDINAVIMO SUBJEKTAI

     

      67 straipsnis. Nacionalinë sveikatos taryba

 1. Nacionalinë sveikatos taryba –tai  Seimui atskaitinga  sveikatos politikos koordinavimoinstitucija. Nacionalinë sveikatos taryba sudaroma ir veikia pagal Seimopatvirtintus nuostatus. Nacionalinæ sveikatos tarybà sudaro: 1/3  Lietuvos savivaldybiø asociacijos deleguotøsavivaldybiø bendruomeniø sveikatos tarybø atstovø; 1/3 visuomeniniøorganizacijø, ginanèiø visuomenës sveikatos interesus, atstovø, 1/3visuomenës sveikatos prieþiûros specialistø. Nacionalinëssveikatos tarybos veikla yra finansuojama ið valstybës biudþeto.

2. Nacionalinë sveikatos taryba koordinuoja :

1) sveikatos ugdymo politikà;

2) alkoholio kontrolës politikà;

3) tabako kontrolës politikà;

4) narkotiniø ir psichotropiniø medþiagøkontrolës ir narkomanijos prevencijos  politikà;

5) visuomenës sveikatos saugos politikà;

6) ligø profilaktikos ir kontrolës politikà;

3. Nacionalinë sveikatos taryba teikia iðvadasdël valstybës siekiamo sveikatos lygio rodikliø, sveikatinimo veiklostikslø, Lietuvos sveikatos programos bei kitø valstybiniø sveikatos programø, rengia ir kasmet teikia  Seimui praneðimà apie gyventojøsveikatos ir sveikatos politikos formavimo ir ágyvendinimo bûklæbei vykdo  ðio ir kitøástatymø bei tarybos nuostatø jai priskirtas kitas funkcijas.

4. Nacionalinë sveikatos taryba turi teisæ:

1) gauti ið Vyriausybës, ministerijø, kitøVyriausybës ástaigø, savivaldybiø valdymo organø, ámoniø,ástaigø, organizacijø teisës aktø, programø projektus, kitàinformacijà, reikalingà ðiame ástatyme ir tarybosstatute numatytoms funkcijoms vykdyti;

2) pagal kompetencijà atlikti ástatymø,kitø teisës aktø, socialinio ir ekonominio plëtojimo programøprojektø ekspertizæ ir teikti ðiø programø rengëjams savo iðvadas;

3) pagal savo kompetencijà teiktikonsultacijas  Seimui, Vyriausybei,ministerijoms, kitoms Vyriausybës ástaigoms;

4) sudaryti ekspertø komisijastarybos funkcijoms ágyvendinti.

 

     68straipsnis. Valstybinë sveikatos reikalø komisija

     1. Valstybinë sveikatos  reikalø komisija  prie LietuvosRespublikos Vyriausybës yra institucija, koordinuojanti sveikatospolitikos priemoniø planavimà  ir  ágyvendinimà  ministerijose,  kitose Vyriausybës ástaigose, sveikatinimo veiklosástatymø ir kitø teisës aktø ágyvendinimà.

     2. Valstybinæ sveikatos  reikalø komisijà  sudaro ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybë. Valstybës sveikatos reikalø komisijos veiklafinansuojama ið valstybës biudþeto.   

    3. Valstybinësveikatos reikalø komisija:

     1) koordinuoja sveikatospolitikos formavimà ministerijose ir kitose Vyriausybësástaigose;

     2) teikia iðvadas dëlVyriausybës sprendimø projektø sveikatos politikos klausimais.

     3) teikia Vyriausybei pasiûlymus dël ministerijø ir kitøVyriausybës ástaigø specialiosios kompetencijos sveikatinimosrityje nustatymo;

      4) vykdo kitas jos nuostatuose numatytas  funkcijas.

     4. Valstybinë sveikatos reikalø komisijaturi teisæ:

     1) gauti ið Vyriausybës,ministerijø, kitø Vyriausybës ástaigø, savivaldybiø valdymo organø,ámoniø, ástaigø, organizacijø ástatymø, kitø teisës aktø, programø projektus beikità informacijà, reikalingà ðiame ástatyme irkomisijos  nuostatuose numatytomsfunkcijoms vykdyti;

     2) pagal kompetencijà atliktiástatymø, kitø teisës aktø, socialinio  ir ekonominio plëtojimo programø projektø ekspertizæ irteikti ðiø programø rengëjams ekspertizës iðvadas;

     3) pagal savo kompetencijà teiktisiûlymus ministerijoms, kitoms  Vyriausybësástaigoms, apskrièiø virðininkams, savivaldos  vykdomosioms institucijoms;

     4) dalyvauti svarstant  sveikatos politikos klausimusVyriausybëje, savivaldos vykdomosiose institucijose, apskrièiø administracijose,ministerijose, kitose Vyriausybës ástaigose;

     5) sudaryti laikinas ar  nuolatines ekspertøar kitø specialistø  grupes  komisijos kompetencijai  priskirtiemsuþdaviniams spræsti.

 

     69straipsnis. Savivaldybës bendruomenës sveikatos taryba

1. Savivaldybës bendruomenës sveikatos taryba -tai savarankiðka sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija priesavivaldybës tarybos. Ðià tarybà sudaro ir jos nuostatustvirtina savivaldybës taryba. Savivaldybës bendruomenëssveikatos tarybà sudaro: 1/3 savivaldybës paskirtø asmenø, 1/3savivaldybës ámoniø, ástaigø, organizacijø atstovø, 1/3visuomeniniø organizacijø, ginanèiø visuomenës sveikatos interesus,atstovø. Savivaldybës bendruomenës sveikatos tarybos  veiklos programa yra finansuojama iðsavivaldybës biudþeto.

2. Savivaldybës bendruomenës sveikatos tarybakoordinuoja savivaldybës teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabakoir narkotikø  kontrolës,visuomenës sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligø profilaktikospriemoniø rengimà ir ágyvendinimà, nustato savivaldybës sveikatos fondo lëðø naudojimo prioritetus, teikia savivaldybës tarybaitvirtinti ðio fondo sàmatos projektà bei  vykdo kitas funkcijas, priskirtas tarybaipagal ðá ir kitus ástatymus bei tarybos nuostatus.

3. Savivaldybës bendruomenës sveikatos tarybaturi teisæ:

1) gauti iðsavivaldybës valdymo institucijø, savivaldybës teritorijojeesanèiø ámoniø, ástaigø, organizacijø informacijà,reikalingà ðiame ástatyme ir tarybos nuostatuose numatytomsfunkcijoms vykdyti;

2) pagal savo kompetencijà teikti siûlymussavivaldybës tarybai, savivaldos vykdomosioms institucijoms.

 

III SKYRIUS

SVEIKATINIMO VEIKLOSSPECIALIEJI VALDYMO IR KONTROLËS SUBJEKTAI

 

     70straipsnis. Valstybinë tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba prieLietuvos Respublikos Vyriausybës

     1. Valstybinæ tabako ir alkoholio  kontrolës tarnybà prie LietuvosRespublikos  Vyriausybës steigia  ir jos nuostatus tvirtina  Vyriausybë. Valstybinë tabako iralkoholio kontrolës tarnyba yra juridinis asmuo. Jos veikla finansuojamaið valstybës biudþeto.

     2. Valstybinë tabako ir alkoholiokontrolës tarnyba:

     1) licencijuoja alkoholio, tabakogamybà, prekybà, importà;

     2) kontroliuoja, kaip ûkiniai subjektailaikosi tabako kontrolës ir alkoholio kontrolës ástatymø;

     3) kontroliuoja, kaip laikomasi  tabako ir alkoholio reklamos ribojimo irdraudimo  visuomenës informavimopriemonëse;

      4) vykdo  kitas ástatymø,  tarnybos nuostatø  nustatytas funkcijas.

 

71straipsnis. Valstybinë visuomenës sveikatos prieþiûrostarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1. Valstybinæ visuomenës sveikatosprieþiûros tarnybà prie Sveikatos apsaugos ministerijossteigia ir jos nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.Valstybinë visuomenës sveikatos prieþiûros tarnyba yrajuridinis asmuo.

2. Valstybinë visuomenës sveikatosprieþiûros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos koordinuojajai pavaldþiø ástaigø vykdomà valstybinávisuomenës sveikatos monitoringà, valstybinæ visuomenëssveikatos ekspertizæ, visuomenës sveikatos saugos ekspertizæ, atliekavisuomenës sveikatos prieþiûros paslaugø prieinamumo, kokybës(tinkamumo) ir efektyvumo kontrolæ  beivykdo  kitas funkcijas, nustatytas josnuostatuose. 

 

    72straipsnis. Valstybinë vaistø kontrolës tarnyba prie Sveikatosapsaugos ministerijos

     1. Valstybinæ vaistøkontrolës tarnybà prie Sveikatos apsaugos ministerijos steigia irjos nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Ði tarnyba yrajuridinis asmuo. Jos veikla finansuojama ið valstybës biudþeto.

     2. Valstybinë vaistøkontrolës tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

     1) registruoja vaistus;

     2) kontroliuoja vaistø irvaistiniø medþiagø kokybæ;

     3) kontroliuoja farmacinæveiklà;

     4) vykdo farmacinësveiklos monitoringà (informacijos apie vaistus, jø gamybà,importà, prekybà, eksportà rinkimas, kaupimas, apdorojimasir platinimas);

     5) vykdo ástatymø,tarnybos nuostatø nustatytas kitas funkcijas.

 

73straipsnis. Valstybinë teismo medicinos tarnyba

1.Valstybinæ teismo medicinos  tarnyba yra juridinis asmuo. Jos veikla finansuojama iðvalstybës biudþeto.

2. Valstybinë teismo medicinos tarnyba:

1) atlieka kvotos, tardymo ir teismo pavedimu teismomedicinos ekspertizes ir tyrimus;

2) vykdo kitas ðiame ir kituose ástatymuose,teisës aktuose bei ðios tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas.

 

74straipsnis. Valstybinë teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba prieSveikatos apsaugos ministerijos

1. Valstybinæ teismo psichiatrijos ir narkologijostarnybàprie Sveikatosapsaugos ministerijossteigia ir josnuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Ði tarnyba yra juridinisasmuo. Jos veikla finansuojama ið valstybës biudþeto.

2. Valstybinë teismo psichiatrijos ir narkologijostarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

1) atlieka kvotos, tardymo ir teismo pavedimu teismomedicinos, teismo psichiatrines, teismo narkologines ir teismo psichologinesekspertizes;

2) vykdo kitas ástatymø ir ðios tarnybosnuostatø nustatytas funkcijas.

 

75straipsnis. Valstybinë akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugosministerijos

1. Valstybinæ akreditavimo tarnybà prieSveikatos  apsaugos ministerijos steigiair jos nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Ði tarnyba yrajuridinis asmuo. Jos veikla yra finansuojama ið valstybësbiudþeto.

2. Valstybinë akreditavimo tarnyba prie Sveikatosapsaugos ministerijos:

1) licencijuoja ir akredituoja ámones irástaigas sveikatos prieþiûros veiklai;

2) registruoja sveikatos prieþiûrosástaigas Valstybiniame sveikatos prieþiûros ástaigøregistre;

3) kartu su kitomis institucijomis rengiasveikatos prieþiûros veiklà reglamentuojanèiusnormatyvinius dokumentus;

4) vykdo ástatymø ir ðios tarnybos nuostatø numatytas  kitas funkcijas.

     76straipsnis. Valstybinë ir teritorinës ligoniø kasos

     Valstybinë ir teritorinës ligoniøkasos pagal savo kompetencijà uþtikrina nustatytø rûðiøasmens sveikatos prieþiûros paslaugø apmokëjimà, kontroliuojajø kieká ir kokybæ, atlieka privalomojo sveikatos draudimo lëðønaudojimo finansinæ bei ekonominæ analizæ, teikia lëðas valstybësir savivaldybiø fondams, vykdo ástatymø ir  ligoniø kasø nuostatø nustatytas funkcijas.

 

77straipsnis. Valstybinë sveikatos prieþiûros tarnyba prieVidaus reikalø ministerijos bei Karo medicinos tarnybos valdyba prie Kraðtoapsaugos ministerijos

1. Valstybinæ sveikatos prieþiûrostarnybà prie Vidaus reikalø ministerijos steigia ir jos nuostatustvirtina Vidaus reikalø ministerija. Ði tarnyba yra juridinis asmuo. Josveikla finansuojama ið valstybës biudþeto.

2. Karo medicinos tarnybos valdybà prie Kraðtoapsaugos ministerijos steigia ir jos nuostatus tvirtina Kraðto apsaugosministerija. Ði tarnyba yra juridinis asmuo. Jos veikla finansuojama iðvalstybës biudþeto.

3. Valstybinë sveikatos prieþiûrostarnyba prie Vidaus reikalø ministerijos bei Karo medicinos tarnyba prieKraðto apsaugos ministerijos :

 1)ágyvendina ðio bei kitø ástatymø Vidaus reikalø ministerijosbei Kraðto apsaugos ministerijos specialiàjai kompetencijaipriskiriamà sveikatos prieþiûros veiklà;

     2)vykdo   ástatymø ir ðiøtarnybø nuostatuose  numatytas kitasfunkcijas.

 

78straipsnis. Valstybinë higienos inspekcija

1. Valstybinæ higienos inspekcijà steigia ir jos  nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugosministerija.

2. Valstybinë higienos inspekcija vykdo valstybinæhigieninæ kontrolæ, kontroliuoja kaip laikomasi visuomenës sveikatosprieþiûros ástatymø ir kitø teisës aktø  reikalavimø ir taiko sankcijas juridiniamsir fiziniams asmenims uþ ðiø teisës aktø paþeidimus, vykdoástatymø ir ðios inspekcijos nuostatø  nustatytas kitas funkcijas.

 

     79 straipsnis. Valstybinë medicininio audito inspekcijaprie Sveikatos apsaugos ministerijos

     1. Valstybinæ medicininio auditoinspekcijà prie Sveikatos apsaugos ministerijos steigia ir jos veiklosnuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Ði inspekcija yrajuridinis asmuo. Jos veikla yra finansuojama ið valstybës biudþeto.

     2. Valstybinë medicininio auditoinspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

     1) atlieka asmens sveikatosprieþiûros paslaugø prieinamumo, kokybës (tinkamumo) irekonominio efektyvumo kontrolæ;

     2) kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniaiasmenys laikosi standartizacijos norminiø  dokumentø  reikalavimø sveikatos prieþiûros kokybës klausimais;

     4) vykdo ástatymø ir ðiosinspekcijos nuostatø nustatytas  kitasfunkcijas.

     

     80 straipsnis. Lietuvos medicinos etikos komitetas

     1. Lietuvos medicinos etikos komitetàsteigia ir jo veiklos nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.Lietuvos medicinos etikos komitetas yra juridinis asmuo. Jo veikla yrafinansuojama ið valstybës biudþeto.

     2. Lietuvos medicinos etikos komitetas:

     1) atlieka asmens  sveikatos prieþiûros atitikimo medicinos etikosreikalavimams kontrolæ;

     2) iðduoda leidimus biomedicininiamstyrimams;

     3) vykdo komiteto nuostatø nustatytas kitasfunkcijas;

     3. Lietuvos medicinos  etikos komitetas  inicijuoja  regioniniøpadaliniø apskrityse formavimà ir turi teisæ perduoti jiems funkcijas,numatytas ðio straipsnio 2 dalies 2 punkte.

 

     81straipsnis. Asmens sveikatos prieþiûros  ástaigø medicinos etikos komisijos

     1. Asmens sveikatos prieþiûrosástaigø medicinos  etikoskomisijos priþiûri, kaip asmens sveikatos prieþiûrosspecialistai laikosi medicinos etikos reikalavimø.

     2. Asmens sveikatos prieþiûrosástaigø medicinos etikos komisijos sudaromos ir veikia pagal Sveikatosapsaugos ministerijos patvirtintus pavyzdinius nuostatus.

 

     82straipsnis. Savivaldybiø sanitarijos inspekcija

     1. Savivaldybiø sanitarijos  inspekcija yra  specializuotas savivaldybës administracijos  padalinys,  kontroliuojantis, kaip laikomasi  sanitarijos reikalavimø  savivaldybës teritorijoje.

     2. Savivaldybiø   sanitarijos  inspekcijos   uþdavinius,kompetencijà, struktûrà, jos pareigûnø teises ir pareigas, sanitarinës kontrolësturiná ir tvarkà reglamentuoja nuostatai, kuriuos tvirtinaVyriausybë Sveikatos apsaugos ministerijos teikimu.

 

   83 straipsnis. Kitø sveikatinimo veiklos valdymo irkontrolës institucijø                     kompetencija sveikatinimo veiklos klausimais

     Kitø sveikatinimo veiklos valdymo irkontrolës institucijø (Valstybinës veterinarijos tarnybos,Valstybinës darbo inspekcijos ir kt.) kompetencijà sveikatinimoveiklos klausimais nustato ástatymai, kiti teisës aktai beiðiø  institucijø nuostatai.

 

V DALIS

ASMENØ IR ÛKIO SUBJEKTØTEISËS IR PAREIGOS SVEIKATINIMO VEIKLOJE

 

     84straipsnis. Lietuvos Respublikosgyventojø teisës sveikatinimo veikloje

 LietuvosRespublikos gyventojai turi teisæ:

1) turëti sveikà, saugià fizinæ irsocialinæ aplinkà bei gauti informacijà apie pavojø sveikataiðioje aplinkoje;

2) gauti sveikatai saugias vartojimui skirtasþaliavas, gaminius, prekes ir paslaugas;

3) gauti informacijà apie sveikatosprieþiûros ástaigas bei jø teikiamas sveikatosprieþiûros paslaugas;

4) gauti informacijà apie savo sveikatà beiteisæ á ðios informacijos konfidencialumà;

5) gauti ástatymø ir teisës aktø  numatytà sveikatosprieþiûrà;

6) pasirinkti nustatyta tvarka sveikatosprieþiûros specialistà, sveikatos prieþiûrosástaigà, sveikatos prieþiûros rûðáarba jø atsisakyti, iðskyrus ástatymuose numatytus atvejus;

7) gauti valstybës laiduojamà(nemokamà) ir savivaldybiø remiamà sveikatosprieþiûrà ðio ir kitø ástatymø nustatyta tvarka.

 

     85straipsnis. Lietuvos Respublikos gyventojø pareigos sveikatinimo veikloje

       Lietuvos Respublikos gyventojai privalo:

      1) rûpintis savosveikata;

       2)rûpintis savo nepilnameèiø vaikø (ávaikiø, globotiniø)sveikata;

       3) rûpintis  savo tëvø sveikata;

       4)nepaþeisti kitø asmenø sveikatos teisiø;

       5)nekenkti  aplinkai;

       6) mokëti privalomojosveikatos draudimo ámokas, kurias nustato Sveikatos draudimoástatymas.

       

     86straipsnis. Lietuvos Respublikoje veikianèiøámoniø ir ástaigø  teisës sveikatinimo veikloje

     1. Lietuvos Respublikoje  veikianèios ámonës irástaigos  turi teisæ:

     1) sudaryti ðio  ir  kitø  ástatymø  nustatyta  tvarkasveikatinimo veiklos sutartis;

     2) steigti sveikatos fondus ðioástatymo ir kitø teisës aktø nustatyta tvarka;

     3) ástatymø nustatyta tvarkasteigti  asmens ar visuomenëssveikatos prieþiûros ástaigas, ákurti savo  struktûrinius  padalinius, atliekanèius sveikatosprieþiûrà;

     4) organizuoti sveikatos programørengimà ir finansuoti jø ágyvendinimà  ið savo ásteigtø sveikatos fondøar kitø teisëtai ágytø lëðø.

     2. Ámonës  ir ástaigos gali turëti ir kitøteisiø,  jeigu jos neprieðtaraujaðiam ir kitiems ástatymams bei steigimo dokumentams.

 

     87straipsnis. Lietuvos Respublikoje veikianèiøámoniø ir ástaigø pareigossveikatinimo  veikloje

     1. Lietuvos Respublikojeveikianèios  ámonësir ástaigos  privalo:

     1) vykdyti sveikatos prieþiûrosstandartizacijos norminiø dokumentø reikalavimus;

     2) laiku informuoti sveikatosprieþiûros ástaigas, tarnybas, gyventojus apie pavojøsveikatai, kurá lemia jø veikla, gaminama produkcija, realizuojamosprekës;

     3) sudaryti sveikas ir saugias darbosàlygas;

     4) uþkirsti keliàkylanèiam pavojui aplinkai, riboti pavojø ir þalà aplinkai;

     5) saugoti þmones nuo per maistàir geriamàjá vandená plintanèiøuþkreèiamøjø ligø, invazijø, taip pat apsinuodijimø maistu,ágyvendinti uþkreèiamøjø ligø plitimà ribojanèias priemones;

     6) nustatyta tvarka ir atvejais organizuotiir apmokëti visuomenës sveikatos monitoringà irvisuomenës sveikatos ekspertizæ;

     7) organizuoti darbuotojø sveikatosprieþiûrà;

     8) kompensuoti þalà sveikatai iraplinkai, kurià padarë savo veika.

     2. Ámonës ir  ástaigos gali turëti ir kitøpareigø, jeigu ðios neprieðtarauja ðiam ir kitiemsástatymams.

     3. Ámoniø ir ástaigøteisiø  ágyvendinimas ir pareigøsveikatinimo veikloje vykdymas neturi paþeisti kitø fiziniø ir juridiniøasmenø teisiø.

 

VI DALIS

ATSAKOMYBË UÞSVEIKATINIMO VEIKLOS TEISËS NORMØ PAÞEIDIMUS

 

     88straipsnis. Padarytos þalos sveikatai atlyginimas

     Juridiniai ir fiziniai asmenys, savo veikimuar neveikimu padaræ þalos þmoniø sveikatai, privalo atlygintinuostolius, atsiradusius dël sveikatos pakenkimo, o nukentëjusiammirus - atlyginti þalà  joðeimai ir kitiems asmenims. Nuostoliai, atsiradæ dël sveikatospakenkimo ar gyvybës atëmimo apskaièiuojami pagal  Vyriausybës   patvirtintus þalos  sveikatai apskaièiavimodydþius ir metodikas, jeigu kitaip nenustato ástatymai, ir, esantginèui,  iðieðkomiteismine tvarka. Þalos atlyginimo tvarkà nustato Civiliniskodeksas, kiti teisës aktai.

     

89straipsnis. Asmens sveikatos prieþiûros ástaigø irámoniø  civilinësatsakomybës draudimas

1. Asmens sveikatos prieþiûrosámonës ir ástaigos privalo drausti savo civilinæ atsakomybædël þalos, padarytos pacientø sveikatai vykdant asmens sveikatos prieþiûrà.

2. Asmens sveikatos prieþiûros ámoniøir ástaigø civilinës atsakomybës dël þalos,padarytos pacientø sveikatai, vykdant asmens sveikatosprieþiûrà, draudimo tvarkà reglamentuoja Pacientøteisiø ir þalos sveikatai atlyginimo, Draudimo  ástatymas, kiti ástatymai bei teisës aktai.

 

     90straipsnis. Prievolë atlyginti valstybiniø tarnybø, valstybiniø inspekcijø, sveikatosprieþiûros ástaigø ir kitø juridiniø asmenø iðlaidas,atsiradusias dël neteisëta veika padarytos þalos sveikatai

Juridiniai ir fiziniai asmenys, neteisëta veikapadaræ þalos þmoniø sveikatai, privalo ástatymø nustatytatvarka atlyginti sveikatos prieþiûros ástaigø,valstybiniø tarnybø ar valstybiniøinspekcijø,  kitø juridiniø asmenø  dël to turëtas iðlaidas.

  

  

    91 straipsnis. Moralinës þalos atlyginimas

     1. Asmenys, paþeidæ  sveikatos  prieþiûros  priimtinumo reikalavimus, asmens  sveikatos informacijos konfidencialumà (asmens medicininæ paslaptá), privaloatlyginti asmeniui padarytà moralinæ þalà.

     2. Teismas, nustatydamas  moralinës  (neturtinës)  þalos, iðreikðtos pinigais, dydá,atsiþvelgia á þalà padariusio asmens turtinæpadëtá,  teisëspaþeidimo  sunkumo laipsná,  teisës paþeidimo pasekmes irkitas aplinkybes, taèiau kiekvienu atveju ðis dydis negali virðyti500 minimaliø mënesiniø atlyginimø.

 

     92straipsnis. Atsakomybë uþ neteisëtà vertimàsisveikatinimo veikla

      Uþneteisëtà vertimasi sveikatinimo veikla ar josneteisëtà   vykdymàfiziniai ir juridiniai asmenys yra traukiami civilinën, administracinënar baudþiamojon atsakomybën.

 

    93 straipsnis. Ekonominiø sankcijø taikymas   

   Ámonëms uþvisuomenës sveikatos prieþiûros teisës aktøpaþeidimus yra  taikomosekonominës sankcijos pagal Ekonominiø sankcijø uþ visuomenëssveikatos prieþiûros teisës aktø paþeidimusástatymà. 

 

VII DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

     94straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo  sveikatinimo veikloje pagrindiniai principai

   Lietuvos Respublika,bendradarbiaudama su kitomis valstybëmis ir tarptautinëmisorganizacijomis sveikatinimo veikloje, turi vadovautis ðiais principais:

     1) uþtikrinti, kad Lietuvos Respublikosámonës ir ástaigos savo ûkine komercine veiklanepadarytø þalos kitø valstybiø teritorijoje gyvenantiems asmenims;

     2) teikti suinteresuotoms ðalimsobjektyvià ir patikimà sveikatos informacijà;

     3) aktyviai siekti Pasaulio sveikatos organizacijos priimtø sveikatos  strategijøágyvendinimo;

     4) bendradarbiauti  likviduojant ekologiniø katastrofø, avarijø ir gaivaliniø nelaimiø neigiamas pasekmesvisuomenës sveikatai.

 

     95straipsnis. Sveikatos sistemos ástatymas ir tarptautinës sutartys

     Jeigu Lietuvos Respublikostarptautinëje sutartyje nustatytikitokie reikalavimai nei nustato ðis ástatymas,  taikomostarptautinës sutarties nuostatos.”

 

     Skelbiuðá Lietuvos Respublikos Seimo priimtà ástatymà

     

      RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal