Ministro įsakymai

Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: A1-186/V-694
Dokumento data: 2003-11-27
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2003 12 06
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBOMINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ĮMONIŲDARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 27 d. Nr. A1-186/V-694

Vilnius

 

Vykdydami Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe teisėsaktų, kuriuos reikia parengti arba suderinti su Lietuvos Respublikos darbuotojųsaugos ir sveikatos įstatymu, rengimo plano, patvirtinto Lietuvos RespublikosVyriausybės 2003 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1177 (Žin., 2003, Nr. 89-4039),2 punktą,

1. T v i r t i n a m e Įmonių darbuotojų saugos irsveikatos tarnybų pavyzdinius nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad 1 punkte nurodyta tvarkaįsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

3. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios nuo 2004 m.sausio 1 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugosministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 77/262 „Dėl Įmonių darbuotojųsaugos ir sveikatos tarnybų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.69-2850).

 

Socialinės apsaugosir darbo ministrė                               VilijaBlinkevičiūtė

 

Sveikatos apsaugosministras                                                      JuozasOlekas

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikossocialinės apsaugos

ir darbo ministro irLietuvos Respublikos

sveikatos apsaugosministro

2003 m. lapkričio 27d. įsakymu

Nr. A1-186/V-694

 

ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ PAVYZDINIAINUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybųpavyzdiniai nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja įmonės, įstaigos,organizacijos ar kitos organizacinės struktūros (toliau – įmonės) darbuotojųsaugos ir sveikatos tarnybos (toliau – įmonės tarnyba) steigimo tvarką,funkcijas, teises, pareigas, bendruosius kvalifikacinius reikalavimus įmonėsdarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams (toliau – įmonės tarnybosspecialistai) bei nustato darbdaviui atstovaujančio asmens (toliau – įmonėsvadovas) ir samdomos įstaigos ar samdomų šios srities specialistų (ne įmonėsdarbuotojų) įmonės tarnybos funkcijoms atlikti tarpusavio įsipareigojimųprincipus, samdomos tarnybos ir/ar samdomų specialistų kvalifikaciniusreikalavimus. Įmonės šių nuostatų pagrindu parengia įmonės darbuotojų saugos irsveikatos tarnybos ar atskiros įmonės darbuotojų saugos tarnybos ir atskiros įmonėsdarbo medicinos tarnybos nuostatus, kuriuos patvirtina įmonės vadovas.

2. Įmonės tarnyba, samdoma įstaiga ar samdomispecialistai (ne įmonės darbuotojai), vykdydami įmonės tarnybos funkcijas,vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr.64-2569),Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003,Nr.70-3170), kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, įmonėsdarbuotojų saugos ir sveikatos vietiniais (lokaliniais) norminiais teisėsaktais (toliau – įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai dokumentai),kolektyvine sutartimi ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybosnuostatais.

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinkaDarbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos irsveikatos aktuose vartojamas sąvokas.

4. Įmonės vadovas, įgyvendindamas darbdavio pareigąsudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visaissu darbu susijusiais aspektais ir siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą,steigia įmonės tarnybą. Jeigu nesteigiama tarnyba, įmonės vadovas samdo įmonę,įstaigą, organizaciją ar kitą organizacinę struktūrą (toliau – samdoma įstaiga)arba vieną ar daugiau šios srities specialistų (ne įmonės darbuotojų) (toliau –samdomas specialistas) šios tarnybos funkcijoms atlikti arba šias funkcijasatlieka pats įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai irsveikatai. Įmonės tarnybos specialistų, samdomos įstaigos specialistų beisamdomų specialistų, atsižvelgiant į įmonės darbuotojų skaičių ir profesinęriziką, turi būti pakankamas skaičius vykdyti nuostatuose nustatytas funkcijas.

5.Įmonės vadovas savarankiškai sprendžia:

5.1. ar steigti bendrą darbuotojų saugos ir sveikatostarnybą, ar atskirą įmonės darbuotojų saugos tarnybą ir atskirą įmonės darbomedicinos tarnybą. Steigiant įmonėje tokias atskiras tarnybas, vadovaujantisšiais nuostatais, parengiami ir patvirtinami atskiri jų nuostatai;

5.2.kurį įmonės administracijos pareigūnąpaskirti darbdavio įgaliotu asmeniu darbuotojų saugai ir sveikatai ar pačiamorganizuoti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciniųpriemonių įgyvendinimą. Darbdavio įgaliotu asmeniu darbuotojų saugai irsveikatai gali būti paskirtas įmonės tarnybos vadovas ar įmonės tarnybosspecialistas (kai įmonės tarnybos funkcijas vykdo vienas specialistas) ir jisturi būti tiesiogiai pavaldus įmonės vadovui. Samdomos įstaigos vadovas arsamdomos įstaigos arba samdomas specialistas (specialistai)negali būtiskiriamas darbdavio įgaliotu asmeniu darbuotojų saugai ir sveikatai.

6.Rengiant įmonės tarnybos nuostatus ir nustatantvidinę darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę šiais nuostatais vadovaujasiįmonės, esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat:

6.1.laikinųjų ar kilnojamųjų statybviečių darbųvadovai ar statinių statytojai, atsakingi už darbų, nurodytų Darboviečiųįrengimo statybvietėse nuostatų (Žin., 1999, Nr. 7-155; 2002, Nr. 93-4028) 1priede, organizavimą;

6.2.Lietuvos Respublikos jūrinių laivų registreįregistruotų ir su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančių jūrų transporto irjūrinių žvejybos laivų, pritaikytų verslinei žvejybai jūroje, taip patpriekrantės bei vidaus vandenyse žvejybai naudojamų laivų savininkai. Laivoįgulos saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai rengiami atsižvelgiant įBendruosiuose saugių ir sveikų darbo sąlygų žvejybos laivuose nuostatuose(Žin., 1999, Nr. 59-1940) numatytus reikalavimus žvejų saugos ir sveikatoskontrolei laive.Laivo kapitonas, organizuodamas ir užtikrindamas laivoįgulos saugų darbą, vadovaujasi laivo savininko patvirtintais laivo įgulossaugos ir sveikatos tarnybos nuostatais.

7. Įmonės tarnyba, vadovaudamasi įmonės vadovo nustatytadarbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidine priežiūros ir kontrolės tvarkaįmonėje, organizuoja ir įgyvendina nelaimingų atsitikimų darbe ir profesiniųligų prevencijos priemones, bendradarbiaudama su padalinių vadovais bei kitaisdarbdavio įgaliotais asmenimis, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetu,darbuotojų atstovais saugai ir sveikatai, darbuotojais.

8. Įmonės tarnybos specialistai į darbą priimami įstatymųnustatyta tvarka. Įmonės tarnybos specialistams netaikoma administracinė arkita atsakomybė dėl veiklos organizuojant, įgyvendinant nelaimingų atsitikimųdarbe ir profesinių ligų prevencines priemones, jeigu jie vykdė jiems pavestasfunkcijas ir jas vykdydami vadovavosi darbuotojų saugos ir sveikatos teisėsaktais, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais bei įmonėsvadovo nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidine priežiūros irkontrolės tvarka įmonėje.

9. Įmonės ir samdomų įstaigų ar samdomų specialistųtarpusavio įsipareigojimai atlikti įmonės tarnybos funkcijas ar jų dalį, darbolaikas, bendradarbiavimas nustatomi atitinkamai sutartyse tarp įmonės vadovo ardarbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai ir samdomos įstaigosarba sutartyse tarp įmonės vadovo ar darbdavio įgalioto asmens darbuotojųsaugai ir sveikatai ir samdomo specialisto (specialistų) dėl tokių paslaugųteikimo. Pasirašant sutartį turi būti pateiktos samdomos įstaigos ar samdomųspecialistų kompetenciją ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 

II. ĮMONĖS TARNYBOS STEIGIMO TVARKA

 

10.Įmonės tarnyba yra įmonės struktūrinispadalinys, tiesiogiai pavaldus įmonės vadovui ar darbdavio įgaliotam asmeniuidarbuotojų saugai ir sveikatai ir steigiama įmonės vadovo įsakymu ar kitutvarkomuoju dokumentu.

11.Įmonės tarnybos specialistų skaičius,atsižvelgiant į įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių ir ekonominės veiklos rūšiesprofesinę riziką, turi būti pakankamas, kad jie galėtų organizuoti nelaimingųatsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencines priemones. Vieno darbuotojopriežiūrai šių nuostatų 1 priede nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse turibūti skiriama ne mažiau kaip 8,0–12,0 įmonės darbuotojų saugos ir sveikatosspecialisto darbo valandų per metus (2,0–3,0 minutės per dieną), 2 priedenurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse – 4,0–8,0 darbo valandų per metus(1,0–2,0 minutės per dieną), 3 priede nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse2,0–4,0 darbo valandų per metus (0,5–1,0 minutės per dieną). Įmonės tarnybosspecialistų skaičius ekonominės veiklos rūšių įmonėse pateikiamas šių nuostatų1, 2 ir 3 prieduose.

12.Įmonės vadovas, įvertindamas įmonėje dirbančiųdarbuotojų skaičių, ekonominės veiklos rūšies profesinę riziką bei 1, 2 ir 3prieduose nurodytą įmonės tarnybos specialistų skaičių, nustato konkretų šiostarnybos darbuotojų, iš jų sveikatos priežiūros specialistų, skaičių. Kai įmonėvykdo veiklą, priskiriamą kelioms ekonominės veiklos rūšims, įmonės tarnybosspecialistų skaičius nustatomas pagal ekonominės veiklos rūšį, kuri keliadidžiausią, palyginti su kitomis veiklosrūšimis, profesinę riziką.

13.Šių nuostatų 1 ir 2prieduose nurodytųekonominės veiklos rūšių įmonėse nepriklausomai nuo to, ar įsteigta įmonėstarnyba, ar įmonės vadovas samdo įstaigą ar specialistus, šiose tarnybosedirbančių sveikatos priežiūros specialistų skaičius privalo būti ne mažesnis,kaip nurodyta 1–2 prieduose.

 

III. ĮMONĖS TARNYBOS FUNKCIJOS

 

14. Įmonės tarnyba atlieka šias funkcijas:

14.1. konsultuoja įmonės vadovą, darbdavio įgaliotusasmenis darbuotojų saugai ir sveikatai, padalinių vadovus, darbuotojų atstovussaugai ir sveikatai bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesiniųsusirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais:

14.1.1. darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisėsaktų taikymo, darbo ir poilsio laiko nustatymo, įmonės darbuotojų saugos irsveikatos norminių dokumentų rengimo klausimais;

14.1.2.užsakant projektus statiniams beitechnologiniams procesams, projektuojant darbo vietas bei įsigyjant naujasdarbo priemones, jas pritaikant darbo vietoje pagal darbuotojo fiziologinesgalimybes, įsigyjant ir parenkant asmenines apsaugines priemones, pradedantnaudoti naujas darbo vietas, darbo priemones, technologinius procesus,kolektyvines apsaugines priemones;

14.1.3. vertinant profesinę riziką;

14.2. organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe irprofesinių ligų prevencijos priemonių rengimą:

14.2.1. instruktuoja darbuotojus darbuotojų saugos irsveikatos norminių teisės aktų ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatosnorminių dokumentų nustatyta tvarka, jei reikia, moko darbuotojus saugių darbometodų, dalyvauja mokyme, organizuoja sveikatos mokymą;

14.2.2.sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turibūti tikrinama sveikata, sąrašus, organizuoja tokius sveikatos patikrinimus,analizuoja privalomų sveikatos patikrinimų (priimant į darbą ir periodiškai)išvadas ir rekomendacijas, apie jas informuoja įmonės vadovą ar darbdavioįgaliotą asmenį darbuotojų saugai ir sveikatai ir organizuoja darbuotojųsveikatos patikrinimų rekomendacijų įgyvendinimą;

14.2.3. kartu su padalinio vadovais organizuoja irkoordinuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje:

14.2.3.1.sudaro darbo vietų ar kitų rizikosobjektų, kur turi būti vertinama rizika, sąrašus;

14.2.3.2. organizuoja rizikos veiksnių tyrimus, pagaltyrimus nustato darbo vietas, kuriose privalo būti įgyvendinamos prevencinėspriemonės, irkartu su darbdavio įgaliotais asmenimis, padaliniųvadovais rengia technines, organizacines ir kitas prevencines priemonesnelaimingiems atsitikimams darbe, profesinėms ligoms bei avarijoms išvengti;

14.2.3.3. kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimoterminų laikymąsi;

14.2.4. įmonės vadovo pavedimu dalyvauja nelaimingųatsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrime, analizuoja nelaimingų atsitikimųdarbe, profesinių ligų bei incidentų aplinkybes bei priežastis ir siūlodarbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai ar įmonės vadovuiprevencines priemones jiems išvengti;

14.3. vadovaudamasi įmonės vadovo nustatyta darbuotojųsaugos ir sveikatos būklės vidine priežiūros ir kontrolės įmonėje tvarka,kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktųreikalavimųlaikymąsi įmonėje ir, jei reikia, informuoja darbdavio įgaliotą asmenįdarbuotojų saugai ir sveikatai ar įmonės vadovą apie tai, ar:

14.3.1. darbdavio įgaliotieji asmenys, padalinių vadovaisaugiai organizuoja padalinių darbą;

14.3.2.darbuotojai instruktuoti, apmokyti ir kaipvykdo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus;

14.3.3. darbuotojai aprūpinti ir ar tinkamai naudojasikolektyvinėmis ir/ar asmeninėmis apsauginėmis bei pirmosios medicinos pagalbossuteikimopriemonėmis, kaip įmonėje įrengtos, naudojamos ir prižiūrimosgamybinės buities bei asmens higienos patalpos;

14.4. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo darbuotojųsveikatos priežiūrą, teikia medicinos (darbuotojų sveikatos priežiūros)paslaugas, organizuoja ir teikia neatidėliotiną medicinos pagalbą susirgimų irnelaimingų atsitikimų darbe atvejais;

14.5.iškilus pavojui darbuotojų saugai arsveikatai, apie tai nedelsdama informuojapadalinio vadovą, įmonėsvadovą ir gavusi įmonės vadovo nurodymus:

14.5.1.kaip galima greičiau informuojadarbuotojus, kuriems gali grėsti tiesioginis pavojus, taip pat kitus įmonėsdarbuotojus ir nurodo, kokios priemonės bus panaudotos pavojaus atvejudarbuotojų saugai ir sveikatai apsaugoti ir kokių veiksmų privalo imtis patysdarbuotojai;

14.5.2. nurodo darbdavio įgaliotiems asmenims, padaliniųvadovams sustabdyti darbus;

14.5.3. nurodo darbuotojams palikti darbo vietas irišeiti iš darbo patalpų ir pereiti į saugias vietas;

14.5.4. informuoja apie kilusį pavojų įmonės darbuotojus,kurie yra įmonės vadovo ar jo pavedimu darbdavio įgalioto asmens darbuotojųsaugai ir sveikatai paskirti ir apmokyti teikti pirmąją medicinos pagalbądarbuotojams pavojaus atveju (iki įmonei bus suteikta išorės sveikatospriežiūros įstaigos (įstaigų) pagalba), teikia pirmąją medicinos pagalbąnukentėjusiems darbuotojams;

14.5.5.iki bus pašalintas pavojus darbuotojųsaugai ir sveikatai, vykdo kitas darbuotojų apsaugos nuo pavojaus priemones;

14.6. įmonės vadovo nustatyta tvarka organizuoja įmonėsdarbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimą, juos rengia;

14.7.darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktųnustatyta tvarka registruoja įmonėje nelaimingus atsitikimus darbe, profesinesligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga irsveikata darbe, įmonės vadovo ar darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai irsveikatai pavedimu pildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;

14.8.nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymusdarbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia dėl jų pasiūlymus darbdavioįgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai, įmonės vadovui;

14.9.teikia informacijądarbuotojams,įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui apie darbuotojų saugos irsveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktųreikalavimų laikymąsi įmonėje;

14.10.dalyvauja įmonės darbuotojų saugos irsveikatos komiteto veikloje ir teikia konsultacijas svarstomais klausimais;

14.11.teikia pasiūlymus dėl darbuotojų saugos irsveikatos gerinimo rengiant kolektyvinę sutartį;

14.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darbuotojųprofesinės reabilitacijos bei invalidų integravimo į darbo procesą priemones;

14.13. vykdo kitas su darbuotojų sauga ir sveikatasusijusias funkcijas. Konkrečias įmonės tarnybos funkcijas nustato Įmonėsdarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai.

 

IV. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ĮMONĖS TARNYBŲ IRSAMDOMŲ TARNYBŲ SPECIALISTAMS

 

15.Įmonės tarnybos specialistams, samdomosįstaigos specialistams ar samdytiems specialistams keliami šie išsilavinimo irkompetencijos reikalavimai:

15.1.priklausomai nuo įmonės ekonominės veiklosrūšies jais gali dirbti technikos, ergonomikos, chemijos ir kitų techniniųsričių specialistai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir įgijędarbuotojų saugos ir sveikatos žinių darbui atitinkamos ekonominės veiklossrityje;

15.2.specialistai privalo būti apmokyti iratestuoti socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministropatvirtintų Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimaisbendrųjų nuostatų nustatyta tvarka;

15.3.įmonės tarnybos sveikatos priežiūrosspecialistas privalo turėti aukštąjį ar aukštesnįjį medicininį išsilavinimą irsveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą licenciją sveikatospriežiūros veiklai;

15.4. įmonės vadovas arba darbdavio įgaliotas asmuodarbuotojų saugai ir sveikatai turi turėti aukštąjį ar aukštesnįjįišsilavinimą, išskyrus atskirų ekonominės veiklos rūšių, nurodytų 2 ir 3prieduose, įmones, kur įmonės vadovo ar darbdavio įgalioto asmens darbuotojųsaugai ir sveikatai, vykdančio įmonės tarnybos funkcijas, išsilavinimas turibūti ne žemesnis kaip pagrindinis profesinis ar vidurinis.

16.Jeigu įmonės tarnybos funkcijas atlieka įmonėsvadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai, jokompetencijai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje keliami reikalavimai kaipir įmonės tarnybos specialistams ir jų kompetencija turi būti patvirtintavadovaujantis 15.2 punkte nurodytų nuostatų nustatyta tvarka.

17.Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuodarbuotojų saugai ir sveikatai, jei reikia, įmonės darbuotojų sveikatospriežiūros funkcijoms atlikti gali samdyti sveikatos priežiūros specialistus.Tuo atveju, jei įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugaiir sveikatai turi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotąlicenciją sveikatos priežiūros veiklai, sveikatos priežiūros funkcijas galivykdyti pats.

18.Konkretūs kompetencijos reikalavimaidarbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, įvertinant profesinę rizikąatskirose ekonominės veiklos rūšies įmonėse, nustatomi šių specialistų mokymoprogramose ir jų žinios patikrinamos15.2 punkte nurodytų nuostatųnustatyta tvarka. Kompetencijos reikalavimus sveikatos priežiūros specialistamsnustato sveikatos apsaugos ministras.

 

V. ĮMONĖS TARNYBOS SPECIALISTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Įmonės tarnybos specialistai turi teisę:

19.1. gauti informaciją, reikalingą savo pareigomsvykdyti, bei informaciją iš darbdavio įgaliotų asmenų, padalinio vadovų apiedarbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir įmonės darbuotojų saugos irsveikatos norminių dokumentų laikymąsi, nelaimingų atsitikimų darbe irprofesinių susirgimų prevencinių priemonių įgyvendinimą įmonėje, padalinyje;

19.2.gauti informaciją iš darbdavio įgaliotųasmenų, padalinių vadovų apie darbuotojų susirgimų ir neatvykimų į darbą dėltraumos ar ligos atvejus, nagrinėtineatvykimo į darbą priežastis;

19.3.tikrinti įmonėje bei jos padaliniuose betkuriuo paros metu darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi irreikalauti, kad darbdavio įgalioti asmenys, padalinių vadovai ir darbuotojaivykdytų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, laikytųsiįmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais nustatytos darboir poilsio laiko trukmės. Įmonės vadovo ar darbdavio įgalioto asmens darbuotojųsaugai ir sveikatai pavedimu įpareigoti kitus darbdavio įgaliotus asmenis,padalinių vadovus pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus,surašant įpareigojimą (4 priedas);

19.4.įmonės vadovo ar darbdavio įgalioto asmensdarbuotojų saugai ir sveikatai pavedimu dalyvauti atliekant įmonėje profesinėsrizikos vertinimą, organizuoti rizikos veiksnių tyrimus ir rengti prevencinespriemones;

19.5. siūlyti įmonės vadovui skirti drausmines nuobaudasįmonės darbuotojams, kurie savo veiksmais ar neveiklumu pažeidžia įmonėsdarbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus;

19.6. dalyvauti komisijų, tiriančių nelaimingusatsitikimus darbe, profesines ligas, bei dalyvauti įmonės darbuotojų saugos irsveikatos komiteto posėdžiuose;

19.7.dalyvauti Valstybinės darbo inspekcijos prieSocialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darboinspekcija) vykdomuose įmonės patikrinimuose, susipažinti su patikrinimųmedžiaga ir kontroliuoti, kaip vykdomi jos nurodymai;

19.8. jei reikia, siūlyti darbdavio įgaliotam asmeniuidarbuotojų saugai ir sveikatai ar įmonės vadovui kviesti specialistuskonsultuoti konkrečiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

19.9.gauti informaciją iš įmonės personalotarnybos, nesant tokios tarnybos – iš įmonės vadovo apie įmonėje naujaipriimtus į darbą bei darbuotojus, pasiųstus į įmonę iš kitų įmonių laikinaidirbti įmonėje;

19.10. mokytis ir kelti profesinę kvalifikaciją mokymokursuose, seminaruose įmonėje ar kituose renginiuose. Įmonės tarnybosspecialistų kvalifikacijos kėlimo išlaidos apmokamos įmonės lėšomis.

20. Įmonės tarnybos specialistai privalo:

20.1. reikalauti, kad padalinio vadovas, darbdavioįgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai, įmonės vadovas nutrauktųdarbus, kai darbuotojai neapmokyti saugiai dirbti, susidarius avarineisituacijai, kai dirbama neįrengus kolektyvinių apsaugos priemonių, kaidarbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai darbo aplinkakelia riziką darbuotojų gyvybei, pavojinga ar kenksminga jų sveikatai;

20.2. vykdyti užduotis, numatytas pareiginėjeinstrukcijoje (pareigybės aprašyme);

20.3. už savo darbą atsiskaityti įmonės tarnybos vadovui,nesant įmonės tarnybos – įmonės vadovui ar darbdavio įgaliotam asmeniuidarbuotojų saugai ir sveikatai;

20.4.saugoti gamybines, komercines bei darbuotojųsveikatos būklės paslaptis, kurias sužino atlikdami savo pareigas.

21. Konkrečios įmonės tarnybų specialistų pareigos irteisės nustatomos jų pareiginiuose nuostatuose (aprašymuose).

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.Įmonės darbuotojų sveikatos priežiūrosspecialistams medicinos paslaugų teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugosministras.

23.Samdomų įstaigųspecialistai negalibūti samdomi vykdyti statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriausfunkcijų, jei jie neturi koordinatoriams nustatytos kvalifikacijos. Samdomųįstaigų specialistai, turintys reikiamą kompetenciją saugaus darbo organizavimožvejybos laivuose, gali teikti konsultacines paslaugas žvejų saugos irsveikatos apsaugos srityje žvejybos laivų savininkams ir laivų kapitonams,išskyrus laivo įgulos saugos ir sveikatos tarnybos paslaugas ar jų dalį, kailaivas išplaukė iš uosto.

24.Įmonės tarnybos specialistai turi būtiaprūpinti jų pareigoms atlikti reikalingomis priemonėmis darbo patalpomis,atitinkančiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktųreikalavimus, būtinu inventoriumi, prietaisais, medikamentais, literatūra irkitomis darbo priemonėmis.

25. Įmonės tarnybų specialistams už šiais nuostataisnustatytų funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą įmonės vadovas gali skirtidrausmines nuobaudas.

26.Įmonės vadovas, įsteigęs įmonės tarnybą arbakai šios tarnybos funkcijas atlieka samdoma įstaiga ar samdomi specialistai,arba kai įmonės tarnybos funkcijas atlieka įmonės vadovas ar darbdavioįgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai, apie tai praneša Valstybineidarbo inspekcijai (5 priedas).

27.Samdoma įstaiga ar specialistai už savo darbąatsiskaito įmonės vadovui ar darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai irsveikatai. Ginčai dėl sutartinių įsipareigojimų tarp samdomos įstaigosirįmonės arba tarp samdomo specialisto ir įmonės dėl samdomos įstaigos ar samdomospecialisto funkcijų nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami įstatymųnustatyta tvarka.

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal