Ministro įsakymai

Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Dokumento tipas: Įsakymas
Dokumento numeris: V-425
Dokumento data: 2007-05-28
Priėmusios įstaigos pavadinimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Galiojimo laikotarpis: Įsigalioja - 2007 06 06
Nuorodos į Word formato dokumentą ir priedus: Word dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮS A K Y M A S

 

DĖL SLAUGOS praktikoslicencijavimo TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2007 m.gegužės 28 d. Nr. V-425

Vilnius

SVEIKATOSAPSAUGOS MINISTRAS                RIMVYDAS TURČINSKAS

______________

PATVIRTINTA

LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr.V-425

SLAUGOSPRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

II.LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

III.Dokumentai, kurių reikia licencijai GAUTI

IV.pateiktų DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO tvarka ir TERMINAI

V.LICENCIJŲ IŠDAVIMas

VI.ATSISAKYMAS IŠDUOTI arba perregistruoti LICENCIJą

VII.LICENCIJos FORMa

VIII.Licencijos DUBLIKATO IŠDAVIMAS, LICENCIJOS PATIKSLINIMAS

IX.LICENCIJuojamos veiklos SĄLYGOS, LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

X.LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

(LICENCIJOSPERREGISTRAVIMAS)

XI.LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LICENCIJOS GALIOJIMO ATNAUJINIMAS IRLICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

XII.LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS SKELBIMAS

XIII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

______________

Formapatvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m.gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-425

(Herbas)

 

Lietuvos Respublikos SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJa

 

bendrosios praktikos slaugytojo LICENCIJA

 

_______________Nr._________

(išdavimo data)                                    

Vilnius

______________

Formapatvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m.gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-425

(Herbas)

 

Lietuvosrespublikos SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJa

 

specialiosios praktikos slaugytojoLICENCIJA

_______________Nr._________

(išdavimodata)                                    

Vilnius

______________

Spausdinti Spausdinti

« Atgal