Ministro įsakymai

Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklių patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-687
Dokumento data: 2005-09-07
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2005 09 16
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖSŠALTINIŲ FIZINĖS

SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo7 d. Nr. V-687

Vilnius

 

VadovaudamasisLietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 7straipsnio nuostatomis ir įgyvendindamas Tarptautinės atominės energijosagentūros Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo elgesiokodekso nuostatas:

1. T v i r t i nu Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisykles(pridedama).

2. P a v e d uministerijos sekretoriui pagal administruojamą veiklos sritį šio įsakymovykdymo kontrolę.

 

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                                                  ŽILVINASPADAIGA

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-687

 

JONIZUOJANČIOSIOSSPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

 

1.Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklės (toliau –taisyklės) nustato I–V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotėsšaltinių (toliau – šaltiniai) fizinės saugos reikalavimus.

2. Šios taisyklėsprivalomos fiziniams ir juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtiemsEuropos ekonominės erdvės valstybių įmonių filialams, ketinantiems vykdyti arvykdantiems veiklą su šaltiniais, taip pat ir užsienio valstybių EuroposSąjungos narių ir Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių subjektams,ketinantiems teikti ar teikiantiems Lietuvos Respublikoje vienkartinespaslaugas naudojant šaltinius.

3. Šios taisyklėsnetaikomos jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriams.

4. Šiosetaisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

4.1. fizinėsauga – administracinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, apsaugantišaltinį nuo atsitiktinio ar neteisėto patekimo prie šaltinio, jo pametimo,sugadinimo, vagystės, neteisėto panaudojimo ir perdavimo licencijos veiklai sušaltiniais neturintiems fiziniams ir juridiniams asmenims, LietuvosRespublikoje įsteigtiems Europos ekonominės erdvės valstybių įmonių filialams,taip pat ir užsienio valstybių Europos Sąjungos narių ir Europos ekonominėserdvės susitarimo dalyvių subjektams;

4.2. fizinėkontrolė – vizualiai arba matuojant šaltinio skleidžiamos spinduliuotėsdozės galią nustatymas, ar šaltinis yra savo vietoje;

4.3.inventorizacija – šaltinio identifikavimas pagal šaltinio numerį ir kitusženklinimo rekvizitus;

4.4.projektinė grėsmė – savybės ir charakteristikos situacijų, kurių metudarbuotojas ar pašalinis asmuo gali bandyti atsitiktinai ar neteisėtai patektiprie šaltinio, sugadinti arba pavogti, neteisėtai panaudoti arba jį perduotilicencijos veiklai su šaltiniais neturintiems fiziniams ir juridiniamsasmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos ekonominės erdvės valstybiųįmonių filialams;

4.5. potencialigrėsmė iškilusi konkreti grėsmė, apie kurią šalies specialiosiostarnybos informuoja įgaliotąją instituciją.

 

II. FIZINĖSSAUGOS PRIEMONĖS IR JŲ POREIKIO ĮVERTINIMAS

 

5. Fiziniai irjuridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos ekonominės erdvėsvalstybių įmonių filialai, ketinantys vykdyti ar vykdantys veiklą sušaltiniais, taip pat ir užsienio valstybių Europos Sąjungos narių ir Europosekonominės erdvės susitarimo dalyvių subjektai, ketinantys teikti ar teikiantysLietuvos Respublikoje vienkartines paslaugas naudojant šaltinius (toliau –licencijos turėtojai), yra atsakingi už priemonių, užtikrinančių šaltiniųfizinę saugą, įdiegimą.

6. Fizinės saugospriemonės turi būti projektuojamos ir diegiamos, įvertinus norimą sumažintiprojektinę grėsmę, siekiant užkirsti kelią projektinėje grėsmėje numatytiemsneteisėtiems veiksmams.

7. Projektinėgrėsmė vertinama atsižvelgiant į:

7.1. šaltiniopavojingumo kategoriją, jo tipą, savybes, naudojimo būdą bei pažeidžiamumą;

7.2. neteisėtopanaudojimo galimas pasekmes;

7.3. potencialiągrėsmę, įvertintą remiantis specialiųjų tarnybų pateikta informacija.

8. Šaltiniųfizinė sauga, atsižvelgiant į naudojamų šaltinių pavojingumo kategorijas,nustatytas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 m. spalio 11 d. įsakymeNr. 46 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų irjų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 151- 5518), užtikrinamaatitinkamomis administracinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios pateiktosšių taisyklių priede.

9.Administracinėspriemonės – tai veiksmai, užtikrinantys šaltinių fizinęsaugą. Naudojamos šios administracinės priemonės:

9.1. nustatytadarbuotojų mokymo ir instruktavimo tvarka,

9.2. nustatytosdarbuotojų pareigos ir atsakomybė;

9.3. nustatytapatekimo prie šaltinio tvarka;

9.4.signalizacija atsitiktinio ar neteisėto patekimo prie šaltinio atveju;

9.5. nustatytaraktų kontrolės tvarka;

9.6. apsaugosdarbuotojų ir saugos tarnybos veiksmai;

9.7. šaltiniųstebėjimas vaizdo kameromis;

9.8. šaltiniųnaudojimo ir judėjimo registravimas;

9.9. periodinėšaltinių fizinė kontrolė ir inventorizacija;

9.10. atsakingouž šaltinių fizinę sauga asmens bei šaltinius vežančių darbuotojų patikimumopatikrinimas (I–III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotėsšaltiniams). Dėl patikimumo patikrinimo organizavimo būtina kreiptis įRadiacinės saugos centrą;

9.11. apsaugos,stebėjimo, aptikimo, reagavimo, ryšių priemonės bei jų kokybės įvertinimometodai ir techninės priežiūros tvarka;

9.12. saugoskultūros diegimas;

9.13. šaltiniųfizinės saugos aprašymo duomenų apsauga;

9.14. fiziniobarjero nesukuriančios techninės priemonės (judesio davikliai, televizijossistemos).

10. Techninėspriemonės – tai fiziniai barjerai, apsaugantys šaltinį nuo pašalinių asmenųatsitiktinio ar neteisėto patekimo prie šaltinio ir jo vagystės. Naudojamosšios techninės priemonės:

10.1. aptvaros;

10.2. sienos;

10.3. grotos;

10.4. vežimopakuotės;

10.5. durų spynosir jų blokavimas;

10.6. uždaros talpyklos;

10.7. sunkiaiprieinamos šaltinio montavimo vietos prietaisuose.

11. Jei dėlpasikeitusių veiklos sąlygų pakartotinai įvertinus projektinę grėsmę reikiakeisti fizinės saugos priemones, pirmiausia būtina optimizuoti jau esančiasįdiegtas, o po to taikyti papildomas fizinės saugos administracines ir (ar)technines priemones.

 

III. I–IIIPAVOJINGUMO KATEGORIJŲ ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

12. Licencijosturėtojai privalo:

12.1. paskirtiatsakingą už šaltinių fizinę saugą asmenį, žinantį šaltinių fizinę saugąreglamentuojančius teisės aktus ir šaltinių fizinės saugos užtikrinimopriemones. Atsakingu už šaltinių fizinę saugą asmeniu gali būti asmuo,atsakingas už radiacinę saugą, radiacinės saugos tarnybos vadovas ardarbuotojas. Kai veikloje naudojama daug šaltinių, gali būti paskirti keliatsakingi už šaltinių fizinę saugą asmenys;

12.2. teisės aktųnustatyta tvarka atlikti šaltinių fizinę kontrolę ir inventorizaciją;

12.3. sudarytišaltinių fizinės saugos aprašymą, peržiūrėti ir atnaujinti jį ne rečiau kaipkartą per metus. Šaltinių fizinės saugos aprašyme turi būti pateikti šiepagrindiniai duomenys:

12.3.1. vietovės,kurioje yra pastatas su naudojamais ir saugojamais šaltiniais, aprašymas(atstumai iki gyvenamųjų, visuomeninių pastatų ir kt.);

12.3.2. aplinkos,įstaigos teritorijos, pastato ir patalpos, kurioje naudojamas ir saugojamasšaltinis, aprašymas;

12.3.3. šaltiniokontroliuojamosios zonos aprašymas (dirbant lauko sąlygomis);

12.3.4. šaltinionaudojimo procedūrų aprašymas;

12.3.5. reagavimoį ypatingas situacijas (atsitiktinį arba neteisėtą patekimą prie šaltinio, josugadinimą, vagystę, neteisėtą panaudojimą ar perdavimą) veiksmų aprašymas:

12.3.5.1.kiekvienos galimos ypatingos situacijos (atsitiktinio ar neteisėto patekimoprie šaltinio, jo sugadinimo, vagystės, neteisėto panaudojimo ar perdavimo)numatymas;

12.3.5.2. galimųpasekmių likvidavimo ir sušvelninimo priemonės;

12.3.6.naudojamos šaltinių fizinės saugos techninės priemonės;

12.3.7.naudojamos šaltinių fizinės saugos administracinės priemonės;

12.3.8. šaltiniųfizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas;

12.4. užtikrinti,kad pašaliniams asmenims nebūtų prieinami šaltinių fizinės saugos aprašymoduomenys;

12.5. vykdytikitus reikalavimus, užtikrinančius šaltinių fizinę saugą.

13. Atsiraduspotencialios grėsmės pavojui, licencijos turėtojas privalo:

13.1. grąžintikilnojamus šaltinius į saugyklą;

13.2. sustiprintiturimų šaltinių fizinę saugą visą parą;

13.3. informacijaapie gresiantį pavojų keistis su Radiacinės saugos centru ir kitomis valstybėsinstitucijomis;

13.4. kartu suRadiacinės saugos centro ir kitų valstybės institucijų atstovais papildomaiįvertinti fizinės saugos ir radiacinės saugos priemones;

13.5. įvertinti,ar dėl padidėjusio pavojaus nereikia atnaujinti reagavimo į ypatingassituacijas (atsitiktinį ar neteisėtą patekimą prie šaltinio, jo sugadinimą,vagystę, neteisėtą panaudojimą ar perdavimą) aprašymo, įsitikinti, kad turipakankamai priemonių galimoms pasekmėms likviduoti ir sušvelninti ir ar darbuotojaižino, kaip elgtis radiologinių avarijų atvejais.

14. Taisatvejais, kai šaltiniai naudojami lauko sąlygomis ir nėra galimybės jų fizinęsaugą užtikrinti techninėmis priemonėmis, būtina naudoti papildomasadministracines priemones. Šios priemonės turi būti nurodytos šaltinių fizinėssaugos aprašyme.

15. Jeigu vienojevietoje yra skirtingų pavojingumo kategorijų šaltinių, fizinės saugos priemonėsturi būti naudojamos atsižvelgiant į didžiausio pavojingumo kategorijosšaltinį.

16. Licencijos,suteikiančios teisę vežti šaltinius, turėtojas privalo:

16.1. kreiptis įRadiacinės saugos centrą dėl šaltinius vežančių darbuotojų patikimumopatikrinimo teisėsaugos institucijose;

16.2. užtikrintimobilųjį ryšį tarp transporto priemonės ir saugos tarnybos;

16.3. šaltiniusvežti uždaromose, užrakinamose pakuotėse bei užrakintoje transporto priemonėje;

16.4. planuotipapildomų šaltinių fizinės saugos užtikrinimo priemonių naudojimą potencialiosgrėsmės atveju;

16.5.atsižvelgiant į specialiųjų tarnybų informaciją apie potencialią grėsmę,organizuoti ir vykdyti papildomą apsaugos ar greitojo reagavimo pajėgųpasitelkimą.

 

IV. PAPILDOMI IPAVOJINGUMO KATEGORIJOS ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

17. Licencijosturėtojai papildomai privalo:

17.1. numatyti irįgyvendinti priemones, apsaugančias nuo atsitiktinio ar neteisėto patekimo priešaltinio, jo pametimo, sugadinimo, vagystės, neteisėto panaudojimo ir perdavimolicencijos veiklai su šaltiniais neturintiems fiziniams ir juridiniamsasmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos ekonominės erdvės valstybiųįmonių filialams, taip pat ir užsienio valstybių Europos Sąjungos narių irEuropos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių subjektams;

17.2. įvykusatsitiktiniam ar neteisėtam patekimui, vagystei, suveikus signalizacijospriemonėms, užtikrinti, kad apsaugos darbuotojai ar saugos tarnyba nedelsiantsureaguos;

17.3. užtikrinti,kad šaltinis būtų sumontuotas taip, kad būtų kiek įmanoma sunkiau jį pavogti irtam reikėtų daug laiko, o tuo atveju suveikus signalizacijos priemonėms, spėtųsureaguoti apsaugos darbuotojai ar saugos tarnyba;

17.4. beadministracinių priemonių, papildomai naudoti ne mažiau kai dvi šaltiniofizinės saugos technines priemones, užkertančias kelią atsitiktiniam arneteisėtam patekimui į patalpą (teritoriją), kurioje yra šaltinis;

17.5. kasdienatlikti šaltinių fizinę kontrolę ir apie tai daryti atitinkamus įrašus laisvosformos (arba jau esančiame įmonės šaltinių apskaitos) žurnale.

18. Licencijosturėtojas privalo užtikrinti, kad:

18.1. šaltiniaibūtų naudojami tik kontroliuojamoje zonoje;

18.2.kontroliuojama zona būtų apsaugota nuo atsitiktinio ar neteisėto patekimo irpatekimas į šią zoną būtų kontroliuojamas;

18.3. šaltiniaibūtų nuolat kontroliuojami, naudojant administracines priemones;

18.4. sušaltiniais dirbtų tik tokią teisę turintys darbuotojai;

18.5. apsaugosdarbuotojai arba saugos tarnyba nedelsiant reaguotų įvykus atsitiktiniam arneteisėtam patekimui prie šaltinio ar šaltinio vagystei.

19. Licencijosturėtojas privalo užtikrinti, kad šaltiniai būtų saugomi:

19.1. saugyklose,į kurias patekti gali tik tokią teisę turintys darbuotojai. Įėjimas į saugyklasturi būti kontroliuojamas, patalpos rakinamos, įrengtos signalizacijospriemonės turi pranešti apie atsitiktinį ar neteisėtą patekimą į saugyklą aršaltinio vagystę;

19.2. rakinamoseir pritvirtintose saugojimo talpyklose arba įrenginiuose, kuriuose sumontuotišaltiniai.

 

V. PAPILDOMI IIIR III PAVOJINGUMO KATEGORIJŲ ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

20. Licencijosturėtojas papildomai privalo:

20.1. numatyti irįgyvendinti priemones, apsaugančias nuo atsitiktinio ar neteisėto patekimo priešaltinio ar jo vagystės;

20.2. įvykusatsitiktiniam ar neteisėtam patekimui, vagystei, užtikrinti, kad apsaugosdarbuotojai ar saugos tarnyba nedelsiant sureaguos;

20.3. beadministracinių priemonių, papildomai naudoti ne mažiau kai dvi šaltiniofizinės saugos priemones, iš kurių viena turi būti techninė;

20.4. šaltiniofizinę kontrolę atlikti kas savaitę ir apie tai daryti atitinkamus įrašus laisvosformos (arba jau esančiame įmonės šaltinių apskaitos) žurnale.

21. Licencijosturėtojas privalo užtikrinti, kad:

21.1. šaltiniaibūtų naudojami tik kontroliuojamoje zonoje;

21.2. patekimas įšią zoną būtų kontroliuojamas;

21.3. šaltiniaibūtų nuolat kontroliuojami, naudojant administracines priemones;

21.4. sušaltiniais dirbtų tik tokią teisę turintys darbuotojai;

21.5. šaltiniaibūtų saugomi:

21.5.1.saugyklose, į kurias patekti gali tik tokią teisę turintys darbuotojai. Įėjimasį saugyklas turi būti kontroliuojamas, patalpos rakinamos, jose įrengtossignalizacijos priemonės turi pranešti apie atsitiktinį ar neteisėtą patekimą įsaugyklą ar šaltinio vagystę;

21.5.2.rakinamose ir pritvirtintose saugojimo talpyklose arba įrenginiuose, kuriuosesumontuoti šaltiniai.

 

VI. IVPAVOJINGUMO KATEGORIJOS ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

22. Licencijosturėtojas privalo:

22.1. numatyti irįgyvendinti priemones, apsaugančias nuo atsitiktinio ar neteisėto patekimo priešaltinio ar jo vagystės;

22.2. šaltinio fizinękontrolę atlikti kas pusę metų, apie tai daryti atitinkamus įrašus laisvosformos (arba jau esančiame įstaigos šaltinių apskaitos) žurnale ir teisės aktųnustatyta tvarka inventorizuoti šaltinius;

22.3. beadministracinių priemonių, papildomai šaltinius apsaugoti bent viena techninefizinės saugos priemone;

22.4.kontroliuoti patekimą į patalpą (teritoriją), kurioje yra šaltiniai;

22.5. sušaltiniais leisti dirbti tik tokią teisę turintiems darbuotojams;

22.6. saugotišaltinius rakinamose ir pritvirtintose saugojimo talpyklose arba įrenginiuose,kuriuose sumontuoti šaltiniai, kontroliuoti patekimą į saugyklą;

22.7. vykdytikitus reikalavimus, užtikrinančius šaltinių fizinę saugą.

 

VII. VPAVOJINGUMO KATEGORIJOS ŠALTINIŲ

FIZINĖS SAUGOSREIKALAVIMAI

 

23. Licencijosturėtojas privalo:

23.1. saugotijuos kaip ir kitas gamybos priemones, įrangą ir prietaisus;

23.2. šaltiniųfizinę kontrolę atlikti kartą per metus, apie tai daryti atitinkamus įrašuslaisvos formos (arba jau esančiame įstaigos šaltinių apskaitos) žurnale irteisės aktų nustatyta tvarka inventorizuoti šaltinius;

23.3. sušaltiniais leisti dirbti tik tokią teisę turintiems darbuotojams;

23.4. vykdytikitus reikalavimus, užtikrinančius šaltinių fizinę saugą.

______________

 

 

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal