Ministro įsakymai

Dėl Ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo tvarkos patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 226/49
Dokumento data: 2000-04-28
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2000 05 15 Negalioja - 2006 07 21,
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS Sveikatos apsaugos ministrO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOSIR DARBO MINISTrėS

į s a k y m a s

 

2000 m. balandžio28 d. Nr. 226/49

Vilnius

 

dėl Ilgalaikio ir pastovaus darbingumonetekimo (invalidumo) nustatymo tvarkos patvirtinimo

 

ĮgyvendindamiLietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr.63-1231; 1998,Nr.112-3099) 27 straipsnio 1 dalies reikalavimus,

1. T v i r t i n am e:

1.1. Ilgalaikio irpastovaus darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo tvarką (pridedama);

1.2. statistinėsapskaitos formą Nr.088-1/a “Siuntimas į medicininę socialinės ekspertizėskomisiją”.

2. Laikomenetekusiais galios:

2.1. Sveikatosapsaugos ministerijos 1991 12 09 Nr. 1-4031 ir Socialinės apsaugos ministerijos1991 12 05 Nr. 13-2229 patvirtintą invalidumo nustatymo instrukciją;

2.2. Socialinėsapsaugos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1991 09 24 įsakymuNr.117/296 “Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo26 straipsnio įgyvendinimo” patvirtintą Ligų, traumų, defektų, jų pasekmių irfunkcinės būklės, dėl kurių asmenims nustatomi medicininiai požymiaispecialiajam automobiliui įsigyti arba kompensacijai transporto išlaidomsgauti, sąrašą;

2.3. Socialinėsapsaugos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 05 23 įsakymą Nr.80/213 “Dėl ligų sąrašo, pagal kurį asmenims nustatoma teisė specialiajamautomobiliui įsigyti”;

2.4. Sveikatosapsaugos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1996 08 19įsakymą Nr. 422/103 “Dėl invalidumo grupių nustatymo”;

2.5. Sveikatosapsaugos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 01 15įsakymą Nr. 21/18 “Dėl invalidumo nustatymo instrukcijos dalinio pakeitimo”(Žin., 1998, Nr.9-224);

2.6. sveikatosapsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 04 29 įsakymuNr. 196/40 “Dėl funkcinių būklių, dėl kurių pripažįstama visiška invalidonegalia, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 1999, Nr.39-1240) patvirtintą Funkciniųbūklių, dėl kurių pripažįstama visiška invalido negalia, sąrašą.

3. Įsakymasįsigalioja nuo 2000 m. gegužės 15 dienos.

 

Sveikatos apsaugos ministras                                     RAIMUNDAS ALEKNA

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                 IRENA DEGUTIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

sveikatosapsaugos ministro ir

socialinėsapsaugos ir darbo ministrės

2000 04 28įsakymu Nr. 226/49

 

ILGALAIKIO IRPASTOVAUS DARBINGUMO NETEKIMO

(INVALIDUMO)NUSTATYMO tvarka

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Ilgalaikio irpastovaus darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo tvarka (toliau - tvarka)reglamentuoja pirmos, antros ir trečios invalidumo grupių nustatymą, specialausautomobilio ir (arba) transporto išlaidų kompensacijų, profesinio darbingumonetekimo sąlygas, invalidumo nustatymo terminus, invalidumo priežastis beidokumentų sąrašą invalidumo priežastims nustatyti.

2. Invalidumas irdarbingumo netekimo laipsnis nustatomas asmenims nuo 16 metų.

3. Invalidumą irdarbingumo netekimo laipsnį nustato valstybinės medicininės socialinėsekspertizės komisijos (toliau - VMSEK).

4. VMSEK priimasprendimus (išvadas) dėl:

4.1. invalidumofakto, pobūdžio, priežasties, atsiradimo laiko, grupės, termino, bendrojo irprofesinio darbingumo netekimo laipsnio;

4.2. invalidųprofesinės ir socialinės reabilitacijos priemonių;

4.3. invalidųugdymo, mokymo, darbo pobūdžio ir sąlygų;

4.4. invalidųnuolatinės slaugos būtinumo;

4.5. specialiųkompensacinių priemonių invalidams, atsižvelgiant į reabilitacijos specialistųrekomendacijas;

4.6. visiškosnegalios pripažinimo;

4.7. teisės įspecialaus automobilio įsigijimo ir (arba) transporto išlaidų kompensavimonustatymo.

5. Nustatantinvalidumą, VMSEK posėdyje gali dalyvauti su patariamojo balso teise asmenįgydantis gydytojas, darbdavių, ugdymo, mokymo įstaigų, socialinės globos irrūpybos įstaigų (pensionatų), savivaldybių socialinės paramos skyrių*, invalidųir kitų visuomeninių organizacijų atstovai.

6. VMSEK, priėmusisprendimą (išvadą), išduoda invalidumo pažymėjimą bei kitus dokumentus,suteikiančius teisę jo savininkui naudotis valstybės nustatytomis socialinėmisgarantijomis.

7. Esant palankiailigos ir darbingumo prognozei, VMSEK gali pripažinti asmenį laikinainedarbingu, sudarant sąlygas tęsti gydymą ir reabilitaciją.

8. Ligoniaisiunčiami į VMSEK, nustačius tikslią ligos diagnozę, panaudojus visas galimasmedicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos priemones.

Už teisingąduomenų pateikimą siuntimo formoje Nr.088-1/a atsako gydantis gydytojas, o užligonio siuntimą į VMSEK - asmens sveikatos priežiūros gydytojų konsultacinėkomisija (toliau - GKK).

9. Neužbaigusgydymo arba neišnaudojus reabilitacijos priemonių, ligoniai gali būti siunčiamiį VMSEK tuo atveju, kai yra akivaizdžių invalidumo požymių ir nepalanki ligosbei darbingumo prognozė arba kai gydymo ir reabilitacijos priemonės dėlobjektyvių priežasčių yra neįgyvendinamos.

10. VMSEK asmensdarbingumą sprendžia individualiai, atsižvelgdama į ligos eigą, darbingumoprognozę, įdarbinimo galimybes ir kitus socialinius veiksnius.

 

II. SĄVOKOS

 

11. VMSEK - Valstybinė medicininėssocialinės ekspertizės komisija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugosir darbo ministerijos, nustatanti invalidumą asmenims nuo 16 metų.

12. Invalidumas yra tokia kompetentingųįstaigų nustatyta asmens būklė, kai asmuo dėl įgimtų ar įgytų fizinių arpsichinių trūkumų visai arba iš dalies negali pasirūpinti savo asmeniniu irsocialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų.

Invalidumasskirstomas į tris grupes: pirmą, antrą, trečią (I, II, III).

Profesiniodarbingumo netekimas reiškiamas procentais (%).

13. Invalidas - tai bet kurio amžiausasmuo, kuris dėl įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų visai arba išdalies negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, įgyvendintisavo teisių ir vykdyti pareigų.

14. Visiškos negalios invalidas - tai betkurio amžiaus invalidas, kurio fizinė ir psichinė negalia visiškai apribojagalimybę jam orientuotis, judėti, dirbti, integruotis ir būti ekonomiškaisavarankiškam.

15. Darbingumas - žmogaus gebėjimas irgalimybė dirbti darbus, nereikalaujančius specialių žinių, kvalifikacijos irįgūdžių.

16. Profesinis darbingumas - žmogausgebėjimas ir galimybė atlikti savo profesijos darbą, reikalaujantį specialiųžinių, kvalifikacijos, darbo praktikos (įgūdžių).

Vertinant profesinįdarbingumą atsižvelgiama ir į žmogaus gebėjimą bei galimybes dirbti panaudojantįgytas žinias, kvalifikaciją ir įgūdžius, panašių profesijų darbus, išmoktinaujos profesijos.

17. Ilgalaikis ir pastovus nedarbingumas -žmogaus būklė, kai jis dėl ryškių organizmo funkcijos sutrikimų ilgą laiką arbapastoviai negali dirbti įprastinėmis arba specialiomis darbo sąlygomis, kaidarbingumo negalima koreguoti protezavimu, kompensacine technika ir kitomisreabilitacijos priemonėmis.

18. Specialios darbo sąlygos - darbasspecialiame ceche, bare, dirbtuvėse, namuose, laisvas darbo grafikas,sutrumpintas darbo laikas, galimybė atlikti darbą ir darbo vietoje, ir namuose,darbo vietos pritaikymas (speciali įranga, kompensacinė technika), kitodarbuotojo, gestų kalbos vertėjo pagalba, transporto paslaugos ir kita pagalba.

19. Užimtumas - žmogaus veikla, apimantine tik darbinę, bet ir kitą, su darbo santykiais nesusijusią, veiklą.

20. Darbo terapija - metodas, kai užimtumusiekiama pagerinti arba stabilizuoti žmogaus sveikatos būklę.

21. Socialinė garantija - valstybėsgarantuota materialinė ir teisinė parama žmogui ligos, invalidumo, senatvės,nedarbo, nelaimės ir kitais atvejais.

22. Nuolatinė slauga, priežiūra arba pagalba- kai žmogui dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinganuolatinė kito asmens slauga, priežiūra arba pagalba namie, darbe, visuomenėje,tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą.

23. Nenuolatinė pagalba - kai žmogui dėlryškių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nenuolatinė kito asmens pagalbanamie, darbe, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą.

24. IQ - intelekto koeficientas.

25. Reabilitacija - tai įvairiapusė irkoordinuota medicininių bei socialinių priemonių sistema, padedanti, kiek taiįmanoma, kompensuoti sutrikusias žmogaus organizmo funkcijas, sugrąžinti josavarankiškumą bei integracijos į visuomenės gyvenimą galimybes.

 

III. PIRMAINVALIDUMO GRUPĖ

 

26. Pirmainvalidumo grupė nustatoma asmenims:

26.1. kurie dėlsavo organizmo būklės negali pasirūpinti asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, kaibūtina nuolatinė kitų žmonių slauga, globa, pagalba;

26.2. kai asmenys,pritaikius būstą ir kitą aplinką, kompensacinės ir ortopedinės technikos beikitų žmonių pagalbos dėka gali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniugyvenimu, ypač sunkių ligų ir defektų atvejais.

Darbingumassprendžiamas individualiai, jeigu yra galimybė įdarbinti invalidą specialiomisdarbo sąlygomis pritaikant darbo vietą, aprūpinant kompensacine technika,skiriant pagalbininką ir kt., arba taikant įvairias užimtumo ir darbo terapijospriemones, o nesant nurodytos galimybės, invalidas pripažįstamas nedarbingu.

27. Visiškanegalia yra sunkiausias pirmos grupės invalidumas, kai asmuo dėl savo organizmobūklės, nepaisant reabilitacijos priemonių, visiškai negali pasirūpinti savoasmeniniu ir socialiniu gyvenimu (orientuotis, judėti, dirbti, integruotis irbūti ekonomiškai savarankiškas), kai jam reikalinga nuolatinė kitų žmoniųslauga.

28. Asmensorganizmo būklių, dėl kurių nustatoma pirma invalidumo grupė, sąrašas:

28.1. IV funkcinėsklasės lėtinis kraujotakos nepakankamumas;

28.2. III laipsniolėtinis kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;

28.3. sudėtingi,nepagydomi širdies ritmo sutrikimai (tachi, bradiaritmijos) po širdiesoperacijų;

28.4. 2 metai poširdies transplantacijos;

28.5. III-IVlaipsnio plaučių arterijos hipertenzija dėl širdies ar plaučių ligų;

28.6. terminalinė(III) lėtinio inkstų nepakankamumo stadija;

28.7. kepenųfunkcijos nepakankamumas, pasireiškiantis III laipsnio portine hipertenzija,pasikartojančiu kraujavimu iš išsiplėtusių venų, hepatine encefalopatija;

28.8. persodintoorgano funkcijos (širdies, inkstų, kepenų) nepakankamumas;

28.9. neoperuotinipiktybiniai navikai;

28.10. dažniepileptiforminiai paroksizmai, prieblandinės sąmonės būsena, kai ryškiaipakitusi psichika ir elgesys arba silpnaprotystė;

28.11. totalinėafazija;

28.12.silpnaprotystė (IQ - iki 34), esant elgesio emocijų ir kitų sutrikimų;

28.13. labairyškios ir užsitęsusios sutrikusios psichikos būsenos;

28.14.neprotezuojamos dviejų galūnių bigės, abiejų šlaunų bigės;

28.15. abiejųplaštakų keturių pirštų, įskaitant pirmąjį, trūkumas;

28.16. abiejųklubo sąnarių ankilozė arba ryški kontraktūra;

28.17. labaisutrikusios galūnių judėjimo funkcijos - hemiplegijos, paraplegijos, ryškios paraparezės,hemiparezės - nervų ir raumenų ligų atveju;

28.18. labairyškūs koordinacijos sutrikimai: ataksijos, hiperkinezijos, amiostazinissindromas;

28.19. kūno masėspadidėjimas su parenchiminių organų distrofija, kai kūno masės indeksasdidesnis kaip 40;

28.20. visiškasarba beveik visiškas abiejų akių aklumas - geriau matančios akies regėjimoaštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,03 arba geriau matančios akies regėjimolauko koncentrinis susiaurėjimas iki 50 nuo fiksacijos taško.

28.21. kitosprogresuojančios ir nepalankios eigos ligos ir kiti kombinuoti organų irsistemų pažeidimai arba vystymosi anomalijos su nuolatiniais ryškiais funkcijųsutrikimais, kurie sukelia identiškas būkles.

29. Asmensorganizmo būklių, dėl kurių nustatoma visiška negalia, sąrašas:

29.1. IV funkcinėsklasės lėtinis kraujotakos nepakankamumas, kai Bartelio indeksas ne didesniskaip 30 balų;

29.2. III laipsniolėtinis kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, kai Bartelio indeksas ne didesniskaip 30 balų;

29.3. lėtinioinkstų ir kepenų nepakankamumo terminalinė stadija su visiška encefalopatija irkitų sistemų veiklos sutrikimu;

29.4. labai ryškusasmenybės defektas, išsivystęs dėl endogeninio psichikos sutrikimo;

29.5.silpnaprotystė (IQ - iki 20), kai yra elgesio, emocijų ir kitų sutrikimų;

29.6.tetraplegija, ryškūs įvairios kilmės judėjimo (motorikos) funkcijos sutrikimai,kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų;

29.7. išplitęspiktybinis navikas, sukeliantis 29.1-29.6 punktuose nurodytus sutrikimus.

 

IV. ANTRAINVALIDUMO GRUPĖ

 

30. Antrainvalidumo grupė nustatoma asmenims, kurie dėl savo organizmo būklės iš daliesnegali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu ir kuriems reikalinganenuolatinė kitų žmonių slauga, globa ir pagalba.

Darbingumassprendžiamas individualiai, jeigu yra galimybė įdarbinti invalidą specialiomisdarbo sąlygomis, pritaikant darbo vietą, aprūpinant kompensacine technika,skiriant pagalbininką ir kt., arba taikyti įvairias užimtumo ir darbo terapijospriemones, o nesant nurodytos galimybės, invalidas pripažįstamas nedarbingu.

31. Žmogausorganizmo būklių, dėl kurių nustatoma antra invalidumo grupė, sąrašas:

31.1. II-IIIfunkcinės klasės lėtinis kraujotakos nepakankamumas;

31.2. III-IVfunkcinės klasės įtampos ar stabili krūtinės angina, persirgtas Q bangosinfarktas su antros klasės krūtinės angina;

31.3. sunkiarterinė hipertenzija su hipertenzine kardiopatija ir hipertenzine nefropatija;

31.4. konduitu iraortos vožtuvo protezu koreguota kylančios aortos aneurizma ir aortos vožtuvonesandarumas;

31.5. 1 metai poširdies ir širdies kraujagyslių operacijų;

31.6. II laipsniokvėpavimo funkcijos nepakankamumas, esant kraujotakos nepakankamumoreiškiniams;

31.7. lėtinėsinkstų ligos su II stadijos funkcijos nepakankamumu;

31.8. sunkioseigos aktyvūs hepatitai;

31.9. II-IIIlaipsnio mitybos nepakankamumas dėl kasos, žarnyno, Viplio ligų;

31.10. sunkiosformos hipotireozė, komplikuota lėtiniu koronariniu nepakankamumu ir sunkiaikompensuojama tireoidiniais hormonais;

31.11. sunkiosformos antinksčių nepakankamumas su kitų organų pakenkimu;

31.12. sunkusnecukrinis diabetas (inkstų), blogai kompensuojamas antidiureziniais vaistais;

31.13. piktybiniainavikai su ryškiu kraujodaros nepakankamumu;

31.14. apsunkintasjudėjimas dėl II-III stadijos abiejų klubų sąnarių artrozės;

31.15. labai ryškiuniversali osteoporozė, komplikuota stuburo ar kitų kaulų lūžiais;

31.16. galūniųjudėjimo funkcijos pažeidimas dėl vidutinio ir sunkaus laipsnio hemiparezių;

31.17. ryškiaisutrikę koordinaciniai judesiai vestibulinių, smegenėlių, hiperkinezinių,amiostatinių sindromų atvejais;

31.18.silpnaprotystė (IQ - nuo 35 iki 49), esant elgesio, emocijų ir kitų sutrikimų.Ryškūs asmenybės psichopatiniai sindromai, trikdantys elgesį. Užsitęsusiospsichozinės būsenos;

31.19. dažnisunkūs priepuoliai, sutrikus likvoro dinamikai (akliuzinė hidrocefalija);

31.20. dažniepilepsijos priepuoliai, jei nepadeda gydymas ir yra ryškių psichikos beielgesio pakitimų;

31.21. dažnosparoksizminės būklės, ryškūs psichikos pažeidimai sergant šizofrenija -subkompensacijos stadijos, kliedėjimo sindromas;

31.22. ypač ryškusabiejų akių regėjimo sumažėjimas - geriau matančios akies regėjimo aštrumo suvisiška korekcija sumažėjimas nuo 0,03 iki 0,1 arba geriau matančios akiesregėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško;

31.23. šlapimo irišmatų nelaikymas, fistulės, pro kurias sunkiasi šlapimas ir išmatos;

31.24. nuolatinėtracheostoma;

31.25. ryškiaisutrikusi abiejų kojų trofika dėl traumų ir nervų sistemos arba kraujagysliųligų;

31.26.neprotezuojamos šlaunies arba blauzdos bigė;

31.27. plaštakosarba dilbio bigė ir blauzdos bigė;

31.28. žasto ardilbio bigė, esant sutrikusiai kitos rankos funkcijai;

31.29. šlauniesbigė ir sutrikusios kitos kojos motorinės arba statinės funkcijos;

31.30. plaštakos,dilbio arba kojos bigė ir vienos akies aklumas;

31.31. šlaunieseksartikuliacija;

31.32. kitipanašūs kombinuoti organų ir sistemų pažeidimai arba vystymosi anomalijos,kurios sukelia identiškas būkles;

31.33. kurtumas,išsivystęs ikikalbiniu laikotarpiu.

 

V. TREČIAINVALIDUMO GRUPĖ

 

32. Trečiainvalidumo grupė nustatoma asmenims:

32.1. kuriems dėljų organizmo būklės sumažėja profesinė kvalifikacija arba ji prarandama, nemažiau kaip trečdaliu (1/3) sumažėja darbingumas;

32.2. esant tamtikroms organizmo būklėms, kai į profesinį faktorių neatsižvelgiama(anatominiai defektai ir kt.).

33. Asmensorganizmo būklių, dėl kurių nustatoma trečia invalidumo grupė, sąrašas:

33.1. plaštakosarba dilbio bigė;

33.2. netikras žastikaulioarba abiejų dilbio kaulų sąnarys;

33.3. ryškikontraktūra (judesiai galimi iki 10 laipsnių kampu) arba alkūnės sąnarioankilozė funkciškai nepatogios padėties (mažesniu kaip 60 laipsnių arbadidesniu kaip 150 laipsnių kampu), arba dilbio fiksacija kraštutinės pronacijosar supinacijos padėties;

33.4. klibantispeties arba alkūnės sąnarys;

33.5. plaštakos 4pirštų, išskiriant pirmą, visų falangų trūkumas arba plaštakos 3 pirštų,įskaitant pirmą, visų falangų trūkumas;

33.6. ankilozėarba ryški tų pačių pirštų funkciškai nepatogios padėties kontraktūra;

33.7. pirmo irantro piršto arba trijų pirštų ir atitinkamų delnakaulių trūkumas;

33.8. abiejųplaštakų pirmų pirštų trūkumas;

33.9. protezuotašlaunies ar blauzdos bigė;

33.10. pėdos bigėpo amputacijos pagal Pirogovą ar Šoparo sąnario lygio;

33.11. abiejų pėdųbigės Lisfranko sąnario lygio;

33.12. ryškikontraktūra arba čiurnos sąnario ankilozė esant ydingai pėdos padėčiai arbaabiejų čiurnos sąnarių ankilozė;

33.13. netikrasšlaunikaulio arba blauzdikaulio sąnarys;

33.14. klibantiskelio arba klubo sąnarys;

33.15. ryški klubosąnario kontraktūra arba ankilozė;

33.16. kojatrumpesnė 7 ir daugiau centimetrų;

33.17. kelio arbaklubo endoprotezas, sutrikus jo funkcijai;

33.18. III-IVlaipsnio kifoskoliozė;

33.19. plaštakosarba pėdos paralyžius;

33.20. kojos,rankos paralyžius arba ryški parezė;

33.21. visiškasarba beveik visiškas vienos akies aklumas - blogiau matančios akies regėjimoaštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,03 arba tos akies regėjimo laukokoncentrinis susiaurėjimas iki 50 nuo fiksacijos taško, esant geriaumatančios akies regėjimo aštrumui su pilna korekcija ne didesniam kaip 0,3;

33.22. žandikaulioarba kietojo gomurio defektai, kada protezavimas nesugrąžina kramtymofunkcijos;

33.23. hipofizinisnanizmas, osteochondropatija, osteochondrodistrofija;

33.24. abipusisIII-IV laipsnio kurtumas;

33.25. svetimkūnisširdies raumenyje arba perikarde (konduitai, stentai, lopai) esant I funkcinėsklasės kraujotakos nepakankamumui;

33.26. širdies vožtuvoprotezai ar koronarinių kraujagyslių šuntai esant I-II funkcinės klasėskraujotakos nepakankamumui;

33.27. kaukolėsdefektas, kai jis viršija 3x1 cm, arba kai svetimkūnis yra smegenyse;

33.28. lėtinėsinkstų ligos su I stadijos funkcijos nepakankamumu;

33.29. II laipsniomitybos nepakankamumas dėl pogastrorezorbcinių sindromų, lėtinio atrofinioachloridinio gastrito.

 

VI. TEISĖS ĮSpecialaus automobilio ĮSIGIJIMĄ ir (arba) transporto išlaidų kompensaVIMĄNUSTATYMAS

 

34. Teisė įspecialaus automobilio įsigijimą ir (arba) transporto išlaidų kompensavimąnustatoma asmenims, ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai esant atitinkamomsorganizmo būklėms:

34.1. vienos arbaabiejų kojų paralyžius arba ryški parezė;

34.2. hemiplegijaarba ryški hemiparezė;

34.3. ryškiataksija;

34.4. ryškushiperkinezinis arba amiostatinis sindromas;

34.5. abiejų kojųtrombobliteruojamosios ligos esant II laipsnio arterinės kraujotakos lėtiniamnepakankamumui;

34.6. vienos kojosIII laipsnio arba abiejų kojų II-III laipsnio veninės kraujotakos lėtinisnepakankamumas;

34.7. ryškūsabiejų kojų trofikos sutrikimai;

34.8. abiejų kojųdramblialigė;

34.9. abiejųplaštakų visų pirštų trūkumas arba aukštesnės rankų bigės;

34.10. abiejų pėdųbigės Šoparo sąnaryje;

34.11. blauzdosarba šlaunies bigės;

34.12. klubosąnario įgimtas ar įsisenėjęs išnirimas;

34.13. klibantisklubo arba kelio sąnarys;

34.14. klubosąnario ankilozė arba ryški kontraktūra;

34.15. keliosąnario ankilozė arba labai ryški funkciškai nepatogios padėties kontraktūra;

34.16. čiurnossąnario kontraktūra arba ankilozė esant netaisyklingai pėdos padėčiai;

34.17. kitos kaulųir sąnarių ligos, trukdančios stovėti ir vaikščioti, šlaunikaulio arbablauzdikaulio netikras sąnarys, fistulinis osteomielitas ir kt.;

34.18. klubo arbaabiejų kelių endoprotezai, esant kojų funkcijos sutrikimui;

34.19. kojatrumpesnė 7 cm;

34.20. stuburo irkitų sąnarių ligos ir deformacijos, trukdančios stovėti ir vaikščioti (III-IVlaipsnio stuburo iškrypimai, ankilozuojamasis spondilitas, reumatodinis artritas,II-III stadijos klubo sąnarių artrozė);

34.21. lėtinisplaučių ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas;

34.22. inkstų IIIlaipsnio funkcijos nepakankamumas, gydomas dializėmis;

34.23.transplantuota širdis;

34.24.tetraplegija.

PASTABA. 34.3, 34.4,34.9, 34.21-34.24 punktuose nurodytais atvejais nustatoma tik transportoišlaidų kompensacijos gavimo teisė.

 

VII. PROFESINISDARBINGUMAS

 

35. Profesiniodarbingumo netekimo laipsnis suluošinimo darbe, profesinės ligos ir kitaisįstatymų numatytais atvejais nustatomas procentais, įvertinus profesinėsreabilitacijos veiksnius, žmogaus gebėjimą bei galimybę dirbti,persikvalifikavus panaudojant naujai įgytas žinias, kvalifikaciją ir įgūdžiusnaujuose panašių profesijų darbuose taip:

35.1. dėl ryškiųorganizmo funkcijos sutrikimų savo profesijoje yra visiškai nedarbingi - 100%;

35.2. dėl ryškiųorganizmo funkcijos sutrikimų gali dirbti savo profesijos darbą 1/4-1/5 darbolaiko arba 1/4-1/5 darbo krūviu - 75-90% (gali būti naudojamas užimtumas, darboterapija);

35.3. dėlorganizmo funkcijos sutrikimų gali dirbti savo profesijos darbą 1/3 darbo laikoarba 1/3 darbo krūviu - 65-70%;

35.4. dėlorganizmo funkcijos sutrikimų gali dirbti savo profesijos darbą 1/2 darbo laikoarba 1/2 darbo krūviu - 45-60%;

35.5. kai,nepaisant 35 punkte nurodytų sąlygų, ryškiai sumažėja profesinė kvalifikacija -45-60%;

35.6. dėlorganizmo funkcijos sutrikimų gali dirbti savo profesijos darbą 2/3 darbo laikoarba 2/3 darbo krūviu - 30-40%;

35.7. nėrapagrindo nustatyti invalidumo grupę, kai reikalingi tik nedideli darbo krūvioapribojimai ir palengvinimai - 5-25%;

35.8. profesiniodarbingumo netekimo laipsnis nustatomas 5 punktų intervalu.

Nustatantprofesinio darbingumo netekimo laipsnį, jo dydis derinamas su invalidumu taip:pirma grupė - profesinio darbingumo netekimas 90-100%, antra grupė - 65-100%,trečia grupė - 30-60%. Ši nuostata netaikoma, kai invalidumo ir profesiniodarbingumo netekimo laipsniai tarpusavyje nesusiję.

 

VIII. INVALIDUMOTERMINAI

 

36. Invalidumotrukmės nustatymas:

36.1. terminuotas;

36.2.neterminuotas.

Terminuotasinvalidumo grupės nustatymas sprendžiamas individualiai.

Prognozuojantefektyvią reabilitaciją, invalidumo grupę galima nustatyti 6 mėnesiams arbavieneriems metams.

Neprognozuojantefektyvios reabilitacijos, invalidumo grupė gali būti nustatoma dvejiemsmetams.

 Pasikeitus asmens sveikatos ir socialineibūklei arba jei terminas buvo nustatytas neteisingai, VMSEK, savo iniciatyva arsuinteresuotam asmeniui prašant, gali peržiūrėti savo sprendimą (išvadą) dėltermino nustatymo.

37. Neterminuotamlaikui invalidumo grupė nustatoma:

37.1. pirminiopatikrinimo metu dėl labai sunkių ligų ir traumų, anatominių ir psichikosdefektų atvejais, kai asmens klinikinė ir darbingumo prognozė nekelia abejonių;

37.2.besikeičiančių procesų atvejais, kai invalidas buvo stebimas ne trumpiau kaipketverius metus ir, panaudojus medicininės, profesinės ir socialinėsreabilitacijos priemones, jo organizme išsivystė nuolatiniai ir negrįžtamopobūdžio morfologiniai ir funkciniai pakitimai;

37.3. nesant 37.2punkte nurodyto pobūdžio pakitimų, terminuoto invalidumo nustatymassprendžiamas individualiai kiekvieno pakartotinio tikrinimo metu, tačiau neilgiau kaip 10 metų;

37.4. asmenims,sulaukusiems pensinio amžiaus, išskyrus tuos atvejus, kai invalidumo grupė buvonustatyta reabilitacijai.

 

IX. INVALIDUMOPRIEŽASTYS

 

38. VMSEK nustatotokias invalidumo priežastis:

38.1. bendrosiosligos;

38.2. suluošinimasdarbe;

38.3. profesinėliga;

38.4. invalidumasnuo vaikystės;

38.5. liga(suluošinimas), įgyta vykdant karinės tarnybos pareigas2;

38.6. liga(suluošinimas) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

38.7. liga(suluošinimas) dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padariniųlikvidavimo darbų poveikio;

38.8. liga(suluošinimas), įgyta dalyvaujant rezistencinėje kovoje;

38.9. liga(suluošinimas), įgyta neteisėto kalinimo ir tremties metu;

38.10. liga(suluošinimas), įgyta tarnaujant antihitlerinės koalicijos valstybiųveikiančiose armijose, partizanų būriuose ir junginiuose;

38.11. invalidumasnuo vaikystės, susijęs su buvimu tremtyje;

38.12. liga(suluošinimas), įgyta būnant priverstiniuose darbuose už buvusios TSRS ribų;

38.13. liga(suluošinimas), įgyta būnant getuose, koncentracijos ar kitokio tipo priverstinėsestovyklose;

38.14. liga(suluošinimas) vykdant piliečio pareigą.

39. Dokumentai,reikalingi invalidumo priežastims nustatyti:

39.1. pasas arbakitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

39.2. asmenssveikatos priežiūros įstaigos siuntimas;

39.3. dėlinvalidumo priežasčių, kurios nurodytos 38.2-38.14 punktuose, komisijaipapildomai turi būti pateikti šie dokumentai:

39.3.1. dėlsuluošinimo darbe - nustatytos formos nelaimingo atsitikimo aktas; teismo arbakitų įstaigų ir organizacijų (įstatymų tvarka) išduoti dokumentai;

39.3.2. dėlprofesinės ligos - Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotasdokumentas, patvirtinantis profesinę ligą;

39.3.3. dėlinvalidumo nuo vaikystės - asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančiųmedicinos pagalbą vaikams ir paaugliams, pažymos;

39.3.4. dėl ligos(suluošinimo) karinėje tarnyboje - nustatytos formos kariniai-medicininiaidokumentai. Invalidumo priežastis formuluojama taip, kaip nurodyta kariniamedokumente;

39.3.5. dėl ligos(suluošinimo) per 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos -Generalinės prokuratūros prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išduoti dokumentai;

39.3.6. dėl ligos(suluošinimo) per Černobylio atominės elektrinės avariją ir jos padariniųlikvidavimą - dokumentai, patvirtinantys dalyvavimą (karinis bilietas, karinėsįstaigos išduota pažyma, dalyvio pažymėjimas) arba darbovietės siuntimas irmedicininė išvada;

39.3.7. politiniaikaliniai, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, rezistencijos dalyviai,antihitlerinės koalicijos kariai, tarnavę užsienio šalių armijose Antrojopasaulinio karo metais, invalidai nuo vaikystės dėl sužeidimo, kontūzijos arbasuluošinimo Antrojo pasaulinio karo metais arba dėl šio karo pasekmių -Lietuvos teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros, vidaus reikalų,saugumo, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, karinių irkitų institucijų, taip pat užsienio valstybinių įstaigų) išduotus dokumentus,įrodančius buvus kalėjime, tremtyje, dalyvavus rezistencinėje kovoje,antihitlerinės koalicijos šalių armijose ir kitur. Invalidumas nuo vaikystės,susijęs su buvimu tremtyje (38.11) - vietoj kompetentingų įstaigų išduotųdokumentų gali pateikti liudininkų, kurių parašai patvirtinti notarine tvarka,parodymus.

40. Invalidumopriežastims, nurodytoms 38.8-38.14 punktuose, VMSEK papildomai turi būtipateikiami šie medicininiai dokumentai:

40.1.patvirtinantys ligą (suluošinimą) 38.8-38.14 punktuose nurodytais atvejais;

40.2. suluošinimųatvejais (galūnių bigės, galvos kaulų defektai, randai po sužeidimų,svetimkūniai ir kt.) - teismo medicinos ekspertų išvados;

40.3. lėtaiprogresuojančių ligų atvejais - medicininiai dokumentai, išduoti vėliau irleidžiantys daryti išvadą, kad pagal ligos pobūdį, eigą ir pasekmes invalidumassiejamas su buvimu nurodytose vietose;

40.4. dviejųliudininkų, kurių parašai patvirtinti notarine tvarka, parodymai, kad asmuosunkiai sirgo arba buvo suluošintas nurodytose vietose.

______________

PATVIRTINTA

Sveikatos apsaugos ministro ir

socialinës apsaugos ir darbo ministrës

 2000 04 28     ásakymu Nr.226/49        

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

…………

ÁOK

 

 

ástaigos pavadinimas, adresas, spaudas

Siuntimas á medicininæ socialinës ekspertizës komisijà

….….……

VDK

…….……..

Forma

Nr.088–1/a

 

200 __________________ Nr. ___________

1.

(vardas, pavardë, asmens kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Gimimo data  __________________ 3. Adresas  ____________________________________________

 4. Invalidumo grupë ______________ 5. Darbovietë,pareigos  __________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 6. Socialinë padëtis ______________________________________________________________________

                                                                                                (pensininkas,bedarbis , kt.)

 7. Ligos anamnezë_______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 8. Gydymo trukmë per paskutiniusvienerius metus, gydësi stacionare ____ kartø, ____ dienø   paûmëjimø, dekompensacijø ir kt.skaièius ________, darbingumo prognozë_____________________

 9. Laikinojo nedarbingumo trukmë (n. p. arba paþymaNr.094/a) per paskutinius12 mënesiø:

Laikinojo nedarbingumo

Ligos pavadinimas

pradþia

pabaiga

dienø skaièius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ið viso:      ___________________________________________________________________

 10. Taikytas gydymas bei kitos reabilitacijos priemonës*:

medikamentinis, chirurginis,antirecidyvinis, sveikatos gràþinamasis, reabilitacinis, darbosàlygø keitimas, darbinis mokymas ir kt.

                                                                                                                                * reikalingà pabraukti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nuplëðiamasistalonas

Ligonio pirminës asmenssveikatos ___________________________________________________ forma

prieþiûrosástaigos pavadinimas                                                 

  Nr.088-1/a

 

(vardas, pavardë, asmens kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

gyvenamojivieta

 11. Sveikatos bûklës apraðymas bei tyrimo duomenys,nurodant konkreèià patologijà (bendrosios praktikosgydytojø bei gydytojø specialistø konsultacijos prireikus)

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 12. Pridedamapapildoma medicininë dokumentacija__________________________________________

 13.Pagrindinë diagnozë __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________  TLK 10 kodas _________

Funkcijos sutrikimas:vidutinis, ryðkus, labai ryðkus*, Bartelio indeksas:

Gretutinës diagnozës_____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________  TLK 10 kodas _________

Funkcijos sutrikimas: vidutinis, ryðkus, labairyðkus*

14. Siuntimo áMedicininës socialinës ekspertizës komisijà pagrindas*: invalidumo reiðkiniai, invalidumo baigimositerminas, nedarbingumo paþymëjimo tæsimas, prieðlaikinispakartotinas tikrinimas, kompensacija transportui, darbingumo netekimolaipsniui nustatyti, ligoniui reikalaujant ir kt.

 

                                                                                                                * reikalingà pabraukti

 

GKKpirmininkas                                                      ___________________________________________

                                                                paraðas                                    v.,pavardë

A.V.

nariai                                                                       ___________________________________________

                                                                 paraðas                                   v.,pavardë

 

gydantis gydytojas                                                     ___________________________________________

                                                                 paraðas                                   v.,pavardë

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicininës socialinës                                                                               Sprendimodata   _________________

ekspertizës komisijos spaudas                                                      Iðvada:    ________________________

                                                                                                                 _______________________________

                                                                                                                Kitopatikrinimo data   ____________

                                                                                                Pirmininkoparaðas

_______________

Spausdinti Spausdinti

« Atgal