Ministro įsakymai

Dėl Profesinės rizikos nuostatų patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: A1-159/V-612
Dokumento data: 2003-10-16
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2004 01 01
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOSSOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PROFESINĖSRIZIKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 16 d.Nr. A1-159/V-612

Vilnius

 

VadovaudamiesiLietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr.70-3170) 39 straipsnio 4 dalimi ir siekdami mažinti darbuotojų traumatizmą irsergamumą profesinėmis ligomis:

1. T v i r t i n a me Profesinės rizikos vertinimo nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s ta m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio26 d. įsakymą Nr. 86/307 „Dėl Profesinės rizikos nuostatų tvirtinimo“ (Žin.,2002, Nr. 69-2852).

3. Šis įsakymasįsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

Socialinės apsaugosir darbo ministrė                                          VilijaBlinkevičiūtė

 

Sveikatos apsaugosministras                                                                       JuozasOlekas

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu

2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.A1-159/V-612

 

PROFESINĖS RIZIKOSVERTINIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

 

1. Profesinėsrizikos vertinimo nuostatų (toliau – nuostatų) paskirtis yra reglamentuotiprofesinės rizikos vertinimo tvarką įmonėse.

2. Profesinėsrizikos vertinimo tikslas yra ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe irnumatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinėsrizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

3. Nuostatuosevartojamos sąvokos:

3.1. profesinė rizika (rizika) – pavojaussveikatai ar gyvybei (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo)galimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio ar veiksniųpoveikio;

3.2. rizikos vertinimas – esamo ar galimorizikos veiksnių poveikio vertinimo procesas, kurio metu identifikuojama esamaar galima rizika, atliekami rizikos tyrimai, nustatoma rizika ir priimamassprendimas, ar rizika yra priimtina, ar nepriimtina;

3.3. rizikos identifikavimas – rizikosvertinimo etapas, kai atliekami rizikos tyrimo parengiamieji darbai, kurių metuidentifikuojami rizikos veiksniai, nustatomos vietos, kuriose darbuotojai galibūti veikiami rizikos veiksnių, ir sudaromi rizikos vertinimo objektų sąrašai;

3.4. rizikos tyrimas – rizikos vertinimoetapas, kai nustatomi rizikos veiksnių faktiniai dydžiai, poveikio trukmė irpriežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą, ir darbuotojų, kurie yra veikiami argali būti paveikti rizikos, skaičius;

3.5. rizikos nustatymas – rizikos vertinimoetapas, kai analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika irpriimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo;

3.6. rizikos vertinimo objektas – statinys(patalpa), darbo vieta ar kita darbovietės vieta, kurioje darbuotojas galibūti, darbo priemonė, technologinis procesas, – esantys ar galintys būtirizikos šaltiniu;

3.7. darbo aplinka – darbo vietą supantierdvė, kur gali būti rizikos veiksniai;

3.8. darbo vieta – vieta, kuriojedarbuotojas dirba ar privalo dirbti darbo sutartimi sulygtą darbą arba atliekaviešojo administravimo funkcijas;

3.9. rizikos veiksnys – cheminis, fizikinis,biologinis, ergonominis, psichosocialinis ar fizinis veiksnys;

3.10. cheminis veiksnys – cheminis elementasar junginys, grynas ar mišinyje, egzistuojantis natūraliai arba pagamintas,naudojamas arba išskiriamas, įskaitant atliekas, bet kokio darbo proceso metu,pagamintas tikslingai ar ne, teikiamas rinkai ar ne;

3.11. fizikinis veiksnys – veiksnys, kuriopagrindą sudaro fizikinių substancijų kitimai aplinkoje;

3.12. biologinis veiksnys– veiksnys, kuriopagrindą sudaro biologinės kilmės medžiagos, mikroorganizmai, įskaitantgenetiškai modifikuotus, ląstelių kultūros bei žmogaus endoparazitai;

3.13. ergonominis veiksnys – veiksnys, kuriopagrindą sudaro fizinio darbo krūvis ir įtampa bei darbo vietos pritaikymasdarbuotojo galimybėms;

3.14. psichosocialinis veiksnys – veiksnys,kuris dėl darbo sąlygų, darbo reikalavimų, darbo organizavimo, darbo turinio,įmonės darbuotojų tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiųsukelia darbuotojui psichinį stresą;

3.15. fizinis veiksnys – veiksnys, kuriopagrindą sudaro pavojingas veiksnys, dėl kurio susidarius tam tikromsatsitiktinėms aplinkybėms, darbuotojas gali būti traumuotas dėl darbopriemonių, jų judančių dalių, kėlimo įrangos, keliamo krovinio, transportopriemonių, krentančių daiktų fizinio poveikio, taip pat dėl galimo sprogimo,gaisro, statinių stabilumo ir tvirtumo neužtikrinimo;

3.16. priimtina rizika – nustatyta rizika,kuriai esant ištirti rizikos veiksniai atitinka teisės aktais nustatytusnormalių darbo sąlygų reikalavimus arba naudojant asmenines apsauginespriemones sumažinamas rizikos veiksnių poveikio dydis iki teisės aktaisnustatytų reikalavimų;

3.17. nepriimtina rizika – nustatyta rizika,kuriai esant ištirti rizikos veiksniai neatitinka teisės aktais nustatytusnormalių darbo sąlygų reikalavimus ir yra traumos ar kitokio pakenkimodarbuotojo sveikatai galimybė;

3.18. Nuostatuosenaudojamos sąvokos (darbuotojas, darbuotojų atstovas saugai ir sveikataidarbdavys, darbdavį atstovaujantis asmuo (įmonės vadovas), darbdavio įgaliotasasmuo darbuotojų saugai ir sveikatai ir kitos) ir jų apibrėžimai atitinkasąvokas ir jų apibrėžimus, nustatytus Lietuvos Respublikos darbo kodekse,Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei kituosedarbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose.

4. Įmonėje rizikosvertinimą organizuoja darbdavį atstovaujantis asmuo (įmonės vadovas) ar jopavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai (įmonėsadministracijos darbuotojas):

4.1. prieš pradedantveiklą (projektuojant darbo patalpas, darbo vietas, technologinius procesus),pradėjus veiklą;

4.2. darbuotojųsaugos ir sveikatos teisės aktais nustatytu rizikos ar atskirų rizikos veiksniųvertinimo periodiškumu, taip pat įsigaliojus naujiems darbuotojų saugos irsveikatos teisės aktams, jeigu jie nustato griežtesnius reikalavimus;

4.3. pakeitustechnologinį procesą ar pradėjus naudoti naujas chemines ar kitas pavojingaschemines medžiagas ir preparatus, iš jų kancerogenus ir mutagenus, biologinesmedžiagas;

4.4. įrenguskolektyvines apsaugos priemones ar atlikus tokių apsaugos priemoniųmodernizavimą;

4.5. įvykus įmonėjesunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui darbe arba lengvam nelaimingamatsitikimui darbe, kurį ištyrus buvo nustatyta, kad rizikos veiksnys galėjobūti sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo priežastis arba darbuotojuiįtarus ar nustačius profesinę ligą. Tokiais atvejais valstybinis darbo inspektorius,tirdamas nelaimingą atsitikimą darbe, ar profesinės ligos tyrimo komisija,tirianti profesinės ligos priežastis, atsižvelgdami į nelaimingo atsitikimodarbe ar profesinės ligos aplinkybes ir priežastis, pareikalauja nurodytu laikuatlikti rizikos vertinimą darbo vietoje ar kitoje įmonės vietoje;

4.6. valstybiniamdarbo inspektoriui nustačius įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktųreikalavimų pažeidimus ir įpareigojus darbdavį nustatytu laiku atlikti rizikosvertinimą;

4.7. kai kitos inspekcijosar kontroliuojančios tarnybos (Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinėstatybos inspekcija ar kitos) nustato techninės saugos reikalavimų pažeidimus.

5. Kitais atvejais,nenurodytais Nuostatų 4 punkte, įmonės vadovas savarankiškai priima sprendimądėl rizikos vertinimo atlikimo, atsižvelgdamas į esamą riziką ar rizikosveiksnių pokyčius įmonėje.

 

II. RIZIKOSIDENTIFIKAVIMAS

 

6. Rizikosidentifikavimo etape atliekami rizikos tyrimo parengiamieji darbai, kurių metuidentifikuojami rizikos veiksniai, nustatomos vietos, kuriose darbuotojai galibūti veikiami rizikos veiksnių, ir sudaromi rizikos vertinimo objektų, kurnumatoma vertinti riziką, sąrašai.

7. Rizikosidentifikavimas įmonėje vykdomas pasitelkiant:

7.1. įmonėsdarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, turinčias Instruktavimo, mokymo iratestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatų (Žin., 2002, Nr.69-2849) nustatyta tvarka apmokytus ir atestuotus specialistus;

7.2. nustatytatvarka atestuotas įstaigas, teikiančias samdomų darbuotojų saugos ir sveikatostarnybų paslaugas;

7.3. darbuotojųsaugos ir sveikatos specialistus, atitinkančius Įmonių darbuotojų saugos irsveikatos tarnybų nuostatų (Žin., 2002, Nr. 69-2850) 21–26 punktuose nurodytuskvalifikacinius reikalavimus ir turinčius nustatyta tvarka išduotą šios veikloslicenciją.

8. Rizikaidentifikuojama vadovaujantis galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatosteisės aktais ir reikalavimais dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksniųpoveikio, iš jų higienos normomis, nustatančiomis leistinus darbo aplinkosveiksnių dydžius (vertes). Rizikos identifikavimui taip pat naudojama įmonėjeturima dokumentacija ir duomenys:

8.1. įmonės statiniųprojektai, pastatytų statinių ekspertizės aktai, statybos valstybinėspriežiūros įstaigų atliktų naudojamų statinių patikrinimų išvados,technologinio proceso ar procesų projektuose nustatyti darbuotojų saugos irsveikatos reikalavimai;

8.2. darbuotojųsaugos ir sveikatos būklės (įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasobei profilaktinių sveikatos patikrinimų) duomenys;

8.3. duomenys apienelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas;

8.4. duomenys apievykdomus pavojingus darbus (tokių darbų saugaus organizavimo reikalavimus ir jųlaikymąsi);

8.5. duomenys apiedarbo vietas ir naudojamas darbo priemones, naudojamas medžiagas, iš jųchemines medžiagas, ir informacija, nurodyta cheminių medžiagų saugos duomenųlapuose;

8.6. žinomus darboaplinkos rizikos veiksnius pagal ankstesnius rizikos veiksnių tyrimus ar tokiųveiksnių dydžių kontrolinius matavimus, atliktus rizikos veiksniųidentifikavimo etape;

8.7. darbo irpoilsio režimus;

8.8. naudojamasasmenines ir kolektyvines apsaugos priemones;

8.9. valstybiniodarbo inspektoriaus nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimųpažeidimus;

8.10. darbuotojųskundai bei pasiūlymai, darbuotojų atstovų, darbuotojų saugos ir sveikatoskomitetų narių, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai pasiūlymai;

8.11. anksčiauatliktų rizikos tyrimo (darbo vietų higieninio įvertinimo) rezultatai;

8.12. darbuotojųbioterpių užterštumo ar pagilintų sveikatos būklės tyrimų (dėl asbesto, švinojunginių ir kitų pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių poveikio ir jųbuvimo darbuotojų bioterpėse) duomenys;

8.13. moksliniųtyrimų duomenys;

8.14. bet kurie kitiįmonės duomenys, susiję su darbuotojų sauga ir sveikata.

9. Nustačius rizikosvertinimo objektus, darbdavys patvirtina rizikos vertinimo darbų planą, kuriamenurodoma:

9.1. rizikosveiksnių ir darbo vietų, kuriose bus atliekamas rizikos tyrimas ir nustatymas,sąrašas ir skaičius darbuotojų, kurie gali būti veikiami rizikos veiksnių,atskirai nurodant riboto darbingumo asmenis, jaunus asmenis, nėščias, neseniaipagimdžiusias ar krūtimi maitinančias moteris, sergančius profesinėmis ligomisbei naujai priimtus į darbą darbuotojus, kuriems nustatytas išbandymolaikotarpis;

9.2. rizikosvertinimo darbų apimtys ir atsakingi įmonės darbuotojai už rizikos tyrimą ir/artyrimo organizavimą, rizikos nustatymą ir/ar nustatymo organizavimą pagal rizikostyrimo rezultatus.

 

III. Rizikos tyrimas

 

10. Rizikos tyrimoetape nustatomi esančių rizikos veiksnių dydžiai, poveikio trukmė irpriežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą, ir darbuotojų, kurie yra veikiami argali būti paveikti rizikos, skaičius.

11. Cheminių,fizikinių ir biologinių darbo aplinkos rizikos veiksnių tyrimus atliekaakredituotos ar socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugosministro nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.

Fizikinių veiksnių –šiluminės aplinkos darbo vietose tyrimus (oro temperatūros, oro judėjimogreičio, santykinės oro drėgmės) gali atlikti Nuostatų 7 punkte nurodytosįstaigos, tarnybos ir specialistai, turintys metrologijos reikalavimusatitinkančius prietaisus.

12. Ergonominių irpsichosocialinių rizikos veiksnių tyrimus atlieka nuostatų 7.2. ir 7.3punktuose nurodytos įstaigos ir specialistai.

Ergonominiai irpsichosocialiniai rizikos veiksniai nustatomi vadovaujantis sveikatos apsaugosministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais tyrimometodiniais nurodymais.

13. Fiziniai rizikosveiksniai nustatomi vertinant, ar patalpos, darbo vietos ar kitos vietosdarbovietėje atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas dėldarbuotojų apsaugos nuo traumų. Fiziniai rizikos veiksniai, iš jų galintyssukelti gaisro pavojų, ir kiti veiksniai, kurių dydžių negalima išmatuoti, beijų pasireiškimo galimybė nustatomi įvertinant, ar patalpos, darbo vietos arkitos vietos darbovietėse, kur darbuotojai gali būti darbo ar nustatytų poilsiopertraukų metu, ar naudojamos darbo priemonės atitinka galiojančių teisės aktųreikalavimus ir ar laikomasi gamintojo nustatytų sąlygų naudojant darbopriemones.

14. Darbuotojųsaugos ir sveikatos apsaugos vidinė kontrolė įmonėje vertinama, ar ji atitinkanelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos principus ir tvarką,nustatytą Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais darbuotojų saugosir sveikatos teisės aktais (ar parengti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatosvietiniai (lokaliniai) norminiai aktai ir ar nustatyta jų laikymosi kontrolė,darbuotojų instruktavimo, mokymo saugos ir sveikatos srityje tvarka, rizikosvertinimo, prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarka įmonėje).

15. Rizikos tyrimometu darbdavys užtikrina įprastinę darbo ar technologinio proceso eigą, darbopriemonių panaudojimą jų gamintojo nurodytomis sąlygomis.

 

IV. Rizikosnustatymas

 

16. Rizikosnustatymo etape analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika irpriimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo.

17. Rizika dėlcheminių, fizikinių ir biologinių veiksnių poveikio nustatoma rizikos tyrimomatavimų duomenis lyginant su Lietuvos higienos normose ir kituose teisėsaktuose nustatytais dydžiais bei ribinėmis vertėmis, atsižvelgiant į rizikosveiksnių poveikio trukmę, jų savybes ir naudojamas asmenines apsauginespriemones. Riziką dėl cheminių, fizikinių ir biologinių veiksnių poveikionustato 7.3 punkte nurodytos tarnybos ir specialistai.

18. Rizika dėlergonominių ir psichosocialinių veiksnių poveikio nustatoma vadovaujantismetodiniais nurodymais ir atitinkamais standartais. Riziką dėl ergonominių irpsichosocialinių veiksnių poveikio nustato 7.3 punkte nurodytos tarnybos irspecialistai.

19. Fizinių veiksniųrizika įvertinama nustatant, ar darbo vietos atitinka reikalavimus, nustatytusDarboviečių įrengimo bendruosiuose nuostatuose (Žin., 1998, Nr. 44-1224),Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose (Žin., 1999, Nr. 7-155), Darboįrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose (Žin., 2000, Nr. 3-88),palyginant reikalavimus, nustatytus minėtuose nuostatuose, su darbo vietųbūkle, nustatyta rizikos tyrimo metu. Įvertinant darbo priemonių fiziniųveiksnių riziką, taip pat palyginama, ar darbo priemonės faktinės naudojimo sąlygos,nustatytos rizikos vertinimo metu, atitinka sąlygas, nurodytas darbo priemonės(įrenginio) gamintojo pateiktoje dokumentacijoje. Fizinių veiksnių rizikąnustato 7 punkte nurodytos tarnybos ir specialistai.

20. Darbuotojųsaugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės užtikrinimas įvertinamaspalyginant šių nuostatų 13 punkte nurodyto vertinimo rezultatus palyginus suįpareigojimais darbdaviui, nustatytais darbuotojų saugos ir sveikatos teisėsaktais. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės užtikrinimąįvertina 7 punkte nurodytos tarnybos ir specialistai.

21. Nustačius rizikąir priėmus sprendimą dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo, įmonės vadovasar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai paveda įmonėsdarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai užpildyti profesinės rizikos nustatymokortelę (1 priedas).

22. Profesinėsrizikos nustatymo kortelių duomenys apibendrinami ir užpildomas Įmonėsdarbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas, kurio tipinę formą tvirtinasocialinės apsaugos ir darbo ministras ir sveikatos apsaugos ministras.

 

V. RIZIKOS ŠALINIMOIR MAŽINIMO PRIEMONĖS

 

23. Įmonės vadovasar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikataiplanuoja ir tvirtina rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planą, kuriameprioriteto tvarka nurodomi rizikos veiksniai, jų šalinimo ir mažinimopriemonės, nurodomi įmonės administracijos darbuotojai, atsakingi už šiųpriemonių įgyvendinimą, priemonių įgyvendinimo terminas, įgyvendinimui skirtoslėšos ir numatoma rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymo kontrolė.

24. Kai nustatomanepriimtina rizika, įmonės vadovas ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuodarbuotojų saugai ir sveikatai nedelsdami imasi priemonių nepriimtinai rizikaišalinti arba tokiose darbo vietose stabdo darbus, kol yra įgyvendinamosprevencinės priemonės nepriimtinai rizikai pašalinti ar jai sumažinti.

Kai nustatomapriimtina rizika darbuotojams, kurie naudoja asmenines apsaugines priemones,įgyvendinamos prevencinės priemonės rizikai pašalinti ar jai sumažinti, kaddarbuotojams nereikėtų naudotis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.

25. Su rizikosšalinimo ir mažinimo priemonių planu supažindinami darbuotojai, darbuotojųatstovai saugai ir sveikatai, darbuotojų atstovai, įmonės darbuotojų saugos irsveikatos komitetas.

26. Įmonės vadovaspats organizuoja įgyvendinimą arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui saugaiir sveikatai įgyvendinti rizikos prevencijos priemonių plane numatytaspriemones ir skiria reikiamas lėšas jų įgyvendinimui.

27. Įgyvendinusnumatytas prevencijos priemones, organizuojamas įgyvendintų priemoniųefektyvumo mažinant riziką vertinimas ir prireikus papildomų priemonių rizikosmažinimui parengimas ir įgyvendinimas.

 

VI. Baigiamosiosnuostatos

 

28. Profesinėsrizikos nuostatai nustato bendrąją rizikos veiksnių vertinimo įmonėje,įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje tvarką. Kasdienėnelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija užtikrinama rizikosšalinimo ir/ar mažinimo priemonių įgyvendinimu bei vidine darbuotojų saugos irsveikatos kontrole ir priežiūra organizuojant ir vykdant darbus.

29. Atliekantrizikos vertinimą dalyvauja įmonės darbuotojų atstovai arba jų pavedimudarbuotojų atstovai saugai ir sveikatai.

30. Įstaigos, teikiančiosrizikos vertinimo paslaugas įmonėms, privalo būti apsidraudusios civilinėsatsakomybės draudimu. Ginčai tarp įmonės ir įstaigų, suteikusių rizikosvertinimo ar atskirų rizikos vertinimo etapų paslaugas įmonei, nagrinėjamiįstatymų nustatyta tvarka.

31. Ginčai dėlrizikos vertinimo tarpdarbdavio irdarbuotojo ar darbuotojų sprendžiami įmonės darbuotojų saugos ir sveikatoskomitete arba įstatymų nustatyta darbo ginčų nagrinėjimo tvarka.

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal