Ministro įsakymai

Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-1035/ISAK-2680
Dokumento data: 2005-12-30
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2006 01 01
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IRLIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮS A K Y M A S

 

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJETVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005m. gruodžio 30 d. Nr. v-1035/isak-2680

Vilnius

 

VadovaudamiesiLietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr.63-2853) 23 straipsnio 2 dalimi ir Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimotvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d.nutarimu Nr. 5 (Žin., 2004, Nr. 5-96), 3 punktu:

1.T v i r t i n a m e Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašą (pridedama).

2.N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

3.P a v e d a m e ministerijų sekretoriams pagal administravimo sritį šio įsakymovykdymo kontrolę.

 

SOCIALINĖSAPSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTISVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

ŠVIETIMOIR MOKSLO MINISTRAS                                                                 REMIGIJUSMOTUZAS

______________

 

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo irmokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.

įsakymuNr. V-1035/ISAK-2680

 

SVEIKATOSPRIEŽIŪROS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustatosveikatos priežiūros mokykloje tikslą, uždavinius, sveikatos priežiūrosmokykloje organizavimą, sveikatos priežiūros mokykloje dokumentaciją,visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas, pareigas, teises iratsakomybę.

2.Aprašas reglamentuoja sveikatos priežiūrą, vykdomą pradinėse, pagrindinėse,vidurinėse ir profesinėse mokyklose (toliau – mokyklos).

3. Visuomenėssveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje(toliau – specialistas), – asmuo, baigęs visuomenės sveikatos priežiūrosstudijas teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienyje įgyta visuomenės sveikatospriežiūros kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktųnustatyta tvarka.

4.Kvalifikacinius reikalavimus specialistams nustato Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministras.

5.Sveikatos priežiūra mokyklose finansuojama vadovaujantis Sveikatos priežiūrosmokyklose finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 5 (Žin., 2004, Nr. 5-96), ir Paraiškųsveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti teikimo tvarka, patvirtinta LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-28(Žin., 2004, Nr. 15-475).

6.Sveikatos priežiūra mokyklose organizuojama vadovaujantis šiuo aprašu irsavivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Specialisto etatas steigiamassavivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose.

7.Mokinių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros papildomo rėmimo(finansavimo) iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarką nustato savivaldybės taryba.

8.Savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) bei Lietuvos Respublikos sveikatossistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) 48 straipsniu,gali remti mokinių sveikatos priežiūrą, steigdama visuomenės sveikatospriežiūros specialistų etatus mažesniam mokinių skaičiui.

 

II.SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

9.Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprintisveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumųprofilaktika.

10.Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

10.1.užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje,stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukeltiligas;

10.2.formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenosįgūdžius;

10.3.numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti jomskelią;

10.4.suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų arapsinuodijimų atvejais.

 

III.SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

 

11.Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal mokyklos sveikatos priežiūrosveiklos planą (toliau – veiklos planas), kuris yra sudedamoji mokyklos metinėsveiklos programos dalis. Veiklos plano projektą rengia mokyklos administracijakartu su specialistu, atsižvelgdama į mokyklos poreikius ir vykdomos visuomenėssveikatos priežiūros nacionalinius ir vietos prioritetus.

12.Specialisto individualų darbo planą tvirtina jo darbdavys.

13.Informacija apie praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą sveikatos priežiūrąmokykloje teikiama Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prieSveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.V-3 „Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūrą mokyklose teikimo taisykliųpatvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-95) nustatyta tvarka.

14.Sveikatos priežiūrai mokykloje vykdyti turi būti skirta patalpa – sveikatoskabinetas.

15.Specialisto funkcijoms vykdyti turi būti:

15.1.stalas, spinta dokumentams, veiklos priemonėms ir drabužiams, kėdės ar suolaimokiniams atsisėsti, medicinos kušetė, praustuvė, rankų higienos priemonės;

15.2.svarstyklės, ūgio matuoklė, kambario termometras, kraujospūdžio matavimoaparatas, termometras kūno temperatūrai matuoti, priemonės, reikalingosregėjimo aštrumui nustatyti, ir kitos priemonės, padedančios įvertinti mokiniųsveikatą;

15.3.pirmosios pagalbos rinkinys, reglamentuotas Lietuvos higienos normojeHN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugosreikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-476 (Žin., 2005, Nr. 76-2770). Pirmosiospagalbos rinkinių kiekį, atsižvelgiant į mokinių skaičių bei mokymo pobūdį,nustato mokyklos vadovas, suderinęs su savivaldybės gydytoju;

15.4.sveikatos ugdymo informacinės vaizdinės priemonės.

16.Mokyklos vadovas turi užtikrinti galimybę specialistui naudotis telefoninioryšio priemonėmis bei informacinėmis technologijomis.

 

IV.SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE DOKUMENTACIJA

 

17.Pagrindiniai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai,reglamentuojantys sveikatos priežiūros mokykloje apskaitos ir statistinėsatskaitomybės formas:

17.1.statistinės ataskaitos formos Administracinės teritorijos metų higienos būklėsįvertinimas Nr. 6-1 (sveikata), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatosapsaugos ministro 2003 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2003, Nr.66-3010), 10 lentelė;

17.2.statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“,patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio24 d. įsakymu Nr. V-951 (Žin., 2005, Nr. 3-38).

 

V.SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

18.Pagrindinės specialisto funkcijos yra šios:

18.1.sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams(globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagosmokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;

18.2.informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šiosinformacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.)mokyklos bendruomenei;

18.3.mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimasjuos įgyvendinant;

18.4.pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

18.5.mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikosmitybos įgūdžių formavimą;

18.6. mokyklosaplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimamsvertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygųgerinimo klausimus;

18.7. pasiūlymųmokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingųatsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;

18.8. ugdymoproceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktųreikalavimams vertinimas;

18.9. pagalbakūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėlmokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;

18.10. informacijosapie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas,informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metųpradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisėsaktų nustatyta tvarka;

18.11. asmenssveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatospateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimopriežiūra mokykloje;

18.12. lėtiniųneinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas irkt.) paplitimo nustatymas;

18.13. dalyvavimasmokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines,adaptacijos ir socialines problemas;

18.14. pagalbaorganizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

18.15. informacijosvisuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą arapsinuodijimą mokykloje;

18.16. visuomenėssveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligųepidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;

18.17. pirmosiosmedicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

19.Specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais irkitais teisės aktais, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, įstatais(nuostatais), mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

20.Specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, kitais sveikatospriežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitųsuinteresuotų tarnybų specialistais, teikia duomenis apie mokinių sveikatąmokyklos vidaus audito koordinavimo darbo grupei.

 

VI.SPECIALISTO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

21.Specialisto pareigos:

21.1. Įtarusmokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, praneštiapie tai mokyklos vadovui.

21.2. Užtikrinti,vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“(Žin., 1999, Nr. 109-3195), mokinių asmens sveikatos informacijoskonfidencialumą.

22.Specialisto teisės:

22.1. Gautitinkamas darbo sąlygas ir aprūpinimą reikiamomis priemonėmis nustatytomsfunkcijoms vykdyti.

22.2. Teiktisiūlymus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.

22.3. Tobulintikvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytatvarka.

22.4. Gautiinformaciją apie mokinio ugdymo sąlygas iš mokyklos administracijos, mokyklossavivaldos institucijų, mokytojų, reikalingą savo funkcijoms vykdyti.

23.Specialistas už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsakoLietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal