Ministro įsakymai

Dėl eksportuojamų maisto prekių radioaktyviojo užterštumo kontrolės tvarkos

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 170
Dokumento data: 2002-04-11
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2002 04 25 Negalioja - 2004 05 14,
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL EKSPORTUOJAMŲ MAISTO PREKIŲRADIOAKTYVIOJO UŽTERŠTUMO KONTROLĖS TVARKOS

 

2002 m. balandžio11 d. Nr.170

Vilnius

 

VykdydamasLietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 19straipsnio 1 dalį ir atsižvelgdamas į Europos Komisijos reglamente 1661/1999/EBbei Europos Komisijos reglamente 1609/2000/EB nustatytus papildomus žemės ūkioproduktų importo iš trečiųjų šalių, paveiktų įvykio Černobylio atominėjeelektrinėje, reikalavimus:

1. T v i r t i n upridedamus:

1.1. Eksportuojamųmaisto prekių radioaktyviojo užterštumo kontrolės tvarką;

1.2. Maistoprekių, kurias eksportuojant kontroliuojamas jų radioaktyvusis užterštumas,sąrašą;

1.3. Žemės ūkioproduktų eksporto sertifikato formą.

2. L a i k a unetekusiais galios:

2.1. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 197„Dėl Eksportuojamų maisto prekių radioaktyviojo užterštumo kontrolės tvarkos“(Žin., 1999, Nr. 39-1241);

2.2. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 542„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 04 29 įsakymo Nr.197 „Dėl Eksportuojamų maisto prekių radioaktyviojo užterštumo kontrolėstvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 106-3085).

 

Sveikatosapsaugos Ministras                                                         KonstantinasRomualdas Dobrovolskis

______________

 

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos

sveikatosapsaugos ministro

2002 m.balandžio 11 d. įsakymu Nr.170

 

EKSPORTUOJAMŲMAISTO PREKIŲ RADIOAKTYVIOJO UŽTERŠTUMO KONTROLĖS TVARKA

 

1. Ši tvarkanustato išvežamų iš Lietuvos Respublikos maisto prekių radioaktyviojoužterštumo kontrolę, kontrolės institucijos veiklą bei eksportuotojųatsakomybę. Jos tikslas – užtikrinti, kad iš Lietuvos Respublikos nebūtųišvežamos maisto prekės, kurių radioaktyvusis užterštumas viršija didžiausiąleidžiamą aktyvumo lygį.

2. Šioje tvarkojevartojamos sąvokos:

2.1. maisto prekės – bet kurios medžiagos arproduktai, apdoroti, pusiau apdoroti, ar žaliavos (neapdoroti produktai),skirti žmogaus mitybai. Prie maisto prekių taip pat priskiriamas geriamasisvanduo, alkoholiniai gėrimai, kramtomoji guma, maisto priedai ir kitosmedžiagos bei produktai, skirti žmogui praryti, kramtyti ar vartoti, išskyrusvaistus ir kitus medicinos gaminius, narkotines bei psichotropines medžiagas,tabako gaminius. Išvežamų iš Lietuvos Respublikos maisto prekių, kuriųradioaktyvusis užterštumas tikrinamas, sąrašą pagal Kombinuotąją prekiųnomenklatūrą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, suderinusi su Valstybinemaisto ir veterinarijos tarnyba ir Muitinės departamentu prie Finansųministerijos;

2.2. eksportas– maisto prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos muitųteritorijos (toliau vadinama – muitų teritorija);

2.3. reeksportas– maisto prekių, anksčiau importuotų į muitų teritoriją, eksportasiš šios teritorijos;

2.4. maisto prekių eksportuotojas– Lietuvos Respublikos ūkio subjektas,teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę pateikti maisto prekesnegrąžinamojo eksporto, laikinojo išvežimo ir laikinojo išvežimo perdirbtimuitinės procedūroms arba reeksporto muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti;

2.5. maisto kontrolės įstaigos – teritorinėsvalstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigos, kontroliuojančios maistoprekių kokybę ir nekenksmingumą, kurių postai veikia Lietuvos Respublikosvalstybės sienos perėjimo punktuose arba muitų teritorijos viduje esančiosemuitinės įstaigose;

2.6. radioaktyvusis užterštumas– bet kokios maisto prekės užterštumasradioaktyviosiomis medžiagomis;

2.7. didžiausias leidžiamas aktyvumo lygis– didžiausias leidžiamas maistožaliavos ar maisto produkto užterštumo radioaktyviaisiais izotopais lygis.Matavimo vienetas – bekerelis kilogramui (Bq/kg) arba bekerelis litrui (Bq/l).

3. Eksportuojamųmaisto prekių (sąrašas pridedamas) radioaktyvusis užterštumas neturi viršytiLietuvos higienos normos HN 84:1998 „Didžiausi leidžiami maisto žaliavų irmaisto produktų, pašarų radioaktyviojo užterštumo lygiai po branduolinės arradiacinės avarijos“ (Žin., 1998, Nr. 110-3048) nustatytų didžiausių leidžiamųcezio izotopų aktyvumo lygių arba tų užterštumo lygių, kokie yra nustatytimaisto prekes importuojančioje šalyje. Už eksportuojamų iš Lietuvos Respublikosmaisto prekių radioaktyviojo užterštumo reikalavimų vykdymą atsako jųeksportuotojai įstatymų nustatyta tvarka. Šių reikalavimų atitikimą tikrinateritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigos.

4. Apie numatomąmaisto prekių eksportą šių prekių eksportuotojas informuoja teritorinęvalstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigą ne anksčiau kaip likus 10dienų iki pasirinktosios eksporto procedūros konkrečiai maisto prekių siuntaiįforminimo (eksporto deklaracijos pateikimo) muitinėje.

5. Numatomųeksportuoti maisto prekių radioaktyviojo užterštumo kontrolę teritorinėsvalstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigos įgaliotas darbuotojasatlieka eksportuotojui pateikus dokumentus, įrodančius, kur šios prekėsišaugintos (išaugusios) arba pagamintos (perdirbtos).

6. Teritorinėsvalstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigos įgaliotas darbuotojas,dalyvaujant numatomos eksportuoti maisto prekių siuntos savininkui arba joįgaliotam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka atrenka maisto prekių siuntosmėginius. Mėginiai atrenkami vadovaujantis metodais, patvirtintais Lietuvoshigienos normoje HN 72-1997 „Maisto produktų, pašarų, dirvožemio ir vandensbandinių atrinkimo metodai radionuklidų savitajam ir tūriniam aktyvumuinustatyti“. Surašomas Maisto žaliavų ir maisto produktų, pašarų ir jų žaliavų,aplinkos mėginių paėmimo aktas, patvirtintas Valstybinės maisto irveterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 85.

7. Maisto prekiųmėginiai yra atrenkami tose vietose, kur yra laikomos numatomos eksportuotiarba reeksportuoti maisto prekės (muitinės sandėliuose, įmonių sandėliuose,šaldytuvuose ir kt.).

8. Visais atvejaismaisto prekių eksportuotojas arba patalpų, kuriose laikomos numatomoseksportuoti maisto prekės, įskaitant muitinės sandėlius, savininkas privalo sudarytitinkamas sąlygas teritorinių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybosįstaigų įgaliotiems darbuotojams atrinkti mėginius (patogų priėjimą priepadėklų, konteinerių, atskirų pakuočių ir kt.).

9. Jeigu numatomoseksportuoti negyvūninės maisto prekės, kurių kodai pagal Kombinuotąją prekiųnomenklatūrą yra ex 0709.59, ex 0710.80.69.0, ex 0711.59.00.0, ex 0712.39.00.0,ex 2001.90.50.0, ex 2003.90.00.0, 0810.40, 0811.90.50.0, 0811.90.70.0,0812.90.40.0, pagal kilmę yra ne iš vienos šalies (pavyzdžiui, 2 t šviežiųgrybų kilmės šalis – Lietuva, 4 t šviežių grybų kilmės šalis – Baltarusija), iškiekvienos partijos pagal jos kilmę atrenkami mėginiai radioaktyviajamužterštumui nustatyti.

10. Maisto prekiųmėginių radioaktyviojo užterštumo tyrimai atliekami Radiacinės saugos centro irjo skyrių, Visuomenės sveikatos centrų ir jų filialų, Valstybinės maisto irveterinarijos tarnybos arba kitose akredituotose (atestuotose) atlikti šiuostyrimus laboratorijose.

11. Maistoprekėms, kurių radioaktyvusis užterštumas neviršija didžiausio leidžiamoaktyvumo lygio, teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos įstaigoskiekvienai siuntai išduoda šiuos sertifikatus, kuriuose turi būti nurodytosvisos partijos, sudarančios siuntą:

11.1. prekėms,kurių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą yra ex 0709.59, ex0710.80.69.0, ex 0711.59.00.0, ex 0712.39.00.0, ex 2001.90.50.0, ex2003.90.00.0, išduodamas žemės ūkio produktų eksporto sertifikatas (pagalpriedą). Jeigu siuntos žalio produkto masė yra mažesnė negu 10 kg, o džiovintoprodukto masė mažesnė negu 1 kg, žemės ūkio produktų eksporto sertifikatas nėrabūtinas;

11.2. negyvūninėskilmės maisto prekėms, kurių kodai yra 0810.40, 0811.90.50.0, 0811.90.70.0,0812.90.40.0, išduodamas negyvūninio maisto produkto sertifikatas, patvirtintasLietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus2002 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 99 „Dėl negyvūninio maisto produktosertifikato patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.20-792);

11.3. gyviemsgyvūnams ir gyvūninės kilmės maisto prekėms išduodami veterinarijossertifikatai, kurių formas pagal atskirus prekių ar prekių grupių kodus,tvirtina Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybosdirektorius.

12. Maistoprekėms, kurioms išduodami žemės ūkio eksporto sertifikatai, kiekvienospartijos mėginių radioaktyviojo užterštumo tyrimų rezultatus tyrimus atlikusioslaboratorijos įrašo į šio sertifikato laboratorijos liudijimo dalį. Kitų sąrašenurodytų prekių bandymų protokolus laboratorijos pateikia teritorinėmsvalstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigoms, kurios atrinko irpristatė tyrimui mėginius. Bandymų protokolų rezultatus teritorinės valstybinėsmaisto ir veterinarijos tarnybos įstaigos įrašo į negyvūninio maisto produktoar veterinarijos sertifikatų tyrimų rezultatų dalį.

13. Gyviemsgyvūnams ir gyvūninės kilmės maisto prekėms, išaugusioms (išaugintoms) arbapagamintoms (perdirbtoms) Lietuvoje, veterinarijos sertifikatai gali būtiišduodami remiantis jų radioaktyviojo užterštumo monitoringo rezultatais.

Visoms sąrašenurodytoms negyvūninės kilmės maisto prekėms žemės ūkio produktų eksportosertifikatas arba negyvūninio maisto produkto sertifikatas išduodamas atlikussiuntos kiekvienos partijos radioaktyviojo užterštumo tyrimus.

14. Eksportuojantnegyvūnines maisto prekes, kurių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrąyra ex 0709.59, ex 0710.80.69.0, ex 0711.59.00.0, ex 0712.39.00.0, ex2001.90.50, ex 2003.90.00.0, 0810.40, 0811.90.50.0, 0811.90.70.0, 0812.90.40.0,kiekviena pakuotė turi būti pažymėta etikete, kurioje nurodyta:

14.1. prekėspavadinimas;

14.2.eksportuotojo pavadinimas ir adresas;

14.3. prekėskilmės šalis;

14.4. pagaminimodata.

Šių prekiųetiketėse gali būti ir kitos, su importuotoju suderintos informacijos. Kitossąraše nurodytos maisto prekės ženklinamos taip, kaip sutartimis nustatoimportuotojas, arba taip, kaip priimta ženklinti Lietuvoje.

15. Deklaruojantsąraše išvardytas maisto prekes pasirinktajai eksporto procedūrai, kartu sueksporto muitinės deklaracija turi būti pateikiami šios tvarkos 11.1–11.3punktuose nurodyti sertifikatai, kuriuose, be kitų nekenksmingumo ir kokybėsrodiklių, turi būti įrašytas užterštumo cezio radioaktyviaisiais izotopaisaktyvumo lygis. Trys žemės ūkio produktų eksporto sertifikato egzemplioriaigabenami kartu su eksportuojama maisto prekių siunta ir pateikiami paskirtiesšalies muitinei, o negyvūninio maisto produkto sertifikatas ar veterinarijossertifikatas – prekių gavėjui, jo kopija – paskirties šalies muitinei.

16. Visos sąrašeišvardytų maisto prekių siuntos gali būti išvežamos iš Lietuvos Respublikosmuitų teritorijos tik per tuos valstybės sienos perėjimo punktus, kuriuoseveikia muitinės įstaigos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybospasienio veterinarijos postai.

17. Teritorinėvalstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaiga, nustačiusi, kad numatytųeksportuoti maisto prekių radioaktyvusis užterštumas viršija didžiausiąleidžiamą aktyvumo lygį, išduoda prekių savininkui pažymą su išvada, kad prekėsyra netinkamos eksportuoti. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijostarnybos įstaigos teikimu šių prekių savininkas ar jo įgaliotas asmuo,dalyvaujant maisto kontrolės įstaigos įgaliotam darbuotojui, prekes saugiaisunaikina. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigospareigūnas, dalyvaujant prekių savininkui ar jo įgaliotam asmeniui, surašomaisto prekių sunaikinimo aktą.

Jeigu maistoprekių radioaktyviojo užterštumo cezio izotopais aktyvumo lygis neviršija 10000 Bq/kg ar Bq/l, jos laidojamos kietų buitinių atliekų sąvartynuose. Esantdidesniam aktyvumui nei 10 000 Bq/kg ar Bq/l, maisto prekės priskiriamosradioaktyviosioms atliekoms ir laidojamos nustatyta tvarka.

Maisto prekiųsunaikinimo, jų gabenimo ir laidojimo išlaidas apmoka prekių savininkas.

18. Šioje tvarkojeir sveikatos apsaugos ministro patvirtintame maisto prekių, kuriaseksportuojant kontroliuojamas jų radioaktyvusis užterštumas, sąraše prekiųkodai nurodyti pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2002 metų versiją.

 

SUDERINTA                                                                                                SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos                                                             Muitinėsdepartamento prie

tarnybos direktorius                                                                                     Finansųministerijos direktorius

                  KazimierasLukauskas                                                                                ValerijonasValickas

______________

 

 

 

 

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                LietuvosRespublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.170

 

MAISTO PREKIŲ, KURIASEKSPORTUOJANT KONTROLIUOJAMAS JŲ RADIOAKTYVUSIS UŽTERŠTUMAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Prekės kodas

Prekės aprašymas

Išduodami sertifikatai

1

2

3

4

1.

0101.90.11.0

Gyvi arkliai, neveisliniai, skerstini

Veterinarijos sertifikatas

2.

ex 0102.90

Gyvi galvijai, neveisliniai, naminės rūšys

Veterinarijos sertifikatas

3.

0103.91

Gyvos kiaulės, neveislinės, mažesnės kaip 50 kg masės

Veterinarijos sertifikatas

4.

0103.92

Gyvos kiaulės, neveislinės, 50 kg ir didesnės masės

Veterinarijos sertifikatas

5.

ex 0104.10

Gyvos avys, neveislinės

Veterinarijos sertifikatas

6.

0104.20.90.0

Gyvos ožkos, neveislinės

Veterinarijos sertifikatas

7.

01.05

Gyvi naminiai paukščiai, t.y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos

Veterinarijos sertifikatas

8.

01.06

Kiti gyvi gyvūnai

Veterinarijos sertifikatas

9.

2 skirsnis

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Veterinarijos sertifikatas

10.

ex 4 skirsnis

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus produktus, klasifikuojamus KPN 0408.11.20.0, 0408.19.20.0, 0408.91.20.0 ir 0408.99.20.0 subpozicijoje)

Veterinarijos sertifikatas

11.

1601.00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

Veterinarijos sertifikatas

12.

16.02

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

Veterinarijos sertifikatas

13.

ex 1603.00

Mėsos ekstraktai ir syvai

Veterinarijos sertifikatas

14.

ex 0709.59

Švieži arba šaldyti grybai, nesukultūrinti

Žemės ūkio produktų eksporto sertifikatas

15.

ex 0710.80.69.0

Grybai (nevirti arba virti garuose arba vandenyje), užšaldyti, nesukultūrinti

Žemės ūkio produktų eksporto sertifikatas

16.

ex 0711.59.00.0

Konservuoti grybai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojančiais tirpalais), nesukultūrinti

Žemės ūkio produktų eksporto sertifikatas

17.

ex 0712.39.00.0

Džiovinti grybai, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti, nesukultūrinti

Žemės ūkio produktų eksporto sertifikatas

18.

ex 2001.90.50.0

Grybai, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi, nesukultūrinti

Žemės ūkio produktų eksporto sertifikatas

19.

ex 2003.90.00.0

Grybai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesukultūrinti

Žemės ūkio produktų eksporto sertifikatas

20.

0810.40

Spanguolės, mėlynės ir kitos šilauogių (Vaccinium) genties augalų uogos, šviežios

Negyvūninio maisto produkto sertifikatas

21.

0811.90.50.0

Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies), nevirtos arba išvirtos garuose ar vandenyje, užšaldytos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Negyvūninio maisto produkto sertifikatas

22.

 

 

0811.90.70.0

 

Vaccinium myrtilloides ir Vacciniumangustifolium rūšių augalų vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Negyvūninio maisto produkto sertifikatas

23.

0812.90.40.0

Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies), konservuotos, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojančiais tirpalais)

Negyvūninio maisto produkto sertifikatas

 

 

_______________

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                                                            LietuvosRespublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. balandžio 11 d.

įsakymu Nr.170

 

ŽEMĖSŪKIO PRODUKTŲ EKSPORTO SERTIFIKATAS (KIEKVIENAI PRODUKTŲ RŪŠIAI ATSKIRAS)

Šis sertifikatas pateikiamas3 egzemplioriais

EXPORTCERTIFICATE FOR AGRICULTURAL PRODUCTS (ONE CERTIFICATE PER SPECIES)

This certificate must belodged in triplicate with the entry for free circulation and kept by thecustoms

Eksportuotojo liudijimas

Statement by the exporter

1. Eksportuotojas (pavadinimas, adresas, šalis)

    Exporter (name, full address, country)

 

 

 

5. Kilmės šalis

    Country of origin

 

6. Paskirties šalis

    Country of destination

 

 

 

2. Gavėjas (pavadinimas, adresas, šalis)

    Consignee (name, full address, country)

 

 

 

7. Sąskaitos (-ų) numeris (-iai)

    Invoice(s) number(s)

 

3. Transporto priemonė

    Identity of means of transport

 

 

 

8. Pakuočių skaičius ir rūšis  

    Number and kind of packages

 

9. Partijos ženklai ir numeriai

    Marks and batch numbers

 

4. Produktų aprašymas

    Description of products

 

 

10. Bruto masė (kg)

      Gross mass (kg)

 

11. Neto masė (kg)

      Net mass (kg)

 

12. Aš, žemiau pasirašęs, atsakingas už šių prekių/produktų eksportą, tvirtinu, kad pateikta informacija teisinga

      I, undersigned, responsible for these exports, certify the above information

Data                          Vieta                                                    Vardas, pavardė                                                                    Parašas (2)

                                                                                        (didžiosiomis raidėmis)

Date                          Place                                                  Name (in block letters)                                                          Signature (2)

 

Laboratorijos liudijimas

Certification by thelaboratory

13. Ištirtų mėginių skaičius

      Number of analysed samples from the above products:

 

15. Laboratorijos rekvizitai (pavadinimas, adresas, šalis)

Identity of the laboratory (name, full address, country)

 

14. Nustatytas kiekvieno mėginio savitasis aktyvumas (Bq/kg)

      (nurodyti kiekvieno mėginio partijos Nr.)

      Recorded radioactivity levels for each sample (Bq/kg)

      (specify the batch No for each sample)

 

 

 

 

16. Laboratoriją akreditavusi (atestavusi) institucija (pavadinimas ir adresas)

       Accredited by (name and address of the body)

 

Protokolo Nr. ……………………..Data……………………….

Report No…………………………Date……………………….

 

Šis protokolas turi būti nedelsiant pateiktas kontrolės institucijoms (jei jos pareikalautų)

This report must be presented immediately on the demand of the control authorities

 

17. Data, vardas ir pavardė (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis), pareigos, parašas ir laboratorijos antspaudas

    Date, name (in block letters), signature and stamp of the laboratory (2)

 

Kompetentingos (valstybėsįgaliotos) institucijos liudijimas

Certification by competentauthority

18. Aš, žemiau pasirašęs, tvirtinu, kad 134Cs ir 137Cs savitasis aktyvumas išvardytuose produktuose neviršija:

     piene, pieno produktuose ir specialiame kūdikių maiste 370 Bq/kg, o visuose kituose produktuose - 600 Bq/kg (1)

 

     I, undersigned, certify that the accumulated radioactivity level in terms of caesium 134 and 137 for the products described above does not exceed:

    370 Bq/kg for milk and milk products and for foodstuffs intended for the special feeding of infants, and 600 Bq/kg for all other products listed in the current Commission Regulation relating to Council Regulation (EEC) No 737/90 (1)

Vieta                                     Data                    Vardas ir pavardė, pareigos                                                             Parašas(2)                             Antspaudas (2)

                                                                    (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)

Place                                     Date                    Name (in block letters)                                                                   Signature (2)                          Stamp-cachet (2)

 

(1) Nereikalinga išbraukti. Delete as appropriate.

(2) Parašas ir antspaudas turi būti skirtingos spalvos nei tekstas. Signatures and stamps must be in a different colours from that of the text.

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal