Ministro įsakymai

Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: 550
Dokumento data: 2002-11-15
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2002 12 01 Negalioja - 2003 08 14,
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOSSVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖLSVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄMEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIŲ

 

2002 m. lapkričio 15d. Nr. 550

Vilnius

 

VadovaudamasisLietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo(Žin., 1997, Nr.30-712; 2002, Nr.43-1601) 9 straipsnio 2 dalimi, LietuvosRespublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 1993, Nr.55-1064;2000, Nr.95-2968) 20 straipsnio 3 dalimi bei Europos Sąjungos šaliųrekomendacijomis teikiant pirmąją pagalbą,

1. N u s t a t a uSveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąjąmedicinos pagalbą.

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Įstaigos,įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigospirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymą;

2.2. Anafilaksiniošoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašymą;

2.3. Vaistinėspirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymą;

2.4. Dviračiopirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.5. Įmonėspirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.6. Kelių motorinėstransporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.7. Kelionėspirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.8. Motociklopirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.9. Riedutininkopirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.10. Žygiopirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.

3. P a v e d uasmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijosįmonių bei įstaigų vadovams užtikrinti, kad pirmosios pagalbos teikimo žiniosbūtų atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per 2 metus ir tai būtų registruojamaįmonės dokumentuose (protokoluose).

4. N u s t a t a u,kad:

4.1. vaistai irmedicinos pagalbos priemonės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlėms irpirmosios pagalbos rinkiniams įsigyjami tik vaistinėse;

4.2. iki šio įsakymopaskelbimo dienos skelbtuose teisės aktuose vartota sąvoka „pirmosios pagalbosvaistinėlė“ ar „vaistinėlė“ atitinka sąvoką „pirmosios pagalbos rinkinys“.

5. L e i d ž i u:

5.1. aprobuotaisLietuvos Respublikoje 2.4. – 2.10 punktuose įvardytais pirmosios pagalbosrinkiniais prekiauti automobilių salonams, automobilių detalių parduotuvėms,degalinėms, prekybos ir techninės apžiūros centrams bei vaistinėms;

5.2. seno pavyzdžiokelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinius irvaistinėles naudoti ne ilgiau kaip iki 2003 m. kovo 1 d.

6. Įsakymasįsigalioja nuo 2002 m. gruodžio 1 d.

7. L a i k a unetekusiais galios:

7.1. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr.211 „Dėl pirmosios medicinos pagalbos priemonių komplektų“ 2 priedą „Cechovaistinėlės priemonių sąrašas“;

7.2. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 570„Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiantpirmąją medicinos pagalbą“ (Žin., 1998, Nr.97-2694);

7.3. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 639„Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 570 „Dėlsveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąjąmedicinos pagalbą“ dalinio pakeitimo (Žin., 2001, Nr. 106-3829).

8. Įsakymo vykdymo kontrolę  p a v e d u Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui VidmantuiŽilinskui.

 

Sveikatos apsaugosministras  Konstantinas RomualdasDobrovolskis

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROSIR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJA

TEIKIANT PIRMĄJĄMEDICINOS PAGALBĄ

 

Sveikatos priežiūrosir farmacijos specialistai turi mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbąasmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo arba ūminėspavojingos ligos gresia pavojus:

1. Įvertintipagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).

2. Atlikti dirbtinįkvėpavimą ir išorinį širdies masažą.

3. Gaivintinetekusius sąmonės, užspringusius, skenduolius, pakaruoklius, ištiktus šoko,perkaitusius, ištiktus saulės smūgio ar elektros traumos, pavojingos gyvybeibūklės dėl ūmių ligų, apsinuodijimų bei traumų atvejais.

4. Stabdytikraujavimą, tvarstyti.

5. Malšinti skausmą.

6. Imobilizuotipažeistą sritį.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

ĮSTAIGOS, ĮMONĖS medicinos punktO (SVEIKATOS TARNYBOS), SVEIKATOSPRIEŽIŪROS

ĮSTAIGOS PIRMOSIOSMEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS APRAŠYMAS

 

1. Pirmosiosmedicinos pagalbos vaistinėlės turi būti įstaigų, įmonių medicinos, darbomedicinos punktuose, sveikatos tarnybose, sveikatos priežiūros įstaigose.

2. Pirmosiosmedicinos pagalbos vaistinėlės sudėtis:

 

Vaisto ir medicinos pagalbos priemonės pavadinimas                  Kiekis

 

1.Ac. salicylicum 1 % sol. spir.                                              2 pakuotės

2.Ac. Acetylsalicylicum 500 mg tab.                                      2 pakuotės

3.Aminophyllinum 2,4% amp. 5 ml                                        mažiausia pirminė pakuotė

4.Ammonii causticum 10% sol.                                              mažiausia pirminė pakuotė

5.Atropini sulfas 0,1% amp. 1 ml                                          mažiausia pirminė pakuotė

6.Ac. Ascorbinicum 5% amp. 2 ml                                         2 pakuotės

7.Carbo activatus 250-300 mg tab.                                       5 pakuotės

8.Captoprilum 25 mg tab.                                                      mažiausia pirminė pakuotė

9.Clemastinum 1 mg tab.                                                       mažiausia pirminė pakuotė

10.Diazepamum 10 mg amp. 2 ml                                          2 pakuotės

11.Diazepamum 5 mg tab.                                                     2 pakuotės

12.Diphenhydraminum 1% amp. 1 ml                                    mažiausia pirminė pakuotė

13.Dexpanthenolum 130 g aer.                                             mažiausia pirminė pakuotė

14.Dopaminum 200 mg amp. 10 ml                                       mažiausia pirminė pakuotė

15.Drotaverinum 40 mg amp. 2 ml                                        mažiausia pirminė pakuotė

16.Drotaverinum 40 mg tab.                                                 mažiausia pirminė pakuotė

17.Enzystal tab.                                                                     mažiausia pirminė pakuotė

18.Epinephrinum 1 mg amp. 1 ml                                          mažiausia pirminė pakuotė

19.Furosemidum 20 mg amp. 2 ml                                         2 pakuotės

20.Furosemidum 40 mg tab.                                                  mažiausia pirminė pakuotė

21.Glyceryli trinitras 0,5 mg tab.                                          mažiausia pirminė pakuotė

22.Glucosum 40% amp. 5 ml                                                 4 pakuotės

23.Ibuprofenum 400 mg tab.                                                 mažiausia pirminė pakuotė

24.Iodum 5% sol. spir.                                                          3 flak.

25.Lidocainum 10% aer.                                                       mažiausia pirminė pakuotė

26.Lidocainum 2% amp. 2 ml                                                mažiausia pirminė pakuotė

27.Loperamidum 2 mg caps.                                                  mažiausia pirminė pakuotė

28.Magnesii sulfas 25% amp. 5 ml                                        mažiausia pirminė pakuotė

29.Mesatoni 1% amp. 1 ml                                                    mažiausia pirminė pakuotė

30.Metamizolum 500 mg tab.                                                 mažiausia pirminė pakuotė

31.Metamizolum 50% amp. 2 ml                                            mažiausia pirminė pakuotė

32.Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg tab.                    mažiausia pirminė pakuotė

33.Metoclopramidum 0,5% inj. 2 ml                                     mažiausia pirminė pakuotė

34.Naloxonum hydrochloridum 0,4 mg amp. 1 ml                 mažiausia pirminė pakuotė

35.Natrii chloridum 0,9% amp. 5 ml                                      2 pakuotės

36.Natrii chloridum 0,9% sol. pro infus. 250 ml                   2 but.

37.Nifedipinum 10 mg tab.                                                    mažiausia pirminė pakuotė

38.Paracetamolum 500 mg tab.                                             mažiausia pirminė pakuotė

39.Prednisoloni hemisuccinas 25 mg inj. 5 ml                       mažiausia pirminė pakuotė

40.Propranololum 40 mg tab.                                               mažiausia pirminė pakuotė

41.Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.                    mažiausia pirminė pakuotė

42.Sulfacyli natrii 20% sol. 10 ml arba 1,5 ml lašintuvai      5 flak.

43.Validolum 60 mg tab.                                                       mažiausia pirminė pakuotė

44.Verapamilum 5 mg inj. 5 ml                                              mažiausia pirminė pakuotė

45.Verapamilum 40 mg tab.                                                   mažiausia pirminė pakuotė

46. Dirbtinio kvėpavimo kaukė                                                  1 vnt.

47. Indas vaistams gerti                                                            1vnt.

48. Intubacinis „S“ formos vamzdelis                                         1 vnt.

49. Kraujospūdžio matavimo aparatas su fonendoskopu              1 vnt.

50. Nesterilus tvarstis                                                               10vnt.

51. Nesterili vata, 100 g                                                            2vnt.

52. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m**                                     2 vnt.

53. Piltuvėlis                                                                            1vnt.

54. Pincetas                                                                             1vnt.

55. Pirmosios pagalbos žirklės                                                   1 vnt.

56. Plastikiniai maišeliai, 30 cm x 40 cm                                     10 vnt.

57. Pleistras (ruloninis)                                                             1vnt.

58. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai                                              10vnt.

59. Sterilūs tamponai                                                                10vnt.

60. Sterilios pirštinės                                                                 3poros

61. Sterilus tvarstis žaizdai, 10 cm x 10 cm,**                            5 vnt.

20 cm x 20 cm**                                                                     5vnt.

62. Vienkartinės injekcijų adatos                                               10 vnt.

63. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema                            3 vnt.

64. Vienkartiniai sterilūs intraveniniai kateteriai                          5 vnt.

65. Vienkartiniai 1, 2, 5, 10, 20 ml švirkštai                                 po 5 vnt.

66. Vienkartinės pirštinės                                                          10 porų

67. Varžtis                                                                               1vnt.

68. Zondas skrandžiui plauti                                                      1 vnt.

69. Žane švirkštas                                                                    1vnt.

70. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas Octenisept,                            1 but.

50 ml, 250 ml, 450 ml arba 1 l*

71. Vaistinėlės aprašas                                                             1vnt.

 

** Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Vaistai nurodomitarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.

4. Vaistinėlėje galibūti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinospagalbos priemonių.

5. Įmonių vadovaituri paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą sveikatospriežiūros ar farmacijos specialistą.

6. Vaistinėlė turibūti nuolat atnaujinama ir papildoma.

7. Suvartoti vaistaiir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

8. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės vaistus bei medicinos pagalbos priemoneslaikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. Netinkami vartotivaistai ir medicinos pagalbos priemonės iš vaistinėlės turi būti išimti.

10. * Octenisept (Oktenidino dihidrochloridožaizdų dezinfekavimo tirpalo) buteliuko dydį parenka už vaistinėlėspriežiūrą ir jos papildymą atsakingas asmuo, atsižvelgdamas į įstaigos, įmonėsdydį, darbuotojų skaičių ir darbo pobūdį.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

ANAFILAKSINIO ŠOKOVAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Anafilaksiniošoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį privalo turėti:

1.1. slaugosspecialistai, atliekantys injekcijas bei kitas procedūras pacientų namuose;

1.2. asmens irvisuomenės sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys privalomus skiepus;

1.3. medicinos,darbo medicinos punktai ar sveikatos tarnybos;

1.4. procedūrųkabinetai nepriklausomai nuo įstaigoje, įmonėje teikiamų paslaugų;

1.5. stomatologijoskabinetai;

1.6. stacionarųpriėmimo kambariai.

2. Anafilaksiniošoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį sudaro:

 

Vaisto ir medicinospagalbos priemonės pavadinimas                  Kiekis

 

1. Ac. salicylicum 1% sol. spir.                                               1 flak.

2. Atropini sulfas 0,1% amp. 1 ml                                          3 amp.

3. Diphenhydraminum 1 % amp. 1                                         5 amp.

4. Dopaminum 200 mg amp. 10 ml*                                       5 amp.

5. Epinephrinum 1mg amp. 1ml                                              10 amp.

6. Natrii chloridum 0,9% amp. 5 ml                                        5 amp.

7. Natrii chloridum 0,9% sol. pro infus.*                               3 vnt.

8. Prednisoloni hemisuccinas 25 mg inj. 5 ml                         5 amp.

9. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.                      1flak.

10. Nesterili vata, 50 g                                                              1vnt.

11. Sterilios pirštinės                                                                 1pora

12. Vienkartinis 2 mlšvirkštas                                                   2vnt.

13. Vienkartinis 5 mlšvirkštas                                                   2vnt.

14. Vienkartinis 10 mlšvirkštas                                                 4vnt.

15. Vienkartinis 20 mlšvirkštas                                                 2vnt.

16. Vienkartiniaiintraveniniai kateteriai                                      3vnt.

17. Vienkartinė vaistųlašinimo į veną sistema *                         3vnt.

18. Varžtis                                                                               1vnt.

19. Rinkinio aprašas                                                                 1vnt.

 

3. Vaistai nurodomitarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.

4. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinospagalbos priemonių.

5. Įmonės vadovasturi paskirti asmenį, atsakingą už anafilaksinio šoko vaistų ir medicinospagalbos priemonių rinkinio priežiūrą ir papildymą.

6. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

7. Suvartoti vaistaiir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

8. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės vaistus bei medicinos pagalbos priemoneslaikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. Netinkami vartotivaistai ir medicinos pagalbos priemonės iš vaistinėlės turi būti išimti.

10. * Vaistų irmedicinos pagalbos priemonių nereikia turėti 1.1 bei 1.2 punktuose išvardytiemssubjektams.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

VAISTINĖS PIRMOSIOSMEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS APRAŠYMAS

 

1. Pirmosiosmedicinos pagalbos vaistinėlės turi būti visose vaistinėse ir jų filialuose.

2. Vaistinėspirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę sudaro:

 

Vaisto ir medicinos pagalbos priemonės pavadinimas                  Kiekis

 

1.Ammonii causticum 10% sol.                                              mažiausia pirminė pakuotė

2.Ascophen L, Citramon L, Neocitramon tab. (vienas iš šių vaistų)     mažiausia pirminė pakuotė

3.Glyceryli trinitras 0,5 mg tab.                                            mažiausia pirminė pakuotė

4.Iodum 5% sol. spir.                                                            mažiausia pirminė pakuotė

5.Carbo activatus 250-300 mg tab.                                       mažiausia pirminė pakuotė

6.Octenisept                                                                          mažiausia pirminė pakuotė

7.Paracetamolum 500 mg tab.                                               mažiausia pirminė pakuotė

8.Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.                      mažiausia pirminė pakuotė

9.Širdies lašai                                                                       mažiausia pirminė pakuotė

10.Validolum 60 mg tab.                                                       mažiausia pirminė pakuotė

11. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm*                               1 vnt.

12. Indas vaistams gerti                                                            1vnt.

13. Įvairių dydžių sterilūs pleistrai                                              2vnt.

14. Palaikomasis tvarstis, 14 cm x 7 m*                                     2 vnt.

15. Pirmosios pagalbos žirklės                                                   1 vnt.

16. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*                    1 vnt.

17. Vienkartinės pirštinės                                                          1 pora

18. Vaistinėlės aprašas                                                             1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Vaistai nurodomitarptautiniais arba prekiniais pavadinimais.

4. Vaistinėlėje galibūti tik Lietuvos Respublikoje registruotų vaistų bei aprobuotų medicinospagalbos priemonių.

5. Vaistinės arfilialo vadovas turi paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymąatsakingą farmacijos specialistą.

6. Vaistinėlė turibūti nuolat atnaujinama ir papildoma.

7. Suvartoti vaistaiir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

8. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės vaistus bei medicinos pagalbos priemoneslaikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. Netinkami vartotivaistai ir medicinos pagalbos priemonės iš vaistinėlės turi būti išimti.

10. Papildomairekomenduojama turėti:

10.1. dirbtiniokvėpavimo kaukę;

10.2. specialiąantklodę nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnę kaip 210 cm x160 cm.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

DVIRAČIO PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Dviratininkuirekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Dviračiopirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbospriemonės pavadinimas                               Kiekis

 

1. Didelis nuospaudųpleistras                                                   1vnt.

2. Mažas nuospaudųpleistras                                                    2vnt.

3. Latekso pirštinės                                                                  2vnt.

4. Sterilus lipnus žaizdųtvarstis, 10 cm x 6 cm*                          2vnt.

5. Sterilus lipnus žaizdųtvarstis, 15 cm x 6 cm*                          2vnt.

6. Sterili permatomaplėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*                    2vnt.

7. Sterilus pirmosiospagalbos tvarstis, 6 cm x 8 cm*                  1vnt.

8. Speciali antklodėnukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti,       1vnt.

ne mažesnė kaip 210 cm x160 cm

9. Vienkartinės drėgnosvalomosios servetėlės                           2vnt.

10. Pirmosios pagalbosteikimo aprašymas                                 1vnt.

11. Rinkinio aprašas                                                                 1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas dviračio savininkas.

5. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomairekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinęjuostą;

8.2. dirbtiniokvėpavimo kaukę.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

ĮMONĖS PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Įmonėje(įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau – įmonė), kurioje nėra darbomedicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Pirmosios pagalbosrinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbospriemonės pavadinimas                     Kiekis                   Paskirtis

 

1. Didelis sterilustvarstis*, 10 cm x 12 cm                       2vnt.

2. Karpomaspirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm8vnt.

3. Lipnuspleistras*, 2,5 cm x 5 m                                    1vnt.                    Tvarsčiui pritvirtinti

4. Neaustinėsmedžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm         10vnt.

5. Palaikomasistrikampio formos tvarstis*                       1vnt.                    Pažeistaiviršutinei galūnei parišti

6. Palaikomasistvarstis*, 6 cm x 4 m                               3vnt.

7. Palaikomasistvarstis*, 8 cm x 4 m                               3vnt.

8. Pirmosios pagalbosžirklės                                           1vnt.

9. Pirmosiospagalbos pleistro juostelės*                           20vnt.

10. Plastikinismaišelis,* 30 cm x 40 cm                           2vnt.

11. Sterilus akiųtvarstis*                                                 2vnt.

12. Sterilusnudegimų tvarstis,* 40 cm x 60 cm                 1vnt.

13. Sterilusnudegimų tvarstis,* 60 cm x 80 cm                 1vnt.

14. Sterilus žaizdųtvarstis,* 10 cm x 10 cm                      6vnt.

15. Specialiantklodė,* ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm1vnt.                    Nukentėjusiajampaguldyti ir (ar)

                                                                                                                  apkloti

16. Tinkliniscilindrinis* galūnių tvarstis, 4 m                     1vnt.

17. Vidutinio dydžiosterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm          3vnt.

18. Vienkartinėspirštinės*                                              4poros

19. Pirmosiospagalbos teikimo aprašymas                       1vnt.

20. Rinkinioaprašas*                                                      1vnt.                    Tvirtinamas antdėžutės/spintelės

                                                                                                                  durelių/dangteliovidinės pusės

 

3. Įmonės vadovas arjo įgaliotas asmuo atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos suteikimą.

4. Darbuotojai turibūti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai turi vyktiperiodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus), registruojami specialiamežurnale.

5. Pirmajai pagalbaiteikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti suneštuvais.

6. Įmonės pirmosiospagalbos rinkinys turi būti paženklintas, gerai matomoje vietoje, lengvaipasiekiamas.

7. Įmonės vadovasturi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį.

8. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

9. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

10. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

11. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

12.* Pirmosiospagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio)nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše,medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių arorganizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būtidvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9%sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) –atsižvelgiant į poreikį.

13. Darbo patalpose,kuriose darbai vykdomi didesnės rizikos sąlygomis, privalo būti pirmosiospagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kuriasreglamentuoja darbo saugos teisės aktai.

14. Įmonės privaloturėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikiusbei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

15. Rinkinio aprašas(lietuvių kalba) turi būti pritvirtintas ant dėžutės/spintelėsdurelių/dangtelio vidinės pusės.

16. Papildomairekomenduojama turėti:

16.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniakotirpalo);

16.2. Octenisept (Oktenidino dihidrochloridožaizdų dezinfekavimo tirpalo 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;

16.3. Natriochlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių)pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;

16.4. steriliųaliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm;

16.5. dirbtiniokvėpavimo kaukę (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomustechnologinius procesus, nustato vadovas).

17. Galima medicinospagalbos priemonių, kurių dydis nurodytas, 2 cm paklaida.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

Kelių motorinėstransporto priemonės

PIRMOSIOS PAGALBOSRINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Visose LietuvosRespublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrusmotociklus be šoninės priekabos) bei geležinkelio transporto priemonėse turibūti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Kelių motoriniųtransporto priemonių (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) pirmosiospagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbospriemonės pavadinimas                               Kiekis

 

1. Didelis sterilustvarstis, 10 cm x 12 cm*                                 1vnt.

2. Karpomas pirmosiospagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm*           8vnt.

3. Lipnus pleistras, 2,5 cmx 5 m                                               1vnt.

4. Palaikomasis tvarstis, 6cm x 4 m*                                        2vnt.

5. Palaikomasis tvarstis, 8cm x 4 m*                                        3vnt.

6. Palaikomasis trikampioformos tvarstis                                   2vnt.

7. Pirmosios pagalbosžirklės                                                     1vnt.

8. Speciali antklodėnukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti,       1vnt.

ne mažesnė kaip 210 cm x160 cm

9. Sterilus nudegimųtvarstis, 40 cm x 60 cm*                            2vnt.

10. Sterilus nudegimųtvarstis, 60 cm x 80 cm*                           1vnt.

11. Sterilus žaizdųtvarstis, 10 cm x 10 cm*                                6vnt.

12. Vidutinio dydžiosterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*                    3vnt.

13. Vienkartinės pirštinės                                                          4vnt.

14. Pirmosios pagalbosteikimo aprašymas                                 1vnt.

15. Rinkinio aprašas                                                                 1vnt.

 

*Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas kelių motorinės transporto priemonės(išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, o geležinkelio įmonėje –vadovas ar jo paskirtas asmuo.

5. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Kelių motorinėsetransporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos), skirtosekeleiviams vežti ir turinčiose daugiau kaip 8 sėdimas vietas (be vairuotojovietos), turi būti ne mažiau kaip 2 pirmosios pagalbos rinkiniai.

9. 8 punktenenurodytose kelių motorinėse transporto priemonėse (įskaitant traktorius,kitas savaeiges žemės ūkio mašinas ir kt.) turi būti vienas kelių motorinėstransporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys.

10. Geležinkeliotransporto priemonėse pirmosios pagalbos rinkinių bei rekomenduojamų medicinospagalbos priemonių kiekį nustato geležinkelio įmonės vadovas.

11. Papildomairekomenduojama turėti:

11.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniakotirpalo);

11.2. atšvaitinęjuostą;

11.3. Octenisept (Oktenidino dihidrochloridožaizdų dezinfekavimo tirpalo, 50 ml);

11.4. dirbtiniokvėpavimo kaukę. Jei sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) yra daugiau kaip 8,rekomenduojama turėti ne mažiau kaip 2 kaukes;

11.5. Natriochlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml arba 200 ml pakuočių)pažeistoms akims arba žaizdoms plauti.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

KELIONĖS PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Keliautojuirekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Kelionėspirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas            Kiekis              Paskirtis

 

1. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 1m                             1 vnt.               Tvarsčiuipritvirtinti

2. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m*                     1 vnt.

3. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m*                     1 vnt.

4. Pirmosios pagalbos tvarstis, 10 cm x 6 cm*         2 vnt.

5. Pirmosios pagalbos žirklės                                  1 vnt.

6. Pleistro juostelės                                               12vnt.

7. Sterilus žaizdų tvarstis 7,5 cm x 7,5 cm*              2 vnt.

8. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*  1 vnt.

9. Vienkartinės pirštinės                                        2vnt.

10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas              1 vnt.

11. Rinkinio aprašas                                              1vnt.

 

* Galima 2 cm paklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrąir jo papildymą atsakingas jos savininkas.

5. Suvartojusatitinkamas medicinos pagalbos priemones, rinkinys turi būti jomis papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomairekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinęjuostą;

8.2. dirbtiniokvėpavimo kaukę.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

MOTOCIKLO PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Motociklininkui(išskyrus motociklo su šonine priekaba vairuotojui) rekomenduojama turėtipirmosios pagalbos rinkinį.

2. Motociklo(išskyrus motociklus su šonine priekaba) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbospriemonės pavadinimas                                                  Kiekis

 

1. Karpomas pirmosiospagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm*                              8vnt.

2. Lipnus pleistras, 1,25cm x 5 m                                                                 1vnt.

3. Pirmosios pagalbosžirklės                                                                        1vnt.

4. Speciali antklodė nukentėjusiajampaguldyti ir (ar) apkloti,                          1vnt.

ne mažesnė kaip 210 cm x160 cm

5. Sterilus nudegimųtvarstis, 60 cm x 80 cm*                                               1vnt.

6. Vidutinio dydžiosterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm*                                        2vnt.

7. Vienkartinės pirštinės                                                                              4vnt.

8. Pirmosios pagalbos teikimoaprašymas                                                      1vnt.

9. Rinkinio aprašas                                                                                      1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas motociklo savininkas.

5. Rinkinys turi būtinuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomairekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinęjuostą;

8.2. dirbtiniokvėpavimo kaukę.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

RIEDUTININKOPIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Riedutininkui rekomenduojamaturėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Riedutininkopirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas                               Kiekis

 

1. Didelis nuospaudų pleistras                                                   1 vnt.

2. Mažas nuospaudų pleistras                                                    2 vnt.

3. Latekso pirštinės                                                                  2vnt.

4. Palaikomasis trikampio formos tvarstis                                   1 vnt.

5. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*                    1 vnt.

6. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 8 cm*                          1 vnt.

7. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm*                          2 vnt.

8. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės                           3 vnt.

9. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas                                   1 vnt.

10. Rinkinio aprašas                                                                 1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas riedutininkas.

5. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2002 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 550

 

ŽYGIO PIRMOSIOSPAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Žygeiviuirekomenduojamas pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Žygio pirmosiospagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas                                                  Kiekis

 

1. Didelis nuospaudų pleistras                                                                      2vnt.

2. Mažas nuospaudų pleistras                                                                       4vnt.

3. Elastinis krepinis tvarstis su tvirtinamaisiaiskabliukais, 8 cm x 3,5 m*          1 vnt.

4. Elastinis spaudžiamasis tvarstis, 8 cm x 2 m*                                             1vnt.

5. Karpomos pleistro juostelės, 1 m x 6 cm*                                                  10vnt.

6. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m                                                                  1vnt.

7. Palaikomasis trikampio formos tvarstis                                                      1vnt.

8. Pirmosios pagalbos žirklės                                                                        1vnt.

9. Pincetas                                                                                                 1vnt.

10. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis, 8 cm x 10 cm*                                  1 vnt.

11. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm*                                      2 vnt.

12. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 15 cm x 8 cm*                                           1vnt.

13. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm*                                           1vnt.

14. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar)apkloti,                         1 vnt.

ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm

15. Segtukai                                                                                                3vnt.

16. Švilpukas                                                                                              1vnt.

17. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės                                            3vnt.

18. Vienkartinės pirštinės                                                                             4vnt.

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas                                                    1vnt.

20. Rinkinio aprašas                                                                                    1vnt.

 

* Galima 2 cmpaklaida.

 

3. Rinkinyje galibūti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkiniopriežiūrą ir jo papildymą atsakingas jos savininkas.

5. Rinkinys turibūti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusiogaliojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikytirinkinyje draudžiama.

7. Netinkamosvartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos.

8. Papildomairekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinęjuostą;

8.2. dirbtiniokvėpavimo kaukę.

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal