Ministro įsakymai

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-79
Dokumento data: 2004-02-20
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2004 05 01 Negalioja - 2006 11 26,
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PAKEITIMO

2004 m. vasario 20d. Nr.V-79

Vilnius

 

VadovaudamasisLietuvos Respublikos odontologinės praktikos įstatymu (1996, Nr. 35-855; 2004,Nr. 4-36) bei Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos 2002 m. rugpjūčio 29 d.nutarimu Nr. 7/5 „Dėl termino „gydytojas stomatologas“ keitimo į „gydytojasodontologas“:

1. P a k e i č i ušiuos įsakymus ir vietoj žodžių „stomatologas“, „stomatologija“ atitinkamaislinksniais įrašau žodžius „odontologas“, „odontologija“ atitinkamaislinksniais:

1.1. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr.V-754 „Dėl Vilniaus ir Kauno apskričių sveikatos priežiūros įstaigųrestruktūrizavimo planų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-153);

1.2. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr.V-655 „Dėl Farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją įrodančiųdokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arbavalstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimoLietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 109-4905);

1.3. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-598„Dėl Spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašopatvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4460);

1.4. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450„Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiantpirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių irpirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

1.5. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-136„Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos.Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin.,2003, Nr. 29-1213);

1.6. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-99„Dėl Licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo“(Žin., 2003, Nr. 20-868);

1.7. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1„Dėl Numerio gydytojo spaudui suteikimo ir panaikinimo nuostatų“ (Žin., 2003,Nr.22-931);

1.8. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 676„Dėl Epidemiologiškai svarbių veiklos sričių, kuriose, nesilaikant nustatytųhigienos reikalavimų, galėtų kilti pavojus užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomisbei atsirastų neinfekcinių ligų protrūkiai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003,Nr. 12-446);

1.9. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 656„Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2002 „Radiacinės saugos reikalavimaimedicininėje rentgeno diagnostikoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-308);

1.10. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 564„Dėl licencijuojamos/sertifikuojamos medicinos ir stomatologijos specialybiųgydytojų praktikos kodų“ (Žin., 2002, Nr. 116-5226);

1.11. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 563„Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diagnostikos ir gydymo metodikospatvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 116-5225);

1.12. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 287„Dėl licencijų verstis burnos higienisto, dantų techniko, gydytojo stomatologopadėjėjo praktika išdavimo tvarkos ir šių specialistų profesinio tobulinimosiir papildomo profesinio pasirengimo nustatymo“ (Žin., 2002, Nr. 69-2853);

1.13. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 150 „DėlUžsienyje įgytos sveikatos priežiūros specialistų su aukštuojuneuniversitetiniu ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (išskyrus akušerių irslaugytojų) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatųpatvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1328);

1.14. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. 132 „DėlSveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijostobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 31-1180);

1.15. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 121 „Dėlreikalavimų dantų techniko veiklai licencijuoti“(Žin., 2002, Nr. 30-1094);

1.16. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 695„Dėl Slaugytojų ir burnos priežiūros specialistų licencijų registro nuostatųpatvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 8-303);

1.17. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 525„Dėl Duomenų apie sveikatos priežiūros specialistų pastebėtas nepageidaujamasreakcijas į vaistus teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 89-3134);

1.18. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 413„Dėl Lietuvos higienos normos „HN 108:2001 Sveikatos priežiūros įstaigųskalbinių skalbimo higienos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.67-2455);

1.19. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 402„Dėl Radiacinės saugos veiklos ir radiologinių tyrimų bei radiacinės saugosbūklės statistinės ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 66-2426);

1.20. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 186 „DėlPavyzdinio viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašotvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-950);

1.21. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 68„Dėl Nuolatinės gydytojų medicinos praktikos licencijavimo komisijos sudarymo“(Žin., 2001, Nr. 13-408);

1.22. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 60„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistokonsultanto pareiginių nuostatų, sąrašo ir darbo ataskaitos tipinės formospatvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-403);

1.23. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 667„Dėl Pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjųreikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3329);

1.24. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 655 „Dėl veidoir žandikaulių chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimospecialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 106-3379);

1.25. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 658„Dėl Alergologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjųreikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3320);

1.26. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 663„Dėl Infektologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“(Žin., 2000, Nr. 105-3325);

1.27. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 577„Dėl gydytojų ir gydytojų stomatologų profesinės kvalifikacijos vertinimo irpripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.95-3003; 2002, Nr. 9-329);

1.28. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 460„Dėl Slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, burnos priežiūros,dietologijos, laboratorinės diagnostikos, patologijos ir visuomenės sveikatospriežiūros specialistų atestavimo kvalifikacinei kategorijai įvertinti tvarkostvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 70-2085);

1.29. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 407„Dėl Epidemiologinio režimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiantmedicinos pagalbą sergantiems tuberkulioze ir išskiriantiems tuberkuliozėsmikobakterijas asmenims, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 60-1796);

1.30. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 404„Dėl Lietuvos higienos normos HN 100:2000 „Bendrosios praktikos gydytojokabinetas. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.58-1745);

1.31. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 399„Dėl Lietuvos higienos normos HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos laboratorijųįrengimas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1744);

1.32. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 327„Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo,bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000,Nr. 50-1447, Nr. 60-1798; 2003, Nr. 71-3256);

1.33. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin.,2000, Nr. 47-1365;2001, Nr. 47-1643);

1.34. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 298„Dėl Vaistų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 46-1334; 2003,Nr. 26-1050);

1.35. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 37„Dėl Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos ir Būtinosiosmedicinos pagalbos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-203; Nr.14);

1.36. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. 519„Dėl Donorų sveikatos tikrinimo tvarkos, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamųdonorų sveikatos rodiklių bei donoro apklausos anketos reikalavimųpatvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 104-3010);

1.37. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515„Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“(Žin., 1999, Nr. 103-2972;2003, Nr. 66-3010);

1.38. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro1999 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 461„Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimoįstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ tvirtinimo“(Žin., 1999, Nr. 90- 2668);

1.39. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. 411„Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosioseįstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ (Žin., 1999, Nr.82-2441;2003, Nr. 64-2921);

1.40. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. 379„Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:1999 „Radiacinė sauga ir saugumaspramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.70-2212);

1.41. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 357„Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jųindeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin.,1999, Nr.67-2175);

1.42. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 290„Dėl Stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos privalomų stomatologinėspriežiūros (pagalbos) tarnybų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.54-1748);

1.43. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 254„Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančiųdiagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinospersonalo pervardijimo“ (Žin., 1999, Nr.47-1498; 2000, Nr. 70-2086);

1.44. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 117 „DėlNėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“(Žin., 1999, Nr.28-811);

1.45. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 64„Dėl vaikų tuberkuliozės sanatorijų minimalių veiklos reikalavimų patvirtinimo“(Žin., 1999, Nr.16-434);

1.46. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 61„Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialybių ir subspecialybių sąrašo“ (Žin.,1999, Nr.15-404);

1.47. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 801„Dėl Lietuvos higienos normos HN 45:1998 „Rankų, instrumentų, paviršių higienostaisyklės stomatologijos kabinetuose, klinikose, dantų protezų gamyboslaboratorijose“ (Žin., 1999, Nr.3-79);

1.48. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 687„Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998,Nr.105-2927);

1.49. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 521„Dėl teisės aktų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.7-156);

1.50. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 371„Dėl Sveikatos priežiūros neetatinių vyriausiųjų specialistų sąrašo daliniopakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1998, Nr.62-1794);

1.51. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 12 d. įsakymą „DėlGeros klinikinės praktikos taisyklių“ (Žin., 1998, Nr.57-1608);

1.52. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. kovo 12 d.įsakymą Nr. 132 „Dėlkalbos korekcijos paslaugos bazinės kainos patvirtinimo (Žin., 1998,Nr.26-711);

1.53. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 91„Dėl Lietuvos higienos normos HN 74-1998 „Stomatologijos kabinetai, klinikos.Higienos normos ir taisyklės“ tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr.20-529);

1.54. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr.516 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 45:1997 „Gydytojas vaikų stomatologas.Funkcijos, pareigos, kompetencija, teisės ir atsakomybė“ (Žin., 1997,Nr.91-2296);

1.55. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr.475 „Dėl papildomo apmokėjimo gydytojams, dirbantiems kaimo vietovėje“ (Žin.,1997, Nr.84-2117);

1.56. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. liepos 15 d. įsakymą Nr.397 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 47:1997 „Gydytojas stomatologas ortodontas.Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997,Nr.73-1880);

1.57. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 30 d. įsakymą Nr.363 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų nustatymo metodikos“(Žin., 1997, Nr.68-1710);

1.58. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr.304 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 49:1997 „Gydytojas stomatologasendodontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin.,1997, Nr.55-1283);

1.59. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr.269 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 41:1997 „Gydytojas stomatologasperiodontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“(Žin., 1997, Nr.44-1101);

1.60. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr.149-k „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų“(Žin., 1997, Nr.55-1280);

1.61. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 250 „DėlLietuvos medicinos normos MN 48:1997 „Gydytojas stomatologas ortopedas.Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997,Nr.42-1044);

1.62. Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 165 „DėlLietuvos medicinos normos MN 43:1997 „Gydytojas stomatologas asistentas.Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997,Nr.38-945);

1.63. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr.166 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:1997 „Bendrosios praktikos gydytojasstomatologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin.,1997, Nr.38-946);

1.64. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 108„Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų informavimo“ (Žin., 1997, Nr.30-744);

1.65. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. spalio 28 d. įsakymą Nr.540 „Dėl teisės aktų tvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr.107-2463);

1.66. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr.437 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 24:1996 „Gydytojo stomatologo padėjėjas.Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr.85-2028);

1.67. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr.435 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 35:1996 „Burnos higienistas. Funkcijos,teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1996,Nr.85-2026);

1.68. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. birželio 27 d. įsakymą Nr.353 „Dėl apmokymo dirbti su dentaliniais rentgeno aparatais kainos tvirtinimo“(Žin., 1996, Nr.63-1482);

1.69. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr.321 „Dėl darbo su dentaliniais rentgeno aparatais“ (Žin., 1996, Nr.44-1087);

1.70. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 178„Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugųkainyno patvirtinimo“ (Žinios, 1996, Nr.35-892);

1.71. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 333„Dėl atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio“ (Žin., 1994, Nr.79-1501; Nr.80);

1.72. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1993 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr.346 „Dėl sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų“ (Žin., 1993,Nr.41-863);

1.73. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1993 m. birželio 16 d. įsakymą Nr.151-K „Dėl gydytojų rengimo rezidentūroje pertvarkymo“ (Žin., 1993, Nr.27-635);

1.74. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m. lapkričio 15 d. įsakymą„Vaistų ir tvarsliavos išlaidų normos vienam ligoniui per parą stacionaruose,iš biudžeto išlaikomose sanatorijose, ambulatorijose ir poliklinikose(padaliniuose)“ (Publikacijų neužregistruota);

1.75. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m. liepos 11 d. įsakymą Nr.138-k „Dėl gydytojų rengimo rezidentūroje specialybių ir mokymosi jose trukmės“(Publikacijų neužregistruota);

1.76. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m. birželio 6 d. įsakymą Nr.11-41-6 „Sveikatos apsaugos įstaigų teikiamų mokamų medicininių paslaugųmaksimalios kainos“ (Publikacijų neužregistruota);

1.77. LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m. birželio 4 d. įsakymą Nr.180 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiųjų specialistų paskyrimo(Publikacijų neužregistruota).

2. N u s t a t a u,kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

SVEIKATOS APSAUGOSMINISTRAS                                                                       JUOZASOLEKAS

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal