Ministro įsakymai

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" pakeitimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-206
Dokumento data: 2005-03-31
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2005 04 01
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮS A K Y M A S

 

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-450 „DĖL SVEIKATOSPRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOSPAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOSRINKINIŲ“ PAKEITIMO

 

2005m. kovo 31 d. Nr. V-206

Vilnius

 

VadovaudamasisLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymuNr. V-53 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašųpatvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-448):

1.P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos11 d. įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistųkompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbosvaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605; 2004, Nr.39-1286):

 1.1.Įsakymu patvirtintuose aprašymuose vietoj žodžio „vaistas“ įrašau žodžius„vaistinis preparatas“, o vietoj žodžių  „pirminė pakuotė“ –  žodžius „vidinėpakuotė“.

1.2.Įsakymu patvirtinto Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos),sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymo42 punkte išbraukiu žodžius „Tramadolum 50 mg amp. 1 ml  mažiausia pirminėpakuotė“, vietoj jų įrašau žodžius „Ketorolacum 30 mg amp. 1 mlmažiausia vidinė pakuotė“ ir visą punktą išdėstau taip:

„42.Ketorolacum 30 mg amp. 1 ml mažiausia  vidinė pakuotė“.

1.3.Įsakymu patvirtintų Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos),sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės,Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio ir Vaistinėspirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymų:

1.3.1. 3-iuosius punktus išdėstau taip:

„3.Vaistiniai preparatai nurodyti sugalvotais arba bendriniais/moksliniaispavadinimais.“

1.3.2. 4-uosius punktus išdėstau taip:

„4.Vaistinėlėje gali būti tik į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų arEuropos Bendrijos vaistinių preparatų registrus įrašyti vaistiniai preparataiir Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės“.

2.N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. balandžio 1 d.

3.Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u ministerijos sekretoriui pagaladministruojamą sritį.

 

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                                                                  ŽILVINASPADAIGA

______________

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal