Ministro įsakymai

Dėl Tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimų

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 279
Dokumento data: 1999-06-07
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 1999 06 12 Negalioja - 2004 05 29,
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

1999 m. birželio7 d. Nr. 279

Vilnius

 

DĖL TRETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROSLICENCIJAVIMO REIKALAVIMŲ

 

ĮgyvendindamasLietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109- 2995) ir vykdydamas Įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo taisykles(Žin., 1999, Nr. 23 - 670),

1.  T v i r t i n u:

1. Bendruosiustretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus:

1.1. radiologijostarnybai (1 priedas);

1.2. patologijostarnybai (2 priedas);

1.3.transfuziologijos tarnybai (3 priedas).

2.  Nustatau, kad:

2.1. tretinėsveikatos priežiūra teikiama visą parą taikant sudėtingus tyrimo ir gydymobūdus, kuriems būtinas įvairių tarnybų bei įvairių profilių specialistų bendradarbiavimas;

2.2. įstaiga,teikianti tretinę sveikatos priežiūrą, turi atitikti:

2.2.1. bendruosiustretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimus, keliamus:

2.2.1.1.radiologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 1 priede,

2.2.1.2.patologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 2 priede,

2.2.1.3.trasfuziologijos tarnybai, nustatytus šio įsakymo 3 priede,

2.2.1.4.atestuotai tretinio lygio laboratorijai, nustatytus SAM 1998 12 11 įsakymu Nr.737 (Žin.,1998, Nr. 111-3092),

2.2.1.5.suaugusiųjų reanimacijai ir intensyviajai terapijai, nustatytus SAM 1999 03 16įsakymo Nr.120 2 priede ir(ar) vaikų reanimacijai ir intensyviajai terapijai,nustatytus SAM 1999 03 16 įsakymo Nr.120 3 priede (Žin., 1999, Nr. 28 - 812),

2.2.1.6.reabilitacijos skyriui, nustatytus SAM 1999 02 25 įsakymo Nr.92 5 priede (Žin.,1999, Nr. 22 - 626);

2.2.2. sveikatosapsaugos ministro patvirtintus atitinkamų profilių tretinės sveikatospriežiūros teikiamų paslaugų ir tvarkos reikalavimus;

2.3. įstaigojeturi būti atliekamos Medicinos normoje MN 58: 1997 “Klinikinės fiziologijosgydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija, atsakomybė” reglamentuotosprocedūros, būtinos atitinkamam ligų gydymo profiliui;

2.4. šio įsakymo2.2 punkto reikalavimai netaikomi licencijuojant specializuotas psichiatrijos,ftiziatrijos, reabilitacijos ir sanatorines gydymo įstaigas.

3. Pavedu:

3.1. Valstybineiakreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugosministerijos, licencijuojant sveikatos priežiūros įstaigas, vadovautis šiuoįsakymu patvirtintais reikalavimais;

3.2. šio įsakymovykdymą kontroliuoti viceministrui V.Basiui.

 

L. e. sveikatosapsaugos ministro pareigas                                           Mindaugas Stankevičius

_____________

PATVIRTINTA

l. e. sveikatosapsaugos ministro pareigas

1999 m.birželio 7 d. įsakymu Nr.279

 

1 priedas

 

Bendriejitretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimai

radiologijostarnybai

 

1. Personalas:

1.1. gydytojai radiologai;

1.2. gydytojai, turintys intervencijos radiologosertifikatą;

1.3. gydytojai tyrėjai, turintys echoskopuotojo arrentgenodiagnostiko sertifikatą;

1.4. radiologijos laborantai.

2. Medicinos prietaisai:

2.1. ultragarso aparatūra su doplermetriniu režimu beipunkciniais priedais;

2.2. kompiuterinis tomografas (III - IV generacijos)*;

2.3. mamografas;

2.4. angiografas*;

2.5. stacionariniai rentgeno aparatai (2-3 darbo vietų)su EOS ir vaizdo sistema;

2.6. radionuklidinės diagnostikos įranga (įskaitant GAMAkamerą bei specialias kompiuterines programas)*;

2.7. magnetinio rezonanso tomografas*;

2.8. osteodensitometras*;

2.9. skaitmeninė vaizdo apdorojimo sistema;

2.10. kompiuterinis tinklas diagnostinio vaizdo analizei,archyvavimui bei perdavimui;

2.11. diagnostinio vaizdo kokybės kontrolės sistemos(sensitometrai, densitometrai, ph-metrai ir kt.);

2.12. radiacinės bei individualios saugos priemonės;

2.13. automatinio ryškinimo procesoriai beifotolaboratorinė įranga;

2.14. dozimetrinė aparatūra.

______________

* tretinę sveikatos priežiūrą teikiančios įstaigos galisudaryti sutartis dėl tyrimų šiais aparatais atlikimo.

_____________

 

2 priedas

 

Bendriejitretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimai

patologijostarnybai

 

1. Patalpos:

1.1. imunohistocheminė laboratorija;

1.2. šaldomo mikrotomo patalpa;

1.3. fotolaboratorija;

1.4. elektroninio mikroskopo patalpa;

1.5. elektroninės mikroskopijos laboratorija.

2. Medicinos prietaisai:

2.1. elektroninis mikroskopas;

2.2. vakuumo postas;

2.3. ultramikrotomas (ultratomas);

2.4. termostatas-inkubatorius;

2.5. mikrobangų krosnelė;

2.6. kriotomas;

2.7. termostatas-inkubatorius (+30-60°C);

2.8. distiliatorius;

2.9. laikmačiai;

2.10. elektroninės svarstyklės ( 0,1 mg tikslumo);

2.11. mikrobangų krosnelė, pritaikyta imunohistocheminiųpreparatų gamybai;

2.12. šildomoji magnetinė maišyklė;

2.13. labai žemos (-80°C) temperatūros šaldiklis su CO2 apsaugos sistema;

2.14. fotolaboratorijos įranga.

3. Personalas:

3.1. gydytojai patologai;

3.2. klinikos laborantai;

3.3. medicinos biologai.

4. Papildomos sąlygos:

4.1. pagal tretinės sveikatos priežiūros licencijavimoreikalavimus, chirurgijos paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūrosįsataigose skubi (intraoperacinė) biopsija turi būti atliekama per 30 min.

4.2. elektroninės mikroskopijos tyrimas gali būtiatliekamas pagal sutartis su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis.

_____________

 

3 priedas

 

Bendriejitretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimai

transfuziologijostarnybai

 

1. Patalpos:

1.1. donorų laukiamasis;

1.2. laboratorija (tyrimai gali būti atliekami įstaigoslaboratorijoje);

1.3. donorinė;

1.4. operacinė;

1.5. ekspedicija;

1.6. patalpa kraujo preparatams saugoti.

2. Medicinos prietaisai:

2.1. svarstyklės;

2.2. plastikinių maišelių vamzdelių suvirinimo aparatas -1 aparatas 2 donorų vietoms;

2.3. gamybinė centrifuga;

2.4. plazmos trauktuvas;

2.5. buitiniai šaldytuvai (kraujui, jo komponentamssaugoti). Pageidaujama turėti medicininius šaldytuvus su aliarmo sistema;

2.6. šaldiklis su aliarmo sistema (žemos temperatūrosšaldytuvas, temperatūra iki -25°-30°C);

2.7. kraujo separatorius (pageidaujama);

2.8. pageidaujama turėti plazmos trauktuvą su optinesistema ir maišytuvą-svarstykles, fiksuojančias svorį ir kraujo davimo trukmę;

2.9. pageidaujama turėti kraujo fotomodifikacijosaparatą.

3. Personalas:

3.1. gydytojai, turintys transfuziologo sertifikatą;

3.2. vidaus ligų gydytojai;

3.3. bendrosios praktikos slaugytojai;

3.4. laboratorijos gydytojai arba medicinos biologai (jeitransfuziologijos tarnyboje yra laboratorija);

3.5. klinikos laborantai (jei transfuziologijos tarnybojeyra laboratorija).

_____________

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal