Ministro įsakymai

Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų ir teikimo reikalavimų patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 136
Dokumento data: 1999-03-29
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 1999 04 03
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

1999 m. kovo 29d. Nr. 136

Vilnius

 

DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ TRETINIO LYGIOPLASTINĖS IR REKONSTRUKCINĖS MIKROCHIRURGIJOS BEI OFTAL

MOLOGIJOS IR OTORINOLARINGOLOGIJOSMIKROCHIRURGIJOS IR CHIRURGIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

BAZINIŲ KAINŲ IR TEIKIMO REIKALAVIMŲPATVIRTINIMO

 

VadovaudamasisLietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1997, Nr.61-1441)24 str. 1 dalimi ir suderinęs su Privalomojo sveikatos draudimo taryba(1999 02 11) ir Valstybine ligonių kasa,

1. TVIRTINU:

1.1. Vaikų irsuaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos beioftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmenssveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas (1 priedas).

1.2. Vaikų irsuaugusiųjų plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos tretinio lygio asmenssveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (2 priedas).

1.3. Vaikų irsuaugusiųjų oftalmologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos tretinio lygioasmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (3 priedas).

1.4. Vaikų irsuaugusiųjų otorinolaringologijos mikrochirurgijos tretinio lygio asmenssveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (4 priedas).

1.5. Vaikų irsuaugusiųjų otorinolaringologijos chirurgijos tretinio lygio asmens sveikatospriežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (5 priedas).

2. Laikaugaliojančiomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos1998 06 18 įsakymo Nr.329 (Žin., 1998, Nr.57-1611) 2 priedo“Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos” 2.1 punkto“Suaugusių ligonių gydymo stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų”ligų gydymo profilių Oftalmologijos-otorinolaringologijos I irOftalmologijos-otorinolaringologijos II bei 2.2 punkto “Vaikų gydymostacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų” ligų gydymo profiliųOftalmologijos-otorinolaringologijos I ir Oftalmologijos-otorinolaringologijosII bazines kainas atitinkamo antrinio ir tretinio lygio suaugusiųjų ir vaikųterapinio oftalmologijos ir otorinolaringologijos ligų gydymo profiliuiapmokėti.

3. Įsakymonuostatos galioja nuo Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 1999 m.vasario 11 d. nutarimo Nr.1/6 patvirtinimo.

4. Įsakymovykdymą pavedu kontroliuoti viceministrei D.Jankauskienei.

 

Sveikatosapsaugos Ministras                                                                   MindaugasStankevičius

______________

 


PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministro

1999 03 29įsakymu Nr.136

 

1 priedas

 

Vaikų irsuaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės

mikrochirurgijosbei oftalmologijos ir otorinolaringologijos

mikrochirurgijosir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros

paslaugų bazinėskainos

 

Vidutinės gydymotrukmės ir bazinės ligos gydymo kainos

 

Eil.

Ligos gydymo profilio pavadinimas

Vidutinė gydymo

Vieno lovadienio

Vieno ligonio gydymo

Nr.

 

trukmė (dienomis)

bazinė kaina (balais)*

bazinė kaina (balais)

 

1.       Plastinė ir rekonstrukcinė                       9                             179                             1611

         mikrochirurgija

2.       Oftalmologijos ir otorinolaringologijos     7                             151                             1057

         mikrochirurgija

3.       Oftalmologijos ir otorinolaringologijos     7                             97                               679

         chirurgija

 

* 1 balas =1 Lt.

______________


PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministro

1999 03 29įsakymu Nr.136

 

2 priedas

 

Vaikų irsuaugusiųjų plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos

tretinio lygioasmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo

reikalavimai

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriojevaikams ir suaugusiesiems teikiamos plastinės ir rekonstrukcinėsmikrochirurgijos tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, turibūti:

1. Personalas:

Skyriuje dirbaplastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojai, anestezijos irintensyviosios terapijos slaugytojos, bendrosios praktikos slaugytojos,pagalbinis medicinos personalas (slaugės padėjėjos), inžinierius, technikas.Plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos skyriaus personalas užtikrinadviejų chirurginių brigadų darbą ištisą parą. Ne mažiau kaip 50% plastinės irrekonstrukcinės chirurgijos gydytojų ir slaugytojų darbo stažas turi būti ne mažesniskaip 5 metai.

Kvalifikacija:plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos licencija.

2. Tarnybos:

2.1. diagnostikos:rentgenodiagnostika, kraujagyslių Dopler-diagnostika, periferinių nervųelektrodiagnostika (elektromiografija), angiografija, minkštųjų audiniųsonografija, kompiuterinė tomografija, klinikinė, biocheminė, mikrobiologinėlaboratorijos;

2.2. gydymo:anesteziologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, kraujo perpylimotarnyba;

2.3.reabilitacijos;

2.4. slaugos;

2.5. patologinėsanatomijos;

2.6. vaistinė.

3. Reanimacijos irintensyviosios terapijos tarnyba:

Būtina dėl sunkiųsužalojimų, politraumų, didelių operacijų, kitų gyvybei gresiančių būklių.

4. Reikalavimaioperacinei:

4.1. patalpos: nemažiau kaip 3 operacinių blokas, iš jų - 2 operacinės, galinčios užtikrintidarbą ištisą parą; pagalbinės patalpos;

4.2. technika:3 operaciniai mikroskopai, mikrochirurginių, ortopedinių - traumatologinių,plastinės chirurgijos instrumentų rinkiniai, endoskopinės chirurgijosinstrumentai, operacinio gręžimo ir pjovimo aparatūra, operacinės nervųelektrodiagnostikos prietaisai, anestezijos ir monitoriavimo aparatūra,sterilizavimo, kondicionavimo ir kita pagalbinė įranga ir priemonės;

4.3. personalas:gydytojai anesteziologai reanimatologai, anestezijos ir intensyviosiosterapijos slaugytojos, pagalbinis medicinos personalas, inžinierius irtechnikas medicininės aparatūros priežiūrai. Personalas kvalifikuotas dirbti sumikrochirurgine technika ir instrumentais.

5. Kriterijai:

5.1. pagal ligosapibūdinimą:

a) retos ligos,retai atliekamos operacijos;

b) jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės korekcijos;

c) reikalingiištisą parą funkcionuojantys diagnostiniai padaliniai: rentgenodiagnostikos,kraujagyslių Dopler-diagnostikos, klinikinė laboratorija;

d) ištisąparą dirba specialistų (plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų)tarnyba;

e) patologija,koncentruojama specializuotame centre;

5.2. pagal ligosgydymo profilį:

a) operacijosdėl komplikacijų ir ligos recidyvų;

b) mikrochirurginėsoperacijos;

c) daugiaetapisrekonstrukcinis gydymas;

e) operacijaireikalingos brangios medžiagos (implantatai), brangi chirurginė įranga;

f) reikalingaspecifinė chirurgo patirtis;

5.3. kito profiliooperacijos ar nauja chirurginė technika.

6. Vaikų irsuaugusiųjų plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos asmens sveikatospriežiūros paslaugų teikimo parodymai:

 


 

 

 

                                     Liga ar būklė                                                                             Ligų gydymo profilis

 

Eil.   TLK        Pavadinimas              Kita ligą ar būklę apibūdinantiinformacija       Detalizuojamas profilis               Kito tipo profilis

Nr.   kodas

 

1     C00-D48   Navikai                    Įvairios lokalizacijospiktybiniai ir gerybiniai    Operacijosdėl komplikacijų ir ligos Naujosoperacijos ar

                                               navikai,kai reikalinga plastinė-rekonstrukcinė recidyvų;mikrochirurginės opera-   nauja chirurginė

                                               operacija;retos ligos, retai atliekamos opera-   cijos;daugiaetapis rekonstrukcinis technika

                                               cijos;reikalingi ištisą parą funkcionuojantys    gydymas;operacijai reikalingos

                                               diagnostiniaipadaliniai; ištisą parą dirba specia-                                        brangiosmedžiagos (implantatai),

                                               listų(plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos   brangichirurginė įranga; reikalinga

                                               gydytojų)tarnyba                                 specifinėchirurgo patirtis

 

2     G50-G59   Nervų,nervų šaknelių     Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Mikrochirurginėsoperacijos;

                   ir rezginių ligos           diagnostiniai padaliniai; ištisą parądirba        reikalinga specifinė chirurgo

                                               specialistų(plastinės ir rekonstrukcinės        patirtis

                                               chirurgijosgydytojų) tarnyba

 

3     G82        Paraplegijair teraplegijaRetos ligos, retaiatliekamos operacijos, ištisą Operacijosdėl komplikacijų ir ligos

       G83        Kitiparalyžiniai sindromai                                                    parądirba specialistų (plastinės ir rekonstruk-     recidyvų;daugiaetapis rekonstruk-

                                               cinėschirurgijos gydytojų) tarnyba              cinisgydymas; reikalinga specifinė

                                                                                                    chirurgopatirtis

 

4     I70-I79     Arterijų,arteriolių ir       Jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės                                         Operacijosdėl komplikacijų ir

                   kapiliarų ligos             korekcijos; reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys                                       ligosrecidyvų; mikrochirurginės

       I83         Apatiniųgalūnių venų     diagnostiniai padaliniai;ištisą parą dirba specia-                                        operacijos;reikalinga specifinė

                   varikozė                   listų (plastinės irrekonstrukcinės chirurgijos   chirurgopatirtis

                                               gydytojų)tarnyba

 

5     K07        Veidoanomalijos          Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys diagnos-                                         Operacijosdėl komplikacijų ir

       K10        Kitosžandikaulių ligos    tiniai padaliniai;ištisą parą dirba specialistų    ligosrecidyvų; mikrochirurginės

       K13        Kitoslūpos ir burnos      (plastinės irrekonstrukcinės chirurgijos gydytojų)                                      operacijos;reikalinga specifinė

                   gleivinės ligos             tarnyba                                            chirurgo patirtis

 

6     K46        Nepatikslintospilvo       Retos ligos, retai atliekamosoperacijos (išvaržų                                        Operacijosdėl komplikacijų ir

                   ertmės išvaržos           atvejai, kai reikalinga audiniųtransplantacija)   ligos recidyvų;mikrochirurginės

                                                                                                    operacijos;reikalinga specifinė

                                                                                                    chirurgopatirtis

 

7     L66        Randinisnuplikimas      Ištisą parą dirbaspecialistų (plastinės ir rekons-                                        Mikrochirurginėsoperacijos;

                                               trukcinėschirurgijos gydytojų) tarnyba          reikalingaspecifinė chirurgo patirtis

 

8     L89        Pragulųopos              Ištisą parą dirbaspecialistų (plastinės ir        Operacijosdėl komplikacijų ir

       L90-L91    Odosatrofiniai ir          rekonstrukcinėschirurgijos gydytojų) tarnyba  ligosrecidyvų; mikrochirurginės

                   hipertrofiniai pakitimai                                                        operacijos;reikalinga specifinė

                                                                                                    chirurgopatirtis

 

9     M18-M25  Artrozė.Kitos sąnarių ligos                                                   Reikalingiištisą parą funkcionuojantys diagnos-   Operacijosdėl komplikacijų ir   Naujos operacijos ar

       M65-M68  Sinovijosir sausgyslių ligos                                                  tiniaipadaliniai; ištisą parą dirba specialistų        ligosrecidyvų; mikrochirurginės             naujachirurginė

       M70-M72  Kitosminkštųjų audinių ligos                                                  (plastinėsir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų)             operacijos;reikalinga specifinė technika

                                               tarnyba                                            chirurgopatirtis

 

10    M84        Kaulovientisumo          Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Operacijos dėlkomplikacijų ir        Naujos operacijosar

                   pažeidimai                diagnostiniai padaliniai; ištisąparą dirba        ligos recidyvų;mikrochirurginės     nauja chirurginė

       M85        Kitikaulų tankio ir         specialistų(plastinės ir rekonstrukcinės        operacijos;daugiaetapis rekonstruk-    technika

                   struktūros pažeidimai    chirurgijos gydytojų) tarnyba                     cinis gydymas; operacijaireikalin-

       M86        Osteomielitas                                                                  gosbrangios medžiagos (implan-

       M87        Osteonekrozė                                                                  tatai),brangi chirurginė įranga;

       M89        Kitoskaulų ligos                                                               reikalingaspecifinė chirurgo patirtis

       M92        Kitajaunatvinė

                   osteochondrozė

       M93        Kitososteochondro-

                   patijos

       M95        Kitosskeleto-raumenų

                   įgimtos deformacijos

       M96        Skeleto-raumenųsiste-

                   mos pažeidimai po proce-

                   dūrų, neklasifikuojami

                   kitaip

 

11    N35        Šlaplėsstriktūra          Retos ligos, retaiatliekamos operacijos;         Operacijosdėl komplikacijų ir

       N36        Kitosšlaplės ligos        jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės                                          ligosrecidyvų; mikrochirurginės

       N46        Vyrosterilumas           korekcijos;reikalingi ištisą parą funkcionuo-    operacijos;daugiaetapis rekonstruk-

       N48        Kitosvarpos ligos         jantys diagnostiniaipadaliniai; ištisą parą dirba                                          cinisgydymas; operacijai reikalingos

       N60-N64   Krūtiesligos               specialistų (plastinėsir rekonstrukcinės chir-  brangiosmedžiagos (implantatai),

       N97        Moterssterilumas        urgijos gydytojų)tarnyba                         brangichirurginė įranga; reikalinga

                                                                                                    specifinėchirurgo patirtis

 

12    Q10        Įgimtosvokų, ašarų       Retos ligos, retaiatliekamos operacijos;         Operacijosdėl komplikacijų ir        Naujosoperacijos ar

                   aparato, akiduobės        jatrogeniniai sužalojimai, reikalingichirurginės                                          ligosrecidyvų; mikrochirurginės ope-          naujachirurginė

                   formavimosi ydos         korekcijos; reikalingi ištisą parąfunkcionuo-    racijos; daugiaetapisrekonstrukcinis   technika

       Q16        Įgimtosausies formavi-   jantys diagnostiniaipadaliniai; ištisą parą dirba                                          gydymas;operacijai reikalingos

                   mosi ydos, sutrikdančios                                                      specialistų(plastinės ir rekonstrukcinės            brangiosmedžiagos (implantatai),

                   klausą                     chirurgijos gydytojų) tarnyba; patologija,        brangi chirurginė įranga; reikalinga

       Q17        Kitosįgimtos ausies       koncentruojamaspecializuotame centre         specifinėchirurgo patirtis

                   formavimosi ydos

       Q18        Kitosįgimtos veido ir

                   kaklo formavimosi ydos                                                                                               

 

13    Q27        Kitosįgimtos periferinių   Reikalingi ištisąparą funkcionuojantys diagnos-                                         Mikrochirurginėsoperacijos;

                   kraujagyslių sistemos    tiniai padaliniai; ištisą parą dirbaspecialistų    reikalinga specifinė chirurgopatirtis

                   formavimosi ydos         (plastinės ir rekonstrukcinėschirurgijos

                                               gydytojų)tarnyba

 

14    Q35-Q37   Lūposir gomurio defektai                                                     Ištisąparą dirba specialistų (plastinės ir rekons-  Mikrochirurginėsoperacijos;

                                               trukcinėschirurgijos gydytojų) tarnyba          reikalingaspecifinė chirurgo patirtis

 

15    Q53        Kriptorchizmas            Retos ligos, retai atliekamosoperacijos;         Operacijos dėlkomplikacijų ir ligos Naujos operacijosar

       Q54        Hipospadija               jatrogeniniai sužalojimai,reikalingi chirurginės                                          recidyvų;mikrochirurginės          nauja chirurginė

       Q55        Kitosįgimtos vyro lytinių korekcijos;reikalingi ištisą parą funkcionuo-    operacijos;daugiaetapis rekonstruk-    technika

                   organų formavimosi ydosjantys diagnostiniai padaliniai; ištisą parądirba                                          cinisgydymas; operacijai reikalingos

       Q56        Neaiškilytis ir pseudo-   specialistų (plastinėsir rekonstrukcinės chirur-                                         brangiosmedžiagos (implantatai),

                   hermafroditizmas         gijos gydytojų) tarnyba; patologija,koncentruo-brangi chirurginė įranga;reikalinga

       Q64        Kitosįgimtos šlapimo     jama specializuotamecentre                     specifinėchirurgo patirtis

                   sistemos formavimosi

                   ydos

 

16    Q66-Q79   Įgimtoskaulų-raumenų    Retos ligos, retaiatliekamos operacijos; jatroge-                                        Operacijosdėl komplikacijų ir ligos             Naujosoperacijos ar

                   sistemos formavimosi     niniai sužalojimai, reikalingi chirurginėskorek-recidyvų; mikrochirurginės           nauja chirurginė

                   ydos ir deformacijos      cijos; reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys    operacijos;daugiaetapis rekonstruk-    technika

       Q82-Q85,  Kitosįgimtos forma-       diagnostiniaipadaliniai; ištisą parą dirba        cinisgydymas; operacijai reikalingos

       Q89        vimosiydos               specialistų (plastinėsir rekonstrukcinės chirurgijos                                    brangiosmedžiagos (implantatai),

                                               gydytojų)tarnyba; patologija, koncentruojama   brangichirurginė įranga; reikalinga

                                               specializuotamecentre                           specifinėchirurgo patirtis

 

17    S01        Galvosžaizda             Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Reikalingaspecifinė chirurgo patirtis

       S02        Kaukolėskaulų lūžimas  diagnostiniai padaliniai;ištisą parą dirba

       S03        Galvoskaulų išnirimas,   specialistų (plastinėsir rekonstrukcinės

                   raiščių ir raumenų        chirurgijos gydytojų) tarnyba

                   patempimas

 

18    S04        Galviniųnervų             Jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės                                         Operacijosdėl komplikacijų ir ligos             Naujosoperacijos ar

                   sužalojimas               korekcijos; ištisą parą dirbaspecialistų (plastinės                                      recidyvų;mikrochirurginės operacijos;         naujachirurginė

                                               irrekonstrukcinės chirurgijos gydytojų) tarnyba;                                        reikalingaspecifinė chirurgo patirtis           technika

                                               patologija,koncentruojama specializuotame

                                               centre

 

19    S05        Akiesir akiduobės        Ištisą parą dirbaspecialistų (plastinės ir        Reikalingaspecifinė chirurgo patirtis

                   sužalojimas               rekonstrukcinės chirurgijosgydytojų) tarnyba

 

20    S08        Trauminėgalvos dalies   Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Mikrochirurginėsoperacijos;

                   amputacija                diagnostiniai padaliniai; ištisąparą dirba        daugiaetapisrekonstrukcinis

       S09        Kitiir nepatikslinti galvos                                                      specialistų(plastinės ir rekonstrukcinės            gydymas;operacijai reikalingos

                   sužalojimai                chirurgijos gydytojų) tarnyba;patologija,        brangios medžiagos(implantatai),

                                               koncentruojamaspecializuotame centre         brangichirurginė įranga; reikalinga

                                                                                                    specifinėchirurgo patirtis

 

21    S14        Nervųir nugaros          Jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės                                         Operacijosdėl komplikacijų ir       Naujosoperacijos ar

                   smegenų sužalojimas     korekcijos; ištisą parą dirba specialistų(plastinės                                      ligosrecidyvų; mikrochirurginės    naujachirurginė

                   kaklo lygyje               ir rekonstrukcinės chirurgijosgydytojų) tarnyba;                                        operacijos;reikalinga specifinė     technika

       S15        Kaklokraujagyslių        patologija,koncentruojama specializuotame     chirurgopatirtis

                   sužalojimas               centre

       S19        Kitiir nepatikslinti

                   kaklo sužalojimai

 

22    S24        Nervųir nugaros          Jatrogeniniai sužalojimai,reikalingi chirurginės                                         Operacijosdėl komplikacijų ir ligos             Naujosoperacijos ar

                   smegenų sužalojimas     korekcijos; ištisą parą dirba specialistų(plastinės                                      recidyvų;mikrochirurginės opera-  nauja chirurginė

                   krūtinės lygyje            ir rekonstrukcinės chirurgijosgydytojų) tarnyba;                                        cijos;reikalinga specifinė chirurgo             technika

       S25        Krūtinėskraujagyslių     patologija,koncentruojama specializuotame     patirtis

                   sužalojimas               centre

       S34        Nervųir nugaros sme-

                   genų trauma pilvo, juos-

                   mens ir dubens lygyje

 

23    S38        Daliespilvo, juosmens ir Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Mikrochirurginėsoperacijos;

                   dubens suspaudimas ir   diagnostiniai padaliniai; ištisą parą dirba        daugiaetapis rekonstrukcinis

                   trauminė amputacija      specialistų (plastinės ir rekonstrukcinės        gydymas; operacijai reikalingos

                                               chirurgijosgydytojų) tarnyba; patologija,        brangiosmedžiagos (implantatai),

                                               koncentruojamaspecializuotame centre         brangichirurginė įranga; reikalinga

                                                                                                    specifinėchirurgo patirtis

 

24    S44        Nervųsužalojimas peties                                                      Jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės    Operacijosdėl komplikacijų ir

                   ir žasto lygyje             korekcijos; ištisą parą dirbaspecialistų         ligos recidyvų;mikrochirurginės

       S45        Kraujagysliųsužalojimas                                                      (plastinėsir rekonstrukcinės chirurgijos            operacijos;reikalinga specifinė

                   peties ir žasto lygyje     gydytojų) tarnyba; patologija,koncentruojama   chirurgo patirtis

                                               specializuotamecentre

 

25    S46        Raumensir sausgyslės   Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Operacijos dėlkomplikacijų ir

                   sužalojimas peties ir      diagnostiniai padaliniai; ištisą parą dirba       ligos recidyvų; mikrochirurginės

                   žasto lygyje               specialistų (plastinės irrekonstrukcinės        operacijos;reikalinga specifinė

       S47        Traiškytinispeties ir      chirurgijos gydytojų)tarnyba                     chirurgopatirtis

                   žasto sužalojimas

       S48        Trauminėpeties ir žasto

                   amputacija

       S49        Kitiir nepatikslinti peties

                   ir žasto sužalojimai

      

26    S52        Dilbiokaulų lūžimas      Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Reikalingaspecifinė chirurgo patirtis

       S53        Dilbiokaulų išnirimas,    diagnostiniaipadaliniai; ištisą parą dirba

                   alkūnės sąnario raiščių   specialistų (plastinės ir rekonstrukcinės

                   ir raumenų patempimas  chirurgijos gydytojų) tarnyba

 

27    S54        Nervųpakenkimas dilbio Jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės                                         Operacijosdėl komplikacijų ir

                   lygyje                      korekcijos; ištisą parą dirba specialistų         ligos recidyvų; mikrochirurginės

       S55        Dilbiokraujagyslių        (plastinės irrekonstrukcinės chirurgijos        operacijos;reikalinga specifinė

                   sužalojimas               gydytojų) tarnyba; patologija,koncentruo-       chirurgo patirtis

                                               jamaspecializuotame centre

 

28    S56        Dilbioraumens ir          Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Operacijos dėlkomplikacijų ir

                   sausgyslės sužalojimas  diagnostiniai padaliniai; ištisą parą dirba        ligos recidyvų; mikrochirurginės

       S57        Traiškytinisdilbio         specialistų (plastinės irrekonstrukcinės        operacijos;reikalinga specifinė

                   sužalojimas               chirurgijos gydytojų) tarnyba                     chirurgo patirtis

       S58        Trauminėdilbio amputacija

       S59        Kitiir nepatikslinti dilbio

                   sužalojimai

 

29    S62        Riešoir plaštakos lūžimai                                                    Reikalingiištisą parą funkcionuojantys Reikalingaspecifinė chirurgo

       S63        Riešoir plaštakos sąnarių                                                    diagnostiniaipadaliniai; ištisą parą dirba            patirtis

                   ir raiščių išnirimai        specialistų (plastinės ir rekonstrukcinės

                   bei patempimai            chirurgijos gydytojų) tarnyba

 

30    S64        Nervųsužalojimai riešo ir                                                     Jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės    Operacijosdėl komplikacijų ir

                   plaštakos srityje          korekcijos; ištisą parą dirbaspecialistų         ligos recidyvų;mikrochirurginės

       S65        Kraujagysliųsužalojimas                                                      (plastinėsir rekonstrukcinės chirurgijos            operacijos;reikalinga specifinė

                   riešo ir plaštakos srityjegydytojų) tarnyba; patologija, koncentruojama   chirurgo patirtis

                                               specializuotamecentre

 

31    S66        Raumensir sausgyslės   Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Operacijos dėlkomplikacijų ir

                   sužalojimas riešo         diagnostiniai padaliniai; ištisą parądirba        ligos recidyvų;mikrochirurginės

                   ir plaštakos srityje        specialistų (plastinės irrekonstrukcinės        operacijos;reikalinga specifinė

       S67        Traiškytinisriešo ir       chirurgijos gydytojų)tarnyba                     chirurgopatirtis

                   plaštakos sužalojimas

       S68        Trauminėriešo ir

                   plaštakos amputacija

       S69        Kitiir nepatikslinti riešo

                   ir plaštakos sužalojimai                                                      

 

32    S74        Kluboir šlaunies nervų    Jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės                                         Operacijosdėl komplikacijų ir

                   sužalojimas               korekcijos; ištisą parą dirbaspecialistų         ligos recidyvų;mikrochirurginės

       S75        Kluboir šlaunies          (plastinės irrekonstrukcinės chirurgijos        operacijos;reikalinga specifinė

                   kraujagyslių sužalojimasgydytojų) tarnyba; patologija, koncentruojama   chirurgo patirtis

                                               specializuotamecentre

 

33    S78        Trauminėšlaunies        Reikalingi ištisą parą funkcionuojantys         Operacijos dėl komplikacijų ir

                   amputacija                diagnostiniai padaliniai; ištisąparą dirba        ligos recidyvų;mikrochirurginės

       S79        Kitiir nepatikslinti klubo specialistų(plastinės ir rekonstrukcinės        operacijos;reikalinga specifinė

                   ir šlaunies sužalojimai   chirurgijos gydytojų) tarnyba                     chirurgo patirtis

 

34    S84        Blauzdosnervų trauma   Jatrogeniniai sužalojimai,reikalingi chirurginės                                         Operacijosdėl komplikacijų ir

       S85        Blauzdoskraujagyslių    korekcijos; ištisą parądirba specialistų (plastinės                                      ligosrecidyvų; mikrochirurginės

                   trauma                     ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų)tarnyba;                                        operacijos;reikalinga specifinė

                                               patologija,koncentruojama specializuotame     chirurgopatirtis

                                               centre

 

35    S86        Blauzdosraumenų ir      Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Operacijos dėlkomplikacijų ir

                   sausgyslių trauma        diagnostiniai padaliniai; ištisą parądirba        ligos recidyvų;mikrochirurginės

       S87        Traiškytinėblauzdos      specialistų (plastinės irrekonstrukcinės        operacijos;reikalinga specifinė

                   trauma                     chirurgijos gydytojų) tarnyba                     chirurgo patirtis

       S88        Trauminėblauzdos

                   amputacija

       S89        Kitosir nepatikslintos

                   blauzdos traumos                                                            

 

36    S94        Čiurnosir pėdos nervų    Jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės                                         Operacijosdėl komplikacijų ir

                   trauma                     korekcijos; ištisą parą dirba specialistų         ligos recidyvų; mikrochirurginės

       S95        Kraujagysliųtrauma       (plastinės ir rekonstrukcinėschirurgijos        operacijos; reikalingaspecifinė

                   čiurnos ir pėdos lygyje   gydytojų) tarnyba; patologija, koncentruojama  chirurgo patirtis

                                               specializuotamecentre

 

37    S96        Raumensir sausgyslės   Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Operacijos dėlkomplikacijų ir

                   trauma čiurnos ir pėdos diagnostiniai padaliniai; ištisą parą dirba        ligos recidyvų; mikrochirurginės

                   lygyje                      specialistų (plastinės ir rekonstrukcinės        operacijos; reikalinga specifinė

       S97        Traiškytinėčiurnos ir     chirurgijos gydytojų)tarnyba                     chirurgopatirtis

                   pėdos trauma

       S98        Trauminėčiurnos ir

                   pėdos amputacija

       S99        Kitosir nepatikslintos

                   čiurnos ir pėdos traumos

 

38    T01        Keletokūno sričių         Reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys          Reikalingaspecifinė chirurgo

                   žaizdos                    diagnostiniai padaliniai;ištisą parą dirba        patirtis;mikrochirurginės

       T02        Keletokūno sričių         specialistų (plastinėsir rekonstrukcinės        operacijos

                   lūžimai                    chirurgijos gydytojų)tarnyba

       T04        Keletokūno sričių

                   traiškytiniai sužalojimai

       T05        Keletokūno sričių

                   trauminės amputacijos

       T06        Kitikeleto kūno sričių

                   sužalojimai, neklasifikuo-

                   jami kitur

       T10        Rankoslūžimas, lygis

                   nepatikslintas

       T14        Kūnonepatikslintos

                   srities sužalojimas

 

39    T20-T25    Išoriniųkūno paviršių ter-                                                     Reikalingiištisą parą funkcionuojantys Daugiaetapisrekonstrukcinis

                   miniai ir cheminiai nude-diagnostiniai padaliniai; ištisą parą dirba        gydymas; mikrochirurginės

                   gimai, kurių vietos         specialistų (plastinės irrekonstrukcinės        operacijos;reikalinga specifinė

                   nurodytos                 chirurgijos gydytojų) tarnyba                     chirurgo patirtis

       T26-T28    Terminiaiir cheminiai

                   akies ir vidaus organų

                   nudegimai

       T29-T32    Kūnokeleto ir nepatiks-

                   lintų sričių terminiai ir

                   cheminiai nudegimai

       T33-T35    Nušalimai

 

40    T79        Ankstyvostraumos        Retos ligos, retaiatliekamos operacijos;         Operacijosdėl komplikacijų ir        Naujosoperacijos ar

                   komplikacijos             jatrogeniniai sužalojimai,reikalingi chirurginės                                          ligosrecidyvų; mikrochirurginės    naujachirurginė

       T80-T88    Medicinosir chirurginės korekcijos; reikalingiištisą parą funkcionuo-    operacijos;daugiaetapis rekons-     technika

                   pagalbos komplikacijos,  jantys diagnostiniai padaliniai; ištisą parą       trukcinis gydymas; reikalinga

                   neklasifikuojamos kitur   dirba specialistų (plastinės irrekonstrukcinės specifinė chirurgopatirtis

                                               chirurgijosgydytojų) tarnyba; patologija,

                                               koncentruojamaspecializuotame centre

 

41    T90-T98    Sužalojimų,apsinuodijimų                                                     Retosligos, retai atliekamos operacijos;            Operacijosdėl komplikacijų      Naujos operacijos ar

                   ir kitų išorinių priežasčių                                                      jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės    irligos recidyvų; mikrochirurginės          naujachirurginė

                   poveikio padariniai        korekcijos; reikalingi ištisą parąfunkcionuo-    operacijos; daugiaetapis              technika

                                               jantysdiagnostiniai padaliniai; ištisą parą dirba                                          rekonstrukcinisgydymas;

                                               specialistų(plastinės ir rekonstrukcinės        reikalingaspecifinė chirurgo

                                               chirurgijosgydytojų) tarnyba; patologija,        patirtis

                                               koncentruojamaspecializuotame centre

 

42    Z89        Galūnėsnetektis          Retos ligos, retaiatliekamos operacijos;         Operacijosdėl komplikacijų ir        Naujosoperacijos ar

       Z90        Įgytasorganų nebuvi-     jatrogeniniaisužalojimai, reikalingi chirurginės                                          ligosrecidyvų; mikrochirurginės    naujachirurginė

                   mas, neklasifikuojamas   korekcijos; reikalingi ištisą parąfunkcionuojantys                                       operacijos;daugiaetapis rekonstruk-           technika

                   kitur                       diagnostiniai padaliniai; ištisą parą dirba        cinis gydymas; operacijai reikalingos

       Z94        Persodintiorganai ir      specialistų (plastinės irrekonstrukcinės        brangios medžiagos(implantatai),

                   audiniai                    chirurgijos gydytojų)tarnyba; patologija,        brangichirurginė įranga; reikalinga

       Z96        Kitifunkciniai implantataikoncentruojamaspecializuotame centre         specifinėchirurgo patirtis

       Z97        Kitiįtaisai

       Z98        Kitosbūklės po

                   chirurginės intervencijos

 

______________


 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministro

1999 03 29įsakymu Nr.136

 

3 priedas

 

Vaikų irsuaugusiųjų oftalmologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos tretinio lygioasmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai

 

Asmens sveikatospriežiūros įstaigoje, kurioje vaikams ir suaugusiesiems teikiamosoftalmologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos tretinio lygio asmens sveikatospriežiūros paslaugos, turi būti:

1. Higieniniusreikalavimus atitinkanti operacinė ir aptarnaujantis personalas. Operaciniamebloke privalo būti priešoperacinės ir pooperacinės palatos, atskiros operacinėsšvarioms ir pūlinėms operacijoms, visą parą teikiama chirurginė urgentinėpagalba, sudarytos sąlygos visą parą atlikti rentgenologinį akių tyrimą.Anesteziologinei-reanimatologinei tarnybai turi būti sudarytos sąlygosintraveninei ir endotrachėjinei nejautrai operacijos metu visą parą atlikti.

2. Operacinispersonalas: vaikų ir suaugusiųjų oftalmologai, anestezijos ir intensyviosiosterapijos slaugytojos, gydytojas anesteziologas reanimatologas, pagalbinismedicinos personalas (slaugė padėjėja). 80% gydytojų ir slaugytojų darbo stažasturi būti ne mažesnis kaip 5 metai.

3. Įstaigostarnybos:

3.1. reanimacijosir intensyviosios terapijos skyriai;

3.2. akredituotoslaboratorijos;

3.3. patologinėanatomijos tarnyba;

3.4. radiologinėtarnyba (paslaugos teikiamos visą parą);

3.5. visąparą dirbantys kitų specialybių gydytojai (otorinolaringologai, neurologai,neurochirurgai, vidaus ligų gydytojai, kardiologai).

4. Operacinėsįranga:

4.1. operacinisoftalmologinis mikroskopas su koksialiniu apšvietimu;

4.2. aukštoskokybės mikrochirurginiai instrumentai;

4.3. bipoliarinisšlapio lauko koaguliatorius;

4.4.fakoemulsifikatorius;

4.5. vitrektomasir mikrochirurginių instrumentų rinkinys vitrektomijai;

4.6. endolazeris;

4.7. kriogeninėaparatūra;

4.8. binokulinisatvirkščio vaizdo oftalmoskopas, pritaikytas dirbti su lazeriu;

4.9.mikrochirurginių instrumentų rinkinys keratoplastikai;

4.10. instrumentųrinkinys dakryocystorinostomijai;

4.11. dirbtiniskvėpavimo ventiliacijos aparatas su dujų analizatoriumi;

4.12. laringoskopųrinkiniai suaugusiesiems ir vaikams;

4.13. intubaciniųvamzdelių rinkinys;

4.14. laringiniųkaukių rinkinys;

4.15.orofaringiniai vamzdeliai su oro movomis;

4.16. atsiurbėjas(kvėpavimo takų);

4.17. centriniodeguonies šaltiniai;

4.18.linksminamųjų dujų šaltiniai;

4.19.centralizuoti suspausto oro šaltiniai;

4.20.defibriliatorius su EKG registracija;

4.21. liniomatas.

5. Intensyvausstebėjimo palatos įranga:

5.1. DPV aparatassu monitoravimo sistema;

5.2. centriniodeguonies šaltiniai;

5.3. suspausto orošaltiniai;

5.4. atsiurbėjas(kvėpavimo takų);

5.5. laringoskopųrinkinys suaugusiesiems ir vaikams;

5.6. intubaciniųvamzdelių rinkinys;

5.7.defibriliatorius su EKG registracija;

5.8. duliniomatai;

5.9.elektrokardiografas.

6. Vaikų irsuaugusiųjų oftalmologijos mikrochirurgijos tretinio lygio asmens sveikatospriežiūros paslaugų teikimo parodymai:


 

                                            Liga ar būklė                                                                           Detalizuojamasligų gydymo profilis

 

Eil.   TLK               Pavadinimas                                     Kita ligąar būklę apibūdinanti informacija

Nr.   kodas

 

1     H25.2;H25.8;     Senatvinė katarakta (Morganjitipo); kitos      Operacinis mikroskopassu koaksialiniu      Ekstrakapsulinėkataraktos

       H25.9;H26.0;     senatvinės kataraktos,senatvinė katarakta,    apšvietimu, A/Bultragarsinis ištyrimas,       ekstrakcijasu dirbtinio lęšiuko

       H26.3;H26.8-    nepatikslinta; vaikų, jaunatvinėir priešsenat-  oftalmometrija, dirbtinislęšiukas, viskoelastinės   implantacija

       H26.9;H28.0-    vinė katarakta; vaistų sukeltakatarakta; kitos medžiagos, aukštoprofesinio lygio gydytojų-

       H28.2             patikslintos kataraktos; diabetinėkatarakta,   oftalmologų atliekamosoperacijos, pagalbinės

                          katarakta,sergant kitomis endokrininėmis,    tarnybos(anesteziologija-reanimatologija)

                          mitybosir medžiagų apykaitos ligomis,

                          kataraktasergant ligomis, klasifikuojamomis

                          kitur

 

2     H25.0;H25.8-    Senatvinė prasidedantikatarakta; kitos         Operacinismikroskopas su koaksialiniu      Fakoemulsifikacija

       H25.9             senatvinės kataraktos, senatvinėkatarakta,    apšvietimu, A/Bultragarsinis ištyrimas,

                          nepatikslinta                                     oftalmometrija,dirbtinis lęšiukas, visko-

                                                                             elastinėsmedžiagos, aukšto profesinio lygio

                                                                             oftalmologųatliekamos operacijos,

                                                                             pagalbinėstarnybos (anesteziologija-

                                                                             reanimatologija),fakoemulsifikatorius

 

3     H27.1;H30.2;     Lęšiuko dislokacija;užpakalinis ciklitas;       Operacinismikroskopas su koaksialiniu      Totalinėvitrektomija

       H31.3;H33.5;     gyslainės kraujosrūva irplyšimas; kiti tinklai-apšvietimu, A/Bultragarsinis ištyrimas,       (trans parsplana vitrektomija)

       H35.2;H35.6;     nės atšokimai; kitosproliferacinės retino-     vitrektomas,endolazerinė įranga, kriogeninė

       H36.0;H36.8;     patijos; tinklainėskraujosrūva; diabetinė       aparatūra,vitrealinių mikrochirurginių

       H43.0;H43.1-    retinopatija; kiti tinklainėspažeidimai, sergant                                                   instrumentųrinkinys, retinografija, aukšto

       H43.3;H43.9;     ligomis, klasifikuojamomiskitur; stiklakūnio   profesinio lygiogydytojų-oftalmologų

       T85.2;H44.0-     iškritimas; stiklakūniokraujosrūva, kristalų    atliekamosoperacijos, pagalbinės tarnybos

       H44.1;H44.6-    nuosėdos stiklakūnyje, kitosstiklakūnio       (anesteziologija-reanimatologija)

       H44.8;H45.0-    drumstys; stiklakūnio ligosnepatikslintos;

       H45.1;H45.8;     akies vidinės linzės mechaninėkomplikacija;

       H59.0;S05.2;     pūlingas endoftalmitas, kitiendoftalmitai;

       S05.5-S05.6;     senas intraokulinis svetimkūnis,magnetinis,

       H40.8;C69.2-    nemagnetinis; hemoftalmas;stiklakūnio

       C69.4             kraujosrūva, sergant ligomis,klasifikuoja-

                          momiskitur, endoftalmitas, sergant ligomis,

                          klasifikuojamomiskitur; kiti stiklakūnio ir

                          akiesobuolio pažeidimai sergant ligomis,

                          klasifikuojamomiskitur; stiklakūnio

                          sindromaspo kataraktos operacijos;

                          akiesobuolio sužalojimas, kai iškrinta ar

                          ištekavidiniai akies audiniai; kiaurinė akies

                          obuoliožaizda su svetimkūniu, be svetimkū-

                          nio;kitos glaukomos; tinklainės, gyslainės

                          irkrumplyno piktybiniai navikai

 

4     H33.4             Trakcinis tinklainės atšokimas                 Operacinis mikroskopas sukoaksialiniu      Vitrektomija su trakcinių

                                                                             apšvietimu,A/B ultragarsinis ištyrimas,       tinklainėsatšokų chirurgija

                                                                             vitrektomas,endolazerinė įranga, kriogeninė

                                                                             aparatūra,retinografija, silikoniniai eksplantai

                                                                             (juostos,silikoninės plombos), besiplečiančios

                                                                             dujos,silikoninis aliejus, vitrealinių mikrochirur-

                                                                             giniųinstrumentų rinkinys, atvirkščio vaizdo

                                                                             binokulinisoftalmoskopas, aukšto profesinio

                                                                             lygiogydytojų-oftalmologų atliekamos operacijos,

                                                                             pagalbinėstarnybos (anesteziologija-

                                                                             reanimatologija)

 

5     H33.0;H33.5     Tinklainės atšokimas sutinklainės plyšiu      Operacinismikroskopas su koaksialiniu      Tinklainėsatšokų chirurgija su

                                                                             apšvietimu,A/B ultragarsinis ištyrimas,       intraokulinėmisintervencijomis

                                                                             atvirkščiovaizdo binokulinis oftalmoskopas,

                                                                             endolazerinėįranga, kriogeninė aparatūra,

                                                                             retinografija,silikoniniai eksplantai (juostos,

                                                                             silikoninėsplombos), besiplečiančios dujos,

                                                                             silikoninisaliejus, spec. mikrochirurginių

                                                                             instrumentųrinkinys, aukšto profesinio lygio

                                                                             gydytojų-oftalmologųatliekamos operacijos,

                                                                             rentgenologiniaityrimai, pagalbinės tarnybos

                                                                             (anesteziologija-reanimatologija)

 

6     H27.1;H30.2;     Lęšiuko dislokacija;užpakalinis ciklitas;       Operacinismikroskopas su koaksialiniu      Priekinėvitrektomija

       H21.4-H21.5;    vyzdžio membranos, kitos rainelės ir           apšvietimu, vitrektomas, A/Bsistemomis

       T85.2;H59.0;     krumplyno sąaugos bei plyšimai;stiklakūnio ultragarsinis tyrimas,rentgenodiagnostika,

       S05.2;S05.5-     iškritimas; akies vidinėslinzės mechaninė     KT, aukšto profesiniolygio gydytojų

       S05.6;H40.8     komplikacija; akies obuoliosužalojimas,       oftalmologų atliekamosoperacijos,

                          kaiiškrinta ar išteka vidiniai akies audiniai;    pagalbinėstarnybos (anesteziologija-

                          kiaurinėakies obuolio žaizda su svetimkūniu,                                                   reanimatologija)

                          besvetimkūnio; kitos glaukomos

 

7     H44.6-H44.7;    Senas intraokulinis svetimkūnis,magnetinis,   Operacinis mikroskopas sukoaksialiniu      Komplikuotų akiessužeidimų

       S05.2-S05.3;     nemagnetinis; akies obuoliosužalojimas, kai apšvietimu, vitrektomas,A/B sistemomis      chirurgija (ragenos,skleros bei

       S05.5-S05.6      iškrinta ar išteka vidiniai akiesaudiniai, akies                                                   ultragarsinistyrimas, Ro’’ tyrimas, KT,           lęšiukokombinuotos traumos)

                          obuoliosužalojimas be vidinių akies audinių   endolazeris,kriogeninė aparatūra, mikro-

                          iškritimoar ištekėjimo; kiaurinė akies obuolio                                                   chirurginiaiintrumentai, amagnetinių krislų

                          žaizdasu svetimkūniu, be svetimkūnio         šalinimas,aukšto profesinio lygio gydytojų-

                                                                             oftalmologųatliekamos operacijos,

                                                                             pagalbinėstarnybos (anesteziologija-

                                                                             reanimatologija)

 

8     H126.1;S05.2;    Trauminė katarakta; akiesobuolio sužalojimas,                                                 Operacinismikroskopas su koaksialiniu         Lensvitrektomija

       S05.5-S05.6      kai iškrinta ar išteka vidiniai akiesaudiniai;    apšvietimu, vitrektomas, A/Bsistemomis

                          kiaurinėakies obuolio žaizda su svetimkūniu,                                                   ultragarsinistyrimas, rentgenodiagnostika,

                          besvetimkūnio                                   KT,mikrochirurginiai intrumentai, amagne-

                                                                             tiniųkrislų šalinimas, aukšto profesinio lygio

                                                                             gydytojų-oftalmologųatliekamos operacijos,

                                                                             endolazeris,kriogeninė aparatūra, pagalbinės

                                                                             tarnybos(anesteziologija-reanimatologija)

 

9     H16.0;H17.0;     Ragenos opa; suaugusi baltmė;kitos           Operacinis mikroskopas sukoaksialiniu      Kiaurinė keratoplastika

       H17.1;H17.8;     centrinės ragenos drumstys;kiti ragenos      apšvietimu, aparatūraragenos storio

       H17.9;H18.0-    randai, ragenos randai irdrumstys,            matavimui,mikrochirurginiai instrumentai

       H18.2;H18.6-    nepatikslinti; ragenospigmentacija ir           ragenospersodinimui, donorinės medžiagos

       H18.7;H19.9     atsidėjimai,pūslinė keratopatija, kiti ragenos bankas,kontaktinės korekcijos tarnyba

                          paburkimai;keratokonusas, kitos ragenos     (oftalmologas),pagalbinės tarnybos

                          deformacijos;ragenos ligos, nepatikslintos    (anesteziologija-reanimatologija)

 

10    H17.1;H17.8-    Kitos centrinės ragenosdrumstys; kiti ragenos                                                  Operacinismikroskopas su koaksialiniu         Pasluoksninėkeratoplastika,

       H17.9;H18.9     randai;ragenos randai ir drumstys,            apšvietimu,aparatūra ragenos storio          keratotomijos

                          nepatikslinti;ragenos ligos, nepatikslintos     matavimui, mikrochirurginiaiinstrumentai,

                                                                             donorinėsmedžiagos bankas, kontaktinės

                                                                             korekcijostarnyba (oftalmologas),

                                                                             pagalbinėstarnybos (anesteziologija-

                                                                             reanimatologija)

 

11    H27.1;H52.1     Lęšiukodislokacija; myopija                    Operacinis mikroskopassu koaksialiniu      Intrakapsulinė arbaekstrakapsulinė

                                                                             apšvietimu,A/B ultragarsinė sistema,         (fakoemulsifikacija)kataraktos

                                                                             fakoemulsifikatorius,kriogeninė aparatūra   ekstrakcija

 

12    D21.0;D22.1;     Akių vokų jungiamojo audinio irkitų minkštųjų                                                   Operacinismikroskopas su koaksialiniu         Gėrybiniųvokų ir junginės auglių

       D23.1;D18.0;     audinių gėrybiniai navikai;akies voko          apšvietimu, A/Bultragarsinė sistema,         pašalinimas

       D31.0;H11.4     melanocitiniaiaudiniai; akies voko odos        rentgenodiagnostika, KT, MR, kriogeninė

                          gėrybiniainavikai; hemangioma; junginės      aparatūra,šlapio lauko koaguliatorius,

                          gėrybiniainavikai; kitos junginės kraujagyslių                                                   elektrinispeilis, radiologija, onkologų ir

                          ligosir cistos                                    medicinos pcichologųkonsultacijos

 

13    D18.0;C49.0;     Hemangioma, bet kurioslokalizacijos; akies   Operacinismikroskopas su koaksialiniu      Lokalinėvokų auglių ekstirpacija,

       C43.1; C44.1    voko jungiamojo audinio irminkštųjų audinių   apšvietimu, A/Bultragarsinė sistema,         kryodestrukcija

                          piktybiniainavikai; akies voko piktybinė        rentgenodiagnostika,KT, MR, kriogeninė

                          melanoma;akies vokų odos piktybiniai navikai                                                  aparatūra,šlapio lauko koaguliatorius,

                                                                             elektrinispeilis, radiologija, onkologų ir

                                                                             medicinospsichologų konsultacijos

 

14    H04.2-H04.6;    Ašarojimas, ūminis ir nepatikslintasašarų     Rentgenodiagnostika,otorinolaringologų      Ašarų takųzondavimas vaikams

       P39.1             kanalėlių uždegimas, ašarųkanalėlių stenozė                                                   konsultacijos,spec. ašarų takų zondai,

                          irnepakankamumas; naujagimio                anesteziologinėpagalba

                          konjunktyvitasir dakriocistitas

 

15    H44.2             Degeneracinė trumparegystė                   Donorinėmedžiaga arba sintetiniai pakaitalai      Įvairiosskleros sutvirtinimo

                                                                                                                               operacijosprogresuojančios

                                                                                                                               trumparegystėsatvejais

 

16    H35.1             Neišnešiotų kūdikių retinopatija                Mikroskopas,atvirkščio vaizdo binokulinis    Neišnešiotųnaujagimių retinopatijų

                                                                             oftalmoskopas,lazerinė įranga, kriogeninė   chirurginisgydymas

                                                                             aparatūra,vitrektomas, gydytojai-oftalmologai,

                                                                             gydytojai-anesteziologai-reanimatologai

 

17    C69.0-C69.6;    Akies ir jos priedų piktybiniainavikai; akies   Operacinis mikroskopas sukoaksialiniu      Diagnostinė biopsija,ekscizija

       C43.1;C44.1;     voko piktybinė melanoma; akiųvokų odos      apšvietimu,rentgenodiagnostika,

       D31.0;D31.5-    piktybiniai navikai; junginėsgėrybiniai navikai;                                                  A/Bultragarsinis tyrimas, citologija,

       D31.6;D21.1;     ašarų liaukos ir latakų,akiduobės gėrybiniai patologija, onkologųkonsultacijos

       D23.1             navikai; akių vokų jungiamojoaudinio ir        (chirurginė onkologija),onkologija,

                          minkštųjųaudinių gėrybiniai navikai; akies     chemoterapija,radiologija

                          vokoodos gėrybiniai navikai

 

18    H49.0;H49.1-    Akies judinamojo audinioparalyžius;           Operacinis mikroskopas,vaikų neurologo     Strabologinėsoperacijos

       H49.3;H49.8-    skridininio, atitraukiamojonervo paralyžius,   konsultacijos,anesteziologinė-reanimato-

       H49.9;H50.0-    totalinė oftalmoplegija; kitasir nepatikslintas loginė pagalba, aukštoskvalifikacijos

       H50.6;H50.8-    paralyžinis žvairumas;konverguojantis,        oftalmomikrochirurgai(vaikų oftalmologai

       H50.9;H51.1;     diverguojantis, vertikalusisžvairumas, kita ir ir oftalmologai)

       H51.8-H51.9;    nepatikslinta heterotropija,heteroforija; kitas

       H53.2-H53.3      patikslintas ir nepatikslintas žvairumas;

                          konvergencijosnepakankamumas ir perteklius;

                          kitipatikslinti ir nepatikslinti abiakių judesių

                          sutrikimai;dvejinimasis, kiti abiakio

                          matymosutrikimai                              

 

19    H55               Nistagmas                                       Operacinismikroskopas, vaikų neurologo     Nistagmooperacijos

                                                                             konsultacijos,vaikų anesteziologinė pagalba,

                                                                             aukštoskvalifikacijos oftalmomikrochirurgai

                                                                             (vaikųoftalmologai)

 

20    H40.1-H40.6;    Pirminė atviro kampo glaukoma, pirminė      Operacinis mikroskopas, kompiuterinė       Glaukomos chirurgija

       H42.0;H40.8-    uždaro kampo glaukoma, antrinėglaukoma    perimetrija, A/B sistemosultragarsinis tyrimas,

       H40.9;H42.8     (dėlakių traumos, uždegimo, kitų akies ligų,   lazerinėįranga, endokrinologų, neurologų

                          sukeltavaistų); glaukoma, sergant endokrini-  konsultacijos,anesteziologinė-reanimatologinė

                          nėmis,mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis;                                                  pagalba

                          kitosglaukomos, glaukoma nepatikslinta

                          glaukomasergant ligomis,

                          klasifikuojamomiskitur                        

 

7. Vaikų irsuaugusiųjų oftalmologijos chirurgijos tretinio lygio asmens sveikatospriežiūros paslaugų teikimo parodymai:

 

                                    Liga ar būklė                                                                    Detalizuojamasligų gydymo profilis

 

Eil.   TLK        Pavadinimas                        Kita ligą ar būklęapibūdinanti informacija

Nr.   kodas

 

1.     H05.3      Akiduobėsdeformacija            Operacinismikroskopas, KT, rentgenodiag-         Akiduobėsplastinės operacijos

                                                         nostika,oftalmologų (chirurgų), otorinolaringo-

                                                         logųir neurochirurgų bendradarbiavimas

                                                         (mišriųchirurginių brigadų sukūrimas),

                                                         anesteziologinė-reanimatologinėtarnyba

 

2.     H44.5      Degeneraciniai akies obuolio      A/B ultragarsinė sistema,rentgenodiagnostika,     Enukleacija suendoprotezavimu

                   pakitimai                            KT,endoprotezai, akių protezavimo kabinetas,

                                                         oftalmologas(chirurgas), anesteziologinė-

                                                         reanimatologinėtarnyba

 

3.     H44.0      Pūlingasendoftalmitas             A/B ultragarsinė sistema, anesteziologinė-          Akiesobuolio evisceracija

                                                         reanimatologinėtarnyba, medicinos psichologų

                                                         pagalba,oftalmologas (chirurgas)

 

4.     C69.0;     Junginių piktybiniai navikai;        Operacinis mikroskopas, A/B ultragarsinėsistema,       Enukleacija onkologiniųsusirgimų atvejais

       C69.2-     tinklainės, gyslainės, krumplyno rentgenodiagnostika, KT, MR, citologija,patologija,

       C69.4;     piktybiniai navikai; akiduobės      radiologija, oftalmologas (chirurgas),onkologų ir

       C69.6;     piktybiniai navikai; akies ir jos     medicinos psichologų konsultacijos

       C69.8;     priedų išplitęs pažeidimas;

       C72.3      regos nervo augliai

 

5.     H05.0      Ūminis akiduobės uždegimas     Rentgenodiagnostika,KT, A/B ultragarsinis tyrimas,       Orbitotomija

                                                         ultragarsinisdoplerografinis tyrimas, oftalmologai

                                                         (chirurgai)

 

6.     H04.4      Lėtinis ašarų kanalėlių uždegimas                                                         Rentgenodiagnostika,otorinolaringologų           Dakryocystorinostomija

                                                         konsultacijos,spec. mikrochirurginių instrumentų

                                                         rinkinys,oftalmologas (chirurgas)

 

______________

 

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministro

1999 03 29įsakymu Nr.136

 

4 priedas

 

Vaikų irsuaugusiųjų otorinolaringologijos mikrochirurgijos tretinio lygio asmenssveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai

 

Asmens sveikatospriežiūros įstaigoje, kurioje vaikams ir suaugusiesiems teikiamosotorinolaringologijos mikrochirurgijos tretinio lygio asmens sveikatospriežiūros paslaugos, turi būti:

1. Mažiausiai dvioperacinės, įrengtos otorinolaringologinėms mikrochirurginėms ir endoskopinėmsoperacijoms, kuriose yra:

1.1. narkozėsaparatas su monitoravimo sistema;

1.2. operacinismikroskopas (su lęšiais ausų, nosies ir gerklų operacijoms - 200 mm, 300 mm,400 mm, padidinimas iki 30 kartų);

1.3. endoskopųrinkinys nosies ir gerklų operacijoms (0°, 30°, 90°, 120°);

1.4.mikrochirurginių instrumentų rinkiniai ausies, nosies ir prienosinių ertmių,gerklų operacijoms;

1.5. tiesioginislaringoskopas su fiksavimo sistema;

1.6. instrumentųrinkiniai tradicinėms otolaringologinėms operacijoms;

1.7. bipoliariniselektrokoaguliatorius (su elektropeiliu);

1.8. atsiurbėjas;

1.9. stacionarinisvakuumas;

1.10. operacinisotolaringologinis turbogrąžtas su antgalių rinkiniu;

1.11.televideosistema;

1.12. operacinisstalas mikroskopinėms operacijoms, operacinė kėdė mikrochirurgui;

1.13. operacinėspersonalas: otorinolaringologas, dvi anestezijos ir intensyviosios terapijosslaugytojos, gyd. anesteziologas reanimatologas, pagalbinis personalas (slaugė,padėjėja).

2. Patalpos: dutvarstomieji kabinetai, endoskopinių tyrimų kabinetas, apžiūrų kabinetas,surdokamera, du procedūriniai kabinetai.

3. Personalas:visos tretinio lygio otorinolaringologijos specialybės mikrochirurgijospaslaugos turi būti teikiamos ten, kur yra aukštos kvalifikacijos,užtikrinantys specializuotą pagalbą visą parą gydytojai otorinolaringologai beispecialieji pedagogai: surdologas, audiologas, foniatras ir kur ne mažiau kaip50% gydytojų turi didesnį nei 5 metų darbo stažą.

4. Atliekamosvaikų ir suaugusiųjų otorinolaringologinės mikrochirurginės ir endoskopinėsoperacijos (ausų, endolaringinės, endonazalinės) su vietine ir endotrachėjinenejautra.

5. Atliekami visiotorinolaringologiniai tyrimai:

5.1. otoskopija,rinoskopija, faringoskopija, netiesioginė ir tiesioginė laringoskopija;

5.2. endoskopiniai(su televideosistema) - ausų, nosies, nosiaryklės, gerklų endoskopijarigidiškais (0°, 30°, 70°, 90°, 120°) ir lanksčiais endoskopais;

5.3. audiologiniai(toninė ribinė, viršribinė, kalbinė, kompiuterinė audiometrija,impedansometrija (timpanometrija ir akustinių refleksų tyrimas), otoakustiniųemisijų tyrimas);

5.4.otoneurologinis (elektronistagmometrija, kalorimetrija);

5.5. funkciniainosies (rinomanometrija, olfaktometrija);

5.6. ultragarsinissinusų;

5.7. funkciniaigerklų (stroboskopija, mioglotografija, balso lauko tyrimas,videolaringoskopija);

5.8. mikroskopinisausų, nosies, gerklų.

6. Tarnybos:

6.1. reanimacijosir intensyviosios terapijos skyriai;

6.2. akredituotaklinikinė laboratorija;

6.3.visą parą dirbanti patologinės anatomijostarnyba;

6.4.visą parą dirbanti radiologijos tarnyba;

6.5. visą parądirbantys kitų specialybių gydytojai (neurologai, kardiologai, reanimatologai,terapeutai, chirurgai, oftalmologai, endoskopuotojai ir kt.).

7. Vaikų irsuaugusiųjų otorinolaringologijos mikrochirurgijos tretinio lygio asmenssveikatos priežiūros paslaugų teikimo parodymai:


 

                                    Liga ar būklė                                                                    Detalizuojamasligų gydymo profilis

 

Eil.   TLK        Pavadinimas                        Kita ligą ar būklęapibūdinanti informacija

Nr.   kodas

 

1.     Q16.1      Išorinės klausomosios landos     Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Mikrochirurginės operacijos:

       H61.3     atrezija: įgimta, įgyta               mikrochirurginė operacija                            randų šalinimas,landos plastika naujos landos

                   (Atresiomeati acustici externi et                                                           formavimas,odos lopo persodinimas (retos

                   habitualis)                                                                                   operacijos,būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

2.     H60.2      Piktybinis granuliacinis išorinis   Jei yra lydinčios ligos: diabetas,hipertonija;         Mikrochirurginės operacijos:

                   otitas                                gresiančioskomplikacijos: absceso susiformavimas      sekvestrųšalinimas, antromastoidotomija,

                   (Otitisexterna granulatiosa maligna)                                                      speninėsataugos srityje, kaukolės bazėje,        landosodos plastika (operacijos rizikingos dėl

                                                         mastoiditoišsivystymas, reikalingas operacinis     apimties,retos, abejotina išeitis)

                                                         gydymasir atliekama mikrochirurginė operacija

 

3.     H60.4     Išorinės ausies cholesteatoma    Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Mikrochirurginės operacijos:

                   (Cholesteatomaauris ext.)         mikrochirurginėoperacija                            cholesteatomospašalinimas, cistos

       Q18.8      Išorinės klausomosios landos cista                                                              pašalinimas,fistulės ekstirpacija, išorinės

                   (Cystismeati acustici externi)                                                             klausomosioslandos plastika (retos operacijos,

       Q18.1      Išorinės klausomosios landos                                                              būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

                   fistulės(Fistulae meati acustici

                   externiauriculae)

 

4.     D22.2      Gerybiniai išorinės klausomosios                                                          Kaireikalingas operacinis gydymas ir atliekama Mikrochirurginėsoperacijos: tumoro

                   landosaugliai                      mikrochirurginėoperacija                            pašalinimas,išorinės klausomosios landos

       D22.3      (Neoplazma benignum meati                                                               plastika

       D16.4      acustici externi: osteoma,

       D21.0      papiloma, chondroma)

 

5.     H61.8     Išorinės klausomosios landos     Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Mikrochirurginės operacijos:

                   egzostozė,(exostosis meati       mikrochirurginėoperacija                            išorinėsklausomosios landos plastika (retos

                   acusticiexterni)                                                                             operacijos,būtina specifinė chirurgo patirtis,

                                                                                                                 operacijosrizikingos dėl apimties)

 

6.     H66.0      Ūminis pūlingas vidurinis otitas   Kai liga recidyvuojančio pobūdžio,užsitęsusi;       Mikrochirurginėoperacija - timpanotomija,

       H67       (Otitis media acuta purulenta)     ambulatorinis gydymas neefektyvus, gresia         antrotomija

                                                         komplikacijos,yra lydinčios ligos, kurios apsunkina

                                                         otitogydymą arba otitas apsunkina lydimų ligų

                                                         gydymą;kita ausis kurčia, kai reikalingas

                                                         operacinisgydymas ir atliekama

                                                         mikrochirurginėoperacija

 

7.     H65        Serozinis vidurinis otitas           Konservatyvus stacionarinis gydymasneefektyvus Mikrochirurginė operacija -timpanotomija,

                   (Otitismedia serosa)              daugiau kaip 1sav.; yra sunkios gretutinės ligos,   timpanostomija

                                                         kuriosapsunkina gydymą ir eigą, yra nosies ir

                                                         nosiaryklėspatologija, reikalaujanti operacinio

                                                         gydymo,reikalingas operacinis gydymas ir

                                                         atliekamamikrochirurginė operacija

 

8.     H70       Mastoiditas (mastoiditis)          Gresiančios intrakranijinėskomplikacijos, reikalingas    Mikrochirurginėsoperacijos:

                                                         operacinisgydymas ir atliekama mikrochirurginė   mastoidotomija,antromastoidotomija

                                                         operacija                                              (operacijosrizikingos dėl apimties, būtina

                                                                                                                 specifinėchirurgo patirtis)

 

9.     H66.2      Lėtinis epitimpanitas               Kai reikalingas operacinisgydymas ir atliekama    Mikrochirurginėsoperacijos:

                   (Epitympanitischronica)           mikrochirurginėoperacija                            atikotomija,antromastoidotomija, tausojanti

       H66.9      Lėtinis pūlingas atikoantralinis                                                             radikaliausies operacija, antromastoidotomija

                   vidurinisotitas                                                                              sutimpanoplastika(operacijos rizikingos dėl

       H71        Vidurinės ausies cholesteatoma                                                           apimties,būtina specifinė chirurgo patirtis)

                   (Cholesteatomaauris mediae)

 

10.   H66.1      Lėtinis mezotimpanitas            Kai reikalingas operacinis gydymasir atliekama    Mikrochirurginė operacija:

                   (Mesotympanitischronica)        mikrochirurginė operacija                            timpanoplastika,myringoplastika, antrotomija su

                   Lėtinispūlingas tubotimpaninis                                                             timpanoplastika(būtina specifinė chirurgo

                   vidurinisotitas                                                                              patirtis)

       H72        Ausies būgnelio perforacija

                   (Perforatiomembrane tympani)

 

11.   H95        Lėtinis vidurinis otitas po           Kai formuojasi cholesteatoma,granuliacijos ir       Mikrochirurginėsoperacijos:

                   tausojančiosradikalios operacijos                                                         reikalingasoperacinis gydymas, klausą gerinanti             ausiesreoperacija, timpanoplastika,

                   (Otitismedia chronica. Status     mikrochirurginėoperacija                            osikuloplastika(operacijos rizikingos dėl

                   postoperationem)                                                                           apimties,būtina specifinė chirurgo patirtis,

                                                                                                                 reikalingibrangūs klausos kauliukų protezai)

 

12.   H74.0      Timpanosklerozė                   Kai reikalingas operacinis gydymas ir atliekama    Mikrochirurginės operacijos:

       H74.1      (tympanosclerosis)                mikrochirurginė klausą gerinanti operacija          timpanoplastika, osikuloplastika(operacijos

       H74.2     Timpanofibrozė                                                                             rizikingos,būtina specifinė chirurgo patirtis,

                   (tympanofibrosis)                                                                           reikalingibrangūs klausos kauliukų protezai)

                   Klausoskaulelių grandinės

                   nutrūkimas(Defectus

                   ossiculorumaudityvum)

 

13.   H80        Otosklerozė (otosclerosis)        Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Mikrochirurginės operacijos:

                                                         mikrochirurginėklausą gerinanti operacija          stapedoplastika,stapedektomija, klausos

                                                                                                                 kauleliųgrandinės išjudinimas (operacijos

                                                                                                                 rizikingos,būtina specifinė chirurgo patirtis,

                                                                                                                 reikalingibrangūs klausos kauliukų protezai)

 

14.                Otogeninėskomplikacijos-         Kai reikalingasoperacinis gydymas ir atliekama    Mikrochirurginėsoperacijos:

                   A.intratemporalinės:               mikrochirurginė operacija                            antromastoidotomija,tausojanti radikali ausies

       H70       Ūminis mastoiditas                                                                          operacija,veidinio nervo dekompresija

                   (mastoiditisacuta)                                                                          (operacijosrizikingos dėl apimties, abejotina

       G51        veidinio nervo pakenkimas                                                                  išeitis,būtina specifinė chirurgo patirtis)

                   (neuropathianervi acuta),

       H83.0      Labirintitas (labyrinthitis acuta)

                   B.intrakranijinės:

       G06.2      epidurinis abscesas

                   (abscessus epiduralis)

       G06.0      subdurinis abscesas

                   (abscessussubduralis)

       G00        smegenų ar smegenėlių

                   abscesas(abscessus cerebri

       G08        et cerebelli),

                   pūlingasmeningitas

                   (meningitispurulenta),

                   riestinioančio trombozė

                   (trombosissigmoideus)

                   otogeninissepsis

                   (sepsisotogenica)

 

15.   Q16        Įgimtos ausies anomalijos         Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Mikrochirurginės operacijos:

                   (anomalijaauris congenita):       mikrochirurginėoperacija                            antromastoidotomija,timpanoplastika,

       Q17        ydos, sutrikdančios klausą, kitos                                                          osikuloplastika,cistos ar sinuso pašalinimas

                   įgimtosausies formavimosi ydos,                                                                 operacija(būtina specifinė chirurgo patirtis)

                   preaurikulinissinusas ir cista

       Q18.1      (sinus et cysta preauricularis)

 

16.                Ausiestraumos:                    Kaireikalingas operacinis gydymas ir atliekama    Mikrochirurginėoperacija - žaizdos revizija,

       S01.3      ausies žaizda (vulnus auris);      mikrochirurginė operacija                            būgninės ertmėsrevizija, timpanoplastika

       S02.1      kaukolės pamato lūžimas

                   (fracturabasis cranii),

       S04.6      prieangio ir sraigės nervo

                   sužalojimas

       S08.1      (trauma nervis cochleraris

                   etvestibularis)

       S09.2      trauminė ausies amputacija

                   (amputatiotraumatica)

                   trauminisausies būgnelio

                   plyšimas

                   (rupturamembranae tympani

                   traumatica)

 

17.   D14.0      Ausies augliai (neoplasma auris):                                                         Kaireikalingas operacinis gydymas ir atliekama Mikrochirurginėsoperacijos:

                   gerybiniai(benigna);               mikrochirurginėoperacija                            radikaliausies operacija,

       C30.0      piktybiniai (maligna)                                                                        atikoantromastoidotomija,landos plastika,

                                                                                                                 augliopašalinimas (retos operacijos, būtina

                                                                                                                 specifinėchirurgo patirtis)

 

18.   H81.0      Menjero liga (Morbus Menieri)    Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrija Mikrochirurginėsoperacijos:

                                                         sumaskuote, viršribinė audiometrija, kalbinė        endolimfiniomaišelio dekompresija (retos

                                                         audiometrija,impedansometrija, otoakustinių        operacijos,būtina specifinė chirurgo patirtis,

                                                         emisijųtyrimas, KT, angiologinis tyrimas), operacinis     reikalingosbrangios medžiagos - endolimfinio

                                                         gydymasir atliekama mikrochirurginė operacija    maišeliodrenai)

 

19.   H83.3     Neurosensorinis prikurtimas      Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrija Mikrochirurginė operacija:

       H90.3-8                                         sumaskuote, kalbinė audiometrija, otomikroskopija,      kochlearinė implantacija

       H91                                             ototeleskopija,impedansometrija, kompiuterinė     (retosoperacijos, pavojingos dėl komplikacijų ir

       H93.0-3                                         audiometrija,otoakustinių emisijų tyrimas,          apimties,būtina specifinė chirurgo patirtis,

                                                         ultragarsinė,viršslenkstinė audiometrija), operacinis     reikalingosypač brangios medžiagos)

                                                         gydymasir atliekama mikrochirurginė operacija

 

20.   D33.3      Klausos nervo neurinoma          Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrija Mikrochirurginė operacija:

                   (Neurinoman. acustici)            su maskuote,viršribinė audiometrija, kalbinė        neurinomosekstirpacija (retos operacijos,

                                                         audiometrija,impedansometrija, otoakustinių        pavojingosdėl komplikacijų ir apimties, būtina

                                                         emisijųtyrimas, KT, klausos iššauktų smegenų     specifinėchirurgo patirtis)

                                                         kamienopotencialų tyrimas), operacinis gydymas

                                                         iratliekama mikrochirurginė operacija

 

21.   H83.1      Labirinto fistulė                     Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas iroperacinis Mikrochirurginės operacijos:

                                                         gydymas,atliekama mikrochirurginė operacija     atikoantromastoidotomija,labirinto fistulės

                                                                                                                 plastika(retos operacijos, pavojingos dėl

                                                                                                                 komplikacijųir apimties, būtina specifinė

                                                                                                                 chirurgopatirtis)

 

22.   D48.5      Rinofima (Rhinophima)            Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Mikrochirurginės operacijos:

                                                         mikrochirurginėoperacija                            rinoplastika,hipertrofinių audinių pašalinimas,

                                                                                                                 odostransplantacija (retos operacijos, būtina

                                                                                                                 specifinėchirurgo patirtis)

 

23.   R04.4      Kraujavimas iš nosies              Neefektyvus konservatyvus gydymas2 dienas,      Endoskopinės armikroskopinės operacijos:

                   (Epistaxis)                          kardiologinė,hematologinė, nefrologinė, terapinė   septoplastika,priekinė ir užpakalinė

                                                         patologija;kai reikalingas sudėtingas specialus     etmoidotomija(operacijos pavojingos dėl

                                                         ištyrimas(nosies endoskopija, angiografija,         komplikacijųir apimties, būtina specifinė

                                                         kraujotyrimai)                                        chirurgopatirtis)

 

24.   Q30.0      Choanų artezija (Athresia choanae)                                                       Kaireikalingas sudėtingas ištyrimas, operacinis Endoskopinėsar mikroskopinės operacijos:

                                                         gydymasir atliekama mikrochirurginė               nosieslandų plastika (retos operacijos, būtina

                                                         arendoskopinė operacija                             specifinėchirurgo patirtis)

 

25.   J01         Ūminis sinuitas (Sinuitis acuta)   Recidyvuojantis užsitęsęs, neefektyvus konser-     Endoskopinės ar mikroskopinės operacijos:

                                                         vatyvusgydymas, gresiančios intraorbitinės ir      priekinėir užpakalinė etmoidotomija,

                                                         intrakranijinėskomplikacijos, gretutinės ligos,      infundibuliotomija;funkcinė endoskopinė sinusų

                                                         kuriosturi įtakos sinuito eigai ar gydymui ar pats   operacija;nosies kaktos kanalo zondavimas ir

                                                         sinuitassunkina gretutinę ligą, pulmonologinė,      diliatacija;sfenoidotomija (operacijos,

                                                         kardiologinė,endokrinologinė patologija;            pavojingosdėl komplikacijų ir apimties, būtina

                                                         reikalingasoperacinis gydymas ir atliekama        specifinėchirurgo patirtis)

                                                         mikrochirurginėar endoskopinė operacija

 

26.   J32         Lėtinis sinuitas (Sinuitis chronica)                                                         Recidyvuojantisužsitęsęs, neefektyvus, konser-  Endoskopinėsar mikroskopinės operacijos:

                                                         vatyvusgydymas, gresiančios intraorbitinės ir      priekinėir užpakalinė etmoidotomija,

                                                         intrakranijinėskomplikacijos, gretutinės ligos,      infundibuliotomija;funkcinė endoskopinė sinusų

                                                         kuriosturi įtakos sinuito eigai ar gydymui ar        operacija;nosies kaktos kanalo zondavimas ir

                                                         patssinuitas sunkina gretutinę ligą,                  diliatacija;sfenoidotomija (operacijos,

                                                         reikalingisudėtingi tyrimai, operacinis               pavojingosdėl komplikacijų ir apimties, būtina

                                                         gydymasir atliekama mikrochirurginė ar            specifinėchirurgo patirtis)

                                                         endoskopinėoperacija

 

27.   J31.        Lėtinis hipertrofinis rinitas         Neefektyvus konservatyvus gydymas, yragretutinės       Endoskopinė armikroskopinė operacija -

                   (Rhinitischronica hypertrophica)ligos, kurios turiįtakos rinito eigai ar gydymui ar pats     konchoplastika

       J30.0       Lėtinis vazomotorinis rinitas       rinitas sunkina gretutinę ligą(pulmonologinė,

                   (Rhinitischronica vasomotorica)  ardiologinė,astroenterologinė patologija), reikalingas

       J30.1       Alerginis rinitas                    operacinis gydymas ir atliekama mikrochirurginėar

                                                         endoskopinėoperacija

 

28.   J31.0       Atrofinis rinitas (Rhinitis atrophica)                                                       Neefektyvuskonservatyvus gydymas, yra gretutinės          Endoskopinėar mikroskopinė operacija -

                   Ozena(Ozaena)                    ligos, kurios turiįtakos rinito eigai ar gydymui ar pats     nosieslandų plastika (būtina specifinė chirurgo

                   Nosiespertvaros perforacija      rinitas sunkinagretutinę ligą, reikalingas operacinis      patirtis)

                                                         gydymasir atliekama mikrochirurginė ar

                                                         endoskopinėoperacija

 

29.   J34.1       Nosies ir jos ančių cistos          Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Endoskopinė ar mikroskopinėoperacijos:

                   (Cystaenasi et sinus)             mikrochirurginėar endoskopinė operacija          nosiescistos pašalinimas; priekinė ir užpakalinė

                                                                                                                 etmoidotomija;funkcinė endoskopinė sinusų

                                                                                                                 operacija(operacijos pavojingos dėl

                                                                                                                 komplikacijųir apimties, būtina specifinė

                                                                                                                 chirurgopatirtis)

 

30.   C30.0N    Nosies augliai (Neoplazma)       Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Endoskopinės ar mikroskopinėsoperacijos:

                                                         mikrochirurginėar endoskopinė operacija          tumorobiopsija, tumoro pašalinimas; funkcinė

                                                                                                                 endoskopinėsinusų operacija (operacijos

                                                                                                                 pavojingosdėl komplikacijų ir apimties, būtina

                                                                                                                 specifinėchirurgo patirtis)

 

31.   B96.8      Skleroma (Scleroma)              Kai yra kvėpavimo nepakankamumas, gretutinės    Endoskopinė ar mikroskopinė operacija -

                                                         ligos,kai reikalingas operacinis gydymas ir         infiltratųir randų šalinimas (retos operacijos,

                                                         atliekamamikrochirurginė ar endoskopinė operacija      būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

 

32.   S02.1      Nosies ir prienosinių ertmių       Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Endoskopinės ar mikroskopinėsoperacijos:

                   kombinuotosir komplikuotos      mikrochirurginė arendoskopinė operacija          etmoidotomija,sfenoidotomija (operacijos,

                   traumos                                                                                     pavojingosdėl komplikacijų ir apimties, būtina

                                                                                                                 specifinėchirurgo patirtis)

 

33.   D10        Ryklės navikai (Neoplasma        Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Endoskopinė ar mikroskopinėoperacija -

       C09        pharyngis)                          mikrochirurginė ar endoskopinė operacija          biopsija, naviko pašalinimas

       C10

       C11
       C13

 

34.   S10.0      Komplikuotos ir kombinuotos      Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Endoskopinė ar mikroskopinėoperacija -

       S11.2      ryklės traumos (Trauma           mikrochirurginė ar endoskopinėoperacija          žaizdos revizija

                   pharyngiscomplicata)

 

35.   J38.3       Gerklų granuliomos                Kai reikalingas operacinisgydymas ir atliekama    Mikroskopinėsendolaringinės gerklų operacijos

                   (Granulomatalaryngis)            mikrochirurginė arendoskopinė operacija          (būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

 

36.   J37.0       Lėtinis hipertrofinis laringitas      Esant gretutinėms ligoms, apsunkinančiomsligos   Mikroskopinės endolaringinėsgerklų

                   (Laryngitischronica hypertrophica)                                                       eigą,reikalingas operacinis gydymas ir atliekama            operacijos(būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

       J38.1       Balso klosčių ir gerklų polipas    mikrochirurginė operacija

                   (Polipusplicae vocalis et laryngis)

       D14.1      Balso klosčių ir gerklų adeno-

                   matozinispolipas (Polypus

                   adenomatosusplicae vocalis)

       J38.3       Balso klosčių leukokeratozė ir

                   leukoplakija(Leukokeratosis

                   etleukoplakia plicae vocalis)

       J38.7       Gerklų pachidermija

                   (Pachydermialaryngis)                                                                   

 

37.   Q18.8      Gerklų cistos (Cystae laryngis)   Kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama    Mikroskopinės endolaringinėsgerklų

                   Laryngocelė(Laryngocoele)      mikrochirurginėoperacija                            operacijos-cistos pašalinimas (būtina specifinė

                                                                                                                 chirurgopatirtis)

 

38.   J38.0       Gerklų paralyžius                  Kai reikalingas operacinis gydymas ir atliekama    Mikroskopinės endolaringinės gerklųoperacijos

                   (Paralysislaryngis)               mikrochirurginėoperacija                            (būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

 

39.   J38.6       Gerklų stenozė (Stenosis laryngis)                                                        Ūmiosir lėtinės stenozės su progresuojančiu     Mikroskopinėsendolaringinės gerklų

                                                         kvėpavimonepakankamumu; esant gretutinėms     operacijos:laringofisūra, chordopeksija,

                                                         ligoms,apsunkinančioms ligos eigą, kai reikalingas       chordektomija,laterofiksacija, plastinės gerklų

                                                         operacinisgydymas ir atliekama mikrochirurginė   operacijos(retos operacijos, pavojingos dėl

                                                         operacija                                              komplikacijųir apimties, būtina specifinė

                                                                                                                 chirurgopatirtis)

 

40.   D14.1      Gerklų gerybiniai augliai           Esant gretutinėms ligoms,apsunkinančioms ligos   Mikroskopinėsendolaringinės gerklų

                   (Neoplasma laryngis benigna)    eigą, kai reikalingas operacinis gydymas iratliekama     operacijos: biopsija, navikopašalinimas (būtina

       C32        Piktybiniai gerklų augliai          mikrochirurginė operacija                            specifinė chirurgopatirtis)

                   (Neoplasmalaryngis maligna)

 

41.                Kombinuotosir komplikuotos      Vystantis stenozei;esant gretutinėms ligoms,       Mikroskopinėsendolaringinės gerklų operacijos

                   gerklųtraumos                     apsunkinančiomsligos eigą,kai yra kraujavimo iš   (būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

       S10.0      Gerklų sumušimas                 stambių kaklo kraujagyslių pavojus, reikalingas

                   (contusiolaryngis)                 operacinisgydymas ir atliekama

       S11.0      Atviras gerklų sužalojimas        mikrochirurginė operacija

                   (Vulnuslaryngis et coli apertum)

       S12.8      Gerklų kremzlių lūžimas

                   (Fracturacartilagines laryngis)

       S13.5      Gerklų srities jungčių ir

                   raiščiųpatempimas

                   (Subluxatioarticulationem

                   etligamentem laryngis)                                                                   

 

______________


PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministro

1999 03 29įsakymu Nr.136

 

5 priedas

 

Vaikų irsuaugusiųjų otorinolaringologijos chirurgijos tretinio lygio asmens sveikatospriežiūros paslaugų teikimo reikalavimai

 

Asmens sveikatospriežiūros įstaigoje, kurioje vaikams ir suaugusiesiems teikiamosotorinolaringologijos chirurgijos tretinio lygio asmens sveikatos priežiūrospaslaugos, turi būti:

1. Mažiausiai dvioperacinės, įrengtos otorinolaringologinėms operacijoms, kuriose yra:

1.1. narkozėsaparatas su monitoravimo sistema;

1.2. instrumentųrinkiniai tradicinėms otolaringologinėms operacijoms (mažiausiai po 2rinkinius);

1.3. bipoliariniselektrokoaguliatorius (su elektropeiliu);

1.4. atsiurbėjas;

1.5. stacionarinisvakuumas;

1.6. operacinisotorinolaringologinis turbogrąžtas su antgalių rinkiniu;

1.7.televideosistema;

1.8. operacinisstalas otorinolaringologinėms operacijoms;

1.9. operacinismikroskopas (padidinimas iki 30 kartų);

1.10. endoskopųrinkinys (0°, 30°,70°, 90°,120°);

1.11.mikrochirurginių instrumentų rinkiniai: ausies, nosies ir prienosinių ertmių,gerklų operacijoms;

1.12. operacinėspersonalas: otorinolaringologai, anestezijos ir intensyviosios terapijosslaugytojos, gyd. anesteziologas reanimatologas, pagalbinis medicinospersonalas (slaugė, padėjėja).

2. Patalpos: dutvarstomieji kabinetai, endoskopinių tyrimų kabinetas, apžiūrų kabinetas,surdokamera, du procedūriniai kabinetai.

3. Personalas:visos tretinio lygio otorinolaringologijos specialybės chirurgijos paslaugosturi būti teikiamos ten, kur yra aukštos kvalifikacijos, užtikrinantysspecializuotą pagalbą visą parą gydytojai otorinolaringologai bei specialiejipedagogai: surdologas, audiologas, foniatras ir kur ne mažiau kaip 50% gydytojųturi didesnį nei 5 metų darbo stažą.

4. Atliekamosvaikų ir suaugusiųjų otorinolaringologinės operacijos (ausų, endolaringinės,endonazalinės) su vietine ir endotrachėjine nejautra.

5. Galimybėsatlikti otorinolaringologines chirurgines bei endoskopines operacijas.

6. Atliekami visišiuolaikiniai otorinolaringologiniai tyrimai:

6.1. otoskopija,rinoskopija, faringoskopija, netiesioginė ir tiesioginė laringoskopija;

6.2. endoskopiniaityrimai (su televideosistema) - ausų, nosies, nosiaryklės, gerklų endoskopijarigidiškais (0°, 30°, 70°, 90°, 120°) ir lanksčiais endoskopaisfibrorinolaringoskopija;

6.3. audiologiniai(toninė ribinė, viršribinė, kalbinė, kompiuterinė audiometrija,impedansometrija, timpanometrija ir akustinių refleksų tyrimas, otoakustiniųemisijų tyrimas);

6.4.otoneurologinis (elektronistagmometrija, kalorimetrija);

6.5. funkciniainosies (rinomanometrija, uoslės tyrimas);

6.6. ultragarsinissinusų;

6.7. funkciniaigerklų (stroboskopija, mioglotografija, balso lauko tyrimas,videolaringoskopija);

6.8. mikroskopinisausų, nosies, gerklų.

7. Tarnybos:

7.1. reanimacijosir intensyviosios terapijos skyriai;

7.2. akredituotaklinikinė laboratorija;

7.3.visą parą dirbanti patologinės anatomijostarnyba;

7.4.visą parą dirbanti radiologijos tarnyba;

7.5. visą parądirbantys kitų specialybių gydytojai (neurologai, kardiologai, anesteziologaireanimatologai ,terapeutai, chirurgai, oftalmologai, endoskopuotojai).

8. Tretinio lygiopaslauga gali būti suteikiama ne tik taikant operacinį gydymą, bet ir taisatvejais, kai ligai diagnozuoti ir gydymo taktikai pasirinkti yra reikalingosbrangios ir specifinės ištyrimo priemonės, moderni diagnostinė aparatūra,specifinė patirtis, skirtingų profilių specialistų dalyvavimas. Įstaigojevykdomas kryptingas aukščiausio lygio otolaringologinių ligonų ištyrimas irgydymas.

9. Vaikų irsuaugusiųjų otorinolaringologijos chirurgijos tretinio lygio asmens sveikatospriežiūros paslaugų teikimo parodymai.


 

                                    Liga ar būklė                                                                    Detalizuojamasligų gydymo profilis

 

Eil.   TLK        Pavadinimas                        Kita ligą ar būklęapibūdinanti informacija

Nr.   kodas

 

1.     Q16.1      Išorinės klausomosios landos     Kai reikalingas operacinis gydymas                 Operacijos: randų šalinimas,naujos landos

       H61.3     atrezija: įgimta, įgyta (Atresiomeati                                                              formavimas,odos lopo persodinimas (retos

                   acusticiexterni et habitualis)                                                               operacijos,rizikingos dėl apimties, reikalinga

                                                                                                                 specifinėpatirtis)

 

2.     H61.6      Ausies kaušelio seroma,           Kai neefektyvus gydymas, gresiakomplikacijos     Operacijos: incizija,kremzlės nekrozuotų

       M95.1      hematoma (Haematoma,                                                                    sekvestrųšalinimas, drenažas

                   seromaauriculae)

 

3.     H61.0      Ausies kaušelio chondro-          Kai gresia ausies kaušeliodeformacija, išorinės    Operacijos:incizija, sekvestrų šalinimas,

                   perichondritas                      klausomosios landosatrezija, klausos sutrikimas; drenavimas

                   (Chondroperichondritis auriculae)                                                        jeiyra gretutinės ligos (diabetas, hipertonija,

                                                         kardiovaskulinėsligos), kai reikalingas

                                                         operacinisgydymas

 

4.     H60.2      Piktybinis granuliacinis išorinis   Jei yra lydinčios ligos (diabetas,hipertonija);       Operacija: pūlinioatvėrimas ir drenavimas,

                   otitas(Otitis externa granulatiosa gresiančioskomplikacijos (absceso susiformavimas      antromastoidotomija(reta liga, pavojinga

                   maligna)                            speninės ataugossrityje, kaukolės bazėje;          operacijadėl apimties ir komplikacijų, būtina

                                                         mastoiditoišsivystymas); kai reikalingas            specifinėchirurgo patirtis)

                                                         operacinisgydymas

 

5.     H60        Išorinis difuzinis ar ribotas        Kai neefektyvus, užsitęsęs gydymas,gresia išorinės

       H62.1      komplikuotas otitas (Otitis externa                                                         klausomosioslandos atrezija, pūlinio susidarymu,

                   diffusa,circumscripta complicata)                                                         chondro-perichondritu,komplikuotas lydinčiomis

                                                         ligomis(diabetas, alerginės ligos)

       H60.4     Išorinės ausies cholesteatoma    Kai reikalingas operacinis gydymas                 Operacija - cholesteatomospašalinimas (reta

                   (Cholesteatomaauris ext.)                                                                 operacija,būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

6.     Q18.8      Išorinės klausomosios landos cista                                                       Kaireikalingas operacinis gydymas   Operacija:cistos pašalinimas

                   (Cystismeati acustici externi)

 

7.     Q18.1      Išorinės klausomosios landos     Kai gresia komplikacijos, gydymasnesėkmingas,  Operacijos: fistulės ekstirpacija,landos plastika

                   fistulės(Fistulae meati acustici    kaireikalingas operacinis gydymas                 (retaoperacija, pavojinga operacija dėl apimties

                   externiauriculae)                                                                           irkomplikacijų, būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

8.     D22.2      Gerybiniai išorinės klausomosios                                                          Kaireikalingas operacinis gydymas   Operacijos:tumoro pašalinimas , išorinės

       D22.3      landos augliai                                                                               klausomosioslandos plastika (reta operacija,

       D16.4      (Neoplazma benignum meati                                                               pavojingadėl apimties ir komplikacijų,

       D21.0      acustici externi: osteoma,                                                                   būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

                   papiloma,chondroma)

 

9.     H61.8     Išorinės klausomosios landos     Kai reikalingas operacinis gydymas                 Operacijos: egzostozėspašalinimas, išorinės

                   egzostozė(exostosis meati                                                                 klausomosioslandos plastika (operacija

                   acusticiexterni)                                                                             pavojingadėl apimties ir komplikacijų, būtina

                                                                                                                 specifinėchirurgo patirtis)

 

10.   H66.0      Ūminis pūlingas vidurinis otitas   Kai liga recidyvuojančio pobūdžio,užsitęsusi,       Operacijos:timpanotomija, antrotomija

       H67       (Otitis media acuta purulenta)     ambulatorinis gydymas neefektyvus, gresia

                                                         komplikacijos,yra lydimos ligos, kurios apsunkina

                                                         otitogydymą arba otitas apsunkina lydimų ligų

                                                         gydymą,kitaausis kurčia, kai reikalingas

                                                         operacinisgydymas

 

11.   H65        Serozinis vidurinis otitas           Kai konservatyvus gydymas neefektyvusdaugiau    Operacijos: timpanotomija,timpanostomija,

                   (Otitismedia serosa)              kaip 2 sav.,reikalingas sudėtingas ištyrimas        adenoidektomija,konchotomija

                                                         (audiologiniai,endoskopiniai tyrimai, alergologinis

                                                         tyrimas),yra sunkios gretutinės ligos, kurios

                                                         apsunkinagydymą ir eigą, yra nosies ir nosiaryklės

                                                         patologija,reikalaujanti operacinio gydymo;

                                                         kaireikalingas operacinis gydymas

 

12.   H70       Mastoiditas (mastoiditis)          Kai gresia intrakranijinėskomplikacijos; reikalingas      Operacijos:mastoidotomija,

                                                         operacinisgydymas                                  antromastoidotomija(operacija pavojinga dėl

                                                                                                                 apimtiesir komplikacijų)

 

13.   H66.2      Lėtinis epitimpanitas               Kai gresia komplikacijos,reikalingas sudėtingas    Operacijos:atikotomija, antromastoidotomija,

                   (Epitympanitischronica)           ištyrimas(kompiuterinė tomografija, endoskopiniai        tausojantiradikali ausies operacija,

       H66.9      Lėtinis pūlingas atikoantralinis    tyrimai), operacinis gydymas                        antromastoidotomija sutimpanoplastika

                   vidurinisotitas                                                                              (operacijospavojingos dėl apimties ir

       H71        Vidurinės ausies cholesteatoma                                                           komplikacijų)

                   (Cholesteatomaauris mediae)

 

14.   H66.1      Lėtinis mezotimpanitas            Kai reikalingas operacinis gydymas                 Operacijos: timpanoplastika,myringoplastika,

                   (Mesotympanitischronica)                                                                 antrotomijasu timpanoplastika(būtina specifinė

       H72        Lėtinis pūlingas tubotimpaninis                                                            chirurgopatirtis)

                   vidurinisotitas

                   Ausiesbūgnelio perforacija

                   (Perforatiomembrane tympani)

 

15.   H95        Lėtinis vidurinis otitas po           Kai formuojasi cholesteatoma,granuliacijos ir       Operacija - ausiespakartotinė (operacija

                   tausojančiosradikalios operacijos                                                         reikalingasoperacinis gydymas       pavojinga dėlapimties ir komplikacijų, būtina

                   (Otitismedia chronica. Status                                                              specifinėchirurgo patirtis)

                   postoperationem)

 

16.   H74.0      Timpanosklerozė                   Kai sunki diagnostika, reikalingas sudėtingas       Operacija - timpanoplastika

                   (tympanosclerosis)                ištyrimas (audiologiniaityrimai, kompiuterinė

       H74.1      Timpanofibrozė                     tomograma), operacinis gydymas

                   (tympanofibrosis)

       H74.2     Klausos kaulelių grandinės

                   nutrūkimas(Defectus

                   ossiculorumaudityvum)

 

17.   H80        Otosklerozė (otosclerosis)        Kai sunki diagnostika, reikalingassudėtingas       Operacijos:stapedoplastika, stapedektomija

                                                         ištyrimas(audiologiniai tyrimai, kompiuterinė

                                                         tomograma),operacinis gydymas

 

18.                Otogeninėskomplikacijos:                                                                 Operacijos:antromastoidotomija, tausojanti

                   A.intratemporalinės:                                                                       radikaliausies operacija, veidinio nervo

       H70       ūminis mastoiditas                                                                          dekompresija(operacija pavojinga dėl apimties

                   (mastoiditisacuta)                                                                          irkomplikacijų, būtina specifinė chirurgo patirtis)

       G51        veidinio nervo pakenkimas

                   (neuropathianervi acuta)

       H83.0      labirintitas (labyrinthitis acuta)

                   B.intrakranijinės:

       G06.2      epidurinis abscesas

                   (abscessusepiduralis),

       G06.0      subdurinis abscesas

                   (abscessussubduralis),

       G00        smegenų ar smegenėlių

                   abscesas(abscessus cerebri

       G08        et cerebelli),

                   pūlingasmeningitas (meningitis

                   purulenta),

                   riestinioančio trombozė

                   (trombosissigmoideus),

                   otogeninissepsis

                   (sepsisotogenica)

 

19.   Q16        Įgimtos ausies anomalijos         Kai reikalingas operacinis gydymas                 Operacijos:antromastoidotomija,

                   (anomalijaauris congenita):                                                               timpanoplastika,landos odos plastika,

       Q17        ydos, sutrikdančios klausą,                                                                aurikuloplastika(retos operacijos, būtina

                   kitosįgimtos ausies formavimosi                                                           specifinėpatirtis)

                   ydos,preaurikulinis sinusas ir cista

       Q18.1      (sinus et cysta preauricularis)

 

20.                Ausiestraumos:                    Kai traumakombinuota, gresia komplikacijos,       Operacijos:žaizdos revizija, būgninės ertmės

       S01.3      ausies žaizda (vulnus auris),      reikalingi sudėtingi tyrimai(kompiuterinė            revizija, timpanoplastika (operacijospavojingos

       S02.1      kaukolės pamato lūžimas          tomograma)                                           dėl apimties ir komplikacijų,būtina specifinė

                   (fracturabasis cranii),                                                                     chirurgopatirtis)

       S04.6      prieangio ir sraigės nervo

                   sužalojimas(trauma nervis

                   cochleariset vestibularis),

       S08.1      trauminė ausies amputacija

                   (amputatioauris traumatica),

       S09.2      trauminis ausies būgnelio

                   plyšimas(ruptura membranae

                   tympanitraumatica)

 

21.   D14.0      Ausies augliai (neoplasma auris):                                                         Kaireikalingas sudėtingas ištyrimas (audiologinis            Operacijos:radikali ausies operacija,

                   gerybiniai(benigna),               tyrimas,kompiuerinė tomograma),                   antrotomija(operacijos pavojingos dėl apimties

       C30.0      piktybiniai (maligna)               operacinis gydymas                                  irkomplikacijų, būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

22.   H81.0      Menjero liga (Morbus Menieri)    Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrija Operacija - endolimfiniomaišelio dekompresija

                                                         sumaskuote, viršribinė audiometrija, kalbinė

                                                         audiometrija,impedansometrija, otoakustinių

                                                         emisijųtyrimas, KT, angiologinis tyrimas),

                                                         jeiligos eiga sunki

 

23.   H91.2      Ūminis neurosensorinis prikur-   Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrija

                   timas(Labirinto insultas,           sumaskuote, viršribinė audiometrija, kalbinė

                   apopleksija)(Neuritis cochlearis audiometrija,impedansometrija, otoakustinių

                   acuta,insultus)                     emisijųtyrimas, KT, angiologinis tyrimas);

                                                         prikurtimassunkaus laipsnio arba abipusis,

                                                         gresiakurtumas

 

24.   H83.3     Neurosensorinis prikurtimas      Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrija

       H90.3-8                                         sumaskuote, kalbinė audiometrija, otomikroskopija,

       H91                                             ototeleskopija,impedansometrija, kompiuterinė

       H93.0-3                                         audiometrija,otoakustinių emisijų tyrimas,

                                                         ultragarsinė,viršslenkstinė audiometrija)

 

25.   D33.3      Klausos nervo neurinoma          Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrija Operacija - neurinomosekstirpacija

                   (Neurinoman. acustici)            su maskuote,viršribinė audiometrija, kalbinė

                                                         audiometrija,impedansometrija, otoakustinių

                                                         emisijųtyrimas, KT, klausos iššauktų smegenų

                                                         kamienopotencialų tyrimas)

 

26.   H83.0      Labirintitas serozinis, pūlingas,   Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrija

                   hemoraginis,nekrotinis            su maskuote,viršribinė audiometrija, kalbinė

                   (Labyrinthitis,serosa,purulenta,   audiometrija,KT,elektronistagmometrija),

                   hemorrhagica,necrotica)          gresia kurtumas

 

27.   H81.1      Gerybinis paroksizminis svaigimas                                                        Kaireikalingas sudėtingas ištyrimas (audiometrija

                                                         sumaskuote, viršribinė audiometrija, kalbinė

                                                         audiometrija,KT,elektronistagmometrija)

 

28.   H83.1      Labirinto fistulė                     Kai reikalingas sudėtingas ištyrimas(audiometrijaOperacija - labirinto fistulės plastika

                                                         sumaskuote, viršribinė audiometrija, kalbinė

                                                         audiometrija,KT,elektronistagmometrija) ir

                                                         operacinisgydymas

 

29.   H83.2      Labirinto disfunkcija               Kai reikalingas sudėtingasištyrimas (audiometrija

       H81.3      Kitos kilmės periferinis svaigimassu maskuote, viršribinė audiometrija,kalorimetrija,

       H81.2      Vestibulinis neuronitas             kalbinė audiometrija,KT,elektronistagmometrija)

                   (Neuronitisvestibularis)

 

30.   J34.0       Nosies furunkulas                  Kai gresia intrakranijinės komplikacijos             Furunkulo incizija ir drenavimas

                   (Furunculusnasi)

 

31.   S02.2      Nosies kaulų lūžimas ir nosies    Kai yra sunkus kvėpavimo sutrikimas per nosį,     Operacijos: rinoseptoplastika, nosiesreponacija

                   deformacija(Fructura ossium     sinuitų ir rinitųpaūmėjimai, trauma kombinuota     irrepozicija (operacijos pavojingos dėl apimties

                   nasaliumet deformatio nasi)      ar gresiakomplikacijos ir reikalingas operacinis   irkomplikacijų, būtina specifinė chirurgo patirtis)

                                                         gydymas,kai operuojama dėl ligos recidyvų

                                                         arkomplikacijų

 

32.   D48.5      Rinofima (Rhinophima)            Kai reikalingas operacinis gydymas                 Operacijos: hipertrofiniųaudinių pašalinimas,

                                                                                                                 odostransplantacija, rinoplastika

 

33.   R04.4      Kraujavimas iš nosies              Kai neefektyvus konservatyvus gydymas2 dienas, Operacijos: septoplastika,priekinė ir užpakalinė

                   (Epistaxis)                          yra lydintikardiologinė, hematologinė, nefrologinė,        etmoidotomija(operacijos pavojingos dėl

                                                         terapinėpatologija; reikalingas sudėtingas specialus      apimtiesir komplikacijų, būtina specifinė

                                                         ištyrimas(nosies endoskopija, angiografija, kraujo        chirurgopatirtis)

                                                         detalustyrimas), kai operuojama dėl ligos recidyvų

 

34.   J34.2       Nosies pertvaros iškrypimas      Komplikuotas (nosies ir sinusų ligomis)gretutinės Operacija: septoplastika,pogleivinė nosies

                   (Deviatiosepti nasi)                ligos,sunkinančios operaciją ar operacija sunkinanti     pertvarosrezekcija, kristotomija (būtina

                                                         gretutinesligas; sudėtingas iškrypimas, apimantis specifinėchirurgo patirtis)

                                                         kremzlinęir kaulinę dalis, sunki anatominė struktūra

 

35.   Q30.0      Choanų artezija (Athresia choanae)                                                       Kaireikalingas sudėtingas ištyrimas arba operacinis         Operacija: nosies landų plastika (operacijos

                                                         gydymas                                               pavojingosdėl apimties ir komplikacijų, būtina

                                                                                                                 specifinėchirurgo patirtis)

 

36.   J01         Ūminis sinuitas (Sinuitis acuta)   Recidyvuojantis užsitęsęs, kai neefektyvus          Operacijos:priekinė ir užpakalinėetmoidotomija,

                                                         konservatyvusgydymas, gresia intraorbitinės       infundibuliotomija;nosies kaktos kanalo

                                                         irintrakranijinės komplikacijos, yra gretutinės ligos,      zondavimas ir diliatacija; sfenoidotomija;

                                                         kuriosturi įtakos sinuito eigai ar gydymui ar pats   funkcinėendoskopinė sinusų

                                                         sinuitassunkina gretutinę ligą (pulmonologinė,      chirurgija(operacijospavojingos dėl apimties ir

                                                         kardiologinė,endokrinologinė patologija)            komplikacijų,būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

37.   J32         Lėtinis sinuitas (Sinuitis chronica)                                                         Recidyvuojantisužsitęsęs, kai neefektyvus konserva-        Operacijos:priekinė ir užpakalinė

                                                         tyvusgydymas, gresia intraorbitinės ir intrakranijinės     etmoidotomija, infundibuliotomija, nosies kaktos

                                                         komplikacijos,yra gretutinės ligos, kurios turi įtakos      kanalozondavimas ir diliatacija, sfenoidotomija,

                                                         sinuitoeigai ar gydymui ar pats sinuitas sunkina    radikaliosžandinio ir kaktinio sinuso operacijos,

                                                         gretutinęligą, jei reikalingi sudėtingi tyrimai,        funkcinėendoskopinė sinusų chirurgija

                                                         operacinisgydymas                                  (operacijospavojingos dėl apimties ir

                                                                                                                 komplikacijų,būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

38.   J31         Lėtinis hipertrofinis rinitas         Kai neefektyvus konservatyvus gydymas,            Operacijos: konchoplastika,pogleivinė

                   (Rhinitischronica hypertrophica)reikalingaschirurginis gydymas, yra gretutinės     konchotomija(būtina specifinė chirurgo patirtis)

       J30.0       Lėtinis vazomotorinis rinitas.      ligos, kurios turi įtakos rinito eigai argydymui ar pats

                   (Rhinitischronica vasomotorica)  rinitas sunkinagretutinę ligą (pulmonologinė,

       J30.1       Alerginis rinitas                    kardiologinė, gastroenterologinė patologija)        

 

39.   J31.0       Atrofinis rinitas (Rhinitis atrophica)                                                       Kaineefektyvus konservatyvus gydymas, reikalingas         Operacijos:

                   Ozena(Ozaena)                    chirurginisgydymas, yra gretutinės ligos, kurios   nosiesplyšių plastika; septoplastika (būtina

                   Nosiespertvaros perforacija      turi įtakosrinito eigai ar gydymui ar pats rinitas     specifinėchirurgo patirtis)

                                                         sunkinagretutinę ligą

 

40.   J34.1       Nosies ir jos ančių cistos          Kai reikalingas operacinis gydymas                 Operacijos: nosies cistospašalinimas, radikali

                   (Cystaenasi et sinus)                                                                      kaktinioančio, priekinė ir užpakalinė

                                                                                                                 etmoidotomija,funkcinė endoskopinė sinusų

                                                                                                                 chirurgija(operacijos pavojingos dėl apimties ir

                                                                                                                 komplikacijų,būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

41.   C30.0N    Nosies augliai (Neoplazma)                                                                Operacijos:tumoro biopsija, tumoro

                                                                                                                 pašalinimas,funkcinė endoskopinė sinusų

                                                                                                                 chirurgija(operacijospavojingos dėl apimties ir

                                                                                                                 komplikacijų,būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

42.   B96.8      Skleroma (Scleroma)              Kai yra kvėpavimo nepakankamumas,                Operacijos:

                                                         gretutinėsligos                                        infiltratųir randų šalinimas, krioaplikacijos

 

43.   S02.1      Nosies ir prienosinių ertmių                                                                Operacijos:pirminis žaizdos sutvarkymas,

                   kombinuotosir komplikuotos                                                               radikaližandinio ir kaktinio sinusų operacijos,

                   traumos                                                                                     etmoidotomija,sfenoidotomija, septoplastika,

                                                                                                                 nosiesreponacija ir repozicija; funkcinė

                                                                                                                 endoskopinėsinusų chirurgija(operacijos

                                                                                                                 pavojingosdėl apimties ir komplikacijų, būtina

                                                                                                                 specifinėchirurgo patirtis)

 

44.   J35.0       Lėtinis tonzilitas                    Gretutinės ligos, kuriosapsunkina tonzilektomiją   Operacija -tonzilektomija (operacijos

                   (Tonsillitischronica)               arba atvirkščiai,kelia pavojų dėl galimų komplika-  pavojingosdėl komplikacijų)

                                                         cijų,sergant gretutinėmis ligomis (endokrininės

                                                         ligos:cukrinis diabetas, tireotoksikozė;

                                                         kardiovaskulinėsligos: hipertoninė liga, išeminė

                                                         širdiesliga, širdies ydos; nefrologinės ligos:

                                                         lėtinisglomerulonefritas, nefrozė; bronchinė astma,

                                                         lėtinisbronchitas, lėtinė pneumonija; hemato-

                                                         loginėsligos: kraujo krešėjimo sutrikimai)

 

45.   J35.2       Adenoidai (Adenoides)            Kai reikalinga endotrachėjinėnarkozė,               Operacija -adenoidektomija

                                                         yragretutinės ligos

 

46.   D10        Ryklės navikai (Neoplasma        Kai reikalingi sudėtingi tyrimai, operacinisgydymas      Operacijos: aspiracinėbiopsija, biopsija, naviko

       C09        pharyngis)                                                                                  pašalinimas(operacijos pavojingos dėl apimties

       C10                                                                                                      irkomplikacijų, būtina specifinė chirurgo patirtis)

       C11
       C13

 

47.   J39.0       Parafaringinis ir retrofaringinis                                                            Abscesopunkcija ir incizija (operacijos

                   abscesai(Abscesus                                                                        pavojingosdėl apimties ir komplikacijų, būtina

                   parapharyngealis                                                                          specifinėchirurgo patirtis)

                   etretropharyngealis)

 

48.   S10.0      Komplikuotos ir kombinuotos                                                               Žaizdosrevizija, tracheostomija

       S11.2      ryklės traumos (Trauma pharyngis

                   complicata)

 

49.   J04.0       Ūminis flegmoninis laringitas      Kai liga komplikuojasi, vystosi gerklųstenozė -      Operacija - tracheotomija;absceso atvėrimas

       J38.3       (Laryngitis acuta phlegmonosa)   yra gretutinės ligos, apsunkinančios ligoseigą     (operacijos pavojingos dėlkomplikacijų, būtina

       J05.1       Ūminis epiglotitas                                                                           specifinėchirurgo patirtis)

 

50.   J38.7       Gerklų chondro-perichondritas    Kai vystosi gerklų stenozė - yra gretutinėsligos,    Operacija - tracheotomija

                   (Chondroperichondritislaryngis)apsunkinančios ligos eigą

 

51.   J38.3       Gerklų granuliomos                                                                         Mikroskopinėsendolaringinės gerklų

                   (Granulomatalaryngis)                                                                     operacijos(būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

 

52.   J38.4       Gerklų edema (Oedema laryngis)Kai vystosi stenozė - yra gretutinės ligos,            Operacija - tracheotomija

                                                         apsunkinančiosligos eigą

 

53.   J37.0       Lėtinis hipertrofinis laringitas      Esant gretutinėms ligoms, apsunkinančiomsligos   Mikroskopinės endolaringinėsgerklų operacijos

                   (Laryngitischronica hypertrophica)                                                       eigą  (būtina specifinė chirurgo patirtis)

       J38.1       Balso klosčių ir gerklų polipas

                   (Polipusplicae vocalis et laryngis)

       D14.1      Balso klosčių ir gerklų adenoma-

                   tozinispolipas (Polypus

                   adenomatosusplicae vocalis)

       J38.3       Balso klosčių leukokeratozė ir

                   leukoplakija(Leukokeratosis

                   etleukoplakia plicae vocalis)

       J38.7       Gerklų pachidermija

                   (Pachydermialaryngis)

 

54.   Q18.8      Gerklų cistos (Cystae laryngis)   Kai gydymas operacinis                              Mikroskopinės endolaringinės gerklųoperacijos

                   Laryngocelė(Laryngocoele)                                                               (būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

 

55.   J38.0       Gerklų paralyžiai (Paralysis       Kai paralyžius abipusis, reikalingas                  Mikroskopinės endolaringinėsgerklų operacijos

                   laryngis)                            operacinis gydymas                                  (būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

 

56.   J38.6       Gerklų stenozė (Stenosis laryngis)                                                        Ūmiosir lėtinės stenozės su progresuojančiu     Operacijos:

                                                         kvėpavimonepakankamumu; esant gretutinėms     tracheotomija,mikroskopinės endolaringinės

                                                         ligoms,apsunkinančioms ligos eigą                 gerklųoperacijos (operacijos pavojingos dėl

                                                                                                                 komplikacijų,būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

57.   D14.1      Gerklų gerybiniai augliai           Esant gretutinėms ligoms,apsunkinančioms ligos   Mikroskopinėsendolaringinės gerklų

                   (Neoplasmalaryngis benigna)    eigą                                                    operacijos;tracheotomija;mikroskopinė gerklų

                                                                                                                 biopsija(būtina specifinė chirurgo patirtis)

 

58.   C32        Piktybiniai gerklų augliai          Esant gretutinėms ligoms,apsunkinančioms         Mikroskopinėsendolaringinės gerklų

                   (Neoplasmalaryngis maligna)    ligos eigą                                              operacijos;tracheotomija; mikroskopinė gerklų

                                                                                                                 biopsija(būtinaspecifinė chirurgo patirtis)

 

59.                Kombinuotosir komplikuotos      Vystantis stenozei;esant gretutinėms ligoms,       Mikroskopinėsendolaringinės gerklų

                   gerklųtraumos                     apsunkinančiomsligos eigą, kai yra kraujavimo     operacijos;tracheotomija;

       S10.0      Gerklų sumušimas                 iš stambių kaklo kraujagyslių pavojus               pirminis chirurginis žaizdossutvarkymas

                   (contusiolaryngis)                                                                         (operacijospavojingos dėl apimties

       S11.0      Atviras gerklų sužalojimas                                                                 komplikacijų,būtina specifinė chirurgo patirtis)

                   (Vulnuslaryngis et coli apertum)

       S12.8      Gerklų kremzlių lūžimas

                   (Fracturacartilagines laryngis)

       S13.5      Gerklų srities jungčių ir raiščių

                   patempimas(Subluxatio

                   articulationemet ligamentem

                   laryngis)

 

______________

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal