Ministro įsakymai

Dėl Masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-27
Dokumento data: 2007-01-22
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2007 01 27
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮS A K Y M A S

 

DĖL MASAŽUOTOJO PROFESIJOS KVALIFIKACINIŲREIKALAVIMŲ

APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2007m. sausio 22 d. Nr. V-27

Vilnius

 

VadovaudamasisLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymoNr. V-1003 „Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančiųdokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse arŠveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti Lietuvos Respublikojepagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Sveikatos apsaugos ministerijoskuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-60) 2punktu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-301 „Dėl Reglamentuojamų profesijų, priskirtųSveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai sričiai, bendrųjų kvalifikaciniųreikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 48-1719) nuostatas:

1.T v i r t i n u Masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašą(pridedamas).

2.P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagaladministruojamą sritį.

 

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                            RIMVYDAS TURČINSKAS

______________

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymu

Nr.V-27

 

MASAŽUOTOJOPROFESIJOS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų (toliau – reikalavimai)aprašas parengtas įgyvendinant 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento irTarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005L 255, p. 22) nuostatą, kad tais atvejais, kai profesijoms taikoma bendrojikvalifikacijos pripažinimo sistema, valstybės narės turėtų išlaikyti teisęnustatyti minimalų kvalifikacijos lygį, būtiną jų teritorijoje teikiamųpaslaugų kokybei užtikrinti.

 

II.REIKALAVIMŲ TAIKYMO IR ASMENS VEIKLOS SRITYS

 

2.Reikalavimai taikomi masažuotojams,dirbantiems savarankiškai arba pagaldarbo sutartis, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms irtobulinančioms masažuotojus bei kontroliuojančioms jų veiklą.

 

III.APIBRĖŽIMAI

3.Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Masažuotojas – asmuo, šiųreikalavimų nustatyta tvarka įgijęs formalią masažuotojo profesinękvalifikaciją. Masažuotojas yra fizinės medicinos ir reabilitacijosspecialistas.

Masažas – tai speciali,moksliškai pagrįsta, dozuota, mechaninio ir refleksinio poveikio žmogausorganizmui priemonių visuma. Masažas atliekamas fizinio kontakto būdu rankomis,specialiais įrankiais arba aparatais, siekiant grąžinti sveikatą, ją palaikytibei stiprinti organizmą.

Masažopaslauga– masažuotojo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą profesinękompetenciją atliekamas masažas.

Kompetentingainstitucija– Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija arba įstaiga,atliekanti Europos Sąjungos ar kitose užsienio valstybėse įgytą masažuotojoprofesinės kvalifikacijos (pasirengimo bei patirties) profesinį vertinimą irpripažinimą.

 

IV.MASAŽUOTOJO PROFESINĖ KVALIFIKACIJA IR PROFESINĖ KOMPETENCIJA

 

4.Formalią masažuotojo profesinę kvalifikaciją patvirtina:

4.1.profesinio mokymo diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimoteikėjo ir nurodantis, kad suteikta masažuotojo kvalifikacija.

4.2.kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmensišsimokslinimas ir kvalifikacijos lygis atitinka masažuotojo profesijaikeliamus kvalifikacinius reikalavimus.

5.Masažuotojo profesinė kvalifikacija įgyjama arba pripažįstama asmeniui, kurispo vidurinės mokyklos baigimo baigė formalų teorinį ir praktinį mokymą(studijas), trunkantį bent dvejus metus, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 2900valandų trukmės mokymo (studijų), iš kurių ne mažiau kaip 2740 skirtaprofesijos mokymo dalykams, iš jų ne mažiau kaip 60 procentų skirta praktiniamprofesijos mokymui ir 160 valandų skirta bendrakultūriniams dalykams.

6.Teorinis ir praktinis mokymas (studijos) susideda iš profesijos mokymo irbendrakultūrinių dalykų.

7.Profesijos mokymo dalykus sudaro bendrieji ir specialybės dalykai:

7.1.Bendrieji dalykai: civilinė sauga, darbuotojų sauga ir sveikata, ekonomikos irverslo pagrindai, teisės pagrindai – sudaro ne mažiau kaip 240 val.

7.2.Specialybės dalykai: anatomija, fiziologija ir patologijos pagrindai, higiena,psichologija, farmakologijos pagrindai, klasikinis masažas, segmentinis irtaškinis masažas, higieninis ir kosmetinis masažas, sportinis masažas, vidausligos ir masažas, chirurginės ligos ir masažas, vaikų ligos ir masažas, nervųligos ir masažas, infekcinių, dermatovenerologinių ligų pagrindai,reabilitacijos pagrindai, pirmoji medicinos pagalba, informacinėstechnologijos, užsienio kalba, praktinis profesijos mokymas, gamybinė praktika– sudaro ne mažiau kaip 2500 val.

8.Bendrakultūriniai dalykai: estetika ir profesinė etika, kūno kultūra,valstybinės kalbos kultūra ir specialybės kalba – sudaro ne mažiau kaip 160val.

9.Masažuotojo profesinę kompetenciją, kurią jis įgyja baigęs masažuotojoprofesinę kvalifikaciją suteikiančią mokymo programą bei nuolat tobulindamasprofesinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą,sudaro mokėjimas atlikti masažą remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų,vertybinių nuostatų visuma.

10.Masažuotojas turi mokėti:

10.1.įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę;

10.2.įvertinti ir paaiškinti masažo poveikį;

10.3.sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į asmens (paciento) amžiausypatumus;

10.4.savarankiškai atlikti masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją;

10.5.atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti;

10.6.užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą;

10.7.skleisti profesinę patirtį;

10.8.bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais;

10.9.vykdyti prevencinę veiklą.


 

V.įgytosios teisės

 

11.4.1 punkte nurodytam dokumentui prilyginami:

11.1.Sovietų Sąjungos diplomai, išduoti asmenims, pradėjusiems studijas tos šaliesaukštesniosiose bei profesinėse medicinos mokyklose iki 1990 m. kovo 11 d.,nurodantys, kad suteikta masažisto (masažuotojo) kvalifikacija, ir turintiemsbent trejų metų masažuotojo darbo Lietuvoje patirtį;

11.2.Lietuvos aukštesniųjų medicinos mokyklų išduoti aukštesniojo mokslo baigimodiplomai, nurodantys, kad suteikta masažisto (masažuotojo) kvalifikacija;

11.3.Sovietų Sąjungos diplomai, nurodantys, kad suteikta medicinos sesers, vaikųįstaigų medicinos sesers, medicinos felčerio, akušerio kvalifikacija ir masažospecializacijos (kvalifikacijos) pažymėjimai, nurodantys, kad baigta ne mažiaukaip 144 val. trukmės masažo pagrindų mokymo programa, išduoti asmenims,pradėjusiems mokymąsi tos šalies mokymo institucijose iki 1990 m. kovo 11 d.bei turintiems bent trejų metų masažuotojo darbo Lietuvoje patirtį;

11.4.Sovietų Sąjungos diplomai, išduoti asmenims, pradėjusiems studijas tos šaliesaukštesniosiose bei profesinėse medicinos mokyklose iki 1990 m. kovo 11 d.,arba Lietuvos aukštesniųjų medicinos mokyklų išduoti aukštesniojo mokslobaigimo diplomai, arba Lietuvos aukštųjų mokyklų išduoti aukštojo mokslobaigimo diplomai, nurodantys, kad suteikta medicinos sesers, vaikų įstaigųmedicinos sesers, bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos felčerio, akušeriokvalifikacija, ir iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduoti masažospecializacijos ar kvalifikacijos pažymėjimai, nurodantys, kad Lietuvos mokymoinstitucijose, švietimo teikėjų teisės aktų nustatyta tvarka turėjusiose teisęvykdyti masažo pagrindų mokymo programą, baigta ne mažiau kaip 144 val. trukmėsmasažo pagrindų mokymo programa.

 

VI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.Asmuo, neturintis 4.1 ar 11 punkte įvardytų dokumentų, gali kreiptis įkompetentingą instituciją. Kompetentinga institucija išduoda dokumentą,patvirtinantį, kad asmens išsimokslinimas ir masažuotojo kvalifikacijos lygisatitinka šiuos reikalavimus, arba, esant esminiams skirtumams, nurodo trūkumus,kuriuos pašalinus būtų pripažinta masažuotojo profesinė kvalifikacija.

______________

 

 

Spausdinti Spausdinti

« Atgal